English תנאי שימוש הודעות מפת האתר פורום צור קשר דף הבית  
דף הבית המופיליה מידע כללי זכויות חולי המופיליה חוק לרון

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון)

מתוך אתר המוסד לביטוח לאומי http://www.btl.gov.il/benefits/disability/laron/Pages/default.aspx

"ועדת לרון " הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. לאור המלצות הוועדה, החל ב-1.8.09 נכנס לתוקף תיקון חוק הביטוח הלאומי, הבא לשפר את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבוד.
התיקון בחוק משפר את התנאים של מי שיוצא לעבוד, ואינו פוגע בזכויות של מי שלא עובד. 
 
עיקרי התיקון:

 1. אם נקבעה לך דרגת אי-כושר יציבה, לא תיבדק מחדש עם צאתך לעבודה.
 2. הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. לכן ככל שתרוויח יותר מעבודה, כך הכנסותיך הכוללות יגדלו.
 3. תמשיך לקבל הטבות נלוות על-פי הכללים שנקבעו.
 4. רשת ביטחון למשך שלוש שנים - אם הפסקת לקבל את קצבת הנכות בגלל שהתחלת לעבוד או בגלל שהכנסותיך מעבודה עלו, תהיה מוגן ברשת ביטחון. כלומר במשך 3 שנים מיום שהפסקת לקבל את הקצבה, אם תפסיק לעבוד או שהכנסותיך יירדו שוב, תוכל לשוב ולקבל את קצבת הנכות בלי לעבור בדיקה מחדש.
 5. אם בחודש יולי 2009 תקבל קצבת נכות ויהיו לך הכנסות מעבודה, תקבל קצבה לפי החוק החדש, רק אם תבחר בכך.
 6. על-פי החוק קיימת קצבה חדשה - "קצבת עידוד". קצבה זו תשולם במקום קצבת הנכות, למי שהכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. בכך יישמר העיקרון, לפיו הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה יהיה תמיד גבוה יותר מקצבת נכות בלבד.
 7. על פי התיקון בחוק נקבעו 4 דרגות אי-כושר: 60%, 65%, 74% או 100%. 

 

אם אתה רוצה לצאת לעבוד, או אם אתה עובד ורוצה לבדוק אפשרויות תעסוקה נוספות, שירותי השיקום המקצועי של המוסד לביטוח לאומי עומדים לרשותך.

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) - המשך קבלת קצבת נכות

על-פי התיקון לחוק, אם אתה מקבל קצבת נכות וגם עובד, הסכום הכולל שתקבל מקצבת נכות ומעבודה, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה.
המסקנה: כדאי לך לצאת לעבוד ובכך להגדיל את הכנסותיך.   

צא לעבוד ותמשיך לקבל קצבת נכות
החוק המתוקן מביא אתו בשורות חדשות בכל הקשור להמשך תשלום קצבת נכות למי שיוצא לעבודה. אם בעבר, בעקבות הכנסה נוספת של כמה שקלים, היית עלול לאבד את זכאותך לקצבה, כולה או מקצתה, מעכשיו הקצבה תופחת באופן הדרגתי, אך בכל מקרה הסכום הכולל מקצבה ומעבודה יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד.

יצאת לעבוד - הזכויות הנוספות שלך לא ייפגעו
כל עוד אתה זכאי לקצבת נכות, היציאה לעבודה אינה פוגעת בהטבות הבאות:
1. תוספת עבור בן זוג וילדים (תוספת תלויים) - תוספת זו ניתנת למקבל קצבת נכות עבור שני ילדים ובן זוג (אם הכנסתו של בן הזוג נמוכה מ- 4,735 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) ). תוספת תלויים מלאה עבור בן זוג היא 1,105 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) , ועבור כל ילד היא 884 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
2. קצבה חודשית נוספת (קח "ן) - ניתנת לבעלי קצבת נכות בדרגת אי-כושר בשיעור 75% ויותר ונכות רפואית מ - 50% ויותר. סכום הקצבה הנוספת לחודש הוא בין 237 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) לבין 351 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
3. הטבות נלוות - מקבל קצבת נכות זכאי למכלול של הטבות נלוות בתחומים רבים. בין היתר הוא עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה, להנחה בתחבורה הציבורית ולהשתתפות בשכר דירה, בהתאם לכללים שנקבעו על-ידי הארגונים שנותנים את ההטבות.

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) - קצבת עידוד

קצבת עידוד מחליפה את קצבת הנכות, ומשולמת באופן אוטומטי למי שקיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים רצופים לפחות, הוא עובד, והכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק.

אי אפשר לקבל קצבת נכות וקצבת עידוד בו זמנית.

קצבת עידוד מחליפה את קצבת הנכות, ומשולמת באופן אוטומטי למי שעובד ועונה על שני התנאים האלה:

א. הוא קיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים רצופים לפחות.
 
ב. הכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. סכום זה אינו אחיד,
    והוא נקבע לפי חומרת הליקוי הרפואי ותקופת הזכאות לקצבת נכות:

 • הסכום שנקבע בחוק לאדם עם לקות חמורה (מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% לפחות, או נכות רפואית בשיעור 40% עקב פיגור שכלי או מוגבלות נפשית, לפי סעיף 33 או 91 במבחנים הרפואיים), או לאדם עם זכאות ממושכת (מי שהיה זכאי לקצבה במשך חמש שנים (60 חודשים) לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו לתאריך 1.8.09) - הוא 60% מהשכר הממוצע -  4,984 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) לחודש.
 • הסכום שנקבע בחוק לכל השאר הוא 45% מהשכר הממוצע - 3,738 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) לחודש.

כשאתה מקבל קצבת עידוד, מה קורה להטבות הנוספות שלך?
1. תוספת עבור בן זוג וילדים (תוספת תלויים) - תופחת באופן הדרגתי עקב מהכנסה מעבודה  העולה על סך 8,269 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .

2. קצבה חודשית נוספת (קח "ן) - בתום שנה מהיום שבו תתחיל לקבל קצבת עידוד, הקצבה החודשית הנוספת תופחת בהדרגה במשך ארבע שנים באופן הבא (קח"ן מדורג):

התקופה               אחוז זכאות לקח"ן
שנה ראשונה         100%
שנה שנייה            75%
שנה שלישית        50%
שנה רביעית         25% 

3. הטבות נלוות:

 • כל עוד אתה זכאי לקצבה חודשית נוספת מדורגת (קח"ן מדורג), תהיה זכאי להטבות נלוות מלאות, וכך גם בשלוש השנים שלאחר מכן. בתום שבע שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.
 • אם אינך זכאי לקח"ן מדורג, בשלוש השנים הראשונות לא יחול שינוי בזכאותך להטבות נלוות. בתום שלוש שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) - רשת ביטחון למקבל קצבת עידוד

אם הפסקת להיות זכאי לקצבת נכות, והתחלת לקבל קצבת עידוד, תהיה זכאי לרשת ביטחון למשך 36 חודשים:
 • אם תפסיק לעבוד וטרם חלפו 36 חודשים מהפסקת זכאותך לקצבת נכות - תקבל בחזרה באופן אוטומטי את קצבת הנכות, כמו שקיבלת לפני שהתחלת לעבוד. 
 • אם בתקופה שקיבלת קצבת עידוד, הכנסתך ירדה וטרם חלפו 36 חודשים מהפסקת זכאותך לקצבת נכות, ואתה זכאי שוב לקצבת נכות - תקבל באופן אוטומטי את קצבת הנכות, שתחושב בהתאם להכנסתך.

אחרי 36 חודשים

 • אם תפסיק לעבוד לאחר 36 חודשים מיום שהפסקת לקבל קצבת נכות - יהיה עליך להגיש תביעה חוזרת וזכאותך לקצבת נכות תיבדק מחדש.
 • אם תרוויח פחות, כך שאתה עשוי להיות זכאי לקצבת נכות - יהיה עליך להגיש תביעה חוזרת וזכאותך לקצבת נכות תיבדק מחדש.

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) - שיעורי קצבת הנכות או העידוד

ככול שהכנסותיך מעבודה יגדלו, תופחת קצבתך באופן הדרגתי, ובכל מקרה, ככול שהכנסתך מעבודה תהיה גבוהה יותר, כך הכנסתך הכוללת (מעבודה ומקצבה) תגדל.

לפניך דרגות ההפחתה מן הקצבה בהתאם לגובה ההכנסה (נכון לינואר 2010
):
  

ההכנסה מעבודה

סוג הקצבה

שיעור הניכוי מהקצבה

סכום הניכוי המצטבר מהקצבה

1. על סכום הכנסתך מעבודה שעד  1,744 ש"ח (עד 21% מהשכר הממוצע)

נכות

0%

0 ש"ח

2. על סכום הכנסתך מעבודה שמעל 1,744 ש"ח ועד 2,077 ש"ח (מעל 21% ועד 25% מהשכר הממוצע)

נכות

10%

עד 33.3 ש"ח

3. על סכום הכנסתך מעבודה שמעל  2,077 ש"ח ועד  3,738 ש"ח (מעל 25% ועד 45% מהשכר הממוצע)

נכות

30%

מעל 33.3 ש"ח עד 1,923.3 ש"ח

4. על סכום הכנסתך מעבודה שמעל  3,738 ש"ח ועד  4,984 ש"ח (מעל 45% ועד 60% מהשכר הממוצע)

קבוצה א'* - נכות

קבוצה ב'* - עידוד

30%

מעל 1,923.3 ש"ח עד 3,797.7 ש"ח

5. על סכום הכנסתך מעבודה שמעל 4,984 ש"ח ועד 5,649 ש"ח (מעל 60% ועד 68% מהשכר הממוצע)

עידוד

30%

מעל 3,797.7 ש"ח עד 5,424.0 ש"ח

6. על סכום הכנסתך מעבודה שמעל 5,649 ש"ח ועד 7,726 ש"ח מעל 68% ועד 93% מהשכר הממוצע)

עידוד

40%

מעל 5,424.0 ש"ח ועד 9,427.2 ש"ח

7. על סכום הכנסתך מעבודה מעל 7,726 ש"ח ועד הסכום המרבי המזכה בקצבה (מעל 93% מהשכר הממוצע)

עידוד

60%

מעל 9,427.2 ש"ח וכל עוד קיימת זכאות לקצבה

*קבוצה א' - בעלי לקות חמורה וזכאות ממושכת
 
קבוצה ב' - כל השאר

 

דוגמה 1: אם קיבלת קצבה מלאה בסך 2,210 ש"ח והתחלת להרוויח 2,800 ש"ח, כך יחושב סכום קצבת הנכות המגיע לך:

סכום ההכנסה מעבודה

סכום ההכנסה לניכוי

שיעור הניכוי מהקצבה

סכום הניכוי מהקצבה

עד 1,744 ש"ח

 

0%

0 ש"ח

מעל 1,744 ש"ח ועד 2,077 ש"ח

317 ש"ח

10%

33.3 ש"ח

מעל 2,077 ש"ח ועד 2,800 ש"ח

818 ש"ח

30%

245.4 ש"ח

סך הניכוי מהקצבה

277.1 ש"ח

1,804 ש"ח = 277.1 ש"ח - 2,081 ש"ח

תקבל קצבת נכות בסך 1,804 ש"ח.

מכאן שסך כל הכנסותיך מקצבת נכות ומעבודה יהיה 4,604 ש"ח = 1,804 ש"ח + 2,800 ש"ח.

 

דוגמה 2: אם קיבלת קצבת נכות בסך 2,210 ש"ח במשך 12 חודשים, והתחלת להרוויח 5,000 ש"ח, תקבל קצבת עידוד, שתחושב כך:

סכום ההכנסה מעבודה

סכום ההכנסה לניכוי

שיעור הניכוי מהקצבה

סכום הניכוי מהקצבה

עד 1,744 ש"ח

 

0%

0 ש"ח

מעל 1,744 ש"ח ועד 2,077 ש"ח

317 ש"ח

10%

33.3 ש"ח

מעל 2,077 ש"ח ועד 5,000 ש"ח

3,018 ש"ח

30%

905.4 ש"ח

סך הניכוי מהקצבה

937.1 ש"ח

1,144 ש"ח = 937.1 ש"ח - 2,081 ש"ח.

תקבל קצבת עידוד בסך 1,144 ש"ח.

מכאן שסך כל הכנסתך מקצבת עידוד ומעבודה יהיה 6,144 ש"ח = 5,000 ש"ח + 1,144 ש"ח.

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) - השתלבות בעבודה

 • אם אתה יוצא לעבוד לראשונה
 • אם עבדת בעבר ואתה רוצה לחזור למעגל העבודה
 • אם אתה עובד במשרה חלקית, וזקוק למיומנויות נוספות כדי שתוכל להגדיל את משרתך
 • אם אתה עובד בעבודה בלתי מקצועית ומרגיש שאתה מסוגל ליותר  

עובדי השיקום של המוסד לביטוח לאומי יוכלו לסייע לך במגוון דרכים להשתלב בעבודה.

שירותי השיקום בביטוח הלאומי ניתנים על ידי עובדים סוציאליים שמייעצים לך בכל הנוגע לבחירת מקצוע מתאים ולהשתלבות בעבודה. ההזדמנות לשיקום מקצועי מתאפשרת לך במסגרת החוק, והיא ניתנת לך נוסף על קצבת הנכות.

 מה כוללים שירותי השיקום ?

 • ייעוץ והכוונה לשילוב תעסוקתי
 • לימודים והכשרה מקצועית - בתקופת ההכשרה המקצועית/ הלימודים אתה זכאי למימון שכר לימוד, החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית, ספרים וציוד לימודי, שירותי תמיכה והנגשה
 • דמי שיקום - משולמים לזכאי לשיקום הלומד לפחות 20 שעות בשבוע בהכשרה מקצועית, ואינו מקבל קצבת נכות.
 • סיוע בהשמה בעבודה 

שירותי השיקום של המוסד לביטוח לאומי ניתנים לאנשים המתאימים לעבודה בשוק הפתוח. אם אתה מתאים לעבודה מוגנת או נתמכת, תופנה לשירות המתאים במשרד הרווחה או במשרד הבריאות.

אתה מוזמן לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריך, כדי לבדוק את תוכנית השיקום המתאימה לך, שתאפשר לך להשתלב בעבודה.
להזמנת פגישת ייעוץ עם עובד השיקום, נא התקשר לטל' 02-6463488.

טלפונים למידע בנושא חוק לרון לשרותך

 • מענה אנושי לבירורים בטלפון שמספרו 04-8812245 , באמצעותו תוכל לקבל מידע בכל הקשור לחוק לרון - החוק החדש למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד. השירות בטלפון פועל בימים א - ה בשעות 8:00 - 17:00.
 • מחשבון קולי בטלפון שמספרו 02-6463555 לחישוב קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון.
 • נתב טלפון למחלקות השיקום בסניפים שמספרו 02-6463488 זה הזמן לצאת לעבודה - אנשים שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 20% לצמיתות, המעוניינים ללמוד מקצוע או מעוניינים בסיוע בהשתלבות בעבודה, מוזמנים לפנות בטלפון זה.

לקבלת פרטים, ושאלות בנושאי זכויות החולים, ניתן לפנות לגינה גולדשטיין – עו"ס המרכז הארצי להמופיליה

מס' הטלפון שלה במחלקה 03-5302010 ימים ב', ד'

ואם לא עונה – להשאיר הודעה

דואר אלקטרוני: gina.goldstein@sheba.health.gov.i

תודות וקרדיטים יצירת קשר פניה למנהל האתר פרסום באתר רופא כונן 03-5302409  
© כל הזכויות שמורות לאלי וישניצר