English תנאי שימוש הודעות מפת האתר פורום צור קשר דף הבית  
דף הבית המופיליה מידע כללי זכויות חולי ההמופיליה

לקבלת פרטים, ושאלות בנושאי זכויות החולים, ניתן לפנות לגינה גולדשטיין – עו"ס המרכז הארצי להמופיליה

מס' הטלפון שלה במחלקה 03-5302010 ימים ב', ד'

ואם לא עונה – להשאיר הודעה

דואר אלקטרוני: gina.goldstein@sheba.health.gov.il

דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה קובץ PDF 3.9MB להורדה לחץ כאן

**זכויות חולי המופיליה פורמט אקרובט-להורדה לחץ כאן

זכויות חולי המופיליה פורמט וורד-להורדה לחץ כאן

תוכן העניינים

עדכונים ותוספות: אלי וישניצר

 

תודה לישראל סטותאו על עזרתו הרבה בהכנת הפרק

 
המוסד לביטוח לאומי משרד העבודה והרווחה
גמלת נכות כללית אגף השיקום
גמלת ילד נכה שירות התעסוקה, המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי
חוק לרון
פיצוי נפגעי עירוי דם (HIV)
גמלת ניידות משרד הפנים
שיקום מקצועי מנהל האוכלוסין, לשכת התעסוקה
קצבה לשרותים מיוחדים לנכים קשים יחידת הגבייה
ביטוח וגביה
המשרד לקליטת עלייה
משרד האוצר
נציבות מס הכנסה משרד התחבורה
נציבות מס הכנסה, מחלקת שומת מקרקעין אגף הרישוי
קבלת תו לרכב נכה
משרד הבינוי והשיכון
אגף איכלוס קופות החולים
קופ"ח כללית
משרד הבריאות קופ"ח לאומית
שירותי בריאות הציבור קופ"ח מאוחדת
שירותי בריאות הנפש קופ"ח מכבי וקופ"ח אסף
  בזק
המשרד לענייני דתות שונות
 

זכויות וקצבאות בבטוח הלאומי לאנשים העוברים טיפול בהפטיטיס c מאת עו"ס פנינה א

משרד המשפטים חיסיון פרופיל צבאי מאת אלי וישניצר
רישום והסדר מקרקעין איסור פרסום פרטים רפואיים על הפרט באמצעות מאגרי מידע באינטרנט מאת אלי וישניצר

המוסד לביטוח לאומי http://www.btl.gov.il

גמלת נכות כללית   http://www.btl.gov.il/btl_indx.asp?name=noh_cll&type=g

(נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה)

מטרה:תשלום קצבה לנכים, שעקב נכותם איבדו מכושרם להשתכר, ולעקרת בית, שעקב נכותה איבדה מכושרה לתפקד במשק ביתה

הבסיס החוקי: פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי.

אוכלוסיית הזכאים: תושבי מדינת ישראל, בעלי ליקויים גופניים,שכליים או נפשיים, בגיל 18-65 (גברים) או 18-60 (נשים) אשר נקבעו להם אחוזי נכות רפואית לפי מבחנים, תנאים וכללים הקבועים בחוק. לגבי עקרת-בית אם איבדה מכושרה לתפקד במשק ביתה,

ילדים נכים בגיל 90 (יום)- 18 (שנה) התלויים בעזרת הזולת בפעולות יומיום בצורה החורגת מבני גילם. (ראה גמלת ילד נכה).

ילדים נכים בגיל 3-0 במקרים חמורים ביותר- במסגרת פרויקט מיוחד. (ראה גמלת ילד נכה- פרק נפרד.

"נכה" בהגדרת החוק- מבוטח שעקב ליקוי גופני,שכלי או נפשי ממחלה, מתאונה או מלידה:

 1. אין לו הכושר להשתכר ואין הוא משתכר סכום השווה ל-25% מן השכר הממוצע.
 2. כושרו להשתכר והשתכרותו בפועל נצטמצמו עקב הליקוי (בין בבת אחת ובין בהדרגה) ב-50%
 3. לפי חוק ביטוח נכות, יקבע המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח "נכה" לפי אי כושרו להשתכר רק אם רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי קבע 40% נכות רפואית לפחות.

השירותים  הניתנים:

 1. קצבה חודשית שגובהה משתנה בהתאם לדרגת הנכות למספר התלויים ולהכנסות     המשפחה.
 2. שיקום מקצועי הניתן על-ידי מחלקת השיקום (ראה מדור נפרד) לבעלי נכות רפואית של 20% ומעלה
 3. קצבה לשירותים מיוחדים ניתנת מגיל 18, עבוד טיפול אישי לנכה, וזאת בתנאי שהוא תלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע רוב פעולות היומיום: לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית, ועומד בתנאים נוספים הכתובים בתקנות. רמת הזכאות נקבעת בהתאם לתלות המבוטח.

 דרכי פניה: הגשת התביעה לקצבת נכות ו/או קצבה לשירותים מיוחדים מתבצעת בסניף  

המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים                

המסמכים הדרושים: תעודות רפואיות ובהן פרטים על כל מחלותיו של התובע; מסמכים המעידים על טיפול על ידי גורמים אחרים כגון משרד העבודה והרווה, משרד הרווחה, משרד הביטחון, משרד האוצר וארגונים שונים; מסמכים המעידים על הכנסות ועל תעסוקה.

זכאות לקצבה 90 יום מיום הגשת התביעה. לעולה חדש 21 חודש לאחר עלייתו ארצה.

קביעת אחוזי הנכות הרפואית: רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי יקבע את אחוזי הנכות הרפואית, לאחר שהמבוטח ייבדק בדיקות רפואיות וימציא מסמכים רפואיים.

על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.

פיצויי נפגעי עירוי דם ( :(HIV  http://www.btl.gov.il/code_gim/g_noh_cll.htm#name12

על פי החוק לפיצוי נפגעי עירוי דם, זכאים חולי המופיליה לתשלום- מי שנושאים את נגיף האיידס כתוצאה מקבלת עירוי או מוצרי דם משירות רפואי ציבורי בתקופה שמ- 31/12/81 ועד 1/1/87. החוק חל גם על בני זוג וילדים, אם הם נושאים את נגיף האיידס בעקבות מגע אם החולה.

-4-

קביעת הזכאות לתשלום היא בידי מומחים במשרד הבריאות. ביצוע התשלום ייעשה על- ידי המוסד   לביטוח לאומי. 

חולה המופיליה: זכאים, מלבד הקצבה הנ"ל, במידה ואיבדו מכשרם להשתכר, גם לקצבת נכות מלאה ולכל הזכויות החלות על נכים, ללא קשר לקצבה המיוחדת.

לחולי המופיליה בלבד, שאינם רוצים להיחשף, יש אפשרות לפנות לגבי שירותים מיוחדים ו/או מיצוי זכויות בביטוח לאומי, ישירות לביטוח לאומי בירושלים ולא לסניפים, כדי לשמור על

סודיות רפואית מרבית. פרטים נוספים אצל העו"ס במרכז הארצי להמופיליה.

שיעורי קצבה:

 1. נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר מעל 75%, זכאי לקצבה חושית מלאה. עבור בת זוג ניתנת תוספת של 50%, בתנאי שבת הזוג אינה עובדת או שהכנסתה אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. ילדים: עבור כל אחד משני הילדים הראשונים ניתנת תוספת של הראשונים ניתנת תוספת של 40% מהקצבה.
 2. נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר שבין 60% לבין 74%, זכאי לקצבת נכות חודשית חלקית,לפי דרגת האי כושר (לדוגמא: 60% אי כושר יתנו 60% מקצבת הנכות ליחיד) התוספת עבור בת הזוג והילדים היא לפי הקצבה המשולמת לנכה (50% עבור בת הזוג, 40% עבור כל אחד משני הילדים הראשונים).

במקרה של החמרה במצב, יש לשלוח פרוטוקול ועדה אחרונה של ביטוח לאומי בצירוף בקשה לבדיקה מחדש של אחוזי הנכות ואישורים רפואיים מתאימים, ולהגיש בסניף הקרוב למקום מגוריכם.

ערר על אחוזי הנכות הרפואית: מי שנקבעו לו פחות מ-60% נכות רפואית או דרגת אי כושר הנמוכה מ- 70%, רשאי לערער על אחוזי הנכות הרפואית בפני ועדה רפואית לעררים.

את הערר יש למסור למוסד לביטוח לאומי במקום המגורים בכתב ובצירוף הנימוקים תוך 30 יום (בתנאים מסוימים, בתוך 60 יום) מתאריך קבלת ההודעה הכתובה מן המוסד בדבר הנכות הרפואית.

הוועדה הרפואית לעררים רשאית לאשר את אחוזי הנכות הרפואית שקבע הרופא המוסמך או לשנותם (להגדילם או להפחיתם) החלטת הוועדה הרפואית העררם סופית, ואפשר לערער עליה בשאלות חוק בלבד בפני בית דין אזורי לעבודה. את הערעור על דרגת האי כושר בפני ועדת העררים.

את הערר יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאוני במקום המגורים, בצירוף נימוקים בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה מן המוסד על ההחלטה בדבר דרגת אי כושר.

הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת האי כושר הרפואית שקבע פקיד התביעות או לשנותה (להגדילה או להפחיתה),על ועדת הערר ניתן לערער בפני בית דין אזורי לעבודה בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה לעררים.

בתי-דין לעבודה, רשימת סניפים:

 

ירושלים

דרך שועפט 11 ת.ד 18044 ירושלים

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/901.htm

02-6497799

02-5818655

תל-אביב

שוקן 25

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/902.htm

03-5128222

03-6817829

חיפה

רח' פלי"ם 12

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/903.htm

04-8698000

באר שבע

רחוב התקוה 5 ת.ד 300 באר שבע

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/904.htm

08-6470444

08-6470196

נצרת

היכל המשפט, קריית יצחק רבין, נצרת עילית 17000

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/905.htm

02-6593333

04-6087499

 

-5-

לשכות המוסד לביטוח לאומי http://www.btl.gov.il/btl_indx.asp?name=BTL&type=m

מוקד טלפונים ארצי 08-9369696 פקס: 08-9463119 שעות פעילות: ימים א-ה שעות 8:00-15:00

עיר

כתובת

טלפון

פקס

ירושלים, מש' ראשי

ויצמן 13

02-6709211

02-6514002

אילת

שד' התמרים 6

07-6372114

07-6374602

אשדוד

אזור ב' רמב"ם 6

08-8513222

08-8565842

אשקלון

הנשיא 101

07-6741111

07-6710681

באר-שבע

וולפסון 6

07-6295311

07-6238819

בית שמש

הנשיא 8

02-9912071

02-9918438

בני ברק

שד' ירושלים 17

03-6731234

03-6751970

בת ים

ז'בוטינסקי 1

03-5217090

03-5127080

דימונה

ז'בוטינסקי 1

07-6559398

07-6553777

הרצליה

בן גוריון 22

09-9594444

09-9542139

חדרה

הלל יפה 7

06-6328111

06-6328108

חולון

סוקולוב 84

03-5127922

03-5127953

חיפה, גמלאות

רח' פל-ים 8

04-8544111

04-8134913

טבריה

זכי אל חדיף 1

06-6738111

06-6726618

יפו

התקומה 30

03-5127222

03-5127149

ירושלים

שמעון בן שטח 4

02-6755555

02-6785691

ירושלים, סניף משנה

אבן בטוטא 5

02-6755555

02-6277219

כפר סבא

ויצמן 32

09-7479888

09-7401688

כרמיאל

נשיאי ישראל 3

04-9907333

04-9885115

מגדל העמק

קרן היסוד 32

06-6440555

06-6545223

מרר

ת"ד 484, 14930

06-6781003

06-6785560

נהריה

ויצמן 43

04-9528111

02-9528103

נצרת

פאולוס השישי 62

06-6509911

06-6509808

נצרת עילית

הציפורן 3

06-6573312

06-6563301

נתניה

ויצמן 22

09-8602777

09-8602704

עכו

גיבורי סיני 4

04-9955555

04-9955540

עפולה

מנחם 1

06-6529222

06-6526086

פתח תקווה

העלייה השנייה 5

03-9391818

03-9391816

צפת

ירושלים 104

06-6825111

06-6922294

קריות

אח"י אילת 50, קרית חיים

04-8467500

04-8477942

קריית גת

הרימון 70/2

07-6815112

07-6812592

קריית שמונה

בניין לב העיר

06-6940629

06-6942535

ראשון לציון

ז'בוטינסקי 16

03-9681010

03-9681029

רחובות

רמז 64

08-9345919

08-9450737

רמלה

דני מס 11

08-9777444

08-9254157

רמת גן

החשמונאים 15

03-6751234

04-6751261

תל אביב, גמלאות

אבן גבירול 62

03-6571234

03-6915221

תל אביב ביטוח וגביה

סעדיה גאון 24

03-6971234

03-5620635

שפרעם

2/304

04-9868791

04-9852058

טפסי ביטוח לאומי להורדה: http://dalpak.btl.gov.il/dalpak/tfasim.asp

-6-

-7-

 

המוסד לביטוח לאומי

גמלת ילד נכה http://www.btl.gov.il/code_gim/g_noh_cll.htm#name6

זכאים לגמלה:ילד בן 90 (יום)- 18 (שנה) הזקוק לטיפול רפואי מיוחד. כלומר ילד שמקבל טיפולים רפואיים בשל מחלה כרונית קשה בתדירות שנקבעה בתקנות.

במקרה של המופיליה: ילד הזקוק אחת לחודש לפחות לעירוי של- דם תחליפי דם, ותכשירים נגד זיהום. החוק התייחס למתן הפקטור ולא למספר הדימומים.

לפי הגדרת ביטוח לאומי "ילד נכה" הוא:

 1. ילד התלוי בעזרת הזולת
 2. ילד הזקוק להשגחה מתמדת
 3. ילד עם ליווי מיוחד
 4. ילד הזקוק לטיפול רפואי

ילד העונה על יותר מתנאי אחד, יהיה זכאי לגמלה אחת בסכום הגבוהה מבין הסכומים שהוא זכאי להם (ראה " הגמלה ושיעוריה").

תנאי הזכאות לגמלה (ולכל סוגי הזכאים)

 1. הילד הוא ילדו של המבוטח בביטוח הלאומי, או ילדו של מי שהיה מבוטח ונפטר בהיותו תושב ישראל.
 2. הילד נמצא בישראל. אם הילד נמצא בחו"ל, יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם בעדו את הגמלה 6 חודשים (או יותר) שסמוך ליציאתו לחו"ל היה זכאי לגמלה. אם יצא לחו"ל לשם טיפול רפואי או משום שאחד מהוריו יצא בשליחות מטעם מעביד ישראלי, רשאי המוסד לביטוח לאומי, לפי שיקול דעתו, ולהוסיף ולשלם את הגמלה עד 24 חודשים (ומחודש היציאה לחו"ל).
 3. הילד אינו מוחזק במוסד (בבית חולים, פנימיה וכו') או במשפחה אומנת. אבל ילד המוחזק במוסד והוריו נושאים בכל הוצאות אחזקתו במוסד, יהיה זכאי לגמלה.
 4. לא משולמות עבורו הטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות.

הגמלה ושיעוריה: סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד (בינואר 99' 1,495 שח).

תביעה לגמלה: את התביעה לגמלה יגיש ההורה שהילד נמצא עמו. אם הילד אינו נמצא אם הוריו, יגיש את התביעה האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק אותו בפועל. התביעה תוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב אל מקום מגוריו של הילד. בטופס : התביעה לגמלת ילד נכה" , שאפשר לקבל בסניף או אצל העו"ס במרכז הארצי להמופיליה.

אל התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. סיכום מחלה, הכולל אישור רפואי על מספר הפקטורים הניתנים לילד בחודש
 2. לילד בגיל בי"ס- אישור לימודים מבי"ס
 3. מסמכים נוספים שיידרשו על-ידי המוסד לביטוח לאומי על-פי התקנות

הערה: בינואר 99' שולמה קצבת נכות מלאה לילדים מגיל 90 יום ועד גיל 14, בתנאי שקיבלו טיפול בפקטור לפחות פעם בחודש.

ילדים בני 14-18 קיבלו 70% קצבה אם למדו בבי"ס, וקצבה מופחתת (30%) אם לא למדו. כיום בטיפול בביטוח לאומי הקצבת 100% קצבה עד גיל 18. הבירור במרכז הארצי להמופיליה.

ערעור על החלטת פקיד התביעות: על החלטתו של פקיד התביעות בדבר הזכאות לגמלה אפשר לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 6 חודשים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של פקיד התביעות בדבר החלטתו.

ילד נכה:  לנוכח השינויים בחוק הנכים- אם זכאי ילד לגמלה לילד נכה וגם לגמלת ניידות, ואם  לילד אישור מעל ל-80% ניידות, יקבל את שתי הקצבאות.

כיום נמצא במשא ומתן נושא מתן שתי קצבאות לילד חולה המופיליה, שיש לו לפחות מ- 80% נכות, במידה והוא זקוק לאביזרי עזר להליכה כמו קביים או כסא גלגלים.

-8-


משפחה שלה 2 ילדים חולי המופיליה , או יותר:

 1. אם שני ילדים במשפחה זכאים לגמלת נכה, יקבל כל ילד את הגמלה בזכות עצמו  ללא תלות באחיו
 2. אם שני ילדים במשפחה זכאים לגמלת ילד נכה וגם ניידות, יש לבחור בין שתי גמלאות לילד נכה וגמלת ניידות אחת לבין שתי גמלאות ניידוות אחת לילד נכה

יש לציין שחוק הילד הנכה, במיוחד בהתייחסו להמופיליה, עובר שינויים מדי פעם. ניתן להתעדכן באמצעות העו"ס במרכז הארצי להמופיליה.

קבלת גמלה רטרואקטיבית:

 1. עבור ילד נכה התלוי בעזרת הזולת או זקוק להשגחה מתמדת, ניתן לשלם גמלה למפרע לכל היותר בעד 12 חודשים שקדמו להגשת התביעה.
 2. עבור ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, ניתן לשלם גמלה למפרע לכל  היותר עד 48 חודשים שקדמו להגשת התביעה. בכל מקרה יש לברר עם מחלקת תביעות במוסד לביטוח לאומי במקום המגורים.

ילד שהיה זכאי לגמלה בעבר, וגובה הגמלה ירד, יקבל רטרואקטיבית עבור 48 חודשי גמלה כבעבר (תקנה 15)

ערעור החלטת המוסד לביטוח לאומי: אפשר להגיש ערעור, אם נדחתה התביעה בגלל אחת מן הסיבות האלה:

 1. לא אושרה גמלה
 2. אושרה גמלה חלקית
 3. לא אושר תשלום למפרע (רטרואקטיבית).

עוד מנומק יש להגיש בתוך 90 יום מיום שהתקבל מכתב ההחלטה. מומלץ לפנות גן לעו"ס של המרכז לייעוץ, החלטת ועדת הערר סופית. ניתן לערער עליה בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה.

המוסד לביטוח לאומי

פיצויי נפגעי עירוי דם (HIV) http://www.btl.gov.il/code_gim/g_noh_cll.htm#name12

על פי החוק לפיצוי עירוי דם, זכאים חולי המופיליה לתשלום- המדובר באנשים הנושאים את נגיף האיידס כתוצאה מקבלת עירוי דם או מוצרי דם משירות רפואי ציבורי בתקופה שמ-31/12/87 ועד 1/1/89. החוק חל גם על בני זוג וילדים אם הם נושאים את נגיף האיידס בעקבות מגע עם החולה.

הנפגעים הזכאים:

 1. לפיצוי חד פעמי בסך 250,000 ₪ צמוד למדד מיום תחילת החוק (1992)
 2. לקצבה חודשית

התשלום הנ"ל אינו נחשב להכנסה לעניין:

 1. פקודות מס הכנסה או תשלומי חובה או הטלים אחרים
 2. לעניין גמלאות לפי חוק הביטוח לאומי

גובה הקצבה המשולמת:

 1. חולה זכאי לקצבה חודשית בשיעור 50% מהשכר הממוצע.
 2. בנוסף לקצבה האמורה בתקנת המשנה (1) תשלום לחלולה תוספת קצבה כמפורט להלן:

בעד בן זוג הגר עימו 12.5% מהשכר הממוצע;

בעד כל ילד, ולא יותר מאשר בעד שלושה ילדים ראשונים 5% מהשכר הממוצע,

בעד הורה אחד שהכנסתו אינה עולה על שכר הממוצע ופרנסתו על  החולה, או בעד שני הורים, שהכנסת כל אחד מהם אינה עולה  על מחצית השכר הממוצע, ופרנסתם על חולה 12.5% מהשכר הממוצע (תק' תשנ"ה- 1995)

-9-


חולה שנפטר, תשולם לשאיריו קצבה חודשית כדלהלן (שיעור הקצבה לשארים תק' תשנ"ה 1995):

 1. לבן זוגו- 35% מהשכר הממוצע אם יש עימו ילדים נוספים לקצבה 5% מהשכר הממוצע עבור כל ילד, ולא יותר מאשר עבור שלושה ילדים ראשונים בכל עת.

      לתקופה של 36 חודשים מיום הגשת התביעה.

 1. לילדים, כשאין בן זוג המקבל קצבה, נוספים 5% מהשכר הממוצע בעד כל ילד. לילד 

יתום משני הוריו, שטרם מלאו לו 18- 40% מהשכר הממוצע.

 1. לשני הוריו, בחלקים שווי, ואם יש הורה אחד בלבד, יינתנו לאותו הורה 12.5% 

      מהשכר הממוצע לתקופה של 24 חודשים מיום הגשת התביעה. אם נישא בן זוג של

      מהשכר הממוצע לתקופה של 24 חודשים מיום הגשת התביעה. אם נישא בן זוג של   

      חולה שנפטר, תפקע זכאותו לקצבה בראשון לחודש שלאחר החודש שבו נישא.

במידה ואיבדו מכושרם להשתכר, זכאים חולי המופיליה, מלבד הקצבה הנ"ל , גם לקצבת  נכות מלאה ולכל הזכויות החלות על נכים, ללא קשר לקצבה המיוחדת   

עבור חולי חולי המופיליה בלבד, שאינם רוצים להיחשף יש אפשרות לפנות לגבי שירותים מיוחדים ו/או מיצוי זכויות בביטוח לאומי, ישירות לביטוח לאומי בירושלים ולא בסניפים, כדי לשמור על סודיות רפואית מרבית. פרטים נוספים אצל העו"ס במרכז הארצי להמופיליה.

המוסד לביטוח לאומי

גמלת ניידות http://www.btl.gov.il/btl_indx.asp?name=naiad&type=g

מטרה: מתן סיוע לנכים מוגבלים בניידות

הבסיס החוקי: הסכם בדבר גמלת ניידות שנחתם בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי, ופורסם בילקוט הפרסומים ביום י"ז בתמוז תשל"ז (3/7/77)

אוכלוסיית הזכאים:

 1. מוגבלים בגפיים התחתונות שעברו בדיקה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית, ונקבע אחוז מוגבלות בניידות, גילאי 3-65
 2. כל מוגבל בניידות הנוהג בעצמו חייב לעבור בדיקה במכון רפואי לבטיחות בדרכים
 3. מגיל 18-3, אם הילד זכאי לגמלה לילד נכה וגם  לגמלת ניידות יש לבחור באחת הגמלאות.
 4. במשפחה שבה 2 ילדים מוגבלים, תשולם הגמלה לילד הנכה כך: אם שני הילדים מקבלים גמלת ניידות, תשולם הגמלה לילד נכה רק בעד ילד אחד, אם אחד מהם זכאי לה. אם ילד אחד מקבל גמלת ניידות, תשולם הגמלה לילד נכה עבור שני ילדים, אם שניהם זכאים לה.

השירותים הניתנים:

הלוואה עומדת- לכיסוי מלא או חלקי של המסים החלים על רכב שהמוגבל בניידות עומד לרכוש על שמו. שיעור ההלוואה משתנה בהתאם לאחוז המוגבלות בניידות, להיותו נוהג בעצמו או אחר נוהג עבורו; להגבלות מיוחדות בנהיגה.

קצבה לבעל רכב- ניתנת קצבה למוגבל בניידות בעל רכב מדרגת מוגבלות של 40%, אם הוא נוהג בעצמו ומ-60%, אם אחר נוהג עבורו. גובה הקצבה בהתאם לדרגת המוגבלות וגודל הרכב. אם המוגבל בניידות "משתכר" (שכרו עולה על 25% מהשכר הממוצע), יקבל קצבה כפולה מזה של מוגבל שאינו "משתכר".

קצבה לחסרי רכב- ניתנת קצבה חודשית למוגבל בניידות חסר רכב, אם הוא עונה לדרישות הבאות: גיל 18 או יותר, שיעור מוגבלותו לפחות 80%, "משתכר" ואיננו מקבל קצבת נכות כללית מן המוסד לביטוח לאומי.

הלוואה מקרן הלוואות- למוגבל בשיעור של 100%, העונה על מספר תנאים: "משתכר", נוהג בעצמו, עומד לרכוש את רכבו הראשון (בתנאים מסוימים ניתנת הלוואה גם למחליף רכב). מוגבלים בניידות הנמצאים בתוכניות שיקום של המוסד לביטוח לאומי, זכאים לקבל הלוואה בתנאים מסוימים, גם אם אינם "משתכרים", אך עונים על שאר התנאים.

דרכי פניה: פניה אישית אל סניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים, והגשת תביעה לגמלת ניידות

המסמכים הדרושים:אישור מלשכת הבריאות לגבי שיעור המוגבלות, רישיון נהיגה ורישיון רכב. "משתכר" יציג אישורי שכר.

-10-


בעקבות שביתת הנכים החליטה הממשלה להרחיב את זכויות הנכים והמוגבלים בניידות בעלי נכות קשה, ההטבות מתייחסות בעיקר לנכים שלהם 100% מוגבלות בניידות ו/או מרותקים לכיסאות גלגלים

הטבות בניידות ושירותים מיוחדים

 1. מי שנקבעו לו 100% מוגבלות בניידות, או שהועדה הרפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא זכאי לגמלת שירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות, לא תיפגע זכאותו לגמלה לשירותים מיוחדים (ראה פרק "גמלת שירותים מיוחדים") בכפוף לאמור בפסקה ב להלן, או להטבות לפי הסכם הניידות, וזאת גם אם משולמת לו קצבת נכות כללית.
 2. במקרים האמורים בפסקה 1, אם משולמת למבוטח קצבת נכות כללי., תינתנה הטבות מלאות לפי הסכם הניידות, ואילו הגמלה לשירותים מיוחדים תינתן בשיעור של 50% 

בעל רכב שאינו משתכר: מוגבל בניידות שאינו משתכר, וזכאי לקצבת ניידות בשיעור 75% משיעור קצבת הניידות שמושלמת למוגבל בניידות משתכר, לפי הדגם המייצג שנקבע לגביו, אם ועדה, רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו או שהוא מוגבל בניידות בשיעור שמעל 80%.

אביזרים מיוחדים: במידה והומלץ על אביזרים לצורך נהיגה, ישלם לביטוח לאומי 95% מעלותם.

ילד נכה: קצבת ניידות בשיעור 50% מקצבת הניידות המשולמת בגין רכב בנפח מנוע שמעל 1,800 סמ"ק, תינתן מבלי לפגוע בזכות לגמלת ילד נכה,או אם מתקיימים בילד נכה כל התנאים האלה:

 1. נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות או יותר, או שהוועדה הרפואית קבעה שהוא זקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו.
 2. הוא מקבל קצבה לפי תקנות המוסד לביטוח לאומי.

סכומי קצבאות הניידות בש"ח לבעלי רכב (נכון ל-1 בינואר 2003)

http://www.btl.gov.il/code_gim/nayadut_rates_1_03.htm

למוגבלים בניידות שאחר/ים נוהג/ים בעבורם

גודל רכב

אחוז המוגבלות

משתכר או זקוק לכסא ומשתמש בו

לא משתכר שאינו זקוק לכסא ומשתמש בו

כולל תוספת מתקן

קצבה רגילה

כולל תוספת

לקצבה

קצבה רגילה

כולל תוספת לקצבה

 עד 1300 סמ"ק

80-100

70-79

60-69

1,356

949

814

1,578

1,105

947

1,356

475

407

1,484

1,039

890

1,721

1,205

1,033

עד 1800 סמ"ק

80-100

70-79

60-69 

1,757

1,230

1,054

2,079

1,455

1,247

1,757

615

527

1,854

1,298

1,112

2,201

1,541

1,321

עד 2000 
 סמ"ק

80-100

70-79

60-69 

1,806

1,264

1,084

2,177

1,524

1,306

1,806

632

542

1,908

1,336

1,145

2,313

1,619

1,388

מעל 2000
 סמ"ק

80-100

70-79

60-69 

2,257

1,580

1,354

2,686

1,880

1,612

2,257

790

677 

2,380

1,666

1,428

2,874

2,012

1,724

רכב עם אבזרים מיוחדים

80-100

70-79

60-69

2,708

1,896

1,625

3,124

2,187

1,874

-11-


סכומי קצבאות הניידות בש"ח לבעלי רכב (נכון ל-1 בינואר 2003)

למוגבלים בניידות הנוהג/ים בעצמם

גודל רכב

אחוז המוגבלות

משתכר

או זקוק לכסא

ומשתמש בו

לא משתכר שאינו זקוק לכסא ומשתמש בו

כולל תוספת מתקן

קצבה רגילה

כולל תוספת

לקצבה

קצבה רגילה

כולל תוספת לקצבה

עד 1300 סמ"ק

80-100

70-79

60-69

50-59

40-49 

1,356

949

814

678

542

1,578

1,105

947

789

631

1,356

475

407

339

271

1,484

1,039

890

742

594

1,721

1,205

1,033

861

688

עד 1800 סמ"ק

+ הגה כוח

80-100

70-79

60-69

50-59

40-49 

1,777

1,244

1,066

889

711

2,103

1,472

1,262

1,052

841

1,777

622

533

444

355

1,859

1,301

1,115

930

744

2,206

1,544

1,324

1,103

882

עד 2000 סמ"ק

80-100

70-79

60-69

50-59

40-49 

2,359

1,651

1,415

1,180

944

2,697

1,888

1,618

1,349

1,079

2,359

826

708

590

472

2,583

1,808

1,550

1,292

1,033

2,941

2,059

1,765

1,471

1,176

מעל 2000 סמ"ק

80-100

70-79

60-69

50-59

40-49 

2,455

1,719

1,473

1,228

982

2,896

2,027

1,738

1,448

1,158

2,455

859

737

614

491

2,563

1,794

1,538

1,282

1,025

3,004

2,103

1,802

1,502

1,202

 
גודל רכב

אחוז המוגבלות

משתכר

או זקוק לכסא ומשתמש בו

קצבה רגילה

כולל תוספת

לקצבה

רכב עם אבזרים מיוחדים ששוויים עד

100,000 ש"ח

80-100

70-79

60-69

50-59

40-49 

2,961

2,073

1,777

1,481

1,184

3,291

2,304

1,975

1,646

1,316

רכב עם אבזרים מיוחדים ששוויים מעל

100,000 ש"ח

80-100

70-79

60-69

50-59

40-49

4,237

2,966

2,542

2,119

1,695

4,567

3,197

2,740

2,284

1,827

רכב עם אבזרים מיוחדים ששוויים מעל

100,000 ש"ח ונוסף עליהם גם

STICK JOY או

הגה חשמלי

80-100

70-79

60-69

50-59

40-49

6,893

4,825

4,136

3,447

2,757

7,223

5,056

4,334

3,612

2,889

-12-


המוסד לביטוח לאומי

שיקום מקצועי http://www.btl.gov.il/btl_indx.asp?name=shik_mkz&type=g

מטרה: שיקום מקצועי בהתאם לחוק הביטוח לאומי.

נפגע עבודה: הוא אדם שנפגע במסגרת עבודתו, בדרכו אליה וחזרה או תוך עבודה. גם אם הוא חולה המופיליה, או כל מחלה כרונית אחרת ונפגע בעבודתו, עליו להגיש תביעה כמי שנפגע בעבודה.

לפי חוק ביטוח נכות:

מבוטח שאירע לו ליקוי בהיותו תושב, או מי שהיה ילד נכה לפני הגיעו לגיל 18, זכאי לשיקום מקצועי, אם מתמלאים בו התנאים הבאים:

 1. נקבעו לו עקב הליקוי לפחות 20% נכות רפואית
 2. אין הוא מסוגל עוד, עקב ליקויו, לעסוק בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת
 3. הוא זקוק להכשרה מקצועית שתאפשר לו לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו.
 4. הוא מתאים לשיקום מקצועי לדעת פקידי השיק

לפי חוק נפגעי עבודה:

 1. נפגע עבודה שנשאר נכה לצמיתות ב-10% לפחות
 2. נפגע עבודה שאינו מסוגל עקב הפגיעה לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה מתאימה אחרת שידע לעשותה, או שהוא זקוק להכשרה מיוחדת כדי שיוכל לחזור לעבודתו הקודמת, ולדעת פקיד השיקום נמצא מתאים לשיקום מקצועי

הערה: המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת שיקום מקצועי לנפגע שנקבעו לו פחות מ-10% נכות, אם הרופא המוסמך אישר כי המשך עבודתו של הנפגע בעבודתו הקודמת עלול לסכן את בריאותו או את הבטיחות במקום עבודתו

השירותים הניתנים:

אבחון וייעוץ: אבחון תפקודי, רפואי, סוציאלי ופסיכולוגי- כבסיס לקביעת תוכניות השיקום

ייעוץ והכוונה בבחירת מקצוע

טיפול סוציאלי תומך בתקופת השיקום

הכשרה מקצועית בבתי ספר מקצועיים, בקורסים ובמוסדות להשכלה גבוהה- או באופן אינדיווידואלי במקומות עבודה

השמה בעבודה ישירות או בעזרת שירות התעסוקה

תמיכה כספית

לכל קבוצת הזכאים: מימון התייעצות עם מומחים שונים לפני הפניה של ביטוח לאומי

הוצאות שכר לימוד ומכשירי לימוד לפי תוכנית שיקום

הוצאות נסיעה ואש"ל לפי הצורך

דמי שיקום

אם אדם מקבל קצבת נכות מלאה, אינו זכאי לדמי שיקום

אם אדם מקבל נכות חלקית, תושלם הקצבה עד סכום הקצבה המשולם לבעלי דרגות דרגת נכות של 100%, לפי גודל המשפחה

אם אדם אינו מקבל קצבת נכות, יהיה זכאי בזמן ההכשרה לדמי שיקום בגובה הקתבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 75% ומעלה, לפי גודל המשפחה. דמי השיקום ישולמו בתנאי שהאדם לומד 20 שעות בשבוע לפחות

דרכי פניה: הגשת תביעה לשיקום מקצועי בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים.

-14-


המוסד לביטוח לאומי

קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים http://www.btl.gov.il/code_gim/g_noh_cll.htm#name3

קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים: המוסד לביטוח לאומי משלם קצבה לשירותים מיוחדים (קצבה מיוחדת) לנכים קשים, מבוטחים בני 18-65, הזקוקים לעזרה של אדם אחר בעשיית פעולות יומיום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות) או הזקוקים להשגחה למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.הקצבה מיועדת לטיפול בנכים הקשים ולעזרת בית לשירותם ולשירות משק הבית.

זכאי לקצבה מיוחדת מי שמתמלאים בו כל התנאים האלה:

 1. הוא מקבל קצבת נכות (לפי חוק ביטוח נכות), ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לפי התקנות)

החל ב-1 במרץ 1990 זכאי לקצבה מיוחדת מי שאינו זכאי לקצבת נכות, אם נקבעה נכות רפואית בשיעור של 75%, ובלבד שהוא עונה על התנאים האלה:

א.         הוא היה מבוטח (בן 18-65 בת 18-60) בזמן שנעשה זכאי לקצבת המיוחדת 

וכשהגיש את תביעתו.

ב.         הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנכה עבודה מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל

תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על חיקוק כלשהו

ג.          הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 4 פעמים השכר הממוצע.

אם הכנסתו עולה פעמיים השכר הממוצע, ואינה עולה על 3 פעמים השכר הממוצע, תשולם לו קצבה בשיעור של 50%.

אם הכנסתו עולה על 3 פעמים השכר הממוצע, ואינה עולה 4 פעמים השכר הממוצע, תשולם לו קצבה של 25%.

 1. הוא נמצא בישראל: נכה הנמצא בחו"ל, יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם בעדו את 

הקצבה 6 חודשים, אם לפני יציאתו לחו"ל קיבל קצבה חודשיים רצופים לפחות. אם יצא לחו"ל לשם טיפול רפואי או בשליחות שלו או של בת זוגו מטעם מעביד ישראלי,

רשאי המוסד לביטוח לאומי, על פי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם בעדו את הקצבה 24 חודשים (מחודש היציאה לחו"ל).

 1. אין הוא מקבל הטבות על פי הסכם הניידות: מי שזכאי גם לקצבה מיוחדת וגם

לקצבת ניידות, יבחר באחת משתי הקצבאות. במקרים מיוחדים, במידה והנכה עובד,

יוכל לבקש ניידות ושירותים מיוחדים.

בעקבות שביתת הנכים, החל מתאריך 1/1/99, הוחלט שנכה שיש לו 100% נכות בניידות, או שהוועדה קבעה שהוא זקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים של 100% לפחות, לא תיפגע זכאותו לגמלה לשירותים מיוחדים, גם אם משולמת לו קצבת נכות כללית, בכפוף לפסקה הבאה או להטבות לפי הסכם הניידות.

כלומר אם הנכה מקבל קצבת נכות כללית, יקבל הטבות מלאות לפי הסכם הניידות והגמלה לשירותים מיוחדים תינתן בשיעור של 50% מגובה הקצבה שנקבעה.

 1. אין הוא מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום

שיעור הקצבה המיוחדת:

 1. מי שתלוי בעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה, או להשגחה מתמדת, זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה ל-50% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
 2. מי שתלוי בעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה, זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה לקצבת נכות מלאה ליחיד (100%)
 3. מי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה, זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה ל-150% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
 4. עקרת בית זכאית לקצבה מיוחדת בסכום השווה ל-60% מסכום הקצבה המיוחדת המשולמת לנכה, הכול לפי מידת תלותה בעזרת הזולת (כאמור בסעיפים 1,2,3 לעיל)

הגשת תביעה לקצבה מיוחדת: מי שסבור שלפי האמור לעיל הוא זכאי לקצבה מיוחדת, יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריו, ויגיש שם תביעה לקצבה מיוחדת בטופס המתאים שיקבל במקום. על תובע הקצבה לצרף לטופס התביעה מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה, ולשתף פעולה לשם קביעת זכאותו לקצבה מיוחדת.

-15-

 

תחולת הזכאות לקצבה מיוחדת: לפני ההחלטה בתביעה ייבדק תובע הקצבה על-ידי רופא מוסמך מטעם המוסד, ולאחר מכן ייבדק בביתו על-ידי אחות בריאות הציבור.

הזכאות לקצבה מיוחדת מתחילה ב-1 בחודש שהוגשה בו התביעה, אך לא קודם שיעברו 90 יום מיום שנעשה האדם זכאי לקצבת נכות (או מן היום שנקבעו לאדם 75% נכות רפואית- אם אינו מקבל קצבת נכות).

גבר שמלאו לו 65 שנים ואישה שמלאו לה 60 שנה אינם זכאים לקצבה מיוחדת, אלא אם כן הגישו את התביעה לקצבה מיוחדת וגם לגמלת סיעוד, יבחר באחת משתי הקצבאות.

ערעור על החלטת פקיד התביעות: על החלטת פקיד התביעות בדבר הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים אפשר לערער בפני בית הדין לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 6 חודשים מתאריך קבלת ההודעה מתאריך קבלת ההודעה של פקיד התביעות בדבר החלטתו.

דיון חדש לפי בקשת המבוטח: 6 חודשים לאחר שדחה המוסד את התביעה לגמלה או קבע את שיעורה, יוכל התובע לבקש דיון חדש בתביעתו, בתנאי שימציא אישור רפואי שהוחמר מצבו.

דיון חדש לפי בקשת המוסד: גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לדון ששוב בזכאות לקצבה המיוחדת או בשיעורה באחד התנאים האלה:

א.      עברו 6 חודשים מיום שנקבעה לאחרונה הזכאות לקצבה המיוחדת

ב.      התגלו עובדות, שלדעת המוסד לביטוח לאומי לא היו בעת ההחלטה האחרונה, והיה בהן כדי להשפיע על קביעת הזכאות

ג.       נוצרו עובדות חדשות, שלדעת המוסד לביטוח לאומי יש בהן כדי להגדיל את שיעור הקצבה המיוחדת.

מי שמאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה או שירותי שיקום, אינו זכאי לקצבה.

המוסד לביטוח לאומי

ביטוח וגבייה

מטרה: מתן פטור מתשלום דמי ביטוח לנכים

הבסיס החוקי: סעיף 169 לחוק הביטוח הלאומי.

אוכלוסית הזכאים והשירותים הניתנים:

נכה על פי חוק ביטוח נכות כללית – קצבת נכות של 100%: נכה על פי חוק ביטוח נכות כללית המקבל קצבה בפועל בשיעור של 100%, פטור לצמיתות מתשלום דמי ביטוח לכל ענפי הביטוח הלאומי. אולם אם הוא עובד כעצמאי, הוא חייב בתשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה ומס מקביל.

 נכה על פי חוק ביטוח נכות כללית – קצבת נכות פחות מ- 100%: נכה על פי חוק ביטוח נכות כללית ששיעור קצבת הנכות שלו פחות מ-100%, בין אם הנכות היא זמנית או לצמיתות, פטור מתשלום דמי ביטוח לכל ענפי הביטוח, בתנאי שאין לו הכנסות ממקור כלשהו. אם יש לנכה הכנסות כלשהן (פרט לקצבה), חייב בתשלום דמי ביטוח על הכנסתו. תנאי למתן פטור הוא שהנכה מקבל קצבה בפועל.

נכה מתאונת עבודה בשיעור 100%: נכה מתאונת עבודה ששיעור נכותו הוא 100% לצמיתות, פטור מתשלום דמי ביטוח לכל ענפי הביטוח הלאומי, אף אם יש לו הכנסות ממקור כלשהו. אולם אם הוא עובד כעצמאי, חייב בדמי ביטוח לענף נפגעי עבודה ולמס מקביל. הפטור יינתן רק אם הנכה מקבל קצבה בפועל מהמוסד לביטוח לאומי.

נכה מתאונת עבודה בשיעור הנמוך מ-100%: נכה מתאונת עבודה ששיעור נכותו נמוך מ- 100%, בין אם הנכות היא זמנית או לצמיתות, פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה שבה הוא מקבל קצבת נכות, בתנאי שאין לו הכנסות ממקור כלשהו. אם יש לנכה הכנסות כל שהן, (פרט לקצבה) הוא חייב בתשלום דמי ביטוח על הכנסתו.

דרכי פניה: פנייה ליחידות הגבייה בסניפים.

-16-


משרד האוצר

נציבות מס הכנסה http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAUList/OAUTaxesAuthority/OAUTaxesIncomeTax/default.htm

מטרה: גביית מס הכנסה מאוכלוסיית ישראל

כתובת: ירושלים, רחוב רופין,  הקריה, בניין מס' 1 טל': 02-5317111 (ראה גם סניפים)

הבסיס החוקי: פקודת מס הכנסה

השירותים הניתנים: פטור מלא על הכנסה מיגיעה אישית לעובד שכיר או לעובד עצמאי

תנאי הזכאות: (לרבות על קצבה המתקבלת עקב עבודה בעבר) אם הוא עיוור או נכה בשיעור 100% או בתנאים מסוימים 90%. הפטור ניתן עד לסכום מקסימלי של הכנסה (בשנת 1992 ההכנסה השנתית הקובעת הייתה 272,100 ₪) פטור מלא על הכנסה של מיגיעה אישית עד לסכום שנתי של 32,630 ש"ח בשנת 1993. הפטור ניתן לעיוור או לנכה בשיעור 100%, ובתנאים מסוימים בשיעור של 90%. אם אין לו הכנסה מיגיעה אישית., והיא קטנה מן הסכום האמור, ניתן לקבל פטור על הסכום המשלים ל- 32,630 ₪.

פטור ממס על קצבאות מסוימות של המוסד לביטוח לאומי: קצבת נכות כללית, קצבת ניידות, קצבת נכות לנפגעי עבודה, קצבת זקנה וורשאים וקצבה למתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת התנדבות. הפטור אינו חל על דמי פגיעה בעבודה.

מתן נקודת זיכוי נוספת: להורים לילד משותק, עיוור או מפגר, בחישוב המס המגיע מהם, וכן לילדים חולי המופיליה, המוכרים במסגרת "חוק הילד הנכה". עבור אישה או הורה המשותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בקביעות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם.

זיכוי ממס: על חלק מהסכומים שאדם משלם עבור החזקת אישה, ילד או הורה במוסד מיוחד.

הערה: מתן נקודת זיכוי להורים לילד נכה: היות ולפי החוק ניתנת נקודת הזיכוי עבור ילד נכה, משותק או מפגר, אנו מגישים המלצה למתן נקודת זיכוי עבור ילד חולה המופיליה. לאחרונה הושג הסכם עם נציבות מס הכנסה כי הורים לילדים חולי המופיליה יוכרו כבעלי זכאות לנקודת זיכוי, רשימה של הילדים עד גיל 18 הועברה לנציבות מס הכנסה בירושלים, ולפי הבטחתם הועברה הרשימה לכל הסניפים בארץ. במידה ותידחה פנייה, נא לפנות לעו"ס במרכז להמופיליה. ניתן לקבל את נקודת הזיכוי רטרואקטיבית עד 5 שנים, לפי התקופה שבה הוכר כנכה.

דרכי פניה:

יש לקבל טופס מתאים מהעובדת הסוציאלית במרכז להמופיליה או במשרד השומה, למלאו ע"י הרופא המטפל במרכז להמופיליה, ולהעבירו למשרד השומה הקרוב למקום המגורים.

  

-17-

 

רשימת משרדי השומה

 

היישוב

כתובת

טלפון

ירושלים

רחוב יפו 97 בניין כלל

רחוב הסורג 1 מזרח ירושלים

02-6756111

02-6201400

תל- אביב

רחוב לינקולן 9-7

בית רומנו, דרך יפו 9

רחוב פרץ 5-3

מגדל שלום, אחד העם 9

בית הדר, דרך פתח תקווה 19

מפעלים גדולים, מגדל שלום

03-6233333

03-5127555

03-6386060

03-5144644

03-5640111

03-5144644

גוש דן

רחוב ז'בוטינסקי 43 רמת גן

03-7530333

פתח תקוה

רחוב שפיגל 1

03-9343062

כפר סבא

רחוב טשרנחובסקי 14

09-7610111

נתניה

רחוב סמילנסקי 6

09-8602525

חדרה

רחוב הלל יפה 1

06-6327888

חיפה

עכו

שד' הפל"ים 13

רחוב שלום הגליל 1

04-8630000

04-9956555

צפת

טבריה

נצרת

עפולה

רמלה

רחובות

רח' הפלמ"ח 99

רחוב אלחדיף 23

רחוב נצרת 1

רחוב ירושלים 4

שד' הרצל 93

רחוב רוזנסקי 11

06-6929777

06-671441

06-6578674

06-6529999

08-9788222

08-9446644

אשקלון

המרכז הנפתי, בית סולל בונה

07-6742222

אשדוד

רחוב האורנים 9988

08-8523202

באר-שבע

בניין אושירה, זלמן שז"ר

07-6293555

אילת

קניון האדום

07-6374127

המסמכים הדרושים: אישורים מוכרים המעידים על הנכות על סמך אחד מן החוקים הבאים:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט (1959); חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד (1954); חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז (1957); חוק הנכים לנפגעי פעולות איבה תש"ל (1970); חוק הביטוח הלאומי, פרקים 1, ו-2 ו-ט2 (הדנים בנפגעי עבודה, נכות כללית ומתנדבים), חוק גמלאות לנפגעי ספר תשכ"ז  (1957).

משרד האוצר

נציבות מס הכנסה

מחלקת שומת מקרקעין

מטרה: גביית מס שבח ומס רכישה

כתובת: רחוב כנפי נשרים 5, ירושלים, טל' 02-6559559 כתובת למכתבים: ת"ד 1170 ירושלים

הבסיס החוקי: תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) התשל"ד 1974

אוכלוסיית הזכאים: "נכה" או "נפגע" מוגדרים בתקנות מס רכישה כדלקמן:

א.   נכה עפ"י חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט- 1959, שדרגת נכות לצמיתות 19% לפחות.

ב.   נכה עפ"י חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד- 1954, שדרגת נכותו לצמיתות 19% לפחות.

ג.   נכה עפ"י חוק נכי רדיפות  הנאצים תשי"ז- 1957, שדרגת נכותו לצמיתות 50% לפחות.

ד.   נכה תאונת עבודה עפ"י סעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי התשכ"ח- 1968, המקבל קצבה לפי פרק 1 לחוק ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונה ספציפית 50% לפחות.

ה.   נכה עפ"י פרק 2 לחוק הביטוח הלאומי התשכ"ח- 1968, שנקבעו לו "דרגת אי כושר להשתכר כדי מחייתו" לצמיתות בשיעור של 75% לפחות

ו.   נכה תאונת דרכים עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ד- 1957, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות.

ז.   נכה משותק או יד או רגל, שאחוז נכותו לצמיתות מפגיעות אלו הוא 50% לפחות.

ח.   נכה שדרגת נכותו לצמיתות היא 100% או נכות של 90% לפחות כתוצאה מכמה פגיעות

ט.   "נפגע" על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל- 1970, שאחוז נכותו לצמיתות היא 19% לפחות.

-18-


השירותים הניתנים: "נכה" הרוכש זכות במקרקעין, יקבל פטור ממס רכישה. "פטור" משמעותו תשלום מס רכישה בשיעור 0.5% משווי הרכישה בלבד. הפטור יינתן ברכישת דירה ובתנאי שתשמש למגורי הנכה, או לקרקע עליה יבנה בית למגורי הנכה, ברכישת קרקע יינתן פטור על תנאי שהבניין ייבנה תוך שנתיים.

הפטור יינתן גם לזוג נשוי שאחד מהם "נכה". "נכה" יוכל לקבל את הפטור פעמיים בלבד במשך חייו.

דרכי פנייה: הרוכש זכות במקרקעין יגיש את ההצהרה על הרכישה (ע"ג טופס 7002), ואת הבקשה לפטור בגין הנכות (ע"ג טופס סמן 7782) מס שבח האזורי באזור שבו נמצא הנכס. להלן רשימת המשרדים האזוריים:

רשימת משרדים אזוריים

ירושלים                         רחוב כנפי נשרים 66                 02-6545111

חיפה                            שד' הפל"ים 13                         04-8630000

תל אביב ומרכז              דרך פתח תקוה 55                   03-5615111

באר שבע                      שד' שזר 1, בנין "אושירה"          07-6293555

חדרה                           רחוב הלל יפה 1                        06-6327888

טבריה                          רחוב אלחדיף 23                       06-6714141

נצרת                            רחוב פאולוס השישי 701           06-6458080

נתניה                           רחוב סמילנסקי 6                      09-8602525

כפר סבא                      רחוב טשרנחובסקי 11               09-7610111

רחובות                         רחוב רוזנסקי 11                       08-9446644

רמלה                           שד' הרצל 93                            08-9788222

המסמכים הדרושים:

1. בנכויות עפ"י סעיפים א-ה לעיל (אוכלוסיית הזכאים), יש להמציא את אישורי הרשויות  המוסמכות.

2. בנכויות עפ"י סעיף 1, יש להמציא חוות דעת בית החולים שטיפל בנכה לאחר התאונה.

3. בנכויות עפ"י סעיפים ז, ח יש להמציא מסמכים רפואיים המעידים על הנכות. המסמכים יוגשו בשפה העברית.

4. נכים עפ"י הסעיפים ו, ח יופנו לוועדה רפואית אשר תקבע דרגת נכותם. בדיקה זו כרוכה בתשלום ההוצאות לוועדה.

משרד הבינוי והשיכון

אגף איכלוס

מטרה: סיוע בפתרון דיור לנכים

כתובת: קריית הממשלה מזרי ירושלים, טל': 02-5847211

הבסיס החוקי: תקנות חוק הלוואות לדיור וכללים של המשרד.

אוכלוסיית הזכאים:

1. בעלי אישור מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון, המעיד על נכות צמיתה ודרגת אי כושר יציבה של 80% ויותר, כולל נכים מוגבלים בניידות.

2. נכים על כיסא גלגלים בעלי אישור ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון על היותם רתוקים לכסא גלגלים.

3. עיוורים בעלי תעודת עיוור מטעם משרד העבודה והרווחה

 

-20-

 

השירותים הניתנים:

משכנתא לרכישת דירה ל"חסרי בית"

קבוצות הזכאות:

1. "חסרי דירה"- יחיד/ה או משפחה שאין ולא היו להם בנפרד או במשותף עם אחרים, זכויות בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (לרבות זכות על פי רישום פורמלי בלבד), כמפורט להלן:

א.   בבעלות/ בחכירה/ לדורות/ בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר;

ב.   בזכות על פי חוזה לבעלות/ לחכירה/ לחכירה לדורות, או בכל דרך אחרת (כגון ירושה, מתנה, נאמנות, ויו"ב);

ג.   בני רשות ליחידת דיור ו/או משק חקלאי בהתיישבות;

ד.   לא קיבלו סיוע בפיצויי פינויים מהמדינה.

הערה: סוג ההטבות הניתנות לנכה משתנה בהתאם למצבו האישי והאזור נמצאת הדירה 

נכים ששירתו בצה"ל זכאים לסיוע מוגדל.

משכנתא לבעלי דירה להחלפה או להרחבת דירה

קבוצות הזכאות

2. מי שמכרו דירתם עד ה-31/12/86 ומאז אין להם זכות כלשהי בדירה;

3.   מצוקת תנאי צפיפות;

א.  תנאי צפיפות דיור מוגדרים 2.5 או יותר נפשות לחדר בדירה שבבעלות הזכאים לפני 1990. זכאות זו ניתנת גם במקרים שבהם שטח הדירה בבעלות הזכאים, קטן יחסית לגודל המשפחה;

ב.   הורה נכה ייחשב כ- 2 נפשות בחישוב צפיפות הדיור;

ג.   רמת הסיוע גבוהה יותר ובתנאים נוחים יותר לצפיפות של 3 או יותר נפשות לחדר, ובלבד שהדירה בבעלות הזכאים לפני 1987;

4. זכאות לסיוע בשל בעיה בריאותית;

א.  מצוקה בריאותית היא בעיה רפואית של אחד או יותר מבני המשפחה,

     המחייבת, על סמך דעתו של יועץ רפואי מטעם משרד הבינוי והשיכון, החלפה או שינוי תנאי המגורים הנוכחיים, אם ע"י מעבר לאזור מגורים אחר, מעבר מקומה גבוהה, בבניין שבו אין מעלית, לקומה נמוכה או לבניין עם מעלית;

ב.   זכאות על פי סעיף זה תינתן ליחידבגיל 27 ומעלה או למשפחה שהם בעלי 

      זכויות בדירה אחת בלבד.

השתתפות בתשלום שכר דירה:

הסיוע ניתן רק ל"חסרי דירה" השוכרים דירה בשוק החופשי או בחברה מאכלסת, בשכר דירה שאינו סוציאלי ולאחר מילוי התנאים המוקדמים.

קבוצות הזכאות:

1.   זוגות צעירים או משפחות חד- הוריות, לתקופה של 36 חודשים בלבד

2.   נכה בעל אישור מהמוסד לביטוח לאומי המעיד של נכות כללית של 75% ומעלה ומקבל קצבת קיום בשיעור של 100%, או בעל אישור על אי כושר השתכרות של 75% ומעלה, המקבל קצבת קיום בשיעור של 100%.

3.   משפחות המתקיימות מקצבאות קיום בלבד

 שכירות מסובסדת בשיכון הציבורי:

מספר הדירות בשיכון הציבורי ברוב הישובים העירוניים מצומצם ומוגבל, לפיכך, מוקצות הדירות רק לזכאים השרויים במצוקה תפקודית וכלכלית חמורה.

דרכי פנייה:

הטיפול בנושא הסיוע (הרשמה, ערעור ומימוש הסיוע) הוא באמצעות הבנקים למשכנתאות. במקרים חריגים בלבד לאחר ההרשמה, יופנה הנכה לטיפול מחוז משרד הבינוי והשיכון.

המסמכים הדרושים: תעודת זהות, אישור על שירות בצה"ל (למי ששירת) ואישור על נכות, וכל אישור אחר התומך בבקשה

ערעור: ערעור יוגש באמצעות סניף בנק המטפל

-21-

 

קיימות שלוש רמות ערעור

1.   ועדה בין מחוזית

2.   ועדת האיכלוס העליונה במשרד הבינוי השיכון

3.   הוועדה הציבורית לערעורים וחריגים

הערות:

1.   הכללים המחייבים הם אלה המפורטים בנוהלי משרד הבינוי והשיכון המשתנים מעת לעת

2.   בשלב זה אין משרד הבריאות ומשרד השיכון רואים בילד חולה המופיליה כנכה מוגבל בניידות הזקוק להחלפת דיור מתאים. עם זאת מומלץ לפנות לגבי כל מקרה בנפרד לפי ההוראות הנ"ל

משרד הבריאות

שירותי בריאות הציבור

מטרה: להבטיח שירותי בריאות ושיקום לכלל האוכלוסייה בישראל.

כתובת: רחוב דוד המלך 20, ירושלים, טל': 02-6228888 (ראה רשימת לשכות הבריאות)

אוכלוסיית הזכאים: כלל אוכלוסיית הנכים במדינה, כולל אזרחים הנזקקים למכשירי שיקום, הליכה וניידות, ובעלי נכות קבועה

השירותים הניתנים:

מימון חלקי או מלא של מכשירים רפואיים כגון מכשירי הליכה לילדים ומבוגרים, כסאות גלגלים, נעליים מיוחדות;

מימון חלקי או מלא של התאמת מקום המגורים לצרכי שימוש בכסא גלגלים, מתן המלצות להנחות שונות במשרדי הממשלה, כגון משרד התקשורת, השיכון והאוצר; ייעוץ לשימוש בשירותם לרווחת הנכה בתחנות לבריאות המשפחה, הערכה תקופתית ומעקב.

דרכי פניה: פנייה אישית בכתב, אל לשכת הבריאות הסמוכה למקום המגורים.

רשימת לשכות הבריאות

ירושלים             רחוב יפו 86                             02-5314811

תל- אביב           רחוב הארבעה                          03-5634848

חיפה                רחוב פלי"ם                             04-8619777

חדרה               רחוב הלל יפה 13                     06-6240801

נצרת                רחוב 113, נצרת עילית               06-6557888

עפולה               רחוב ירושלים 4                        06-6526016

טבריה              רחוב אל חדיף 40                      06-6791819

צפת                 רחוב הפלמ"ח 44 ת"ד 1133        06-6920888

רמלה               רחוב דני מס 3                          08-9181212

נתניה               רחוב ויצמן 23                           09-8300111 

פתח תקווה        רחוב אחד העם 31                    03-9051818

רחובות             רחוב רמז 80                            08-9485858

אשקלון              מרכז רפואי ברזילי                     07-6745811

המסמכים הדרושים: תעודות רפואיות על המחלה, מסמכים המעידים על הכנסות, בציון כתובת הפונה; המלצה למכשיר הדרוש על-ידי פיזיותרפיסט עם המלצה רפואית למכשיר, דוח סוציאלי והצעות מחיר

-22-

 

משרד הבריאות אינו משתתף במימון מכשירים טיפוליים, המשרד משתתף במימון רכישת מכשירי מכשירי שיקום, הליכה וניידות לפי רשימת מכשירים המופיעה בתוספת ה-3 לחוק בריאות ממלכתי שנת תשנ"ה (נמצא בלשכות הבריאות האזוריות) ככלל, השתתפות משרד הבריאות היא בגובה 75% מהסכום המרבי שנקבע למכשיר על פי הנוהל או מעלותו, ובהתאם לקבוצה אליה משתייך (קבוצה 1 או 2).

גובה השתתפות משרד הבריאות נקבע על סוג המכשיר:

קבוצה 1: מכשירים שלהם נקבע סכום השתתפות מרבי. הסכום אינו מכסה את עלותו של  

              המכשיר .

קבוצה 2:מכשירים אשר לגביהם שלוש הצעות מחיר, גובה השתתפות משרד הבריאות 

             נקבע על פי עלות המכשיר שבהצעה הזולה מבין השלום.

גובה השתתפות האזרח: האזרח משתתף ברכישת מכשירי שיקום, הליכה וניידות בסך 25% מהסכום המרבי להשתתפות במימון או כ-25%  מעלות המכשיר. גובה המימון נקבע בהתאם לסוג המכשיר וקבוצת ההשתייכות על פי נוהל מכשירי שיקום וניידות. אזרח המתקשה לממן את חלקו, יפנה לעו"ס בלשכת הבריאות. לאחר שאושרה הפנייה ע"י משרד הבריאות, רשאי האזרח לבצע את הרכישה באופן עצמאי ולהגיש את החשבונית בתוך 120 יום מיום הרכישה.

משרד הבריאות

שירותי בריאות הנפש

מטרה: טיפול בבעיות על רקע נפשי, מצבי מצוקה ולחץ

כתובת: רחוב בן-טבאי 7, ירושלים, מיקוד 91010, טל' 02-6705705

האוכלוסייה הזכאית:אנשים הסובלים מהפרעות וממחלות נפשיות, כולל קשיי תפקוד; מכורים לסמים

השירותים הניתנים במרפאות לבריאות הנפש: השירותים הקהילתיים פתוחים לכל אזרח, באזור מגורים, בכל הגילאים, במצבי חולי ומצוקה נפשית

ניתנים השירותים הבאים:

1.  איתור מוקדם ועבודה מניעתית ע"י  קשר עם מוסדות חינוך, בריאות ורווחה, על מנת להגיע להתערבות מיידית במצבי משבר ומחלה;

2. ייעוץ ואבחון לכל פונה על פי מדיניות הדלת הפתוחה, הפניה לאשפוז במידת הצורך;

3. טיפול פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי לפונים הנמצאים בדרגה גבוהה של מצוקה ו/או מחלת נפש;

4. טיפול במעקב בחולים כרוניים ובמשפחותיהם כולל טיפול בית, טיפול תרופתי וטיפול תמכתי;

5. מערך שירותי שיקום הכולל מדרג של טיפול שיקומי, שיקום תעסוקתי, שיקום חברתי, סידור בדיור מוגן, עצמאי והוסטלים;

בתי חולים פסיכיאטרים: השירותים הניתנים בבתי החולים הם אבחון וטיפול קצר מועד, טיפול רפואי, שיקום תוך מוסדי, תעסוקתי, המשך והעברה לטיפול בקהילה של חולים משתקמים, כולל דיור או הוסטל. בית החולים דואג לשמירת עניינו זכויותיו ונכסיו של מאושפז שאיננו מסוגל לדאוג לעניינים ע"י מסירת מידע לאפוטרופוס הכללי, טיפול במינוי אפוטרופוס אישי (כולל הקרן לטיפולים בחסויים)

יחידות לגמילה מסמים:

השירותים לגמילה מסמים פתוחים בפני אנשים הסובלים מבעיות נפשיות והתמכרות לסמים. שירותים אלה נותנים טיפול מרפאתי, טיפול אשפוזי מלא, טיפול יום ושירותי שיקום למיניהם

דרכי פניה: באמצעות פנייה עצמי, פנייה של בן משפחה, או פניית כל גורם טיפולי

-23-

משרד הדתות

מטרה: מתן הנחות ופטורים מאגרת נישואים וגירושין

כתובת לשכת המידע: רחוב ככנפי נשררים 7, ירושלים, 02-5331147

הבסיס החוקי: חוזרי מנכ"ל

אוכלוסיית הזכאים:

נכי צה"ל ונפגעי איבה שדרגת נכותם 30% ומעלה; נכים שדרגת נכותם 50% ומעלה לפי אישורים רפואיים, משפחות נספים של פעולות איבה, הנחות ופטורים מתשךום עבור העתק תעודת נישואין, כתובה או מסמך אחר; אישור על רישום נישואין.

הנחות ופטורים:

נכי צה"ל ונפגעי איבה פטורים מתשלום; הנכים האחרים שדרגת נכותם 50% מהתשלום; משפחות נספים של פעולות איבה מקבלות הנחה של 25% מהתשלום

דרכי פניה: אישית בזמן הרישום לנישואין או גירושין.

משרד המשפטים

רישום והסדרי מקרקעין

המטרה: פטור לנכים מאגרות

כתובת: רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר, ירושלים, טל: 02-5696156

הבסיס החוקי: תקנות המקרקעין (אגרות) התשל"ה- 1974, זכויות הנכים

אוכלוסיית הזכאים:

נכה במשמעותו לפי החוקים: חוק הנכים תגמולים ושיקום, תשי"ט 1959, חוק המלחמה בנאצים תשי"ד 1954; חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז- 1957; חוק ביטוח לאומי, נוסח משולב, תשכ"ח- 1968 סעיף 59- נכה עבודה, נכוה מתאונת דרכים או משיתוק, נכה שדרגת נכותו 100%

השירותים הניתנים:

פטור מאגרה בעד רישום משכנתה ורישום שכירות. פטור זה יינתן גם לבן הזוג; פטור מאגרה עבור בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה. לגבי בן משפחה של אדם שמת בשירות שמשמעותו בחוק בחיילים המשוחררים; פטור מאגרה בעד קבלת נספחים או בעד עיון.

משרד העבודה והרווחה

אגף השיקום

מטרות:

1. להביא את המוגבל לשיפור התפקוד והדימוי העצמי שלו, ולשקמו התחום האישי, החברתי, הכלכלי והתעסוקתי, תוך ניצול מרבי של יכולתו

2. פיתוח שירותים מקיפים לשיקום במסגרת הקהילה, תוך שימוש בצוותות רב- מקצועיים לשם אבחון והערכה, טיפול, והכוונה מקצועית, הכשרה מקצועית והשמה בעבודה;

3. פיתוח מסגרות תעסוקה מוגנת לעבודה עבור נכים, שאינם ניתנים להשמה בשוק הטבעי;

4. פיתוח מסגרות חוץ ביתיות לנכים אשר יכולים להמשיך ולהימצא במשפחתם או במגורים עצמאיים בקהילה;

5. פיתוח תוכנית יומית בקהילה לילדים ובוגרים נכים

-24-

 

כתובת: רחוב יד חרוצים 10, ת"ד 1260 ירושלים, טל' 02-6708111 (ראה גם רשימת סניפים ומרכזי רשימת סניפים ומרכזי שיקום)

בסיס החוקי: חוק שירותי הסעד תש"ח 1958 ותקנותיו, תע"ס פרק 5

אוכלוסיית הזכאים: בעלי ליקויים פיזיים, נפשיים, שכליים (עד גבול הפיגור) או פסיכו-סוציאלית

השירותים הניתנים:

1.   הכשרה מקצועית, קורסים ולימודי עזר;

2.   השתתפות ברכישת מכשירי לימוד ובנסיעות לעבודה וללימודים

3.   אבחון, הערכה, הכשרה מקצועית, הקניית הרגלי עבודה, השמה ומעקב במרכזי שיקום (ראה רשימת מרכזים);

4.   מפעלים מוגנים להעסקת מוגבלים שאינם יכולים להיקלט בשוק העבודה הטבעי (ראה רשימת המפעלים המוגנים);

5.   הסעות ונסיעות לעבודה;

6.   החזקה במסגרת יומית- מיוחדת במעונות יום, משפחתונים, גנים ומסגרות חינוך מיוחד;

שירותים תומכים למשפחה:

1.   אומנה יומית, מטפלות בית, חונכות סמוכות;

2.   טיפולים פרה- רפואיים (ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק וכו');

3.   שיעורי עזר, חונכים;

4.   אבחון הערכה טיפול וגרייה במרכזים להתפתחות הילד;

5.   מוסדות ומשפחות אומנה לבעלי מוגבלות קשה הזקוקים לכך;

דרכי פניה: פנייה אל הלשכות לשירותים חברתיים שברשויות המקומיות

רשימת הלשכות המחוזיות

ירושלים והדרום

רחוב קרן היסוד 9, ירושלים

02-6754711

תל-אביב והמרכז

שד' ירושלים 22, יפו

03-5125512

חיפה והצפון

רחוב חסן שנקרי 57, חיפה

04-8619333

רשימת מרכזי שיקום

אשקלון

משרד הרווחה

07-6748111

באר שבע

07-6496650

הרצליה

רח' חובת הלבבות 11

09-9506111

חדרה

רח' מייזר מיקוד 38500 א"ת

06-6331097

חיפה

ת"ד 10161, מפרץ חיפה 26110

04-8411717

יפו

רח' יהודה הימית 57

03-6826391

ירושלים

רח' יד חרוצים 10

02-6708187

מגדל העמק

ת"ד 170, מיקוד

06-6708187

עכו

הגדוד 22 בניין 12 24518

04-9811406

פתח תקווה

בית גיל, רובינזון 19

03-9346910

רחובות

אזור התעשייה דרך יבנה

08-9461133

חולון

תל- גבורים רח' המצודה

03-5014110

תל השומר

בי"ח יחידת הסתגלות

03-5303718

רמלה

טרומפלדור 27

08-922060/6423

נצרת עילית

א"ת נצרת עילית

06-6562278

נהריה

הרצל 46

04-9927791

                                                  

שירותי סעד

ירושלים

מעון לנכים צעירים, קטמון

02-6791817

נתניה

מעון לנכים, שכונת דורה

09-8355608

-25-

 

משרד העבודה והרווחה

שירות התעסוקה

המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי

מטרות: עזרה בבחירת מקצוע וקריירה תעסוקתית ההולמים את היכולת הייחודית של הפונה, ייעוץ תעסוקתי ליחיד ולמוסדות בהכוונת מטופליהם לתעסוקה המתאימה

כתובת: דרך פתח תקווה 74, תל- אביב, טל': 03-5611211

אוכלוסיית הזכאים: תושב הארץ מגיל 15, כולל נכים

השירותים הניתנים:

ספריית מקצועות: בתחנת הייעוץ קיימת ספרייה להכרת המקצועות העיקריים בשוק העבודה, מוסדות ההכשרה ומגוון הדרכים להכשרה מקצועית. ניתן להיעזר בספרייה בשילוב ייעוץ מקצועי

ייעוץ בבחירת מקצוע: נועד לבדוק את המשך הדרך המקצועית- תעסוקתית. הייעוץ כולל שירות ובמידת הצורך, מבחנים פסיכומטריים

ייעוץ קבוצתי: סדנאות לצעירים בבחירת כיוון תעסוקתי או לימודי תוך תרגול והתנסות בנושאים: שיקולים בבחירה, התלבטות וקשיים בבחירה, הכרות עצמית והרות עם עולם התעסוקה. הסדנאות מועברות עם פסיכולוגיים תעסוקתיים במשך 3 ימים ל- 15 משתתפים;

ההיוועצות נערכת בפגישה עם מטופל או מטפלים (ללא קשר ישיר עם הפונה)

דרכי פנייה: הפניה מלשכות התעסוקה לזכאים, פנייה אישית חייבת בתשלום אגרה.

ישוב                 מען                              טלפון 

ירושלים             רח' אגריפס 42             02-6249146

חיפה                רח' פרץ 32                  04-8515333

תל- אביב           רח' פ"ת 74                  03-5611211

באר שבע           רח' החלוץ 118             07-6234436

משרד הפנים

 מנהל האוכלוסין

לשכת התעסוקה

מטרה: לאפשר העסקת עובד זר לעזרה למי שאינו מסוגל לתפקד באופן עצמאי

כתובת: המשרד הראשי: יפו 97 ירושלים, טל' 02-6245336

הבסיס החוקי: תקנות הכניסה לישראל תשל"ד- 1974 סעיף 5 (א) (ב)

אוכלוסיית הזכאים: נכה או חולה שאינו מסוגל לתפקד באופן עצמאי, לפי קביעת שירות התעסוקה

השירותים הניתנים: בקשת זכאות לעובד זר מחו"ל

דרכי פנייה: הגשת בקשה בפניה אישית אל אחת מהלשכות אשר ברשימה שלהלן

המסמכים הדרושים: המלצת שירות התעסוקה

-26-

 

לשכות מנהל אזוריות

הלשכה

כתובת

טלפון

ירושלים

רח' מסילת ישרים 16

02-6249281

תל- אביב מרכז

רח' יבנה 12

03-6290281

חולון

שד' ירושלים 64

03-5583884

רמת גן

רח' ארלוזורוב 14

03-6720111

הרצליה

רח' הרמוג 8

09-9501148

חיפה

רח' פרץ 32

04-8515333

הקריות

מפרץ חיפה

04-8721070

אור יהודה

רח' החרושת 6

03-5330485

בני ברק

רח' הרצוג 9

03-6188102

יהוד

רח' ביאקובסקי 6

03-5360823

טירת הכרמל

רח' ז'בוטינסקי 25

04-9965331

כרמיאל

רח' החרושת 2

04-9985331

נהריה

דרך העצמאות 3

04-9985331

חדרה

רח' הרצל 27

06-6336568

באר שבע

רח' זלמן שז"ר 21

07-6234211

אשקלון

רח' כצנלסון 4

07-6751142

אילת

שד' התמרים 6

07-6372332

רחובות

רח' בנימין 4

08-9494566

ראשון לציון

רח' הרצל 39

03-9666196

נתניה

רח' ראובן ברקת 3

09-8600300

רמלה

רח' הרצל 74

08-9214711

פתח תקוה

רח' בר כוכבא 40

03-9311596

עפולה

רח' ויצמן 46

06-6592991

נצרת

רח' נצרת 189

06-6555429

נצרת עילית

רח' התבור 7

06-6554206

עכו

רח' שלום הגליל

04-9912115

צפת

קריית הציירים

06-6920016

טבריה

רח' זכי אלחדיף 50/7

06-6792177

כפר סבא

רח' התחנה 5

09-7443606

בת ים

רח' בר אילן 18

03-5526111

בית שאן

רח' נורדאו

06-6586539

זכרון יעקוב

רח' ז'בוטינסקי 40

06-4398741

קריית שמונה

רח' סיני 3

06-6941622

אשקלון

בניין העיר

07-6737612

דימונה

רח' הבילים 25

07-6559205

שדרות

רח' נאות דקל 23

07-6898115

אשדוד

רח' האורגים

08-8569770

יבנה

רח' הראשונים 27

08-9437135

לוד

רח' אלי כהן 7

08-9222395

נס ציונה

רח' בן גוריון 4

08-9400340

הערה: לקבלת עובד זר ניתן לפנות אל חברת סיעוד העוסקת בכך, או באופן עצמאי ללשכת התעסוקה, ולאחר מכן למשרד הפנים לקבלת הסבר וטיפול מתאימים (לפי מקום המגורים)

משרד הפנים

השלטון המקומי

יחידת הגבייה

מטרה: מתן הנחה בתשלומי ארנונה

כתובת: יחידות הגבייה ברשויות המקומיות.

הבסיס החוקי: תקנות והסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג ותשנ"ד (להלן תקנות הנחות מארנונה) חוק רשויות מקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה מארנונה) תשי"ג- 1953ף הנחה אוטומטית של 25% למי שיש לו ילד נכה  (המוכר בביטוח לאומי).

אוכלוסיית הזכאים והשירות הניתן:

1.   הנחה לפי חוק הביטוח הלאומי סעיף 127 ל"ו- נכות כללית, הזכאי לקצבה חודשית מלאה ואשר דרגת אי כושר היא בשיעור 75% ומעלה;  הנחה בתשלומי ארנונה שאינה עולה על 80%;

2.   נכה אשר דרגת נכותו הרפואית על פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה הנה בשיעור שאינו עולה 40% מסכום הארנונה הכללית ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף;

3.   נכה ה המקבל תגמול כאסיר ציון לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, התשנ"ב- 1992- הנחה בשיעור שאינו עולה על 66% מסכום הארנונה הכללית;

4.   בעל תעודת עיוור לפי חוק שירות הסעד התשי"ח- 1958- הנחה בשיעור של עד 80% מסכום הארנונה הכללית.

-27-

 

פטור מתשלום שני שלישים של הארנונה ינתן לנכה הזכאי לתגמולים:

1.   לפי חוק הנכים תש"ט- 1949 לפי חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד- 1945; לפי חוק המשטרה תשט"ו- 1955; לפי חוק שירות בתי הסוהר תש"ך- 1960; לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה תש"י- 1950.

2.   לנכה שמוכיח כי איבד חמישים אחוז או יותר מכושרו לעבודה כתוצאה מחבלה; לאחר 29/11/47 עקב פעולות איבה או מי שהוגדר כשארו, ואין הוא מסוגל להסיג פרנסה די מחייתו.

דרכי פניה: שליחת בקשה חתומה אל יחידת הגבייה ברשות המקומית, המקומית, שבו מתגורר הנכה.

הערה: המועצות רשאיות לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות לפי הכללים שנקבעו בתקנות ההנחה מארנונה.

במקרה של "ילד נכה" ניתן לפנות לרשות המקומית עם דו"ח סוציאלי מתאים, ולבקש הגדלת הנחה. כל רשות זכאית לקבוע קריטריונים משלה לגבי גובה ההנחה הניתנת מעבר לרשום בחוק.

מ- 1/1/96 יצאה הוראה כי למי שיש ילד הסובל מנכות, זכאי ל-25% הנחה מתשלומי ארנונה. אם הנכה בעל דירה הזכאות נקבעת כנ"ל ולפי הרשות המקומית. יש להביא אישור המוסד לביטוח לאומי על נכות ואת ההוראה לתשלום ארנונה ליחידת הגבייה של הרשות המקומית.

המשרד לקליטת עלייה

מטרה: מציאת דיור הולם לעולה נכה.

כתובת: רח' קפלן 2,  טל': 02-6752611

הבסיס החוקי: נוהלי המשרד.

אוכלוסיית הזכאים: נכים שדרגת נכותם היציבה 75% ומעלה וחולים במחלות קשות.

השירותים הניתנים:

קבלת דיור בשכירות ציבורית

קדימות בתור לקבלת דירות המתאימות לצרכיהן;

התאמת דירה

זכויות עולים נכים בביטוח הלאומי:

נכות כללית: עולים חדשים בני 18-65 ובנות 18-60, זכאים בתנאים מסוימים לגמלה מיוחדת בתוך 12 חודשים מיום עלייתם.

הגמלה מורכת מגמלה לשירותים מיוחדים ומגמלת נכות.

גמלת שירותים מיוחדים לעולים חדשים: עולים בני 18-65 ובנות 18-60 שהם נכים קשים, זכאים בתנאים מסוימים לגמלה מיוחדת לאחר הגשת תביעה בתוך השנה הראשונה לעלייתם.

גמלת ניידות: עולים שהוגדרו כ"מוגבלים בניידות", יכולים לפנות לביטוח לאומי לקבלת גמלה בתוך השנה הראשונה לעלייתם.

בכל הקצבאות הנ"ל יש לפנות לסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

דרכי פניה: באמצעות רכז העולים בלשכה או בסניף.

הערה: הנהלים משתנים מפעם לפעם ויש לברר את הפרטים אצל רכז העולים של הנכה ומשפחתו

נכים בדרגות נכות לא יציבות או נמוכות מהקריטריונים שנקבעו יכולים לפנות לוועדת חריגים של המשרד.

-28-

משרד התחבורה

אגף הרישוי

מטרה:רשות הרישוי פועלת בנושא רישיונות נהיגה ורכב בהתאם לפקודת התעבורה והתקנות לביצוע הפקודה

כתובת: אגף רישוי, יפו 97 ירושלים, טל': 02-6228290

הבסיס החוקי: פקודת התעבורה ותקנותיה

אוכלוסיית הזכאים: מבקשי רישוי נהיגה ובעלי רישיון נהיגה

השירותים הניתנים:

בדיקות רפואיות:

מבקש רישיון נהיגה ייבדק בבדיקה שתכלול את מצבו הגופני הנפשי, וכן בדיקות כושר אחרות שתורה רשות הרישוי; רשות הרישוי תפנה את מבקש רישיון לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות, לפי המידע הנמסר לה ע"י מבקש הרישיון, ע"י בעל רישיון נהיגה וע"י בעל רישיון נהיגה ועל ידי הגורמים המוסמכים במדינה ובהתאם לשיקול דעתה; הפניה למכון הרפואי נעשית במשרדי הרישוי המחוזיים בלבד (ירושלים, חולון, חיפה, באר-שבע) ההפניה תיעשה לאחר שהופנה יחתום על הצהרת ויתור סודיות רפואית. המלצות המכון הרפואי מועברות לרשות הרישוי לשם מתן אישור למבחני נהיגה ולהוצאת רישיון נהיגה לסוג הרכב המתאים, על בעל רישיון נהיגה לאו מבקש רישיון נהיגה, שנתגלו אצלו מחלת לב או מגבלות במערת העצבים, העצמות, הראייה, או השמיעה להודיע על כך לרשות הרישוי.

ערעור:

ערעור על החלטות בנושא הרפואי:

לבקשת הנבדק יומצאו תוצאות הבדיקה במכון הרפואי (או בוועדת הערר), לרופא מטעמו או לנבדק עצמו, וזאת לפי החלטת המכון הרפואי (או וועדה ערר); ני שרואה עצמו נפגע מהחלטות המכון הרפואי, רשאי לערער בפני ועדת הערר בתוך 30 ימים מיום ההודעה על ההחלטה האמורה; הערעור לוועדת הערר יוגש באמצעות משרדי הרישוי המחוזיים, החלטת ועדת הערר לגבי מבקש רישיון הנהיגה הנה סופית.

רק בעל רישיון נהיגה יכול ערער בתוך 10 ימים מיום שהודיעו לו על החלטת ועדת הערר לפני בית משפט מחוזי באזור מגוריו.

אוכלוסיית הזכאים:

(א)   "נכה":  אדם שרופא ממשךתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנות הנכים (טיפול רפואי) תשי"ד- 1954, או רופא ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו- 1955, אישור לגביו בכתב אחר משני אלה:

1.      נכה הזקוק לרכב כאמצעי תחבורה בגלל רגליו הנכות

2.      נכה שנכותו מגיעה ל- 60% לפחות, ותנועתו בדרכים גלי האמור עלולה לערער את מצב בריאותו

(ב)   "עיוור": מי שהוא נזקק מחמת עיוורון, כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות) תש"ל- 1970

השירותים הניתנים:

אגרת רישוי לרכב של נכה: נכה שהוכיח לרשות הרישוי שהרכב משמש לצרכיו האישיים, ואינו משמש לצרכי עסוק אחר או מסחר, ישלם את אגרת רישיון רכב מופחת לרכב הרשום על שם הנכה בלבד מהסוגים הבאים: רכב נוסעים פרטי דו שימושי, רכב מסחרי, אופנוע ואופניים עם מנוע עזר.

-30-

 

משרד התחבורה

אגף הרישוי

קבלת תו נכה לרכב נכה

מטרה: לאפשר לנכים לחנות את רכבם גם במקומות שבהם אין החניה מותרת

כתובת: רח' יפו 97, ירושלים, טל': 02-6228290

הבסיס החוקי: חוק החניה לנכים התשנ"ד- 1993

אוכלוסיית הזכאים:

נכה אשר לגביו רופא מוסמך על דין קבע אחת מאלה:

1.   דרגת נכותו מגיעה ל- 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו

2.   הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו

3.   הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות

הזכאות הניתנת: אפשרות חניה לנכה בעל תו נכה הנושא את שם הנכה ואת מספר הרכב. התו ניתן ע"י רשות הרישוי ומאפשר להחנות את הרכב במקום שבו אין החניה מותרת, כאשר:

1.   אין בסמוך מקום חנייה מותרת פנוי

2.   אין בסמוך מקום חניה מוסדר לנכים או המקום לא היה פנוי

3.   החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואיננה מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים, או לעגלות נכים.

4.   החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה (צומת, מקום כניסה לשטח המיועד לחנייה, במעבר חניה או בסמוך לו, בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית, בתחום תחנת אוטובוסים  או מוניות, בקרבת ברז כיבוי או בצד רכב החונה בצד הדרך)

דרכי פנייה לקבלת תו נכה:

סוג התו:

לקבלת תו משולש (שלוש נקודות בצבע ירוק) יש לפנות אל משרדי הרישוי המחוזיים.

ירושלים טל': 02-6228290

ת"א                  טל': 03-6418182

חולון                  טל': 03-5027666

חיפה                טל': 04-8517333

באר-שבע         טל': 07-6406111

לקבלת תו כסא גלגלים (בצבע כחול) יש לפנות לאגף רישוי משרד התחבורה, ירושלים טל': 02-5682222

על מנת לקבל תו נכה יש להביא:

1.   צילום רישיון רכב

2.   צילום רישיון נהיגה

3.   צילום אחוזי נכות מביטוח לאומי (או ניידות)

4.   סיכום מחלה או מכתב רפואי

5.   מכתב הסבר המבקש תו חניה עקב נכותו

באזור המרכז יש לשלוח את המסמכים הנ"ל למשרד הרישוי/תו חניה, הלוחמים 1, תל גיבורים, חולון מיקוד 58100 מחוץ לאזור המרכז רצוי לברר במשרד הרישוי באזור המגורים

-31-
קופות החולים

קופת חולים כללית

מטרות: הגשת עזרה רפואית לחברי קופת חולים ולבני משפחותיהם; ארגון ענייני בריאות של העובדים; ביטוח מחלה לציבור העובדים בישראל.

כתובת: רח' ארלוזורוב 101, תל-אביב טל': 03-6923433 (ראה גם רשימת סניפים)

אוכלוסיית הזכאים: נכים- חברי ההסתדרות, חברי הפועל המזרחי, פועלי אגודת ישראל ואגודת ישראל

השירותים הניתנים:

השתתפות בהוצאות למכשירים אורטופדים- כירורגיים; סיעוד במסגרת מוסדות הסיעוד של הקופה, לרבות סיעוד ביתי; השתתפות בהוצאות אחזקה במוסדות סיעוד פרטיים וכן בהוצאות טיפול של החולה בביתו כגון: רחצה; האכלה; ריפוי בעיסוק, כיסוי בדיקות או השתתפות בהוצאות לטיפולים לטיפולים אלה; פיזיוטרפיה במכונים פיזיקליים ובבתי חולים; שיקום במוסדות שיקום; טיפול בבתי חולים למחלות ממושכות ולשיקום; השתתפויות כספיות שונות לטיפולי שיקום; השתתפויות בהוצאות נסיעה, במקרים מסוימים.

דרכי פנייה: פנייה אישית או בכתב אל מחוז קופת חולים הסמוך המגורים  (באמצעות המרפאה שאליה שייך החולה.

זכויות חברים: במידה ויש שאלות לגבי זכאות, ניתן לפנות למחלקה לזכויות חברים במקום מגוריכם.  

רשימת הסניפים המרכזיים:

 

הסניף

כתובת

טלפון

ירושלים

רח' התקומה 24

02-6752111

תל- אביב

רח' ברודצקי 43

03-6422427

חיפה

מוקד שירות

04-8511010

אזור

רח' ויצמן 3

03-5568085

בת- ים

רח' ארלוזורוב 31

03-6595941

חולון

רח' אדם יקותיאלי 6

03-5535315

רמת גן

רח' הרא"ה 8

03-6752960

גבעתיים

רח' המעורר 24

03-6721151

בני-ברק

רח' רבי עקיבה 83

03-5777222

אור יהודה

רח' סיני 15

03-5336634

רמת השרון

רח'  מוריה 31

09-5492157

פתח תקווה

רח' ראשון לציון 1

03-9210944

ראש העין

רח' צה"ל 8

03-9385777

ראשון לציון

רח' ז'בוטינסקי 18

03-9687666

נהריה

רח' המייסדים 15

04-9959090

עכו

רח' ויצמן 33

04-9910158

חדרה

רח' הרצל 63

06-6328546

נצרת עילית

רח' היקינתון 2

06-6450242

טבריה

רח' החשמונאים 2

06-6729569

נצרת

רח' 56/14

06-6454359

קריית שמונה

רח' ארלוזורוב 4

06-6941376

באר שבע

רח' פועלי הבניין 1

07-6292777

אילת

מרפאה מחוזית

07-6381111

דימונה

07-6503131

אשדוד

08-9445050

גדרה

רח' ויצמן 8

08-8593322

רמלה

רח' אבא אחימאיר 21

08-9217716

לוד

שד' הציונות 1

08-9770077

רחובות

רח' רמז 8

09-9445111

רעננה

רח' אחוזה 56

09-7613221

נתניה

רח' החסידה 8

09-8611356

הוד השרון

רח' הרשות 8

09-7481177

כפר סבא

רח' בן גוריון 43

09-7651265

הרצליה

רח' ביל"ו 1

09-9592323

 

-32-

 

קופת חולים לאומית

מטרות: מתן עזרה רפואית לחברי קופ"ח לאומית ובני משפחותיהם, לפי העיקרון של בחירה חופשית של הרופאים במרפאות הקופה או במרפאות פרטיות של הרופאים, ארגון מערכת בריאות של העובדים.

כתובת: רחוב שפרינצק 23, תל-אביב 64738, טל': 03-6790303  (ראה גם רשימת סניפים).

אוכלוסיית הזכאים: נכים חברי קופ"ח ובני משפחותיהם המבוטחים עמם.

השירותים הניתנים:

השתתפות בהוצאות למכשירים רפואיים שונים במסגרת "ועדת חריגים" של הקופה; תשלום הקופה עבור אשפוז בכל בתי החולים הציבוריים במדינה לפי אזור מגורים; צוות ביקורי בית של רופאים ואחיות ואחיות על פי קריאה טלפונית במקרים בהם החולה מרותק למיטתו; השתתפות בהוצאות אחזקה במוסדות סיעוד ושיקום; השתתפות בהוצאות לריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור וטיפולים פסיכולוגים; פיזיותרפיה במכונים של קופ"ח לאומית; השתתפות עד 50% מהוצאות נסיעה לחולי סרטן ומטופלים בדיאליזה; טיפולי שיניים במחירי הנחה במרפאות קופ"ח לאומית.

דרכי פנייה: פנייה אישית או בכתב אל מרפאת קופ:ח לאומית הסמוכה למקום המגורים.

רשימת הסניפים המרכזיים:

הסניף

כתובת

טלפון

אילת

בית מס' 183/2

07-6472415

אריאל

רח' הנחשונים 43

03-9366012

אשדוד

רח' אחד העם 22

08-8554973

אשקלון

רח' הרצל 30

07-6750937

באר-שבע

רח' ההסתדרות 73

07-6433362

בני ברק

רח' יהודה הלוי 1

03-6180837

בת ים

רח' העצמאות 56

03-5077114

הרצלייה

רח' הרצוג 13

09-9508080

חדרה

שד' רוטשילד  66

06-6322204

הוד השרון

רח' הבנים 14

09-7461574

חולון

סוקולוב 51

03-5036529

חיפה

רח' חסן שוקרי 3

04-8624422

כפר סבא

רח' ויצמן 83

09-7421130/2

טבריה

רח' יוחנן בן זכאי

22806-6792

ירושלים

רח' הגידם 3

02-5675111

מגדל העמק

רח' הנשיאים 20

06-6540218

לוד

האתרוג 5

08-9222025

נצרת

רח' נצרת 8779

06-6574247

נצרת עילית

רח' החטיבות 9019

06-6572089

נתניה

רח' סמילנסקי 9

09-8607222

צפת

רח' הפלמ"ח

06-6921514

עכו

רח' ויצמן 24

04-9910080

נס ציונה

רח' האירוסים 53

08-9406357

פתח תקוה

רח' יהודה הלוי 18

03-9313146

קריית שמונה

רח' טשרנחובסקי 4

06-6940134

ראשון לציון

רח' רוטשילד 7

03-9665776

רעננה

רח' אחוזה 98

09-7435184

רמת גן

רח' ביאליק 37

03-6756888

תל-אביב

רח' הפטמן 4

03-6970306

גבעתיים

רח' ויצמן 15

03-7317211

ראש העין

רח' מרבד הקסמים 3

03-9453092

רחובות

רח' השופטים 4

08-9453092

לוד

שד' צה"ל 26

08-9222025

רמלה

רח' השריון 45

08-9221046

 

-33-


קופת חולים מאוחדת

כתובת: רח' אבן גבירול 124 תל- אביב, מיקוד 62038, טל': 03-5201212

השירותים הניתנים:

השתתפות בהוצאות למכשירים אורטופדים כירורגיים; סיעוד במסגרת מוסדות הסיעוד של הקופה, לרבות סיעוד ביתי; ריפוי בעיסוק, כיסוי בדיקות או השתתפות בהוצאות לטיפולים אלה; פיזיותרפיה במכונים פיזיקליים ובבתי חולים; שיקום במוסדות שיקום; טיפול בבתי חולים למחלות ממושכות ולשיקום; השתתפויות כספיות שונות לטיפולי שיקום; השתתפויות בהוצאות נסיעה, במקרים מסוימים.

רשימת הסניפים המרכזיים:

 

הסניף

כתובת

טלפון

אילת

07-6340436

ירושלים

רח' הטורים 4

02-5314444

אשקלון

רח' קיבוץ גלויות 5

07-6741410

תל-אביב

רח' שפרינצק 15

03-6941555

הרצליה

שד' יעקוב לנצט 8

09-9706111

חיפה

סמטת עתלית 6

04-8658555

גבעתיים

רח' כצנלסון 68

03-5731868

רחובות

רח' בנימין 23

08-9399222

חולון

שד' קוגל 25

03-5053186

רמת גן

רח' נתן 6א'

03-6736723

יהוד

רח' הרצל 37

03-5364808

אשדוד

מרכז מסחרי א'

08-8564222

באר שבע

רח' וינגייט 63

07-6270788

זכרון יעקוב

רח' קדושי השואה 1

06-6391168

חדרה

רח' הרצל 12

06-6391168

טבריה

רח' זכי אלחדיף 1

06-6721358

נתניה

רח' סמילנסקי 20

09-8601333

נצרת

מרכז מסחרי הגליל

06-6554024

פתח תקוה

רח' נורדאו 19

03-9051616

עפולה

רח' אוסישקין 9

06-6401345

רשל"צ

רח' רוטשילד 72

03-9673033

צפת

רח' ויצמן 6

06-6970966

כפר סבא

רח' המייסדים 20

09-7641206

קופת חולים מכבי וקופת חולים אסף

מטרה: מתן שירותים רפואיים וסיוע בשירותי שיקום וסיעוד לנכים.

כתובת: רח' המרד 27 תל- אביב, מיקוד 68125, טל': 03-5143526

אוכלוסיית הזכאים: נכים חברי הקופה. הזכאות נקבעת על פי הנוהלים של הקופה. יש לפנות לסניף הקופה על מנת לבדוק את מידת הזכאות לשירותים ואת רמתה.

השירותים הניתנים:

צוותי טיפול בית נותנים שירות לנכים הרתוקים לביתם. השירותים ניתנים ע"י רופאים אחיות, עובדים סוציאלים, פיזיותרפיה, מרפאים בעיסוק ומרפאים בדיבור; שירותים פרה רפואיים; וייעוץ דיאטני; שירותי הרווחה נותנים ייעוץ, הכוונה וטיפול לנכה ומשפחתו בבעיות רגשיות, משפחתיות, חברתיות, תעסוקתיות וכלכליות הנובעות ממצב הנכות; קיימת השתתפות בהוצאות עזרה סיעודית אישית הניתנת בבית הנכה; ניתן סיוע באשפוז שיקומי וסיעודי' קיימת השתתפות בהוצאות עבור מכשירים ואביזרים רפואיים לפי רשימה קיימת; קיימת השתתפות במקרים מסוימים בהוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים.

במרכזי היום לקשיש בתל אביב, בחיפה ובעומר מתקיימות פעילויות שיקומיות- חברתיות לקשישים נכים; קיימת רשת מרפאות שיניים ברחבי הארץ, שבהן יכולים חברי הקופה לקבל טיפול שיניים לפי תעריפי הקופה; קיימת השתתפות בהוצאות עבור טיפולים פסיכותרפיוטיים הניתנים ע"י מטפלים שנמצאים בהסכם התקשרות אם הקופה; הקופה מפעילה שירותים המכוונים לילדים עם בעיות בהתפתחות. השירותים כוללים אבחון, טיפול שיקומי ומעקב. השירותים ניתנים ע"י רופאים התפתחותיים, נוירולוגים, פסיכולוגיים, עובדים סוציאלים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בדיבור.

-34-

דרכי פניה: פנייה אישית לסניף הקופה הסמוך למקום המגורים

רשימת הסניפים המרכזיים:

הסניף

כתובת

טלפון

 

רמלה

שד' ויצמן 7

08-9211705

 

גן יבנה

רח' החשמונאים 20

08-8570980

 

הרצליה

רח' היורה 3

09-9502806

 

ירושלים

רח' אגריפס 15

02-6700222

 

תל אביב

רח' המרד 27

03-5143535

 

רמת גן

רח' אורה 4

03-6750333

 

חיפה

רח' הרצל 73

04-8351111

 

נהריה

רח' אחד העם 8

04-9921192

 

עכו

דרך הארבעה 41

04-9851111

 

עפולה

שד' ארלוזורוב 18

06-6591616

 

טבריה

כיכר העצמאות 9053

06-6725345

 

נצרת עילית

קניון לב העיר 109

06-6508888

 

צפת

רח' ירושלים 72

06-6920165

 

קריית שמונה

רח' ארלוזורוב 1

06-6944166

 

באר שבע

דרך הנשיאים 11

07-6291313

 

אשקלון

רח' הגבוה 1

07-6747666

 

דימונה

מיני סנטר

07-6509711

 

אילת

רח' החשמונאים 13

07-6330257

 

גבעתיים

רח' עמישב 45

03-5706262

 

בני ברק

רח' עקיבא 34

03-5771313

קריית אונו

רח' ירמיהו 25

03-5346134

ראשון לציון

רח' הרצל 63

03-9632822

אשדוד

רח' הפלמ"ח 20

08-8516666

בת ים

רח' כצנלסון 37

03-5001212

חולון

רח' אילת 54

03-5025252

לוד

רח' שפירא 31

08-6274111

נס ציונה

רח' האירוסים 53

08-9400770

רחובות

רח' סמילנסקי 27

08-9360333

רמלה

שד' ויצמן 11

08-9275858

הוד השרון

הבנים 14

09-7478181

חדרה

רח' הלל יפה 13

06-6305666

הרצליה

רח' הנדיב 3

09-9594111

כפר סבא

רח' רוטשילד 56

09-7644666

נתניה

רח' סמלינסקי 15

09-8605272

פתח תקוה

רח' שפיגל 3

03-9392626

ראש העין

שד' הציונות 17

03-9366111

רמת השרון

רח' אוסישקין 5

03-5484646

רעננה

רח' החי"ל 49

09-7707777

 

בזק

מטרה: הנחה בתשלומים החודשיים של חשבון הטלפון.

אוכלוסיית הזכאים: נכים שדרגת נכותם 80% או יותר לצמיתות

השירותים הניתנים: 50% הנחה בדמי השימוש החודשיים+ 60 שיחות חינם בחודש

דרכי פניה: יש לפנות אל העו"ס במרכז להמופיליה לקבלת אינפורמציה וטפסים לפניה

המסמכים הדרושים:

תצלום של תעודת הזהות

תצלום חשבון הטלפון האחרון

אישור הוועדה של המוסד לביטוח לאומי, המעיד של נכות רפואית של 80% ומעלה

אישור על קבלת קצבת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% ומעלה

  

-35-

 

 

-36-

 זכויות וקצבאות בבטוח הלאומי לאנשים העוברים טיפול בהפטיטיס c

היות ומקרה פרטי של אדם המקבל קצבה , אינה בהכרח כוללת אחרים. המוסד לבטוח לאומי מעניק קצבאות לאנשים הנזקקים לכך בעקבות פגיעה בתפקודם . טיפול כלשהוא , מחלה כל שהיא וכדומה , אינם מזכים לכשעצמם בקצבה כלשהיא . משמעות העניין, כי כל בקשה המוגשת תיבדק לגופו של אדם, בנושא : כיצד הוא מתפקד .

כמו כן התנאי הנוסף הוא שהפגיעה בתפקוד היא שלושה חודשים ומעלה ברציפות .

קיימות שלוש קצבאות אשר יכולות להתאים לעניין :

קצבת נכות – שהיא קצבה הניתנת לאדם שאיבד את יכולתו להשתכר. אדם אשר לא יכול לעבוד עקב מחלתו , מעל שלושה חודשים , או עובד בשיעור קטן , והכנסתו לא עולה על בערך 80 אחוז גובה קצבה (בערך 1600ש"ח) יכול לבדוק להגיש תביעה למוסד לבטוח לאומי . התהליך לוקח חודשים אחדים . האדם עובר ועדה רפואית , שבו מוגדרים אחוזי נכותו הרפואית (כאן יש משמעות למחלה- והדבר מוגדר מראש בקריטריונים וטבלאות של המוסד לבטוח לאומי). במידה ואדם הוגדר כבעל 40 אחוזי נכות רפואית לפחות – תבדק זכאותו לקצבת הנכות. הקצבה יכולה להיות זמנית או לצמיתות .

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ)- קצבה הניתנת לאדם על מנת שירכוש בהם שירותים לטיפול אישי בעצמו . הכוונה למצב שבו האדם אינו יכול לטפל בעצמו ובצרכיו האישיים ונזקק לעזרה . תחומי הפגיעה : רחצה , הלבשה, אכילה , צרכים (הכוונה ל 00), והשגחה (כאן מדובר בצורך בהשגחה היות והאדם מסוכן לעצמו). אחות מטעם המוסד לבטוח לאומי נשלחת לבדיקת תפקודו של האדם . היא מגדירה את מידת הפגיעה על פי ניקוד של תפקוד בתחומים הנ"ל . יש לאסוף לפחות 2.5 נקודות על מנת לזכות בקצבת השירותים המינימלית .(וזה לא מעט ...).

קצבת ניידות – קצבה זו ניתנת לאדם אשר מוגדר על ידי ועדה של משרד הבריאות כנפגע בתנועתו בגפיים התחתונות (על פי 50 אחוז לפחות). חולי המופיליה רבים מקבלים קצבה זו , על פי מידת הפגיעה בגפיים התחתונות.

מוכרות לי שתי דוגמאות שיכולות להיות תקדים ללחץ חוקי לשינוי הגדרות עבור זמן הטיפול. קצבת שירותים מיוחדים הניתנת היום לחולות סרטן המקבלות טיפול אונקולוגי ,ואנשים עיוורים שהם בודדים או חד הוריים . ( יותר נשים ). יתכן שיש קבוצות נוספות שזכאיות לכך , אך לא בדקתי זאת.

חיסיון פרופיל צבאי

על פי חוק שנחקק לפני מספר שנים, הפרופיל הצבאי הוא מידע סודי שמשמש רק לצרכים של שיבוץ אנשים בצבא או החלטות על שחרורם. אסור לצה"ל להעביר פרטים על הפרופיל לשום גוף אחר, כולל "בעל" או "בעלת" הפרופיל עצמם (מלבד משרד הרישוי, נפרט על זה בהמשך). לכן, לפחות פורמלית, אסור לשום מקום עבודה, מסגרת לימודית וכד' לשאול או לקבל את פרטי הפרופיל. החוק לא אוסר, מצד שני, לשאול פרטים על השרות הצבאי בשאלות כמו: "שרות צבאי מתאריך ____ עד תאריך ____"; "דרגה בעת השחרור" ועוד.

משרד הרישוי זה הגוף היחיד שזכאי לקבל דיווח על פרופיל צבאי מהצבא. עד כמה שידוע לנו, אחוז מסוים מבין האנשים שמשתחררים או פטורים מסיבות בריאות, ובמיוחד מסיבות שמסווגות כבריאות נפשית, נדרשים על ידי משרד התחבורה לעבור בחינות מיוחדות כדי לחדש את רשיון הנהיגה שלו. ההצדקה לזה היא ההנחה שמי שלא כשיר מבחינה נפשית לשרת בצבא עלול להיות נהג מסוכן. כל מי שמשתחרר או מקבל פטור לפני שיש לו או לה רשיון נדרש כנראה לעבור את הבחינה. מבין אלה שכבר יש להם רשיון לפני הפטור או השחרור, אחוז קטן (כנראה מדגם) נדרשים לעבור את הבחינה.

איסור פרסום פרטים רפואיים על הפרט באמצעות מאגרי מידע באינטרנט

סעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו:            
"כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".

מידע רגיש על אדם שניתן להגיע אליו בקלות דרך מנועי חיפוש פופולריים, פוגע בצנעת הפרט וזכויות הפרט נרמסות ברגל גסה.

לשם כך הוקם במשרד המשפטים רשם לענייני מאגרי מידע שתפקידו לוודא קיום חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לפקח על מאגרי המידע ולחייב רישום של כל מאגרי המידע, שחייבים לעשות זאת על פי חוק. לרשם המאגרים אתר באינטרנט שכתובתו: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashemetMagariMida

סעיף 10(ג) לחוק הגנת הפרטיות: "הרשם יפקח על מילוי הוראות חוק זה והתקנות לפיו"

הגדרות:

"מאגר מידע" – אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב, למעט:

1. אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק, או

2. אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו, אין אוסף נוסף. "מידע" – נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

"מידע רגיש"

1. נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו.

2. מידע ששר המשפטים קבע בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שהוא מידע רגיש.

-37-

 

מקורות לכתיבת חוברת זו:

 1. החוברת לזכויות נכים ומוגבלים בישראל, המוסד לביטוח לאומי ירושלים, התשנ"ה 1994.
 2. חוברת המידע של המוסד לביטוח לאומי.
 3. חוברת הזכויות  מס' 1 שערכה עו"ס ויויאן גולדיוק בנובמבר 1992.
 4. חוברת הזכויות בגליון עלים מאי 2000

הערות:

 1. אין לראות במידע שבחוברת זו נוסח מלא או מוסמך של החוק או הנוהלים. למידע נוסף ומעודכן, יש לפנות לגורם המעניק את השירות או הנכות.
 2. בהסברים נוספים יש לפנות לעו"ס המחלקה.
 3. עם הזמן יש לקחת בחשבון שינויים במספרי הטלפון של המשרדים השונים ולברר מספר עדכני.
 4. עקב השינויים החלים בחוקי המוסד לביטוח לאומי, יש לוודא עם העו"ס במחלקה לגבי עדכונים ושינויים בזכויות.
 5. חוברת הזכויות מגיליון עלים ממאי 2000 הוקלדה מחדש באדיבות ישראל סטותאו
 6. הוכנסו קישורים רלוונטים לאתרי הביטוח הלאומי ועודכנו כתובות, טלפונים ותעריפי קצבאות. באדיבות אלי וישניצר ייתכנו שינויים נוספים בנתונים הנ"ל.
 7. הוספו נושאים נוספים.

לקבלת פרטים, ושאלות בנושאי זכויות החולים, ניתן לפנות לגינה גולדשטיין – עו"ס המרכז הארצי להמופיליה.

מס' הטלפון שלה במחלקה 03-5302010 ימים ב', ד' ואם לא עונה – להשאיר הודעה

דואר אלקטרוני: gina.goldstein@sheba.health.gov.il

  

-38-

 

** לצורך הורדה, צפייה והדפסה של מסמכים, מאמרים וחוברות, נדרשת תוכנת Acrobat Reader (רצוי מהגירסה האחרונה), המסופקת חינם ברשת האינטרנט. מומלץ להתקין גירסה 6 של התוכנה.לפרטים לחץ כאן.

תודות וקרדיטים יצירת קשר פניה למנהל האתר פרסום באתר רופא כונן 03-5302409  
© כל הזכויות שמורות לאלי וישניצר