צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים) (תיקון), התשס"ב-2002
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חלפני כספים) (תיקון), התשס"ב-2002
צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי) (תיקון), התשס"ב-2002
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס"ב-2002
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס' 3), התשס"ב-2002
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (השתתפות במכרז לזיכיון לשידורי רדיו בערבית), התשס"ב-2002
תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס"ב-2002
תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) (תיקון), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על אחסון אתילן מיובא), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר אחסון אתילן מיובא), התשס"ב-2002
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (מס' 2), התשס"ב-2002
צו התקנים (תקן רשמי) (מס' 2), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים-ארציות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) (מס' 2), התשס"ב-2002
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 3), התשס"ב-2002
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון - הוראת שעה), התשס"ב-2002
תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (ערעור לפני בית משפט מחוזי) (ביטול), התשס"ב-2002
תקנות הגנת הצרכן (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות סדרי דין (ניירות ערך) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הרופאים (סדרי דיון בועדה רפואית) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בועדה) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות סדרי הדין (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הגנת הדייר (סדרי דין בבקשה לאישור הסכם) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות שיפוט המשמעת (משפט חוזר) (אישור צו פיצוי) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הפיקוח על קידוחי מים (סדרי הדין) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות סדר הדין (ערעורים בעניני פינוי באזורי שיקום) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי דין בבית משפט שלום) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות רופאי שיניים (סדרי דיון בועדה רפואית) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות רופאי שיניים (סדרי דין בדיון משמעתי) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות סדר דין (טיפול במפגרים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס"ב-2002
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית) (תיקון), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל יבנה, תיקון), התשס"ב-2002
אכרזת העיריות (עיריית יבנה) (תיקון), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר גודרים), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע בקעת תמנע), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ים דור הבונים), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי תל-גזר), התשס"ב-2002
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב-2002
הודעת אגרות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשס"ב-2002
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
נוהל אתיקה לחברי הכנסת (קובלנות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת בית משפט (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שבר והוצאות), התשס"ב-2002
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 3), התשס"ב-2002
תיקון טעות
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון - הוראת שעה), התשס"ב-2002
תקנות שירות הציבור (מתנות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הנוטריונים (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות שמאי מקרקעין (ערר על בחינות), התשס"ב-2002
תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תדרים למיתקני גישה אלחוטית), התשס"ב-2002
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 4), התשס"ב-2002
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 5), התשס"ב-2002
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 6), התשס"ב-2002
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים) (מס' 3), התשס"ב-2002
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 4), התשס"ב-2002
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 4), התשס"ב-2002
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, רכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 4), התשס"ב-2002
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשס"ב-2002
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
צו רשות נחל הירקון (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשס"ב-2002
צו ביטוח בריאות ממלכתי (מימון מועצת הבריאות), התשס"ב-2002
צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב-2002
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3) התשס"ב-2002
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות), התשס"ב2002
הודעת המפלגות (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 3), התשס"ב-2002
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק) (מס' 3), התשס"ב-2002
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק) (מס' 4), התשס"ב-2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס"ב-2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס"ב-2002
תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002
צו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה) (מס' 3), התשס"ב-2002
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים) (ביטול), התשנ"ו-1996 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הנמלים (אגרות שירותי עגינה בנמל יפו) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (תיקון), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי הטיסות הפנים-ארציות), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי דם), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח על תכשירים) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה בדבר הגבלת סכומי ההפקדות לקופת גמל לתגמולים), התשס"ב-2002
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "כפיר חדש") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שחר") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות עידוד החיסכון (תכנות חיסכון "לרכב" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "להשכלה גבוהה לעובדי מדינה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדיור" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
צו עידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור להנפקה והצעה לציבור) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות), התשס"ב-2002
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס"ג-2002
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2002
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית) (תיקון), התשס"ג-2002
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון - הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשס"ג-2002
הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ג-2002
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשס"ג-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי בית עיטאב), התשס"ג-2002
הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשס"ג-2002
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (כללים בדבר הקטנת חוב מס) (הוראת שעה), התשס"ג-2002
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה), התשס"ג-2002
תקנות הרוקחים (חדרי תרומות) (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת המשכון (סדרי רישום ועיון), התשס"ג-2002
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה לחקלאות), התשס"ג-2002
הודעת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות), התשס"ג-2002
תקנות שמאי מקרקעין (כשירות ממלאי תפקידים), התשס"ג-2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות לפי חוק המים), התשס"ג-2002
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשס"ג-2002
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין), התשס"ג-2002
תקנות מיסוי מקרקעין ושבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס במכירת זכות באיגוד מקרקעין), התשס"ג-2002
תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה), התשס"ג-2002
צו התכנון והבניה (אילת), התשס"ג-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר הכרמל הרחבה - נחל חרובים ונחל מהר"ל), התשס"ג-2002
אכרות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ניצנה), התשס"ג-2002
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשס"ג-2002
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשס"ג-2002
הודעת המיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשס"ג-2002
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשס"ג-2002
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשס"ג-2002
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשס"ג-2002
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשס"ג-2002
הודעת המדידות (אגרות), התשס"ג-2002
תיקון טעויות הדפסה
תיקון טעות דפוס
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ג-2002
אכרזת העיריות (רמת השרון), התשס"ג-2002
צו המועצות המקומיות (א) (רמת השרון, ביטול), התשס"ג-2002
הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון), התשס"ג-2002
צו זכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים (אמנת רומא), התשס"ג-2002
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים) (תיקון), התשס"ב-2001 (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס"ג-2002
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות התעבורה (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת מס בולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשס"ג-2002
הודעת עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשס"ג-2002
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשס"ג-2002
תקנות שעת חירום (שורותי עבודה חיוניים בקריה למחקר גרעיני - נגב) (ביטול), התשס"ג-2002
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), התשס"ג-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק), התשס"ג-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשס"ג-2002
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשס"ג-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס"ג-2002
הודעת הנפט (אגרות), התשס"ג-2002
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשס"ג-2002
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות משמחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועות) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) (תיקון), התשס"ג-2002
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשס"ג-2002
תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשס"ג-2003
צו שורות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (הקלת מס במכירת איגרת חוב הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת תעריף) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג-2003
תקנות להגנת חיית הבר (הוראות שעה), התשס"ג -2003
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חוטם הכרמל), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק) (מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשס"ג-2003
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשס"ג-2003
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון), התשס"ג-2003
צו החברות הממשלתיות (הוספה גופים שהוקמו בחיקוק לתוספת לחוק), התשס"ג-2003
תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2) (סדרי בחירות ברשויות מקומיות מאוחדות), התשס"ג-2003
תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות) (תיקון), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" - סל חבילות לאינטרנט) (תיקון), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשס"ג-2003
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות חובת המכרזים (תיקון - הוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
קביעת הנוטריונים (השתלמות), התשס"ג-2003
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת ההתשהקביעת אזרחים זכאים), התשס"ג-2003
תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשס"ג-2002
צו פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (החלת הזכאות למעון יום), התשס"ג-2003
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) (תיקון), התשס"ג-2003
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 3), התשס"ג-2003
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשס"ג-2003
תיקון טעות
תקנות הסיוע המשפטי (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' 2), התשס"ג-2003
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 4), התשס"ג-2003
תקנות בתי המשפט (עיון בתיקי בית המשפט) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות העבירות המינהליות (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות גפ"מ), התשס"ג-2003
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום התשס"ג-2003
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל) (תיקון מס' 4), התשס"ג-2003
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (דחיית תחילה), התשס"ג-2003
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מערכת צמתים ומחלף; מחלף שוהם; צומת מחנה בן עמי מערב; צומת מחנה בן עמי מזרח; צומת רמפת הכניסה למחנה בן עמי מזרח), התשס"ג-2003
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 2), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2) (תיקון), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי מרגרינה ומיונית מתוצרת חברת תוצרת מזון ישראלית בע"מ), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 3), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 4), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול צו), התשס"ג-2003
צו זכות יוצרים (הסכם טריפס) (תיקון), התשס"ג-2003
צו זכות יוצרים (אמנת ברן) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (קביעת סכום תקבול שלא נרשם), התשס"ג-2003
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"ג-2003
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הבטחת הכנסה (כללי זכאות והוראות ביצוע) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הבטחת הכנסה (כללי זכאות והוראות ביצוע) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה) (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר) (תיקון), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי או עיבוי הבניה), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים) (מס' 2), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים) (מס' 2), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות) (תיקון), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (שורקות), התשס"ג-2002
צו התכנון והבניה (יבנה), התשס"ג-2002
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון), התשס"ג-2002
צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), התשס"ג-2002
תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשס"ג-2002
תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשס"ג-2002
צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ג-2002
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (כללים למימון הגנות חוף בים המלח), התשס"ג-2002
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002
תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים התשס"ג-2002
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הרחבת מסילת הברזל אשדוד-אשקלון), התשס"ג-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח על תכשירים) (הוראת שעה), התשס"ג-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירו אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשס"ג-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו התשס"ג-2002
תקנון מכון התקנים הישראלי, התשס"ג-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התשס"ג-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים - מתן התראות), התשס"ג-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה) (תיקון), התשס"ג-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון והוראות שעה), התשס"ג-2002
תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" - סל קו לצעירים) (תיקון), התשס"ג-2002
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשס"ג-2002
תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס"ג-2002
תקנות הטוענים הרבניים (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות האזרחות (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות המשטרה (המשמר האזרחי) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד) (מס' 2), התשס"ג-2002
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות האגודות השיתופית (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ), התשס"ג-2002
תקנות רופאי השיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (תיקון), התשס"ג-2002
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 2: קטע "נתיבי- המפרץ": עוקף קריות; מערבת מחלפים: יגאל ידין (מזרח)-משה דיין חיפה)-(צומת הטכני)-צומת הל"ט (וולקן)-קרית אתא; מחלף קרית ביאליק; מחלף אפק), התשס"ג-2002
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 89: קטע נהריה-סאסא- מירון; דרך מס' 8944: קטע דרך הגישה לאלקוש; צומת אלקוש), התשס"ג-2002
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 431: קטע נשרים-ענבה מסלול צפוני; קטע נשרים-ענבה מסלול דרומי; מערכת מחלפים נשרים- ענבה; מסילות ברזל: נשרים-פאתי מודיעין), התשס"ג-2002
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת אלון), התשס"ג-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשס"ג-2002
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשס"ג-2002
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה לתעשיה ולצריכה ביתית), התשס"ג-2002
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2002
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה) (תיקוןן), התשס"ג-2002
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק) (תיקון), התשס"ג-2002
הנחיות מימון מפלגות (ניהול עניניה הכספיים של סיעה) (תיקון), התשס"ג-2002
תיקון טעות דפוס
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג-2002
תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל דישון - הר יחמור לפי תכנית מש"צ/70), התשס"ג-2002
צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1,000 וולט) (הוראת שעה), התשס"ג-2002
צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה), התשס"ג-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התשס"ג-2002
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) (תיקון), התשס"ג-2002
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת הסיוע המשפטי, התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי), התשס"ג-2002
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשס"ג-2002
תקנות העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס"ג-2002
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשס"ג-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (ערבויות בעל זיכיון) (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשס"ג-2002
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשס"ג-2002
הודעת שמאי מקרקעין, התשס"ג-2002
תיקון טעות
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השניה לחוק), התשס"ג-2002
צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2002
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשס"ג-2002
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התשס"ג-2002
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשס"ג-2002
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשס"ג-2002
תיקון טעות
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית), התשס"ג-2002
צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ), התשס"ג-2002
צו מס הכנסה (קביעת ריבית בהכנסה), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות) (תיקון), התשס"ג-2002
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה) (תיקון), התשס"ג-2002
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (ביטול חיקוקים לענין מס על ריבית ודיבידנד), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) (תיקון), התשס"ג-2002
צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002
צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג-2002
תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשס"ג-2002
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשס"ג-2002
כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס"ג-2002
הודעת הכניסה לישראל, התשס"ג-2002
הודעת האזרחות, התשס"ג-2002
הודעת הדרכונים, התשס"ג-2002
הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשס"ג-2002
הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התשס"ג-2002
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רישיון), התשס"ג-2002
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשס"ג-2002
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק), התשס"ג-2002
תקנות הפיקדון על מכלי משקה (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשס"ג-2002
הודעת המקרקעין (אגרות), התשס"ג-2002
הודעת רישום שמות עסק, התשס"ג-2002
הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות) התשס"ג-2002
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון), התשס"ג-2002
הודעת המודדים (מקצוע המדידה), התשס"ג-2003
תקנות שמאי מקרקעין (ועדת התמחות), התשס"ג-2002
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002
תקנות כלי היריה (תוקפם של רישיונות), התשס"ג-2002
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2002
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ג-2002
צו רשות נחל הירקון (תיקון), התשס"ג-2002
כללי הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ובדבר שעות ההצבעה) (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשס"ג-2002
הודעת החברות (אגרות), התשס"ג-2002
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשס"ג-2002
הודעת הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התשס"ג-2002
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ג-2002
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשס"ג-2002
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התשס"ג-2002
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשס"ג-2002
תיקון טעות
תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בפסול דין), התשס"ג-2002
תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ג-2002
תקנות התעבורה (שינוי התוספות השניה, הרביעית והחמישית לפקודה), התשס"ג-2002
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2002
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ג-2002
הוראות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים) (תיקון), התשס"ג-2002
קביעת הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולרוית של ישראל) (תיקון), התשס"ג-2002
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 2), התשס"ג-2002
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשס"ג-2002
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ג-2002
הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים (אגרה), התשס"ג-2002
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשס"ג-2002
צו מס הכנסה (קביעת תמורה, תשלום או רווח הון ממכירת נייר ערך או מעסקה עתידית כהכנסה), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידות), התשס"ג-2002
צו מס הכנסה (קביעת תמורה ממכירת נייר ערך זר כהכנסה וניכוי במקור מהתמורה) (תיקון), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס"ג-2002
צו מס הכנסה (קביעת דמי השאלה כהכנסה), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (ניכוי מדמי השאלה) התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית), התשס"ג-2002
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות כהכנסה), התשס"ג-2002
צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון במכירת מניות) (ביטול) התשס"ג-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (תיקון), התשס"ג-2002
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשס"ג-2002
צו ועדות חקירה (היתר עיון בפרוטוקולים של דיוני ועדת חקירה), התשס"ג-2003
צו שירות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק), התשס"ג-2003
צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקוקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (שירותים ציבוריים), התשס"ג-2003
צו תכנות החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשס"ג-2003
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ג-2003
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשס"ג-2003
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ג-2003
תקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (תיקון), התשס"ב-2003
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי), התשס"ג-2003
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשס"ג-2003
הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התשס"ג-2003
הודעת בית משפט (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת סדר הדון האזרחי (עדכון התוספת השניה), התשס"ג-2003
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשס"ג-2003
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשס"ג-2003
תיקון טעות דפוס
תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4) התשס"ג-2003
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי קמח חיטה), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע יהודיה-גמלא), התשס"ג-2003
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים) (מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תנאי כליאה) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון - הרחבה 2), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חרבת דרכמון), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע גבעת כלניות), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חוף ראש הנקרה), התשס"ג-2003
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ג-2003
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ג-2003
הודעת כלי היריה, התשס"ג-2003
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשס"ג-2003
תיקון טעות
תקנות מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הנמלים (תשלומים בעד שירותי סבלות למטענים הנפרקים במשמרת ג') (הוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות הנמלים (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון) (תיקון), התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשס"ג-2003
אכרזת העיריות (עיריית כרמיאל) (תיקון), התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון) התשס"ג-2003
אכרזת העיריות (בית שמש) (תיקון), התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עזתה, תיקון) התשס"ג-2003
כללי מס הכנסה (תיאומים לענין סעיף 102 במיזוג או בפיצול), התשס"ג-2003
כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מנוות לעובדים), התשס"ג-2003
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון) התשס"ג-2003
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ג-2003
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת רשות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"ג-2003
תקנות שירות הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי התאמה ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי התאמה ביטחונית), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (קביעת תשלום מקדמות להכנסתה של קרן נאמנות), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור מס להכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת ושל קרן נאמנות מעורבת), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (בולגריה), התשס"ג-2003
צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס) (תיקון), התשס"ג-2003
הודעת בתי הסוהר (קביעת קנס ופיצויים לענין עבירות בית סוהר) (עדכון סכומים), התשס"ג-2003
הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התשס"ג-2003
הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשס"ג-2003
תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות נכסי נפקדים (פיצויים) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו) (תיקון), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (הקלה במסי כפל) (ביטול), התשס"ג-2003
תקנות בתי הסוהר (קביעת תפקיד של נותני שירות במקום משמורת מיוחד), התשס"ג-2003
תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובד סוציאלי), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר הדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי קמח חיטה) (מס' 2), התשס"ג-2003
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון) (תיקון), התשס"ג-2003
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשס"ג-2003
תקנות רואי חשבון (ניגוד ענינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2003
תקנות רשות השידור (גמול) (תיקון), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התשס"ג-2003
צו פיקוח של מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדום ציבוריים), התשס"ג-2003
צו עזרה משפטית בין מדינות (שינוי התוספת השניה לחוק), התשס"ג-2003
תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג -2003
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות), התשס"ג-2003
צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשס"ג-2003
צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
צו הנמלים (הכרזת נמלים בתל-אביב-יפו), התשס"ג-2003
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 2), התשס"ג-2003
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג
תקנות בתי המשפט (עיון בתיקי בית המשפט), התשס"ג-2003
צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מאגר מידע), התשס"ג-2003
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכושה) (תנאים למסירת מידע), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעור הפחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4ו-5), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (סכום המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשס"ג-2003
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת התעבורה (אגרות), התשס"ג-2003
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות) (תיקון) התשס"ג-2003
תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג-2003
תקנות משק החשמל (כללים, תנאים ומקרים להפסקת אספקת חשמל), התשס"ג-2003
צו רשות שדות התעופה (מתן ,שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל אביב)) (תיקון), התשס"ג-2003
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון), התשס"ג2003
צו המועצות המקומיות (א) (גדרה, תיקון) התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (ברנר, תיקון) התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון), התשס"ג-2003
אכרזת העיריות (עיריית רהט) (תיקון), התשס"ג-2003
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית ראשון לציון) התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גן רוה, תיקון) התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון) (תיקון), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי חוף פלמחים), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ימית - אבטח), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע מדבר יהודה), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר סנה), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי מבצר נמרוד), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי למים מינרליים) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לסוללות אלקליין ולסוללות אבץ) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לסרטים דביקים) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי ליריעות המשמשות לאיטום מפוליאתילן, פי.וי.סי, פוליפרופילן או כל חומר פלסטי אחר) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה לחקלאות) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ג-2003
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ג-2003
צו בתי המשפט (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשס"ג-2003
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות השופטים (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה) (תיקון) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), התשס"ג-2003
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (כללים בדבר הקטנת חוב מס) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003
אכרזת המסים (גביה) (הוצאות הרחקה מישראל של שוהה שלא כדין) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 3), התשס"ג-2003
צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לסרטים דביקים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי ליריעות המשמשות לאיטום מפוליאתילן, פי.וי.סי, פוליפרופילן או כל חומר פלסטי אחר) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה), התשס"ג-2003
תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס"ג-2003
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשס"ג-2003
צו ההסדרים במשק המדינה (שיעורי תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא ולבית חולים ציבורי כללי), התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (דרום השרון, תיקון), התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה - כוכב יאיר), התשס"ג-2003
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2003), התשס"ג-2003
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ג-2003
תיקון טעויות
תקנות הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (הודעה בכתב על נזק), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003
תיקון טעות
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי צור נתן), התשס"ג-2003
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית טבריה), התשס"ג-2003
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון), התשס"ג-2003
הודעת העמותות (אגרות), התשס"ג-2003
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשס"ג-2003
הודעות מס הכנסה (תיאום סכומי האגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשס"ג-2003
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 3), התשס"ג-2003
הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשס"ג-2003
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון), התשס"ג-2003
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (סעיפים בתקנים ישראליים), התשס"ג-2003
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (סעיפים בתקן ישראלי), התשס"ג-2003
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשס"ג-2003
הודעת מס בולים על מסמכים (תיאום סכומים) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים) (מס' 3), התשס"ג-2003
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל ענין), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (הודעת מנהלים) (ביטול), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (חיתום) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (פרטי מיתאר הצעת ניירות ערך לעובדים) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ניירות ערך (מסירת הודעות לרשות) (תיקון), התשס"ג-2003
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השניה לחוק), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (בית שמש), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (משגב), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (כרמיאל), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (עפולה), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (גליל מזרחי), התשס"ג-2003
צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות), התשס"ג-2003
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשס"ג-2003
תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (קבלת מידע מאת רשות מס), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין מוכר שחלו עליו הוראות החוק), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (תדירות דיוני מוסד תכנון), התשס"ג-2003
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"ג-2003
תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קבועת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התשס"ג-2003
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ספרי לימוד), התשס"ג-2003
צו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם (הוראת שעה), התשס"ג-2003
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ), התשס"ג-2003
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשס"ג- 2003
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום), התשס"ג-2003
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) התשס"ג-2003
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה לתעשיה ולצריכה ביתית) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשס"ג-2003
תיקון טעות דפוס
הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים) (מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות רישוי שירותי התעופה (סדרי דין לענין צו עיכוב) (תיקון), התשס"ג-2003
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון - הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות הירושה (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס"ג-2003
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל נתב"ג-מודיעין), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" - סל חבילת לאינטרנט), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" - סל מספרים נבחרים), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי קמח חיטה) (מס' 3), התשס"ג 2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושיחתים ,קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה), התשס"ג-2003
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בניה), התשס"ג-2003
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום הסכום הפטור ברכישת זכות בבית אבות), התשס"ג-2003
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשס"ג-2003
תקנות תגמולים לנשים במקלט לנשים מוכות (מענק הסתגלות) (הוראת שעה) (סוגי מיטלטלין לרכישה ותשלום המענק), התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2003
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון), התשס"ג-2003
צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים), התשס"ג-2003
תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (סדרי הדין) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות פנקס הבוחרים לכנסת (סדרי ערעורים) (ביטול), התשס"ג-2003
תקנות מס ,שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מסילת הברזל (שינוע חומרים מסוכנים) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הרוקחים (תכשירים) (תיקון התשס"ג-2003)
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח על תכשירים) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים- ארציות) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב) (תיקון), התשס"ג-2003
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ג-2003
תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (סדרי הדין) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות פנקס הבוחרים לכנסת (סדרי ערעורים) (ביטול), התשס"ג-2003
תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון),התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג-2003
תקנות הרוקחים (תכשירים) (תיקון), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח על תכשירים) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים-ארציות) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן) (תיקון), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל השופט), התשס"ג-2003
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשס"ג-2003
הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ג-2003
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל אביב)) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון), התשס"ג-2003
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר דל גפרית) התשס"ג-2003
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (מס' 2), התשס"ג-2003
תקנון מגן דוד אדום (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קומות גמל) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (קביעת תשלום שמשלמת חברת ביטוח בהכנסה) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית) (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה או יחידה בקרן נאמנות) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח) (תיקון), התשס"ג-2003
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשס"ג-2003
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשס"ג-2003
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור) (מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת ההתשה - קביעת זכאים), התשס"ג-2003
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) (תיקון), התשס"ג-2003
צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספת ב' לחוק), התשס"ג-2003
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר) (הוצאות הגנה), התשס"ג-2003
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת המערכת
תקנות בתי המשפט (מינוי מגשר) (תיקון), התשס"ג-2003
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס בשל עבירת משמעת לפי חוק העובדים הסוציאליים), התשס"ג-2003
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (כללים בדבר תוספת לשיעורי מענק באזורי עדיפות), התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' 4), התשס"ג-2003
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
צו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשס"ג-2003
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003
צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (הוראת שעה לשנת המס 2003), התשס"ג-2003
תקנות הסמים המסוכנים (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין) (תיקון), התשס"ג-2003
צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז), התשס"ג-2003
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 4), התשס"ג-2003
אכרות התקנים (תקן רשמי), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (טבריה), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (גליל תחתון), התשס"ג-2003
צו התכנון והבניה (רמת נגב), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל מאיר - נחל נחשון), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי מערות סמך), התשס"ג-2003
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים) (מס' 4), התשס"ג-2003
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשס"ב-2002 (תיקון), התשס"ג-2003
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות הנכים תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג-2003
תקנות הבזק (זיכיונות), התשס"ג-2003
תקנות רשות השידור (שימוש בתדרי רדיו) (תיקון), התשס"ג2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע פארק ירדן לפי תכנית ג/5729), התשס"ג-2003
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) (מס' 2), התשס"ג-2003
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשס"ג-2003
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי-העסקת עובדים זרים שלא כדין) (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר) (העברת סכומים מאבנר לקרנית), התשס"ג-2003
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) (תיקון), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הוצאת מצרכים מתחולת החוק), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר פוליאתילן), התשס"ג-2003
תיקון טעות דפוס
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון, התשס"ג-2003
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים) (תיקון), התשס"ג-2003
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות הירושה (תיקון מס' 2), התשס"ג -2003
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין), התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' (5 התשס"ג-2003
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון מס' 4), התשס"ג-2003
הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) (שיעור אגרה), התשס"ג-2003
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשס"ג-2003
תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשס"ג-2003
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים) (תיקון), התשס"ג-2003
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (תיקון), התשס"ג-2003
כללי חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (השתתפות בהוצאות משפטיות), התשס"ג-2003.
הוראות הכנסת (תשלום גמל לחברי הועדה הציבורית), התשס"ג-2003
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (מס' 3), התשס"ג-2003
תיקון טעויות
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (היוועצות בחבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית ביחס לתכנית), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית) (תיקון), התשס"ג-2003
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון), התשס"ג-2003
תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים) (תיקון), התשס"ג-2003
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, רכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 3), התשס"ג-2003
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 3), התשס"ג-2003
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 3), התשס"ג-2003
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים), התשס"ג-2003
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת חיילים) (ביטול), התשס"ג-2003
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי עגבניות) (תיקון), התשס"ג-2003
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי פרי הדר) (תיקון), התשס"ג-2003
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי תירס) (תיקון), התשס"ג-2003
כללי המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (המועצה למוצרי פרי הדר, המועצה למוצרי עגבניות והמועצה למוצרי תירס) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצעת תקן), תש"ך-1959
צו שירות התעסוקה (הכרה בלשכת העבודה לימאים), תש"ך-1959
צו הביטוח הלאומי (קביעת פקודת הפיצויים לעובדים כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי-ביטוח), תש"ך-1960
תקנות החניכות (מכונאות רכב), תש"ך-1960
תקנות החניכות (טבחות), תש"ך-1960
תקנות החניכות (מלצרות), תש"ך-1960
צו סימני המסחר (איסלנד), תש"ך-1960
תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי בני- משפחה), תש"ך-1960
צו בתי חרושת (פנקס כללי), תש"ך-1959
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש"ך-1959
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים במינוי קיים על ידי עובד שאיננו אזרח ישראל), תש"ך-1959
תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש"ך-1959
צו העיריות (העברות מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו), תש"ך-1959
תקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות) תשי"ח-1958
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), תש"ך-1960
תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), תש"ך-1960
תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי-חולים), תש"ך-1960
תקנות שירות המדינה (מינויים) (תקופת כהונה של עובדים זמניים), תש"ך-1960
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"א-1961
תקנות שירות התעסוקה (גימלאות לעובדי השירות), תשכ"א-1961
תקנות העיריות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ"א-1961
צו המועצות המקומיות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ"א-1961
כללי שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 כללים ונוהל לבדיקות רפואיות
חוק עזר לאיגוד ערים אזור חיפה (ביוב) (היטל), תשכ"א-1961
צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה), תשכ"א-1961
כללי שירות המדינה (גימלאות) (חישוב תקופת שירות שאינה רצופה), תשכ"א-1961
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פחת), תשכ"א-1961
פקודת התעבורה חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957 תקנות בדבר סדרי תנועה ושמירת הבטחון בכרמלית בחיפה
תקנות שירות התעסוקה (תעודות מקצוע), תשכ"א-1961
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשכ"א-1961
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), תשכ"א-1960
תקנות החניכות (תפירת קונפקציה) (לבנים), תשכ"א-1961
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש), תשכ"א-1960
תקנות שירות התעסוקה (תחולת החוק על המדינה כמעביד) תשכ"א - 1960
צו בתי החרושת (תמצית הפקודה), תשכ"א-1961
תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות), תשכ"א-1961
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות), תשכ"ב-1962
תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות)(מס' 2), תשכ"ב-1962
כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), תשכ"ב-1962
צו ההגנה (כספים) (הגבלת עבירותם של ניירות ערך והמצאת דינים וחשבונות), תשכ"ב-1962
צו ההגנה (כספים) (הגבלת עבירותם של ניירות ערך והמצאת דינים וחשבונות), תשכ"ב-1962
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"ב-1962
תקנות שירות המדינה (מינויים)(הצהרת אמונים)(עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962
תקנות שירות המדינה (מינויים) (תקופת כהונה של עובדים זמניים) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962
תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962
כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962
כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב- 1962
תקנות איגודי ערים (דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים), תשכ"ב-1962
כללי לשכת עורכי הדין(קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות),תשכ"ב-1962
צו שירות התעסוקה (הקמת לשכה לעובדים אקדמאים ותחום שיפוטה), תשכ"ב-1962
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי), תשכ"ב-1962
כללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ב-1962
כללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבית הדין המשמעתיים) תשכ"ב -1962
תקנות הרשויות המקומיות (הסדרת שמירה)(סדרי הדין בפני ועדת ערר), התשכ"ב-1962
כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ"ב-1962
כללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בית דין מחוזיים), תשכ"ב-1962
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים), התשכ"ב-1962
צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשי"ד-1962
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור הפחת על ציוד מסויים), תשכ"ב - 1962
תקנות החניכות (אופסט), תשכ"ב - 1962
תקנות החניכות (גמר מלאכת עץ), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (חשמלאות), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (ספרות נשים), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (קירור), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (קרמיקה), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (ריתוך), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (שרברבות), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (תפירת קונפקציה - בגדי נשים), תשכ"ב-1962
תקנות הנוער (טיפול והשגחה), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (כריכת ספרים), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (נגרות חרושתית), תשכ"ב-1962
תקנות החניכות (תעשיית מוצרי נייר), תשכ"ב-1962
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון מס' 3), תשכ"ב-1962
צו המועצות המקומיות, (שירות העובדים), תשכ"ב-1962
צו המעוצות המקומיות (א) (תיקון), תשכ"ב-1961
צו בתי חרושת (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961
תקנות מס שבח מקרקעין ( מקום להפקדת יפוי כוח), תשכ"ד-1963
תקנות שירות המדינה (מינויים)(חוזה מיוחד)(עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963
תקנות שירות המדינה (מינויים)(אגרת השתתפות במכרז למשרה בכנסת), תשכ"ד-1963
חוק שירות המדינה (מינויים) (בחינה ומבחן למשרה הפטורה מחובת המכרז בכנסת), תשכ"ד-1963
תקנות שירות המדינה (מינויים)(אגרת השתתפות במכרז למשרה בכנסת), תשכ"ד-1963
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963
כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות, מבחנים וסדריהם) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963
חוק שירות המדינה (מינויים) (בחינה ומבחן למשרה הפטורה מחובת המכרז בכנסת), תשכ"ד-1963
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963
כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי הכנסת), תשי"ט-1963
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), (תקן של מבחן הרטרידג') התשכ"ד-1963
תקנות ארגון לשכות סעד (תפקידי המנהל וועדת הסעד), תשכ"ד-1963
תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ"ד-1964
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), תשכ"ד - 1963
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בועדות משמעת), תשכ"ד-1963
תקנות שירות המדינה (משמעת) (עבירות משמעת לענין סעיף 19 לחוק), תשכ"ד-1963
תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי-קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964
הוראת הפיקוח על עסקי ביטוח (החלת הוראות), תשכ"ד-1964
תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות ועדת משמעת ובית הדין), תשכ"ד-1963
תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), תשכ"ד-1964
תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964
כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות, מבחנים וסדריהם) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964
כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות (עובדי לשכת נשיא המדינה,) תשכ"ד-1964
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963
תקנות מס שבח מקרקעין (אישור על ריווח, ממכירת זכות במקרקעין, הנתון לשומת מס הכנסה), תשכ"ד -1963
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), תשכ"ד-1963
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מהגבלות בשירות המדינה של הורה ואלמנה של נספה), תשכ"ד - 1963
תקנות לשכת עורכי הדין (קביעת המועד לעורך דין שחדל להיות תושב ישראל), תשכ"ד-1963
תקנות פנקס האימוצים, תשכ"ד-1964
תקנות ההגבלים העסקיים (הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בין-לאומית), תשכ"ד-1964
אכרזת דרכי ענישה (תסקיר של קצין מבחן), תשכ"ד-1964
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964
תקנות חופשה שנתית, (שימוש בכספי קרן חופשה), תשכ"ד-1964
תקנות שירות בטחון, (שירות מילואים), תשכ"ד-1964
תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ"ד-1964
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964
תקנות החניכות (טכנאות שיניים), תשכ"ד-1964
צו ההגנה (כספים) (העברת זכות למטבע-חוץ), תשכ"ג-1963
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע אמנה בין ממשלת ישראל ובין הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית), תשכ"ג-1963
תקנות שירות התעסוקה (פטור חברי קיבוץ ומושב מזיקה ללשכת עבודה), תשכ"ג-1963
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות), תשכ"ג-1963
תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש) תשכ"ג-1963
תקנות שמאי מקרקעין, תשכ"ג-1963
תקנות החניכות (חשמלאות רכב), תשכ"ג-1963
תקנות החניכות (פחחות רכב), תשכ"ג-1963
תקנות החניכות (ייצור נעלים), תשכ"ג-1963
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (הקדמת תחילת החוק), תשכ"ג-1963
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), התשכ"ג-1963
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (השקעת הקרנות וההון של קרן פנסיה), תשכ"ג-1963
כללי הפיקוח על עסקי ביטוח (אי תחולת הוראת חוק), תשכ"ג-1963
תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ"ג-1963
תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ"ג-1963
צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק שירות בתי הסוהר כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ"ג-1963
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), תשכ"ג-1963
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות) (תיקון), תשכ"ג-1962
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות המעשיים), תשכ"ג-1962
צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ג-1963
תקנות הפיקוח על מעונות (דרכי פיקוח), תשכ"ח-1967
תקנות שירותי הסעד (פניה למתן סעד או טיפול סוציאלי), תשכ"ח-1967
תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות שופט בערעור לפי סעיף 43 לחוק), תשכ"ח-1968
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים לתשלום גימלאות לגבי אדם שעבר משירות המדינה לארגון ציבורי), תשכ"ח-1968
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים להבאה בחשבון של עבודה בארגון ציבורי), תשכ"ח-1968
תקנות השיפוט הצבאי (מתן טביעת אצבעות), תשכ"ח-1968
תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ומילוות לנכים), תשכ"ח-1968
תקנות שירות בטחון (הכשרה חקלאית), תשכ"ח-1968
תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון יום), תשכ"ח-1968
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה מוקדמת על יציאה לקיצבה), תשכ"ח-1968
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה מוקדמת על הוצאה לקיצבה), תשכ"ח-1968
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על הוצאה לקיצבה), תשכ"ח-1968.
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הסדר גביה מרוכזת), תשכ"ח - 1968
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לבתי מלון), תשכ"ח - 1968
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (מועד להעברת זכויות המתייחסות לתקופת שירות קודם), תשכ"ח-1968
תקנות החניכות (מכונאות רכב - אופנועים וקטנועים), תשכ"ה-1968
תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבתי הדין הצבאיים), תשכ"ח-1968
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968
צו לשכת עורכי הדין (עבירות לגביהן לא יחול סעיף 77 לחוק), תשכ"ח-1967
תקנות החניכות (גננות נוי), תשכ"ח-1968
תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ"ח-1968
תקנות החניכות (מגדנאות), תשכ"ח-1968
תקנות האזרחות, תשכ"ט-1968
תקנות הגנת הדייר (סדרי דין בבקשה לאישור הסכם), תשכ"ט-1968
תקנות הגנת הדייר (סדרי הדין לשכירות) (תיקון), תשכ"ט-1968
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), תשכ"ט-1969
תקנות בזיון בית המשפט (סדרי דין בשיקול נוסף), תשכ"ט-1969
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (החזרת הטבות פרישה על ידי זכאי לגימלה לפי החוק ולפי חוקי השיקום), תשכ"ט-1968
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65), תשכ"ט-1968
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים לצירוף תקופת שירות קודם), תשכ"ט-1968
תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות ועררים לנספח), תשכ"ט 1969
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ"ט-1969
תקנות החיילים המשוחררים (פטור ממכרז פומבי בשירות המדינה לנכי מלחמה), תשכ"ט-1969
צו בתי דין לעבודה (הקמת בתי דין אזוריים), תשכ"ט-1969
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות) (תיקון), תשל"ה-1975.
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), תשכ"ט - 1969
תקנות החניכות (זבנות), תשכ"ט-1969
תקנות השיפוט הצבאי (תנאים, נסיבות ואופן לשימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ"ט-1969
תקנות רשות השידור (שידור סרטים עלילתיים), תשכ"ט-1969
תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ מאגרה), תשכ"ט-1969
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), תשכ"ט-1969
תקנות בית-הדין לעבודה (אגרות), התשכ"ט-1969
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת ערר לענין קרקע חקלאית), תשכ"ט
תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר-הדין האזרחי), תשכ"ט-1968
צו שירות התעסוקה (הקמה ומיזוג של לשכות עבודה ותחום שיפוטן), תשכ"ט-1968
תקנות סדרי דין בעניני בוררות, תשכ"ט-1968
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשכ"ט-1968
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על החלטת ועדה רפואית), תשכ"ט-1968
תקנות מרשם האוכלוסין (פרטי רישום נוספים בהודעת לידה או פטירה), התשכ"ט-1968
כללי לשכת עורכי הדין (חברי גופים נבחרים או ממונים), תשכ"ט-1969
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה), תשכ"ט-1969
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פטור ליצואנים בתעשיה), תשכ"ט-1969
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח), תשכ"ט-1969
תקנות דיני העונשין (דרכי ענישה) (גמילה מדחף לסמים מסוכנים) תשכ"ט-1969
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), תשכ"ט-1969
תקנות השידור (תכניות לבתי הספר), תשכ"ו-1965
צו מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סוגי רכב שהוא ציוד), תשכ"ו - 1965
תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), תשכ"ו-1966
תקנות הפיקוח על מעונות, (אחזקת ילדים במעון רגיל), תשכ"ו-1965
תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי עובדי רשויות מקומיות), תשכ"ו-1966
תקנות הפיקוח על מעונות (פטור מרשיון לניהול מעון), תשכ"ו-1966
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית), תשכ"ו- 1966
כללי רשות השידור (הוצאה לאור של חומר שידורים ודרכי הפצתו), תשכ"ו-1966
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים),תשכ"ו - 1965
תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ"ו-1965
צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ו-1966
תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו), תשכ"ו-1966
תקנות איגודי ערים (הדרך והמועד להגשת נימוקי התנגדות לתיקון צו מקים), תשכ"ו-1966
תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ"ו-1965
תקנות רשות השידור (תקציב), תשכ"ו-1965
תקנות סדרי דין (ערעור על הטלת אגרה או קנס לפי חוק רשות השידור), תשכ"ו-1965
תקנות שירותי הסעד (סדרי הנוהל בועדות ערר), תשכ"ו-1965
תקנות למניעת מפגעים (בטיחות מקררים) (מנגנון לפתיחת הדלת מבפנים), תשכ"ו-1965
תקנות חקירת סיבות מוות (שכר בטלה), תשי"ח-1958
תקנות סדר הדין הפלילי (כשירות שוטר תובע וסמכויות), תשכ"ו-1966.
תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לעניין סעיפים 213ו-214 לחוק), תשכ"ו- 1966.
תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), תשכ"ו-1966
תקנות השיפוט הצבאי (התאמת החוק עם האמנה בדבר הטיפול בשבויי מלחמה), תשכ"ו-1966
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), תשכ"ה - 1964
כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים למשרות פטורות מחובת מכרז) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ה-1965
צו המועצות המקומיות (מועצות איזוריות)(תיקון), תשכ"ה-1965
תקנות הפיקוח על מעונות (הודעה על החזקת ילד), תשכ"ה-1965
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הולנד), תשכ"ה 1965
תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות), תשכ"ה 1965
תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), תשכ"ה-1965
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות) (תיקון מס' 2), תשכ"ה-1965
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965
תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ"ה-1965
תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ"ה-1965
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים להסכם מיוחד), תשכ"ה-1965
תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות להיכלל ברשימות משלימות), תשכ"ה-1965
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת סוגים נוספים לפרישה), תשכ"ה-1965
תקנות החניכות (מקצועות שונים בענף הבניה), תשכ"ה-1965
תקנות רשות השידור (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשכ"ה-1965
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי ערעורים לענין נספחים), תשכ"ה-1965
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) תשכ"ה-1965
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה על זכות בחירה מחדש), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ"ה-1965
תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ"ה-1965
תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ"ה-1965
תקנות החניכות (פרוונות), תשכ"ה-1964
כללי לשכת עורכי הדין (שכר בטלת עדים בבית הדין המשמעתי), תשכ"ה-1964
תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני), התשכ"ז-1966
תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966
תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966
תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים), תשכ"ז-1967
תקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), תשכ"ז-1967
תקנות החניכות (תפירת קונפקציה - מלבושי סריג), תשכ"ז-1967
תקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם), תשכ"ה-1965
תקנות הרשויות מקומיות (רישום שטרי חוב), תשכ"ז- 1967
תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), התשכ"ז-1967
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשכ"ז-1967
תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967
תקנות מרשם האוכלוסין (סדר רישומם של אזרחים ישראליים בחוץ-לארץ), תשכ"ז-1967
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הצהרה על ציוד), תשכ"ז-1967
תקנות בית המשפט (שעת חירום) (אגרות), תשכ"ז-1967
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז-1967
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שוויו של מלאי מסוגים מסויימים ושוויו של מלאי בידי בעלים מסויימים), תשכ"ז - 1967
תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק), תשכ"ז-1967
תקנות שירות הבטחון, תשכ"ז-1967
חוק הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ"ז-1966
תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד), תש"ל-1970
תקנות סדרי דין (טיפול במפגרים), תש"ל-1970
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש"ל-1969
תקנות הסעד (טיפול במפגרים)(סדרי דין בועדות ערר), תש"ל-1970
תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטה של ועדה מיוחדת בפני שרים), תש"ל-1970
תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטה בדבר תכנית מפורטת של ועדה מיוחדת בפני המועצה הארצית), תש"ל-1970
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), תש"ל-1970
תקנות בריאות העם (רשומות), תש"ל-1970
צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), תש"ל-1970
תקנות ביטוח רכב מנועי (סיכון צד שלישי), תש"ל-1970
תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי משרד מבקר המדינה) תש"ל-1969
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון) תש"ל-1970
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים) (עובדי משרד מבקר המדינה) תש"ל-1969
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970
צו ההגבלים העסקיים (דרכי הספקה של בירה), תש"ל-1970
תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970
תקנות הכשרות המשפטית והאפטרופסות (סדר הדין וביצוע), תש"ל-1970
תקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם) (תיקון),תש"ל-1970
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרוגת נכות), התש"ל-1969
פקודת התעבורה צו בדבר הקצבת אגרות
תקנות ניירות ערך (הודעת מנהלים), תש"ל-1970
תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970
תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות שנוסדה מחוץ לישראל, מבנהו וצורתו), תש"ל-1970
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שוויו של מלאי במעבר), תש"ל-1969
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בפני ועדת הערר למימי חופין), התש"ל-1969
תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו), תש"ל-1969
תקנות סדרי דין (המצאת מסמכים בשטחים המוחזקים)
תקנות בית דין לעבודה (המצאת מסמך בשטחים המוחזקים), תש"ל-1969
תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש"ל-1969
תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית משפט העליון), תש"ל-1969
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל-1969
תקנות החברות (סדרי הרישום של המחאת זכות), תש"ל-1970
תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970
כללי לשכת עורכי הדין (העסקת טוען רבני), תש"ל-1970
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (המועד להגשת ערעור), תש"ל-1970
תקנות הנוער (טיפול והשגחה), (סדרי דין), תשל"א - 1970
תקנות הגנת הדייר (מומחים), תשל"א-1791
תקנות ההסגרה, (סדרי דין וכללי ראיות בעתירת), תשל"א-1970
תקנות סדרי דין (ניירות ערך), התשל"א-1971
תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשל"א-1971
תקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים) תשל"א-1971
כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי הדין), תשל"א-1971
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) תשל"א-1971
תקנת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק מלחמה) (כלי שיט המובילים דלק), התשל"א - 1970
תקנות הפיקוח על מעונות (הודעה על מקרי מוות), תשל"א-1970
תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), תשל"א-1971
תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971
צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין למשמעת של עובדי רשות השידור), תשל"א-1971
תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות עובד רשות השידור בתקופת השעיה), תשל"א-1971
תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות בית הדין למשמעת של עובדי רשות השידור), תשל"א-1971
תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל"א-1971
תקנות לעידוד השקעות הון (מתן פטור מתשלום אגרת בניה לבנינים להשכרה), התשל"א-1971
תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971
תקנות השיפוט הצבאי (טופס הזמנת עד), תשל"א-1971
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971
תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), תשל"א-1971
כללי לשכת עורכי הדין (איסור עיסוק בתיווך), תשל"א-1971
תקנות הביטוח הלאומי (קצבת זקנה יחסית), תשל"א-1971
תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל"ב-1971
הוראות ניירות ערך(פטור הסוכנות היהודית), תשל"ב-1972
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק מלחמה לנכסי חוץ ישראליים) (ספינות דיג בים סוף), תשל"ב - 1972
תקנות איגודי ערים (עריכת תקציבים וניהול חשבונות), תשל"ב-1972
תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), תשל"ב-1972
חוק עזר לדוגמה למועצות
תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית), תשל"ב-1972
חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), תשל"ב-1972
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק מפגעים), תשל"ב-1972
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל"ב-1972
תקנות מרשם האוכלוסין (הטפסים להודעות לידה ופטירה), תשל"ב-1972
חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972
צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), תשל"ב-1972
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל"ב-1972
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) תשל"ב-1972
תקנות חוקרים פרטיים (סדר הדין של ועדת המשמעת), תשל"ב-1972
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972
תקנות שירות בטחון (מיועדים לשירות בטחון ויוצאי צבא השוהים בחוץ-לארץ), תשל"ב-1972
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל"ב-1972
תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי דין בועדות שחרורים), התשל"ב - 1971
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (חזיתות בתים), תשל"ב 1971
חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל"ב-1972
תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), תשל"ב - 1972
תקנות שירות בטחון (סוגי בדיקות מוקדמות), תשל"ב-1972
תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972
תקנות לעידוד השקעות הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל"ב-1972
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות- מספר בבנינים), תשל"ב-1972
תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה), תשל"ד-1974
תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), תשל"ד-1974
תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974
תקנות שירותי הסעד (מינוי פקידי שיקום), תשל"ד-1974
דרישת בנק ישראל (דו"ח נזילות), התשל"ד-1974
תקנות מרשם אוכלוסין (רישום מען), תשל"ד-1947
חוק נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל"ד-1974
תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל"ד-1974
צו מס רכוש וקרן פיצויים (שינוי השווי של מטעים על קרקע באזור עירוני שלא יועדה לבניה), התשל"ד-1974
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בועדת ערר), התשל"ד-1973
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל"ד- 1974
צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל"ד-1974
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל"ד-1974
צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד-1974
תקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלטי רדיו וטלוויזיה), תשל"ד-1974
חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות), תשל"ד-1974
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל"ד-1974
תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל"ד-1974
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג-1972
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל"ג-1972
תקנות המקרקעין (פטור מיוחד מאגרה), תשל"ג-1972
תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), תשל"ג-1972
תקנות לטיפול בחולי נפש (סדר דין בפני הועדה לשחרור מדמי אשפוז), תשל"ג-1972
תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בערעור לענין שחרור מדמי אשפוז), תשל"ג-1927
תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ג-1972
תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל"ב-1972
תקנות מרשם האוכלוסין (צורתם של פנקסי לידות ופטירות), תשל"ג-1972
תקנות שירות המדינה (גמלאות) (קביעת שוטרים לענין סעיף 2 לחוק), תשל"ג-1972
תקנת חוקרים פרטיים (עיסוקים אסורים), תשל"ג-1973
תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), תשל"ג-1973
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), תשל"ג-1973
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון)(מס' 2), תשל"ג-1973
תקנות רואי-חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), תשל"ג-1973
צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל"ג-1973
תקנות השופטים, תשל"ג-1973
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג- 1973
צו הסדר זכויות במקרקעין (שטח ורוחב מינימליים), תשל"ג-1972
תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית תשל"ג-1973.
תקנות שירות המדינה (גמלאות) (קביעת עובדים לענין סעיף 2 לחוק), תשל"ג (22 ביולי 1973)
תקנות השבת אבידה, תשל"ג-1973
תקנות הבחירות לכנסת, תשל"ג-1973
תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973
תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) תשל"ג-1973
תקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי-דין), התשל"ג-1972
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים), תשל"ג - 1972
תקנות מרשם האוכלוסין (צורתן של תעודות לידה ופטירה), תשל"ג-1972
תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל"ג-1972
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972
חוק עזר לדוגמא לעיריות (שווקים), תשל"ג-1972
חוק עזר לדוגמה למועצות המקומיות (שווקים) (מס' 2), תשל"ג-1972.
האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973
תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל"ג-1973
צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון), תשל"ח-1978
צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978
תקנות רשות השידור (גמול), התשל"ח-1978
תקנות קרן המדע הדו-לאומית למחקר ופיתוח תעשיתיים (פטור ממסים), תשל"ח-1978
תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון ומענק לתשלום מסים עקיפים), תשל"ח-1978
תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978
תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק), תשל"ח-1978
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל"ח-1978
תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), תשל"ח-1977
תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978
תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל"ח-1978
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשל"ח-1978
תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), תשל"ח-1978
צו זכויות במקרקעין (אגרת רישום שכירות ומשכנתה), תשל"ח-1978
תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978
תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978
תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), תשל"ח - 1978
תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל"ח-1978
תקנות שירות בטחון, (פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבמצפון או שבהווי משפחתי דתי), התשל"ח-1978
תקנות שירות בטחון (פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבהכרה דתית), תשל"ח-1978
צו העיריות (היטל עינוגים), תשל"ח-1978
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), תשל"ח-1977
תקנות שירות התעסוקה (חובת מעבידים למסור פרטים), תשל"ח-1977
תקנות לעידוד השקעות הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), התשל"ח-1977
צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של ממלכת הולנד כחוק תגמולים לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשל"ח- 1978.
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל"ח-1978
הנחיות מימון מפלגות (ניהול חשבונות סיעה), תשל"ח-1978
תקנות קרן המדע הדו-לאומית (פטור ממסים), תשל"ח-1978
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עתיים), תשל"ח-1978
צו הנוטריונים (תפקידים מאושרים), התשל"ח-1978
תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא), תשל"ח-1978
כללי לשכת עורכי הדין (נוהל התקנת כללים), תשל"ח-1978
תקנות לשכת עורכי הדין (פיקוח על קרן גימלאות), התשל"ח-1978
תקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכים), תשל"ט-1978
צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית) תשל"ט-1979
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס' 2), תשל"ט-1979
תקנות התעבורה (פטור רכב לשעת חירום מאגרות רשיון רכב), תשל"ט - 1979
צו מס רכוש וקרן פיצויים (שוויים של מטעים ושל קרקע המשמשת בחקלאות), תשל"ט-1979
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979
תקנות בריאות העם (בנק זרע), תשל"ט-1979
תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום של מחזור עסקאותיו של עוסק), תשל"ט-1979
תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), תשל"ט-1979
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל"ט-1979
צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), תשל"ט-1979
תקנות רשות השידור (תנאי עבודה) (דרגות אישיות), תשל"ט-1979
תקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל"ט-1979
תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), תשל"ט-1978
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978
צו מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכום), תשל"ט-1978
תקנות הביטוח הלאומי (הפחתת נקודת קיצבה מקיצבת ילדים), תשל"ט-1979
תקנות בריאות העם (צרכי מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן, הקפאתן והשימוש בהן), תשל"ט-1979
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), התשל"ט-1979
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל"ט-1979
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979
תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), תשל"ט-1979
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל"ט-1979
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי הדין של בתי הדין), תשל"ט-1979
צו הרשויות המקומיות (משמעת) (תחום האזור של בית דין אזורי), תשל"ט-1979
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נוהל סדרי דין בועדות ערר), תשל"ט-1979
תקנות עידוד התעשיה (מסים) (שכר חברי הועדה), תשל"ט-1979
תקנות החברות הממשלתיות, (כהונה כדירקטור ביותר משתי חברות), תשל"ו-1976
תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (טיפול עוקב), תשל"ו- 1976
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (בקשה להכרה בשירות פעיל), תשל"ו-1976
תקנות השיפוט הצבאי (קביעת תקנות לענין תחולת הדין המשמעתי), תשל"ו-1976
תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976
תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976
צו מס ערך מוסף (קביעת שיעור ריבית), תשל"ו-1976
תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976
תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של לידות ופטירות), תשל"ו-1975
צו הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ו-1976
תקנות אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח (חסינות וזכויות יתר), תשל"ו-1976
צו מס ערך מוסף (תחילתו של החוק), תשל"ו-1976
תקנות הנכים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), תשל"ו-1976
תקנות מס ערך מוסף ( מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו-1976
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), תשל"ו-1976
תקנות מס ערך מוסף (סדרי הדין בערעור), תשל"ו-1976
תקנות מס ערך מוסף (סדרי הדין בערעור על הטלת קנס מינהלי), תשל"ו-1976
תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת נכס נכה), תשל"ו-1975
תקנות הסעד (טיפול במפגרים), תשל"ו-1975
תקנות איגוד ערים (דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד ערים), תשל"ו-1976
תקנות שירות המדינה (גמלאות)(תשלומים לענין סעיף 4)11 ) לחוק), תשל"ו-1976
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התשל"ו-1968
תקנות הפיצוים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו-1976
תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל"ו-1976
תקנות השיפוט הצבאי (הרשות להמצאת רשיון הנהיגה), תשל"ו-1975
תקנות בריאות העם (הודעה על חשש לאלימות)תשל"ו- 1975
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו), תשל"ו-1975.
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים), תשל"ו-1975
תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הגשת בקשות), תשל"ו-1975
תקנות החברות הממשלתיות (הצהרת רכוש של מנהל כללי), תשל"ו-1976
צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשויות מקומיות לרשום שינוי מען בתעודת זהות), תשל"ו-1976
תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976
תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים), תשל"ו-1976
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו-1976
תקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים ודו"חות), תשל"ו-1976
תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל"ה-1975
תקנות הביטוח הלאומי (תחילת החוק לגבי נכים קודמים), תשל"ה-1975
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975
תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ו-1976
תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס), תשל"ה-1974
תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (בסיס לקביעת שווי של זכות במקרקעין), תשל"ה-1974
תקנות מס שבח מקרקעין (מועד לתשלום תוספת מס) תשל"ה-1974
תקנות בריאות העם (הגשת מידע מיוחד), התשל"ה-1974
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשל"ה-1974
צו מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכום מקסימלי לשווי כל נכסיו של בעל), תשל"ה - 1975
תקנות הטיס (מנחתים), תשל"ה-1975
תקנות מס רכוש וקרן פיצוים (סדרי דין בערעור על צו המנהל לגבי מלאי וציוד), תשל"ה - 1975
תקנות מס שבח מקרקעין (פטור מיוחד מתוספת מס), תשל"ה-1975
תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות לביצוע אמנת שטרסבורג (עזרה הדדית בעינינים פליליים), תשל"ה-1975
תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974
צו בנק ישראל (מוסדות כספיים), תשל"ה-1975
צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל"ה-1975
תקנות מרשם האוכלוסין (קבלת פרטי רישום של נרשם), תשל"ה-1975
תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975
תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל"ה- 1975
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה - 1975
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976
תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, התשל"ז-1967
הוראת השיפוט הצבאי (איסור הוצאת העתק של פרוטוקול), תשל"ז-1977
תקנות משכן הכנסת ורחבתו, (פעולות ועדת הבחירות המרכזית), תשל"ז-1977
צו שיפוט בתביעות קטנות (ארגונים מייצגים), תשל"ז-1977
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל"ז-1977
צו המועצות המקומיות (המועצה האזורית הגליל העליון) (חלוקה לחבלים), תשל"ז-1977
צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), התשל"ז-1977
תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל"ז 1977
כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), תשל"ז 1977
תקנות החברות הממשלתיות (ערעורים), תשל"ז-1977
תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז - 1977
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977
תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לילדים), תשל"ז-1977
תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לזקנים), תשל"ז-1977
כללי לשכת עורכי הדין (קביעת סוגי שירותים ברישום דירות שבעדם ייקבע תעריף מקסימלי), תשל"ז-1977
כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי בפעולות לרישום דירות מגורים) תשל"ז-1977
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף מינימלי), תשל"ז-1977
כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעסקאות דירות), תשל"ז-1977
תקנות הנוטריונים, תשל"ז 1977
תקנות הנוטריונים (שמירת מסמכים וספרים של הנוטריון הציבורי), תשל"ז-1977
תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), תשל"ז-1977
צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977
תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז 1977.
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי כדירקטור), תשל"ז-1977
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977
תקנות הסכמים קיבוציים, (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1957
תקנות הנוטריונים (דרכי בקורת), תשל"ז-1977
תקנות הנוטריונים (עתקים שייגנזו בארכיון המרכזי), תשל"ז-1977
תקנות הטיס (רעש כלי טיס), תשל"ז-1977
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), תשל"ז-1976
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976
תקנות הביטוח הלאומי (נערות נשואות שבגדר ילד), תשל"ז-1976
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976
תקנות הנוטריונים (ארכיון מרכזי), תשל"ז-1977
תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם), תשל"ז-1977
תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל"ז-1977
צו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשט"ו-1955
תקנות רישוי עסקים (מעבדות רפואיות), תשל"ז - 1977
תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1976
תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל"ז-1976
תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשל"ז-1976
תקנות החניכות (בחינות), תשל"ז-1976
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976
תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)(תנאי החזקת קטינים במעון) תשל"ז-1976
תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת), תשל"ז-1977
צו המועצות המקומיות (מועצות איזוריות)(תיקון מס' 2), תשל"ז-1977
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס' 3), תשל"ז-1977
צו עבירת קנס (זיהום אויר), תשל"ז-1977
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), תשל"ז-1977
כללי רשות הנמלים (ניהול תעמולת בחירות), תשל"ז-1977
כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), תש"ם-1979
צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), תש"ם-1980
תקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר), תש"ם-1980
תקנות הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל (פטור ממסים), תש"ם-1980
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (פגיעה בראש), תש"ם-1980
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכום ניכוי מן השוני של בנין מגורים), תש"ם-1980
תקנות הטיס (מנחתים) (תיקון), תש"ם-1980
תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אוירית), תש"ם-1980
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1980
תקנות רשות שדות התעופה (קבלת החלטות המועצה במשאל), תש"ם-1980
תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה) .תש"ם-1980
תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן) תש"ם-1980
צו מס שבח מקרקעין (שינוי שיעור הריבית), תש"ם-1980
תקנות מס שבת מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש"ם-1980
תקנות סדרי דין (עתירות אסירים), תש"ם - 1980
תקנות שירות התעסוקה (העתק של תעודת מקצוע), תש"ם-1980
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), תש"ם-1980
חוק עזר לדוגמה לעיריות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש"ם-1980
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש"ם-1980
תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהשקעת חוץ גדולה), תש"ם-1979
תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979
תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979
תקנות התעבורה (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש"ם - 1980
הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), תש"ם-1980
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש"ם-1980
תקנות בריאות העם (הודעה על פטירה ורישומה), תש"ם-1980
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) (תיקון), התשמ"א-1980
תקנות בריאות העם (אשפוז בבית חולים), התשמ"א-1980
תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981
תקנות התכנון והבניה (סידורים מיוחדים לנכים בבנינים ציבוריים), התשמ"א - 1981
צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), התשמ"א-1981
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשמ"א-1980
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה), התשמ"א-1981
תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה) התשמ"א-1981
תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), התשמ"א-1981
תקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), התשמ"א-1981
תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים), התשמ"א-1981
צו העיריות (הקמת תאגידים) (תיקון), התשמ"א-1981
תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשמ"א-1981
תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ"א-1981
צו סדר הדין הפלילי (קביעת תאריהם של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשמ"א-1981
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים), התשמ"א-1981
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ"א- 1981
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי תולים), התשמ"א- 1981
צו מס בולים (תשלום אגרות על פי תקנות העמותות (אגרות) בבולים), התשמ"א-1981
כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה), התשמ"א-1981
תקנות בית המשפט (סדרי הדין בתקופת שביתה או השבתה חלקית של עובדים בבתי משפט), התשמ"א-1981
תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981
תקנות הטיס (נציגי המנהל), התשמ"א-1981
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) (תיקון), התשמ"א
תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון - שינויים במדד), התשמ"א-1981
תקנות פיצויים למניעת תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) התשמ"א - 1980
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הנוהל בועדות ערר לענין פיצויים בעד נזקי מלחמה ונזק עקיף), התשמ"א - 1980
תקנות בריאות העם (הודעה על אי-התאוששות לאחר הרדמה), התשמ"א-1980
תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני-אדם), התשמ"א-1980
כללי לשכת עורכי הדין (קביעת תקופה לענין סעיף 9ב לחוק), התשמ"א - 1980
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), התשמ"א-1980
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשמ"א-1981
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ"א-1981
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ"א-1981
תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשמ"א-1981
תקנות בריאות העם (כריתת איבר וטיפול בהקרנות לאור ממצאי בדיקה פתולוגית בלבד), התשמ"א-1981
תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ותשלום שכרם), התשמ"א-1981
תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח) (תיקון), התשמ"א-1981
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח) (תיקון), התשמ"א-1981
הוראות בנק ישראל (הגדלת הון הבנק), התשמ"א-1981
החלטת מימון מפלגות (יחידות מימון ומועדי תשלום), התשמ"א-1981
תקנות הרכישה לצרכי ציבור (הפקדת פיצויים אצל האפוטרופוס הכללי) התשמ"א-1981
תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ"א - 1981
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב -1981
תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ"ב-1982
תקנות מחיקת הרשעות (סדרי המחיקה במרשם הפלילי), התשמ"ב-1982
תקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ"ב - 1982
תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ"ב-1982
תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי), התשמ"ב-1982
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום), התשמ"ב - 1982
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 4), התשמ"ב-1982
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ"ב-1981
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981
כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ב-1982
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב-1982
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (חלוקת הוצאות בין הרשויות האזוריות), התשמ"ב-1981
צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ"ב-1981
חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ב-1981
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) התשמ"ב-1981
תקנות סדר הדין הפלילי (פגישת עצור עם עורך דין), התשמ"ב - 1981
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981
תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ"ב-1982
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשמ"ב-1982
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשמ"ב-1982
תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), התשמ"ב-1982
תקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-1982
תקנות בריאות העם (דיווח על לידת תינוקות עם מומים), התשמ"ב-1982
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשמ"ב-1982
צו העיריות (היטל עינוגים) (פטור), התשמ"ב-1982
תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן), התשמ"ב-1982
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (שיחות טלפון), התשמ"ב-1982
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשמ"ב-1982
תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים), התשמ"ב-1982
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשמ"ב-1982
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה) (תיקון), התשמ"ב-1982
תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ"ד-1983
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה), התשמ"ד-1984
תקנות הבזק (הודעה למחזיק במקרקעין), התשמ"ד-1984
צו הבזק (תעתיק של מסר בזק כראיה), התשמ"ד-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984
תקנות הטיס (מנחתים) (תיקון), התשמ"ד-1984
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), התשמ"ד-1984
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ"ד-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ"ד-1984
תיקון טעות
תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ"ד-1984
תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ"ד-1984
כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), התשמ"ד-1984
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשמ"ד-1984
תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח - קנסות והפרשי הצמדה), התשמ"ד - 1984
תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984
תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ"ד-1984
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984
תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ"ד-1984
תקנות בית הדין לעבודה (פגרת בית הדין והטיפול בענינים בימי הפגרה), התשמ"ד-1984
תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד-1984
תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ג' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ו' 2), התשמ"ד-1984
תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ"ד-1984
צו הריבית (קביעת הצמדה), התשמ"ד-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים) (תיקון), התשמ"ד-1984
תיקון טעות
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), התשמ"ד-1984
תקנות סדרי הדין (עדות מומחים) (תיקון), התשמ"ד - 1984
תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה), התשמ"ד-1984
בתי המשפט (סדרי דין-לשחזור חיקים ומסמכים) התשמ"ד-1984
תקנות בריאות העם (טופסי הסכמה), התשמ"ד-1984
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד - 1984
תקנות סדר הדין בדיון נוסף, התשמ"ד-1984
תקנות ניירות ערך (מסירת הודעה לרשות), התשמ"ד-1984
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הרשעות ועונשים לפי פקודת המשטרה שאינם פרטי רישום), התשמ"ד-1983
תקנות הטיס (הובלת חמרים מסוכנים), התשמ"ד-1983
תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ"ד-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל- כלוריד), התשמ"ד-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983
צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול), התשמ"ד-1983
צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו-חמצני גבישי), התשמ"ד-1984
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשמ"ד-1984
תקנות הבזק (מתן שירותי בזק למדינה), התשמ"ד-1984
צו הבזק (פטור ממסים ואגרות), התשמ"ד-1984
צו הבזק (האזנת סתר - דין עובד), התשמ"ד-1984
צו הבזק (נכסים ותביעות המועברים לחברה), התשמ"ד-1984
כללי הבזק (כניסה למקרקעין לשם מתן שירותי בזק למקרקעין אחרים), התשמ"ד-1984
כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בשדות התעופה), התשמ"ד-1984
כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ד-1984
כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות ממסוף המעבר היבשתי ברפיח), התשמ"ד-1984
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשמ"ג- 1982
תיקון טעות דפוס
תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי דין בערעור), התשמ"ג-1982
צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה), התשמ"ג-1983
כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג-1983
תקנות השיפוט הצבאי (בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים), התשמ"ג-1983
תקנות החוזים האחידים, התשמ"ג-1983
תקנות החוזים האחידים (סדרי דין בבית הדין וסדרי דין בערעור), התשמ"ג-1983
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983
תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות), התשמ"ג-1983
תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983
תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ"ג-1983
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התשמ"ג-1983
צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), התשמ"ג-1982
תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי), התשמ"ג -1982
תיקון טעות דפוס
תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג-1983
צו שיפוט בתביעות קטנות (הסמכת בתי משפט) התשמ"ג-1983
תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי ומכירות מיוחדות), התשמ"ג-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983
תקנות השיפוט הצבאי (ניכוי קנסות ופיצויים), התשמ"ג-1983
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק - אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות), התשמ"ג-1983
תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ"ג-1983
צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983
תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע) (תיקון), התשמ"ג- 1983
כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג-1983
תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 9), התשמ"ח-1987
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 10), התשמ"ח-1987
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987
תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ח- 1987
תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה), התשמ"ח-1988
תקנות הבזק (מכרזים), התשמ"ח-1987
כללי הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ובדבר שעות ההצבעה), התשמ"ח-1988
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' 5), התשמ"ח-1988
תקנות הבזק (זכיונות), התשמ"ח-1987
תקנות הבזק (שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי), התשמ"ח-1987
תקנות הבזק (תקנים ומיפרטים של רשתות כבלים), התשמ"ח-1987
כללי הבזק (שידורי בעל זכיון), התשמ"ח-1987
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) (תיקון), התשמ"ח-1987
תקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987
תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987
תקנות התכנון והבניה (דיווח על בניה שלא כדין), התשמ"ח-1987
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 11) התשמ"ח-1987
תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות) התשמ"ח-1987
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987
צו בריאות העם (בדיקות רפואיות ומתן הוראות לעניין תסמונת הכשל החיסוני הנרכש), התשמ"ח-1987
תקנות סדרי דין (עבודת שירות), התשמ"ח-1988
תקנות העונשין (נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשמ"ח-1987
תקנות העבירות המינהלית (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים), התשמ"ח-1988
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הצגת חמץ), התשמ"ח-1988
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988
תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט), התשמ"ח-1988
תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית), התשמ"ח-1988
צו מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לקרקע שהוכרזה כגן לאומי), התשמ"ח - 1988
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשמ"ח-1988
כללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), התשמ"ח-1988
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ח-1988
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), התשמ"ח-1988
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), התשמ"ח-1988
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הוראות שירות התעסוקה), התשמ"ח-1988
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ"ח-1988
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 13), התשמ"ח-1988
תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (סדרי דיון ועבודה של הקרן לקידום טכנולוגי), התשמ"ח-1988
תקנות האגודות השיתופיות (טפסי הודעה), התשמ"ח-1988
תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ"ח-1988
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון מס' 2), התשמ"ח-1988
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (תיקון מס' 2), התשמ"ח - 1988
תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון)(הוראות שעה), התשמ"ח-1988.
כללי רשות שדות התעופה (הובלת משגורי יבוא ממסוף המטענים בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ח-1988
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה), התשמ"ח-1988
תיקוני טעויות
צו ניירות ערך (הגבלת מתן אשראי למקבל אשראי יחיד), התשמ"ח-1988
תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט-1988
תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית), התשמ"ט-1988
תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ"ט-1988
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 14), התשמ"ט-1988
תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), התשמ"ט-1988
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) (תיקון), התשמ"ט-1989
תקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ"ט-1989
כללי הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס חלוקה צודקת של הנטל - ניכוי במקור), התשמ"ט-1989
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט-1989
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשמ"ט-1989
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים) (תיקון), התשמ"ט-1989
תקנות התכנון והבניה (סימון בתשריטים), התשמ"ט 1989
צו הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (המועד הקובע לענין משק הגז), התשמ"ט-1989
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 17), התשמ"ט-1989
תקנות הבחירות לכנסת (סדרי דין בערעורים על תוצאות הבחירות), התשמ"ט-1989
תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע), התשמ"ט-1989
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשמ"ט-1989
צו הרשויות המקומיות (כהונת סגנים בעיר הבירה), התשמ"ט-1989
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס' 9), התשמ"ט-1989
תיקוו טעות
תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית משפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין), התשמ"ט-1988
תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988
תקנות התעופה (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשמ"ט-1988
תקנות העבירות המינהליות (סדר דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19ו-20), התשמ"ט-1989
תקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), התשמ"ט-1989
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשמ"ט-1989
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ט-1989
תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס) (תיקון מס' 2), התשמ"ט-1989
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989
צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989
צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989
תקנות שירות בטחון (אמצעי זיהוי), התשמ"ט-1989
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ט-1989
תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת מיזוג, הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג חברות), התשמ"ט-1989
צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב), התשמ"ט-1989
תקנות ההוצאה לפועל (סגירת תיקים - הוראת שעה), התשמ"ט-1989
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשמ"ו-1985
תקנות פיצויים למניעת תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות דרכים) (תיקון), התשמ"ו-1985
צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 4), התשמ"ו-1986
תיקון טעות
תקנות האזנת סתר, התשמ"ו-1986
צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית תמר), התשמ"ו-1986
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ"ו-1986
תקנות הטיס (מנחתים) (תיקון), התשמ"ו-1986
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי-דין דתיים), התשמ"ו-1986
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 6), התשמ"ו-1986
צו בית הדין לעבודה (מספר השופטים בבתי הדין האזוריים), התשמ"ו 1986
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986
צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (תיקון), התשמ"ו - 1985
תקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשמ"ו- 1985
תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ"ו-1985
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון), התשמ"ו-1985
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון), התשמ"ו-1985
כללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות), התשמ"ו-1985
כללי רשות השידור (מימון חוץ למישדרי טלויזיה), התשמ"ו-1985
קביעת מס שבח (שינוי השיעור לגבי התקופה העודפת), התשמ"ו-1985
תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1985
כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר במסופי המעבר היבשתיים), התשמ"ו-1985
תקנות התכנון והבניה (כינוי תכניות), התשמ"ו-1985
תקנות הבזק (דרכי הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), התשמ"ו-1986
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית), התשמ"ו-1986
צו סדר הדין הפלילי (עבירת קנס - הגנת חיית הבר), התשמ"ו-1986
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"ו-1986
הוראות בנק ישראל (הגדלת הקרן השמורה), התשמ"ו-1986
תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והודאות ביצוע) (תיקון), התשמ"ו-1986
כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986
הוראות בנק ישראל (הגדלת הקרן השמורה), התשמ"ו-1986
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשמ"ו-1986
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח), התשמ"ו-1986
תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל), התשמ"ו-1986
תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ"ו-1986
הוראת הבזק (פרסום כללים), התשמ"ו 1986
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ו-1986
תקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי), התשמ"ו-1986
תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - הגבלת העישון במקומות ציבוריים), התשמ"ו-1986
תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986
תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986
תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון מס' 2), התשמ"ו-1986
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו-1986
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו-1986
תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס) (תיקון), התשמ"ו-1986
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשמ"ו-1986
תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985
תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), התשמ"ה-1985
תקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985
תקנות פשיטת רגל (אגרות), התשמ"ה-1985
כללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם), התשמ"ה-1985
תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין), התשמ"ה-1985
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי), התשמ"ה-1985
תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשמ"ה-1985
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985
תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי סעיפים 224ו-231 לחוק), התשמ"ה-1985
צו החברות (פירוק) (פקדון לכיסוי מסים והוצאות), התשמ"ה-1985
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דין וחשבון כספי שנתי של מבטח- דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי) (תיקון), התשמ"ה-1985
צו הפיקוח על עסקי-ביטוח (פקדונות) (תיקון), התשמ"ה-1985
תקנות סדרי דין בענין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דין וחשבון כספי שנתי של מבטח - דרכי הישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה-1984
תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים), התשמ"ה-1984
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ה-1985
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), התשמ"ה-1985
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לענין האזנת סתר), התשמ"ה-1985
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמירת הנקיון), התשמ"ה-1985
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הנקיון), התשמ"ה-1985
צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף ומעות), התשמ"ה-1985
תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ"ה-1985
כללי מס שבח מקרקעין (חישוב סכום הפרשי ההצמדה והריבית המשוערים), התשמ"ה-1985
כללי לשכת עורכי הדין (אגרות שירותים), התשמ"ז-1986
תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעין), התשמ"ז-1986
תקנות התעבורה (פטור מחובת רישום ורישוי וחובת רשיון נהיגה לאופניים עם מיתקן עזר), התשמ"ז - 1986
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התשמ"ז1987
צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה) (תיקון), התשמ"ז-1987
תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז-1987
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז - 1986
תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), התשמ"ז-1987
תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה), התשמ"ז-1987
תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ"ז-1986
כללי הבזק (שירותי החברה), התשמ"ז-1986
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דין וחשבון כספי שנתי של מבטח - דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי) (תיקון מס' 2), התשמ"ז- 1986
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 7), התשמ"ז-1986
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחייבויות של מבטח), התשמ"ז-1986
תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף), התשמ"ז-1986
תקנות השפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987
תקנות בריאות העם (איסור קיום מיתקן דישון במערכת מים), התשמ"ז-1987
תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר), התשמ"ז-1987
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח) (תיקון), התשמ"ז-1987
תיקון טעות
הוראות בנק ישראל (הגדלת הקרן השמורה), התשמ"ז-1987
תקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה), התשמ"ז-1987
צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל), התשמ"ז-1987
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוקים שאינם הולמים את מקצוע עריכת-הדין), התשמ"ז-1987
תקנות גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ"ז-1987
תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ"ז-1987
תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ"ז- 1987
תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי), התשמ"ז-1987
תקנות מס הכנסה (כללים לאישורי ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 8), התשמ"ז-1987
תקנות הביטוח הלאומי (היוון) (תיקון), התשמ"ז-1987
תקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ו-1987
תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים), התשמ"ז-1987
תקנות בריאות העם (הפריה חוץ -גופית), התשמ"ז-1987
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות) (תיקון), התשמ"ו-1987
צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989
תקנות הגנת הצרכן (פרטי חוזה הלוואה שאינה הלוואה בנקאית), התש"ן-1989
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), התש"ן-1989
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל-אביב)), התש"ן-1989
תקנות המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התש"ן-1989
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התש"ן-1989
כללי הבזק (ביעור חומר ארכיוני שבידי החברה), התש"ן-1989
תקנות הבזק (זכיונות) (תיקון), התש"ן-1990
הודעת הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) (קביעת היחס לפיו תקבע הקרן השמורה), התש"ן-1990
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים), התש"ן-1990
תקנות העיריות (כללים להסדרת שיעור גמול לנציגי עיריה בגוף המנהל בתאגיד עירוני), התש"ן-1990
כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990
תקנות שירות בטחון (פטור לאם לילד ולאשה הרה), התש"ן-1989
תקנות הבטחת הכנסה (כללי זכאות והוראות ביצוע) (תיקון), התש"ן-1989
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התש"ן-1990
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), התש"ן-1990
תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש"ן-1990
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן-1990
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי) (תיקון), התש"ן-1990
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) (תיקון), התש"ן - 1990
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - איגוד ערים אזור רמת גן, בני ברק וגבעתיים) (בתי מטבחיים, שחיטה ופיקוח וטרינרי), התש"ן-1990
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - איגוד ערים)(שירותי כבאות), התש"ן-1990
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידור תשדירי שירות ושידורי חסות), התש"ן-1990
צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום לנוער לדון קטינים על פשעים) התש"ן-1990
תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה), התש"ן-1990
כללי הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיאום ההכנסה וחישוב ההטבות בשנת המס 1990), התש"ן-1990
תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש"ן-1990
תקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990
תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש"ן-1990
תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש"ן-1990
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשנ"ב-1991
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האיטלקית), התשנ"א-1991
צו הביטוח הלאומי (קביעת חוקי תגמולים הפטורים מתשלום דמי ביטוח), התשנ"א-1991
כללי הבזק (שידורי בעל זכיון)(תיקון מס' 2), התשנ"א-1991
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) (תיקון), התשנ"א-1991
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז - החלפת ספק גז), התשנ"א-1991
תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ"א-1990
תקנות התכנון והבניה (העתקים צילומיים צבעונים של תשריטים), התשנ"א-1990
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א-1990
תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990
תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ"א-1990
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשנ"א-1990
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-1990
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) (תיקון), התשנ"א-1990
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידור תשדירי שירות ושידורי חסות) (תיקון), התשנ"א-1990
תקנות התעבורה (פטור מרישום ורישוי של גרורים למגורים מסוג מסויים), התשנ"א - 1990
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשנ"א-1990
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשנ"א-1990
תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991
תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), התשנ"א-1991
תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), התשנ"א-1991
תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ"א -1991
תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה) התשנ"א-1991
כללי הבזק (שידורי בעל זיכיון)(תיקון), התשנ"א-1991
תקנות הסמים המסוכנים (בדיקה מדגמית של סמים), התשנ"א-1991
תקנות הגנת הצרכן (פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ"א-1991
צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף ומעות), התשנ"א-1991
תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ"א-1991
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (תיקון), התשנ"א - 1991
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991
כללי לשכת עורכי הדין (מנין חוקי בהצבעות בישיבות המועצה הארצית והועד המרכזי), התשנ"א - 1991
תקנות התכנון והבניה (בניה קלה - הוראת שעה), התשנ"א-1991
תקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל-ארעי) (הוראת שעה), התשנ"א-1991
כללי לשכת עורכי הדין (מדי משפט), התשנ"א-1991
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב-1992
תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992
תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992
תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב-1992
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 4), התשנ"ב-1992
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (דרך הגשת התנגדות להוראת שינוי לועדה למיתקנים בטחוניים), התשנ"ב-1992
תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב-1992
כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב-1992
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (החזר תשלומי מימון), התשנ"ב-1992
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון), התשנ"ב-1992
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון), התשנ"ב-1992
תקנות הבזק (זכיונות) (תיקון), התשנ"ב-1992
תקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין), התשנ"ב-1992
תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992
תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון מס' 2), התשנ"ב-1992
תקנות הבזק (פרטי בקשה לרשיון), התשנ"ב-1992
כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ"ב-1992
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשנ"ב-1992
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב-1992
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992
תקנות ניירות ערך (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ"ב-1991
צו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (עבודות בניה), התשנ"ב-1991
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991
כללי הבזק (שידורי בעל זיכיון)(תיקון), התשנ"ב-1991
תקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1991
צו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (קביעת סוגי עובדים והכנסתם באגודה שיתופית), התשנ"ב-1991
תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1991
הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשנ"ב-1991
תקנות הטיס (מנחתים) (תיקון), התשנ"ב-1991
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) (תיקון), התשנ"ב-1992
צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ב-1992
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשנ"ב-1992
תקנות שירות בטחון (יציאת אנשי מילואים לחוץ לארץ), התשנ"ב-1992
כללי הבזק (שירותי החברה) (תיקון), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (פרטים נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה להיתר), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (בקשות להיתרי בניה שהכין מבקש תעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), התשנ"ב-1992
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התשנ"ב1992
קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל), התשנ"ב-1992
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשנ"ב-1992
תקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), התשנ"ב-1992
תקנות ניירות ערך (הקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור) התשנ"ב-1992
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הונאה בכשרות), התשנ"ב-1992
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) (תיקון), התשנ"ב-1992
צו המסים (שינוי שיעור ריבית) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו התכנון והבניה (שוהם), התשנ"ד-1993
צו התכנון והבניה (לודים), התשנ"ד-1993
הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני) התשנ"ד-1993
הודעת הצלילה הספורטיבית (תעודות), התשנ"ד-1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשנ"ד-1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשנ"ד-1993 .
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשנ"ד-1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) התשנ"ד-1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשנ"ד-1993
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשנ"ד-1993
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק), התשנ"ד-1993
תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993
תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בפוטסיום ברומט), התשנ"ד-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז) (תיקון), התשנ"ד-1993
תיקון טעות דפוס
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשנ"ד-1993
תיקון טעות דפוס
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה), התשנ"ד-1993
תקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי החברה המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשנ"ד-1993
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק), התשנ"ד-1993
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת), התשנ"ד-1993
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) הראל: צומת מוצא עילית), התשנ"ד-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף מורשה) (תיקון והרחבה), התשנ"ד-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התשנ"ד-1993
אכרזת העיריות (בית שמש) (תיקון), התשנ"ד-1993
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית רמלה), התשנ"ד-1993
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית לוד), התשנ"ד-1993
כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו ניירות ערך (הארכת תחולה), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לאספקה ושירותים במוסדות חינוך), התשנ"ד 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה בקווי השירות של חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ), התשנ"ד-1993
כללי לשכת עורכי הדין (אגרות שירותים) (תיקון), התשנ"ד-1993
הודעת מס הבולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשנ"ד-1993
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשנ"ד-1993
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשנ"ד-1993
צו חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (משתתפי סמינר וקבוצת עבודה בנושאי בטיחות בדרכים מטעם המועצה הכלכלית האירופית של האו"ם), התשנ"ד-1993
תקנות מס הכנסה (קביעת ערך נקודת זיכוי), התשנ"ד-1993
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשנ"א- 1991 (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (ביטול צו אספקה רפואית (מחירים מקסימליים)), התשנ"ד-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 5443: קטע עוקף נוה ימין), התשנ"ד-1993
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (עקרונות לקביעת מיכסות אישיות), התשנ"ד-1993
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק בצל בעונת סתיו 1993), התשנ"ד-1993
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת אביב קיץ 1994), התשנ"ד-1993
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (אופציה), התשנ"ד-1993
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הסמים המסוכנים (תיקון), התשנ"ד-1993
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו הרוקחים (הוספה לתוספות הראשונה והשניה לפקורה), התשנ"ד-1993
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשנ"ד-1993
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשנ"ד-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך גבול הצפון; קטע הר אדיר-סאסא (הרחבה); צומת סאסא), התשנ"ד-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס, 444: קלקיליה - טול כרם: קטע אייל-אבני חפץ (הרחבה); צומת קיבוץ אייל; צומת כוכב יאיר; צומת טירה; צומת צור נתן; צומת אזור התעשיה א-טייבה; צומת משטרת א-טייבה; צומת שכונת גלמי א-טייבה; צומת א-טייבה דרום; צומת א-טייבה צפון; צומת שער אפריים; צומת אבני חפץ), התשנ"ד-1993
הודעת הנפט (אגרות), התשנ"ד-1993
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הלוואות לדיור (גובה הלוואה לדיור, הריבית עליה ותקופה להחזר) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות המירשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (קביעת ההיקף הארצי של נטיעת מטעי פירות), התשנ"ד-1993
תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 2), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק) (מס' 2), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תעריפים ועמלות של גופים במשק הדלק) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט) (תיקון), התשנ"ד-1993
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשנ"ד-1993
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשנ"ד-1993
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשנ"ד-1993
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשנ"ד- 1991
תיקון טעות דפוס
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים), התשנ"ד -1993
תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994
צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), התשנ"ד-1994
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הנמלים (תיקון), התשנ"ד-1994
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הכפלת מסילת ברזל חיפה-בנימינה), התשנ"ד-1994
הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק) (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות בריאות העם (מוסדות רפואיים לטיפול במשתמשים בסמים), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לג'יפ "סופה" M-240 ), התשנ"ד-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך הגישה לקרית גת), התשנ"ד-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) אלוף שדה - צומת (מחלף) בר-אילן), התשנ"ד-1993
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב), התשנ"ד-1994
תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך נהריה - סאסא - מירון: קטע חורפיש - צומת חירם (שינוי תוואי); צומת הר מירון; צומת סאסא; צומת חירם; דרך מס' 899; קטע צומת חירם - ברעם), התשנ"ד-1993
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום הגליל, תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת) (מס' 2), התשנ"ד-1993
תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות), התשנ"ד-1994
תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) (תיקון) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפחתת שכר סווארות בנמל אילת) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לג'יפ "סופה" M-240), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (עמלה מרבית וחובת הודעה) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (קביעת מחירים מרביים ליצרני חשמל פרטיים), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באר טוביה, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משוש, תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק) (מס, 4), התשנ"ד-1994
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ד-1994
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק יזרעאל, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מעלה יוסף, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף השרון - תיקון), התשנ"ד-1994
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית נתניה), התשנ"ד-1994
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 3), התשנ"ד-1994
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשנ"ד-1994
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים) (מס' 2), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) (תיקון), התשנ"ד-1993
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת רישום שמות עסק (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת שמאי מקרקעין (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת המקרקעין (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת המדגמים (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת סימני המסחר (מס' 2), התשנ"ד-1994
צו ועדות חקירה (היתר עיון בדין וחשבון של ועדת חקירה), התשנ"ד-1994
תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הנמלים (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות הנמלים (אגרות אחסנה במסוף רכוב) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשנ"ד-1994
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 4), התשנ"ד-1994
הודעת הדיינים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994
תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (ירושלים), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (הגליל המזרחי), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (המרכז), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (לכ השרון), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (עמק חפר), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (חדרה), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (אילת), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (חבל אילות), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (ב) (רהט, ביטול), התשנ"ד-1994
אכרזת העיריות (רהט), התשנ"ד-1994
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס, 551: יקום - גן אפרים - אייל; צומת (מחלף) יקום; צומת (מחלף) גן אפרים; צומת (מחלף) רמת הכובש; צומת ניר-אליהו), התשנ"ד-1994
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 4), התשנ"ד-1994
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשנ"ד-1994
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת המפלגות (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשנ"ד-1994
תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד-1994
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ד-1994
תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (צמצום השימוש במלח בתהליך ריענון), התשנ"ד-1994
תקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי רדיו) (ביטול), התשנ"ד-1994
תקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי טלביזיה) (ביטול), התשנ"ד-1994
תקנות הטלגרף האלחוטי (סחר במקלטי רדיו וטלביזיה והחזקתם בבית-עסק) (ביטול), התשנ"ד-1994
כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופת גמל) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת מס בולים על מסמכים (תיאום סכומים) (מס' 3), התשנ"ד-1994
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשנ"ד-1994
הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) (שיעור אגרה), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (קרית אתא), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (זבולון), התשנ"ד-1994
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בטחנות קמח), התשנ"ד-1994
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הדרכונים (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשנ"ד-1994
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק) (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק) (מס' 3), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק יזרעאל, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגלבוע, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (א) (מטולה, תיקון) התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נחל עירון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נחל עירון, ביטול), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מבואות החרמון, תיקון) התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (מבוא העמקים), התשנ"ד-1994
צו איגוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשנ"ד-1994
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לזכאים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הנכים (ועדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ"ד-1994
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד-1994
תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו המכס (קביעת מחסן מכס), התשנ"ד-1994
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 3), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (ביטול), התשנ"ד-1994
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי-אדמה בעונת סתיו-חורף 1994/95), התשנ"ד-1994
אכרזת העיריות (ראש העין), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (ב) (ראש העין, ביטול), התשנ"ד-1994
הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תיקון טעות דפוס
צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (תיקון), התשנ"ד-1 994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי להשתלמות בנהיגה), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי להדרכה בנהיגה נכונה) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בעבודה סוציאלית) (ביטול), התשנ"ד-1994
כללי רשות הנמלים והרכבות (חובת גילוי ואיסור התקשרות), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ"ד-1994
תקנות מס ערך מוסף (מכירת מטבעות, מדליות ומטילי זהב), התשנ"ד-1994
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות רישוי שירותי התעופה (הצעה ומכירה של מסמך תובלה בטיסות סדירות) (ביטול), התשנ"ד-1994
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב-הוז (תל-אביב)) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשנ"ד-1994
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ה"טוטו-תיקו") (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (ב) (ריינה, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (ב) (משהד, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (ב) (עין מאהל, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (ב) (בוקעתא, תיקון), התשנ"ד-1994
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית נצרת עילית), התשנ"ד-1994
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית נצרת), התשנ"ד-1994
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשנ"ד-1994
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים) (מס' 2), התשנ"ד-1994
כללי הבזק (שידורי בעל זכיון) (תיקון), התשנ"ד-1994
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994
תקנות הנמלים (תיקון מס' 3), התשנ"ד-1994
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
תקנות מחלות בעלי-חיים (תכשירים כימיים) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת) (מס' 5), התשנ"ד-1994
צו הגנת הצרכן (סימון טוכין) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שינוי התוספת) (מס' 2), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה), התשמ"ט-1989 (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס' 2), התש"ן-1990 (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה), התשנ"א-1990 (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 7), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 9), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לאספקה ושירותים במוסדות חינוך), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (כרמיאל), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (מרום הגליל), התשנ"ד-1994
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1994
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות התעבורה (תיקון מס' 16), התשנ"ד-1994
תקנות התעבורה (שינוי התוספת הרביעית לפקודה), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה במוניות), התשנ"ד-1994
תיקון טעויות דפוס
צו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לענין סעיף 2) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר לימוד בגני ילדים ציבוריים), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי בעד שירותים בגן ילדים), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר לימוד בגני ילדים ציבוריים עבור יום שישי), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 10), התשנ"ד-1994
כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחותם) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 4), התשנ"ד-1994
הודעת הבנקאות (פקדונות ללא תנועה) (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשנ"ד-1994
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשנ"ד-1994
תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1993
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (ייצור ושיווק מעל המיכסה), התשנ"ד-1994
צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים ומשרדים לתיור) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים ומשרדים לתיור), התשנ"ד-1993
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשנ"ד-1993
הודעת המדידות (אגרות), התשנ"ד-1993
הודעת כלי היריה (אגרות רשיון), התשנ"ד-1993
הודעת סרטי ראינוע (אגרות), התשנ"ד-1993
תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1993
תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הכלבת (חיסון) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון) (תיקון), התשנ"ד-1993
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום הביצוע של מיכסות לגידול ולשיווק של ירקות) (תיקון), התשנ"ד-1993
כללי המועצה לענף הלול (הסדרת יצוא חומר רביה) (תיקון), התשנ"ד-1993
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשנ"ד-1993
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשנ"ד-1993
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשנ"ד-1993
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשנ"ד-1993
תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק), התשנ"ד-1993
תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ופטור ממס הכנסה) (הוספת בנק מפעיל תכניות החסכון), התשנ"ד-1993
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "מט"חית המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה), התשנ"ד-1993
תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז ליולדת ולילוד), התשנ"ד-1993
תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) (הארכת תוקף כינון המועצה למוצרי פרי הדר), התשנ"ד-1993
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) (הארכת תוקף כינון המועצה למוצרי עגבניות), התשנ"ד-1993
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) (הארכת תוקף כינון המועצה למוצרי תירס), התשנ"ד-1993
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשנ"ד-1993
הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון), התשנ"ד-1993
כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שינוי התוספת), התשנ"ד-1993
תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח), התשנ"ד-1993
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1993) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1994), התשנ"ד-1993
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה), התשנ"ד-1993
צו ניירות ערך (ביטול מחיר מרבי) (הוראת שעה), התשנ"ד-1993
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד-1993
תקנות הנמלים (אגרת רציף לדלק) (הוראת שעה), התשנ"ד-1993
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תעריפי מים לחקלאות) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות המים (היטל איזון) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכלי גז תעשייתיים), התשנ"ד-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מילוי ושיווק מכלי גז תעשייתיים), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 3), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 4), התשנ"ד-1 993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק) (מס' 3), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכי מזון חקלאיים) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשנ"ד-1993
אכרזת המסים (גביה) (תחולת הפקודה על החזרי הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות), התשנ"ד-1993
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ד-1993
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשנ"ד-1993
הודעת שכר חברי-הכנסת, התשנ"ד-1993
הודעת העיריות (חתימה על מסמכים מסוימים), התשנ"ד-1993
תיקון טעויות דפוס
תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי) (תיקון), התשנ"ד - 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 385: עוקף ירושלים מדרום: קטע רמת רחל - תלפיות מזרח ירושלים; צומת הגישה לרמת רחל; צומת הגישה לצור באחר; צומת הגישה לג'בל מכבר), התשנ"ד - 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 25: באר-שבע - צומת שערי עזה, קטע אשל הנשיא - צומת תדהר (שיפור תוואי); צומת תדהר; צומת עוף הנגב, מועצה אזורית מרחבים; צומת גילה; צומת משתלת קק"ל, גילת; צומת חווה נסיונית, גילת; צומת תפרח; צומת הנשיא; צומת אשל הנשיא), התשנ"ד-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מס' 453: קטע צומת אל-על - צומת נבלט - בית נחמיה (הרחבה); מחלף שוהם; צומת גישה לכפר טרומן), התשנ"ד - 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת ומחלף) אשדוד; דרך הגישה למושב גן הדרום), התשנ"ד - 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מס' 40: באר שבע - מסעף הנגב - ירוחם - שדה בוקר - אילת)(קטע מעלה מישר)(שינוי תוואי), התשנ"ד - 1993
תקנון האקדמיה ללשון העברית (תיקון), התשנ"ד - 1993
צו סדר הדין הפלילי (קביעת תחנת משטרה)(מס' 2), התשנ"ד - 1993
תיקון טעות דפוס
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשנ"ג), התשנ"ד-1993
הודעת הסיוע המשפטי, התשנ"ד-1993
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון), התשנ"ד-1993
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים), התשנ"ד-1993
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות). התשנ"ד-1993
הודעת רישום שמות עסק, התשנ"ד-1993
הודעת שמאי מקרקעין, התשנ"ד-1993
הודעת המקרקעין (אגרות), התשנ"ד-1993
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשנ"ד-1993
הודעת המדגמים, התשנ"ד-1993
הודעת סימני המסחר, התשנ"ד-1993
הודעת הכניסה לישראל, התשנ"ד-1993
הודעת האזרחות, התשנ"ד-1993
הודעת הדרכונים, התשנ"ד-1993
הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשנ"ד-1993
כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים) (תיקון), התשנ"ד-1993
תיקון טעויות
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו מס הכנסה (סכום המחייב קטין בהגשת דו"ח) (תיקון), התשנ"ד-1993
כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 1994), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 3), התשנ"ד-1993
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה) (תיקון), התשנ"ד-1993
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק) (מס' 2), התשנ"ד-1993
תיקון טעות
תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - הגבלת העישון במקומות ציבוריים) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס, 2), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק) (מס' 4), התשנ"ד-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשרותים (הוראת שעה ) מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת) (מס' 3), התשנ"ד-1993
הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשנ"ד-1993
הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשנ"ד-1993
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשנ"ד-1993
הודעת מס רכוש (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשנ"ד-1993
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס' 2), התשנ"ד-1993
תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשבורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הכרזה על הסכם נוסף), התשנ"ד-1993
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון), התשנ"ד-1993
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשנ"ד-1993
הודעת הדיינים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1993
הודעת בתי הדין הדרוזיים (אגרות), התשנ"ד-1993
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשנ"ד-1993
הודעת העמותות (אגרות), התשנ"ד-1993
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ד-1993
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות), התשנ"ד-1993
החלטת הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1993
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש) (תיקון), התשנ"ד-1993
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשנ"ד-1993
צו אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (שינוי התוספת לחוק), התשנ"ד-1993
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1993
תיקוני טעויות
צו איגוד ערים (אזור חיפה) (ביוב) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות המכס (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי בעד בחינות), התשנ"ד-1994
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של בלי שיט) (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת אגרות חקלאיות, התשנ"ד-1993
הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשנ"ד-1993
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (התאמת סכום ביטוח מזערי), התשנ"ד-1994
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשנ"ד-1994
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשנ"ד-1994
כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1994), התשנ"ד-1994
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות מחלות בעלי חיים (בדיקת שאריות ביולוגיות), התשנ"ד-1994
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי), התשנ"ד-1994
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק בצל בעונת חורף 1994), התשנ"ד-1994
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק גזר בשנת 1994), התשנ"ד-1994
הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכומים), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשנ"ד-1994
צו הבזק (הפחתת שיעור התמלוגים והטלת חובת תשלום תמלוגים), התשנ"ד-1994
תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (גמול), התשנ"ד-1994
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4ו-5), התשנ"ד-1994
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (יפן), התשנ"ד-1994
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו התקנים (פטור ממילוי אחרי דרישות תקן רשמי), התשנ"ד-1994
הודעת בתי-הדין השרעיים (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים בחינות ומבחנים) (תיקון), התשנ"ד-1994
החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו סדר הדין הפלילי (קביעת בית משפט לענין הגבלים עסקיים), התשנ"ד-1994
תקנות שירות בטחון (שירות מילואים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994
תקנות האגודות השיתופיות (חברות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות האגורות השיתופיות (חברות) (תיקון מס 2), התשנ"ד-1994
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות) (תיקון), התשנ"ד-1994
כללי האגודות השיתופיות (חברות) (זכויותיו של חבר מושב שיתופי היוצא או מוצא מן המושב) (ביטול), התשנ"ד-1994
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשנ"ד-1994
תיקון טעויות דפוס
תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), התשנ"ד-1994
כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ"ד-1994
תקנות ניירות ערך (עריכת דו"חות כספיים שנתיים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות כלי היריה (הכשרה למתן רשיון ולחידושו) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
תקנות מחלות בעלי חיים (תעורה וטרינרית) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מודיעים, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל מודיעין, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, מודיעין), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גזר, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, מכבים-רעות), התשנ"ד-1994
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 5), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי החזקה למקלטים) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשנ"ד-1994
חוק עזר לרשות נחל הירקון (שמירה על הירקון וגדותיו), התשנ"ד-1994
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת שכר שרים וסגני שרים (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת משכורת נשיא המדינה (מס' 2), התשנ"ד-1994
תיקון טעות
תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
הודעת התעבורה (אגרות), התשנ"ג-1994
תקנות המפלגות (אגרות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות המפלגות (רישום ודיווח) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשנ"ד-1994
תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן) (ביטול), התשנ"ד-1994
תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעיין) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לשירותים רפואיים) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשנ"ד-1994
הודעת מס בולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשנ"ד-1994
הודעת הצלילה הספורטיבית (תעודות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
כללי השפיטה (סדרי העבורה של הועדה לבחירת שופטים) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
תקנות המכס (תיקון - הוראת שעה), התשנ"ד-1994
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הרופאים הווטרינרים (כשירויות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר - חיסון עופות), התשנ"ד-1994
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
תקנות הנמלים (פטור מאגרות החסנה) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים) (תיקון), התשנ"ד-1994
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו), התשנ"ד-1994
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלויזיה וברדיו), התשנ"ד-1994
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת) התשנ"ד-1994
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשנ"ד-1994
תקנות המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף) (שינוי התוספת לחוק), התשנ"ד-1994
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ברקן) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ג' מקיצבת נכות לפי פרק ו'2) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשנ"ד-1994
צו התקנים (פטור ממילוי אחרי דרישות תקן רשמי) (תיקון),
הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני) (מס' 2), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכי מזון חקלאיים) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון, תיקון), התשנ"ד-1994
אכרזת קרית אתא (שינוי תחום העיריה), התשנ"ד-1994
הודעת שכר חברי הכנסת (מס' 2), התשנ"ד-1994
צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף הכרמל, תיקון), התשנ"ד-1994
צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי-משפט ובתי-דין דתיים) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשנ"ר-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 6) התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 7) התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכי מזון חקלאיים) (תיקון מס' 3), התשנ"ד-1994
הודעת פקידי ממשלה (שינוי תארים), התשנ"ד-1994
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים ב"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התשנ"ד-1994
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ"ד-1994
תקנות מס קניה (ערך טובין שייבא יבואן בהסדר) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת) (מס' 4), התשנ"ד-1994
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
צו רשות נחל הירקון (תיקון), התשנ"ד-1994
כללי מועצת הזיתים (ייצור ושיווק) (היטלים), התשנ"ד-1994
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשנ"ד-1994
הודעת אגרות בריאות, התשנ"ד-1994
הודעת שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) (העלאת סכום הפקדון), התשנ"ד-1994
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשנ"ד-1994
צו הרשות למלחמה בסמים (תיקון התוספת לחוק), התשנ"ד-1994
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ"ד-1994
תקנות המכס (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו התקנים (פטור ממילוי אחרי דרישות תקן רשמי) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (מודיעין) (מרחב תכנון מיוחד), התשנ"ד-1994
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה), התשנ"ד-1994
תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי) (תיקון), התשנ"ד-1994
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התשנ"ד-1994
הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מוקדמות), התשנ"ד-1994
הודעת בית משפט (אגרות), התשנ"ד-1994
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ"ד-1994
צו העונשין (שירות לתועלת הציבור), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
דרישת בנק ישראל (דו"ח נזילות) (תיקון), התשנ"ד-1994
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשנ"ד-1994
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994
הודעת סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר) (הוצאות הגנה), התשנ"ד-1994
כללי המועצה לענף הלול (קביעת מכסות אישיות לחברי אגודות שיתופיות), התשנ"ד-1994
צו הספקת חשמל (חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ) (הארכת תוקף), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגרת שירותים בענף הלול), התשנ"ד-1994
כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת הגנת הרייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק) (מס' 3), התשנ"ד-1994
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע), התשנ"ד-1994
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רבב וחילוצו) (מס 2), התשנ"ד-1994
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסוימים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ה"טוטו-תיקו") (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (לודים) (מס' 2), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק לוד, תיקון), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (א) (בית דגן, תיקון) התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום הגליל, תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
אכרזת העיריות (עיריית כרמיאל) (תיקון),התשנ"ד-1994
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 3), התשנ"ד-1994
הודעת הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשנ"ד-1994
הודעת הארכיונים (אגרות), התשנ"ד-1994
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשנ"ד-1994
החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 4613: קטע צומת ברקת - טירת יהודה - דרך מס' 444: כניסה צפונית לברקת (הרחבה ושיפור תוואי); צומת הגישה לגבעת כח; צומת טירת יהודה; צומת הכניסה לברקת ממערב; צומת הכניסה לברקת מצפון), התשנ"ד-1994
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) ירקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (מס' 2), התשנ"ד-1994
כללי המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (הטלת היטלים על תוצרת הלול), התשנ"ד-1994
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס' 3), התשנ"ד-1994
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשנ"ד-1994
תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון ולעובדי המדינה באזור) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו מס הכנסה (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים כהכנסה) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות החשמל (רשיונות) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז חיפה) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התשנ"ד-1994
הודעת כלי יריה (אגרות רשיון) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת סרטי ראינוע (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת המודדים (מקצוע המדידה), התשנ"ד-1994
הודעת המדידות (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
החלטת הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מס' 3), התשנ"ד-1994
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) בן שמן), התשנ"ד-1994
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 806: קטע עוקף עילבון) (שינוי תוואי), התשנ"ד-1994
צו הדרכים ומסילות הברזל (דרך מס' 4311: פלמחים-נטעים-צומת עין הקורא-ראשון לציון: קטע עוקף גן שורק (שינוי תוואי); דרך הגישה לנטעים ולגן שורק; צומת גן שורק-נטעים), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכי מזון חקלאיים) (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1994
תיקון טעות
תיקון טעות
תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות פיצויים למניעת תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הטיס (נציגי המנהל) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הבטחת הכנסה (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת הביטוח הלאומי (מענק אשפוז ליולדת ולילוד) (עדכון סכומים), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי החזקה למקלטים) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
הודעת משכורת נשיא המדינה (מס' 3), התשנ"ד-1994
הודעת שכר שרים וסגני שרים (מס' 3), התשנ"ד-1994
הודעת שכר חברי הכנסת (מס' 3), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 5), התשנ"ד-1994
תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות המים (הענקות) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות המים (היטל איזון) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס, 444: קטע ראש העין - צומת קסם - צומת אלפי מנשה (הרחבה ושינוי תואי); צומת ראש העין ממזרח; צומת הגישה לחגור מדרום; צומת הגישה לחגור מצפון; צומת הגישה לחורשים וירחיב; צומת הגישה לגלגוליה; צומת הגישה לשדה חמד; דרך הגישה לשדה חמד; צומת הגישה לנוה ימין מדרום; צומת עם דרך עוקפת נוה ימין מצפון; צומת הגישה לאלפי מנשה), התשנ"ד-1994
אכרזת גנים לאומיים שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה לזכר חללי חטיבת אלכסנדרוני), התשנ"ד-1994
אכרזת גנים לאומיים שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי תל-לכיש), התשנ"ד-1994
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר לאומי אם רשרש), התשנ"ד-1994
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל המערות , הרחבה), התשנ"ד-1994
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל עורבים), התשנ"ד-1994
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חורש עדולם), התשנ"ד-1994
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אלוני אבא), התשנ"ד-1994
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל שורק, הרחבה), התשנ"ד-1994
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע עין אפק, הרחבה), התשנ"ד-1994
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשנ"ד-1994
תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ"ד-1994
צו חסינויות וזכויות (הנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון המשך) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז - החלפת ספק גז) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (מינוי נציגי הממשלה) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לאספקה ושירותים במוסדות חינוך) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק) (מס' 5), התשנ"ד-1994
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (עמלה מרבית וחובת הודעה), התשנ"ד-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מזערי לפטמים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות משכן הכנסת ורחבתו (הסדרת פעולתם של שדלנים), התשנ"ד-1994
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בעבודה סוציאלית), התשנ"ד-1994
תקנות המפלגות (רישום ודיווח) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות שירות בטחון (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות), התשנ"ד-1994
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1994
צו איגוד ערים דרום יהודה (ביוב ותברואת מים, סילוק אשפה והדברת מזיקים) (פירוק האיגוד), התשנ"ד-1994
צו איגוד ערים (הוראות אחידות) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה, "דרום יהודה" (תיקון), התשנ"ד-1994
צו ניירות ערך (ביטול מחיר מרבי) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התשנ"ד-1994
תקנות ניירות ערך (הגבלות בענין ניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה), התשנ"ד-1994
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בעבודה סוציאלית) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות) (תיקון), התשנ"ד-1994
צו בתי המשפט (הגדלת סכום התביעות האזרחיות בבית משפט השלום), התשנ"ד-1994
תקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון) (מס' 2), התשנ"ד-1994
תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) (תיקון), התשנ"ד-1994
הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים) (תיקון), התשנ"ד-1994
החלטת מימון מפלגות (הארכת מועדים), התשנ"ד-1994
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשנ"ד-1994
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
תקנות שירות בטחון (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ"ג-1992
תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז') (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות הרופאים (בחינת רישוי) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות התעבורה (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו סדר הדין הפלילי (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ג-1992
צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשנ"ב), התשנ"ג-1992
הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים), התשנ"ג-1992
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשנ"ג-1992
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשנ"ג-1992
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשנ"ג-1992
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשנ"ג-1992
הודעת שכר חברי הכנסת, התשנ"ג-1992
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ"ג-1992
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי משקמים), התשנ"ג-1992
צו מס בולים על מסמכים (תוספת ב') (תיקון), התשנ"ג-1992
צו מס בולים על מסמכים (תוספת ב') (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1992
תקנות איסור הונאה בכשרות (אגרה), התשנ"ג-1992
תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים בעד שירותים בבנק הדואר), התשנ"ג-1992
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון), התשנ"ג1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מוצרי תעבורה מיובאים והסחר בהם) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים), התשנ"ג-1992
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי בעד בחינות) התשנ"ג-1992
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקלט טלוויזיה, שלט רחוק ומכשיר להקלטה ולהקרנה של סרטי וידיאו) (תיקון), התשנ"ג-1992
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות החזקת מקלט טלוויזיה) (תיקון), התשנ"ג-1992
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות החזקה) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכי מזון חקלאיים) (תיקון מס' 4), התשנ"ג-1993
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס' 3), התשנ"ג-1993
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשנ"ג- 1993
הוראת מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשנ"ג-1993
תקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה), התשנ"ג - 1993
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור לניהול קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשנ"ג- 1993
תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון "דולר-מדד") (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות המכס (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגרות טלגרף אלחוטי) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים בעד שירותים בבנק הדואר) (מס' 3), התשנ"ג- 1993
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 31: בית קמה - תל-שוקת, קטע תל-שוקת - ארד) (שינוי תוואי), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 854: מעלות כרמיאל קטע תפן מעלות; דרך גישה לג'ת וגיתה; דרך הגישה לגיתה; דרך הגישה לינוח ממערב; דרך הגישה לינוח ממזרח;צומת הגישה ללפידות ממערב; צומת הגישה לאזור משקי לפידות ממזרח; צומת הגישה לכסרא; צומת הגישה לאזור התעשיה תפן מצפון; צומת הגישה לג'ת וגיתה; צומת הגישה לאזור התעשיה תפן מדרום; צומת הגישה לינוח; צומת הגישה לכפר ורדים; צומת מעלות), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך נהריה-מעלות: קטע צומת כברי - מעליה (שינוי תוואי): צומת הגישה לאזור התעשיה מעליה; צומת הגישה למעליה), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 85: עכו-צפת, קטע עוקף מג'ד אל-כרום; דרך הגישה לשכונה דרומית מג'ד אל-כרום; צומת הגישה למג'ד אל-כרום (מערב); צומת הגישה לשכונה הדרומית מג'ד אל-כרום (צפון); צומת הגישה לשכונה הדרומית מג'ד אל-כרום (דרום); צומת הגישה למג'ד אל-כרום (מזרח)), התשנ"ג-1993
הודעת התעבורה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ניהול חשבונות), התשנ"ג- 1993
קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשנ"ג-1993
כללי מימון הבחירות ברשויות המקומיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ"ג- 1993
הודעת הסיוע המשפטי, התשנ"ג-1992
תקנות בתי המשפט (פישור), התשנ"ג-1993
תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ"ג-1993
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הנקיון) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות השיפוט הצבאי (תנאים, נסיבות ואופן שימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ מסדה), התשנ"ג- 1993
תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993
תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), התשנ"ג- 1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי וריווח מרבי בהתקנת דלת-תא במעלית), התשנ"ג- 1993
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (תיקון התוספת הראשונה, כפר ורדים) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1993) (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות החזקה של מכונות כביסה "גאלה") (ביטול), התשנ"ג- 1993
הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשנ"ג- 1993
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות חובת המכרזים (תיקון, ותיקון טעויות), התשנ"ג-1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ברקן") (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התשנ"ג-1993
הודעת מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (מס' 2), התשנ"ג-1992
הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים) (מס' 2), התשנ"ג-1991
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ראיות ומבחנים לענפי משנה) (תיקון), התשנ"ג - 1993
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), התשנ"ג- 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך בת שלמה - צומת אליקים: קטע נחל תות) (שינוי תוואי), התשנ"ג - 1993
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב-הוז (תל-אביב)) (תיקון מס' 2), התשנ"ג- 1993
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון מס' 2), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 14), התשנ"ג- 1993
כללי המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (הטלת היטלים על תוצרת הלול) (מס' 2), התשנ"ג- 1993
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת אביב-קיץ 1993) (תיקון), התשנ"ג - 1993
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי-אדמה בעונת סתיו-חורף 1993/94), התשנ"ג- 1993
כללי שיקים ללא כיסוי (תיקון), התשנ"ג- 1993
כללי הבזק (שידורי בעל זכיון) (תיקון), התשנ"ג- 1993
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשנ"ג-1993
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת המירשם הפלילי ותקנת השבים, התשנ"ג- 1993
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשנ"ג- 1993
תיקון טעות
תיקון טעויות דפוס
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 8), התשנ"ג- 1993
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, שהם), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מודיעים, תיקון), התשנ"ג- 1993
צו איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה, "דרום יהודה", התשנ"ג-1993
הודעת מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (מס' 5), התשנ"ג- 1993
תיקון טעות
תקנות מקורות אנרגיה (סימון אנרגטי בתנורי חימום חשמליים), התשנ"ג- 1993
תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג- 1993
תקנות פיקוח על בתי ספר (אישור להעסקת עובד חינוך) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1992
צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה בדוד קיטור), התשנ"ג- 1993
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס' 2), התש"ן-1990 (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לשירותי אחזקה למונים במוניות), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה במוניות) (מס' 2), התשנ"ג- 1993
צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסות חוץ של תושב ישראל) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים), התשנ"ג-1992
תקנות עידוד החסכון (תכנית, חסכות "להשכלה גבוהה לעובדי מדינה" ופטור ממס הכנסה), התשנ"ג-1993
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לדיור" ופטור ממס הכנסה), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי בעד שירותים בגן ילדים), התשנ"ג-1992
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה), התשנ"ג- 1993
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לרכב" ופטור ממס הכנסה), התשנ"ג-1993
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "תשורה" ופטור ממס הכנסה), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר לימוד בגני ילדים ציבוריים), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר לימוד בגני ילדים ציבוריים עבור יום שישי), התשנ"ג-1992
צו היטלי סחר (שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט), התשנ"ג-1992
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "תשורת המשך" ופטור ממס הכנסה), התשנ"ג-1993
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה), התשנ"ג-1993
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "מטחית המשך" ופטור ממס הכנסה), התשנ"ג- 1993
צו העבירות המינהליות (עדכון קנס מינהלי - בטיחות השיט), התשנ"ג-1993
תקנות שירות בטחון (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993
תקנות הדיינים (אגרות) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות רישוי עסקים (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) הגלים (הסירה)), התשנ"ג-1992
תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות) (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו התכנון והבניה (רמת-גן), התשנ"ג-1993
צו התכנון והבניה (המרכז), התשנ"ג-1993
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי בעד שירותים בגן ילדים) (הוראת שעה), התשנ"ג-1993
צו יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר לימוד בגני ילדים ציבוריים), התשנ"ג-1993
צו יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר לימוד בגני ילדים ציבוריים עבור יום ששי), התשנ"ג-1993
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 4), התשנ"ג-1993
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשנ"ג- 1993
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה) (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 793: קטע צומת מורשת - צומת מצפה אביב; צומת מורשת), התשנ"ג-1992
הודעה הבנקאות (פקדונות ללא תנועה) (מס' 2), התשנ"ג- 1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תעריפי מים לחקלאות), התשנ"ג- 1993
תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות המים (הענקות) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות המים (תשלום מיוחד) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1993), התשנ"ג-1993
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (דרכי פרסום מחירי היחידה והפדיון ורשימת נכסי הקרן), התשנ"ג- 1993
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (הודעת מנהל קרן סגורה על תוצאות הנפקה), התשנ"ג- 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 444: קטע עוקף קיבוץ נחשונים; דרך הגישה לקיבוץ נחשונים; צומת נחשונים; צומת מגדל צדק) (שינוי תוואי), התשנ"ג-1992
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (סכום מזערי של נכסים ומספר מזערי של בעלי יחידות בקרן סגורה), התשנ"ג-1993
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת החשמל (רשיונות), התשנ"ג- 1993
הודעת אגרות בריאות (מס' 2), התשנ"ג- 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 978: ווסט - נפח; דרך מס' 959: גישה למרום גולן; דרך מס' 959: גישה לגונן; צומת דרך הגישה למרום גולן; צומת דרך הגישה לגונן), התשנ"ג-1992
אכרזה על שמורת טבע (נחל התנינים, הרחבה), התשנ"ג-1992
אכרזה על שמורת טבע (עשוש), התשנ"ג-1992
אכרזה על שמורת טבע (חולות משאבים), התשנ"ג-1992
הודעת הנפט (אגרות), התשנ"ג-1992
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 4), התשנ"ג-1992
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון) התשנ"ג-1992
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מועצה כפרית נוף הגליל, תיקון), התשנ"ג-1992
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשנ"ג-1992
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1992
החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ג-1992
תיקון טעויות דפוס
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק), התשנ"ג-1992
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגרות טלגרף אלחוטי), התשנ"ג-1992
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו המועצות המקומיות (א) (קרית טבעון, תיקון), התשנ"ג-1992
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשנ"ג-1992
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון), התשנ"ג-1992
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים), התשנ"ג-1992
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשנ"ג-1992
הודעת רישום שמות עסק, התשנ"ג-1992
הודעת שמאי מקרקעין, התשנ"ג-1992
הודעת המקרקעין (אגרות), התשנ"ג-1992
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשנ"ג-1992
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשנ"ג-1992
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשנ"ג-1992
הודעת המדגמים, התשנ"ג-1992
תיקון טעות
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מתן גימלאות לתושב חוץ) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (קביעת מחירי אשפוז) (ביטול), התשנ"ג-1992
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, אבו גוש),התשנ"ג-1992
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, קרית-יערים), התשנ"ג-1992
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התשנ"ג-1992
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק בצל בעונת חורף 1993), התשנ"ג-1992
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק גזר בשנת 1993), התשנ"ג-1992
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת אביב קיץ 1993), התשנ"ג-1992
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשנ"ג-1992
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ג-1992
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשנ"ג-1992
הודעת סימני המסחר, התשנ"ג-1992
הודעת העמותות (אגרות), התשנ"ג-1992
הודעת בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשנ"ג-1992
תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה), התשנ"ג-1992
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג-1992
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשנ"ג-1992
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשנ"ג-1992
הודעת הדיינים (אגרות), התשנ"ג-1992
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי משקמים) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 5), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תיקון צו אספקה רפואית (מחירים מקסימליים)) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מועצה כפרית נחל עירון, תיקון), התשנ"ג-1992
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 90: קטע עוקף תל-חצור ממערב; צומת איילת השחר (דרום); צומת נחל חצור; צומת תל×חצור (עתיקות) (דרום); צומת תל×חצור (עתיקות) (צפון); צומת לשדות מרום הגליל ועמיעד; צומת איילת השחר (צפון)), התשנ"ג-1992
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק), התשנ"ג-1993
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג-1992
תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ג-1992
צו מס הכנסה (סכום המחייב קטין בהגשת דו"ח) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תעריפים ועמלות של גופים במשק הדלק) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן), התשנ"ג-1992
צו היטלי סחר (שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט) (מס' 2) התשנ"ג-1992
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת), התשנ"ג-1992
צו התכנון והבניה (אל-טירה), התשנ"ג-1992
צו התכנון והבניה (כרמיאל), התשנ"ג-1992
צו התכנון והבניה (לב השרון), התשנ"ג-1992
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשנ"ג-1992
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ג-1992
תיקון טעות דפוס
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1992
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשנ"ג-1992
תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלויזיה) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ"ג-1992
תקנות הנמלים (אגרות אחסנה במסוף רכוב) (הוראת שעה), התשנ"ג-1992
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (הוראת שעה), התשנ"ג-1992
צו היטלי סחר (שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט) (מס' 2) (ביטול), התשנ"ג-1992
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התשנ"ג-1992
הודעת הכניסה לישראל, התשנ"ג-1992
הודעת האזרחות, התשנ"ג-1992
הודעת הדרכונים, התשנ"ג-1992
הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשנ"ג-1992
הודעת הצלילה הספורטיבית (תעודות), התשנ"ג-1992
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשנ"ג-1992
תיקון טעויות
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש) (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הארכת התקופה המזכה), התשנ"ג-1992
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1992
תקנות הנמלים (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות הנמלים (הפחתת אגרות כלי שיט בנמל אילת) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפחתת שכר סווארות בנמל אילת) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי להשתלמות בנהיגה), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי להדרכה בנהיגה נכונה) (תיקון), התשנ"ג-1992
הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשנ"ג-1992
הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשנ"ג-1992
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ג-1992
תיקון טעות דפוס
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה), התשנ"ג-1993
תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 762: קטע כפר חסידים - רמת טבעון; דרך גישה לכפר חסידים (מזרח); דרך גישה לאיבטין; צומת דרך יגור- צומת אחיהוד; צומת דרך הגישה לכפר חסידים; צומת דרך הגישה לרכסים (מזרח); צומת דרך הגישה לרמת טבעון), התשנ"ג-1993
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשנ"ג-1993
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (התאמת סכום ביטוח מזערי), התשנ"ג-1993
הודעת נכסי נפקדים (אגרות), התשנ"ג-1992
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה במוניות), התשנ"ג-1993
צו הגנת הצרכן (סימון טובין - עודפי יצוא) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשנ"ג-1993
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ"ג-1993
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי), התשנ"ג-1993
תקנות הנמלים (מניעת התנגשות בים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגרת שירותים בענף הלול), התשנ"ג-1993
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הונגריה), התשנ"ג-1993
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הנמלים (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
צו התעבורה (שינוי התוספת השישית), התשנ"ג-1993
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב-הוז (תל-אביב)) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (הטלת היטלים על תוצרת הלול), התשנ"ג-1993
הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע), התשנ"ג-1993
הודעת מס הבולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשנ"ג-1993
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשנ"ג-1993
החלטת מימון מפלגות (הארכת מועדים), התשנ"ג-1993
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993
צו מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] (הוספה לתוספת השניה), התשנ"ג-1993
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת התעבורה (אגרות), התשנ"ג-1993
רשיון יבוא כללי (תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת שכר חברי הכנסת (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), התשנ"ג-1993
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכי מזון חקלאיים), התשנ"ג-1993
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ציוד וטכנולוגיות טילים), התשנ"ג-1993
תקנות המסים (גביה) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו מס בולים על מסמכים (תוספת ב') (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993
צו לעידוד השקעות (חברות עתירות הון) (הארכת התקופה לאישור חברה כחברה עתירת הון), התשנ"ג-1993
צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז בביטוח אימהות) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הנמלים (הנחה באגרת רציף למטעני או"ם במעבר) (הוראת שעה), התשנ"ג-1993
תקנות העיסוק באופטומטריה (בחינות רישוי), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 2), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק) (מס' 2), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 6), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 7), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 8), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 9), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 10), התשנ"ג-1993
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות) (תיקון) (תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשנ"ג-1993
תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעין) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות המים (השימוש באזור קיצוב) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה), התשנ"א-1990, (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס' 2), התשנ"א-1990, (ביטול), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 11), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס' 2), התשנ"ג-1993
צו התכנון והבניה (יזרעאלים), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (דרום השרון, תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום הגליל, תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (ב) (כפר קאסם, תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (ב) (ראש העין, תיקון), התשנ"ג-1993
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת), התשנ"ג-1993
צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (מס' 3), התשנ"ג-1993
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשנ"ג-1993
החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות המילווה (חברות ביטוח) (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות המשטרה (פנסיה לשוטרים) (ביטול), התשנ"ג-1993
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ב-1992 (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשנ"ג-1993
תקנות שירות בטחון (תיקון), התשנ"ג-1992
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ"ג-1992
צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין סעיף 3)100 ) לחוק), התשנ"ג-1993
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק גזר בשנת 1993) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק בצל בעונת קיץ 1993), התשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות), התשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-1993
תקנות המכס (תיקון - הוראת שעה), התשנ"ג-1993
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכי מזון חקלאיים) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
אכרזת העיריות (הוד השרון) (תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת הצלילה הספורטיבית (תעודות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות ניירות ערך (עריכת דו"חות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (שכר משקמים), התשנ"ג-1993
צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), התשנ"ג-1993
צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), התשנ"ג-1993
תקנות בתי הסוהר (דרגות סוהרים), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
צו קביעת הזמן, התשנ"ג-1993
צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשנ"ג-1993
צו התכנון והבניה (הראל), התשנ"ג-1993
צו היטלי סחר (שיעור החזר היטל בטחה על מחזיק במוצרי נפט), התשנ"ג-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לג'יפ "סופה" M-240), התשנ"ג-1993
הודעת הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשנ"ג-1993
תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (החזר תשלומי מימון) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 90: קטע עוקף בית שאן; דרך הגישה לבית שאן; צומת בית שאן - עפולה; צומת בית שאן (חדש); צומת בית שאן - טבריה; צומת בית שאן - נוה איתן; צומת בית אלפא - טירת צבי; צומת שדי תרומות), התשנ"ג-1993
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית), התשנ"ג-1993
צו מס הכנסה (הקדמת מועד לסיום תחולת הוראות שעה), התשנ"ג-1993
אכרזת העיריות (שינוי תחום עירית תל-אביב-יפו) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי בעד בחינות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 2), התשנ"ג-1993
תיקון טעות דפוס
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (הוראת שעה), התשנ"ג-1993
תקנות הלוואות לדיור (גובה הלוואה לדיור, הריבית עליה ותקופה להחזר) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות טיפול בחולי נפש (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות בריאות הציבור (מזון) (צבעים במזון) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 3), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס' 2), התש"ן-1990 (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 12), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 13), התשנ"ג-1993
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשנ"ג-1993
הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני)(מס' 3), התשנ"ג-1993
הודעת בית משפט (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ג-1993
הודעת אגרות בריאות, התשנ"ג-1993
הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשנ"ג-1993
תיקון טעות דפוס
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק), התשנ"ג-1993
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשנ"ג-1993
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשנ"ג-1993
תקנות לביצוע אמנת האג, 1970 (גביית ראיות) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הגנת הצרכן (שינוי סכומים), התשנ"ג-1993
צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לענין תגמול), התשנ"ג-1993
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות רופאי שיניים (שינניות) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות בריאות העם (חובת רישוי לשימוש במכשירים רפואיים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל אילות, תיקון), התשנ"ג-1993
אכרזת העיריות (שינוי תחום עירית אילת), התשנ"ג-1993
הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשנ"ג-1993
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות אגרות בריאות (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ"ג-1993
תקנות האגודות השיתופיות (חברות) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה), התשמ"ט-1989 (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 4), התשנ"ג-1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשנ"ג-1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשנ"ג-1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשנ"ג-1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשנ"ג-1993
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשנ"ג-1993
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשנ"ג-1993
תקנות משרד הרישום (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשנ"ג-1993
תקנות הלוואות לדיור (גובה הלוואה לדיור, הריבית עליה ותקופה להחזר) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
צו הלוואות לדיור (שינוי התוספת לחוק), התשנ"ג-1993
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשנ"ג1993
הודעת המדידות (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993
תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון), התשנ"ג-1993
אכרזה על עירית קרית ביאליק (תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התשנ"ג-1993
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות למימון מבצע שלום הגליל (שיעור ניכוי ריבית), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים בעד שירותים בבנק הדואר) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחברת "בזק" בעד ביקור סרק), התשנ"ג-1993
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשנ"ג-1993
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשנ"ג-1993
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר) (תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת אגרות חקלאיות, התשנ"ג-1993
הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשנ"ג-1993
הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים) (מס' 3), התשנ"ג-1993
הודעת נכסי נפקדים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תיקון טעויות
תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות (חישוב שירות בתפקיד שהחוק לא חל עליו) (תיקון) התשנ"ג-1993
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), התשנ"ג-1993
צו מילווה המדינה (הגדלת סכום המילווה), התשנ"ג-1993
תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם ליהודה, שומרון וחבל עזה), התשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) אבן העזר - ראש העין), התשנ"ג-1993
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ג-1993
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות אגרות בריאות (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת כלי יריה (אגרות רשיון), התשנ"ג-1993
הודעת סרטי ראינוע (אגרות), התשנ"ג-1993
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשנ"ג-1993
תיקון טעות דפוס
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים במשרד החינוך והתרבות), התשנ"ג-1993
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות למימון מבצע שלום הגליל (הוצאת תעודות מילווה ודרכי פדיונן) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות למימון מבצע שלום הגליל (שיעור ניכוי ריבית בפדיון מוקדם ליורשים), התשנ"ג-1993
תקנות למימון מבצע שלום הגליל (פדיון מוקדם) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993
תקנות הבטחת הכנסה (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) מוצא), התשנ"ג-1993
הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הרופאים הווטרינרים, התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מערכת מחלפים רעננה דרום - כפר סבא דרום), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 25: באר-שבע - אשל הנשיא; קטע עוקף שדה תימן; צומת חוות מיכאלים; צומת שדה תימן), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ג-1993
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשנ"ג-1993
הודעת המודדים (מקצוע המדידה), התשנ"ג-1993
הודעת משכורת נשיא המדינה (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת משכורת נשיא המדינה (מס' 3), התשנ"ג-1993
הודעת שכר שרים וסגני שרים (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת שכר שרים וסגני שרים (מס' 3), התשנ"ג-1993
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מס' 3), התשנ"ג-1993
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי רשות השידור (סייגים להשתתפות במכרז להזמנת תשדירי פרסומת לשם שידורם ברדיו), התשנ"ג-1993
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות), התשנ"ג-1993
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באר טוביה, תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (א) (קרית מלאכי - תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) (העלאת סכום הפקדון), התשנ"ג-1993
הודעת מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (מס' 4), התשנ"ג-1993
הודעת שכר חברי הכנסת (מס' 3), התשנ"ג-1993
תיקון טעות
תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ"ג-1993
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשנ"ג-1993
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשנ"ג-1993
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז - החלפת ספק גז) (תיקון), התשנ"ג-1993
אכרזת ירושלים (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת) (מס' 3), התשנ"ג-1993
כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 1993) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו בתי המשפט (הגדלת סכום התביעות האזרחיות בבית משפט השלום), התשנ"ג-1993
צו ההוצאה לפועל (שינוי שיעורי ריבית), התשנ"ג-1993
צו הריבית (שינוי שיעורים), התשנ"ג-1993
צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
צו הרשות לפיקוח חקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) (שיעור אגרה), התשנ"ג-1993
תקנות שירות בטחון (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות העונשין (הצגת הודעה), התשנ"ג-1993
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו בריאות העם (מחלות מידבקות), התשנ"ג-1993
תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (הארכת תקופת זכות מטפחים) התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לשירותים רפואיים), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, כפר ורדים), התשנ"ג-1993
אכרזה על גן לאומי (ציפורי-ריש לקיש), התשנ"ג-1993
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 3), התשנ"ג-1993
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הרופאים הווטרינרים (אגרות), התשנ"ג-1993
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשנ"ג-1993
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות בתי משפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות סדרי הדין של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ברקן), התשנ"ג-1993
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשנ"ג- 1993
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ג-1993
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית), התשנ"ג-1993
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג - 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגרת שירותים בענף הלול) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים) (מס' 2), התשנ"ג-1993
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק) (מס' 3), התשנ"ג- 1993
תיקון טעויות
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס' 3), התשנ"ג-1993
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשנ"ג- 1993
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור כללי) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות המשטרה (גיוס) (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס' 2), התשנ"ג- 1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (לב השרון-תיקון), התשנ"ג-1993
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק חפר, תיקון), התשנ"ג- 1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת רישום שמות עסק (מס' 2), התשנ"ג- 1993
הודעת שמאי מקרקעין (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת המקרקעין (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג- 1993
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס' 2), התשנ"ג- 1993
הודעת שיקים ללא כיסוי (סדר דין) (העלאת סכום הפקדון) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מס' 3), התשנ"ג- 1993
תקנות הנמלים (החזר אגרת רציף ביצוא) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) (מחירים מרביים למצרכי מזון חקלאיים) (תיקון מס' 3), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 5), התשנ"ג- 1993
תקנות שירות בטחון (סוגים של יוצאי צבא שלא ישרתו במילואים בהג"א), התשנ"ג-1993
תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית), התשנ"ג - 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 90: סדום-חצבה-אילת: קטע נחל פארן) (שינוי תוואי), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך הגישה לבית חולים "העמק", עפולה), התשנ"ג-1993
כללי רשות השידור (תשדירי פרסומת והודעות ברדיו), התשנ"ג-1993
כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (תיקון), התשנ"ג-1993
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג1993
הודעת המדגמים (מס' 2), התשנ"ג- 1993
הודעת סימני המסחר (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 4), התשנ"ג-1993
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשנ"ג-1993
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג- 1993
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשנ"ג- 1993
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג- 1993
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות שעות חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ג - 1993
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי) (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט) (תיקון), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 6), התשנ"ג- 1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק) (מס' 3), התשנ"ג-1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת השכר בעד שירות תדלוק בתחנות דלק), התשנ"ג- 1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחירים של מוצרי דלק), התשנ"ג- 1993
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (תחנות דלק), התשנ"ג- 1993
תקנות רואי חשבון (תיקון מס' 2) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (שירותים ציבוריים) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשנ"ג-1993
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת) (מס' 4), התשנ"ג-1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 90: סדום-חצבה-אילת: קטע נחל צין) (שינוי תוואי), התשנ"ג- 1993
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 90* סדום-חצבה-אילת: קטע נחל נקרות) (שינוי תוואי), התשנ"ג-1993
צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
הודעת איסור הונאה בכשרות (אגרה), התשנ"ג-1993
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 3), התשנ"ג- 1993
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג-1993
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשנ"ג- 1993
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג- 1993
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "אלון") (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון") (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "כפיר") (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שגיא") (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלעד") (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל") (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממימוש עסקה בשערים עתידיים או ממכירתה) (תיקון), התשנ"ג- 1993
תקנות בריאות העם (חובת רישוי לשימוש במכשירים רפואיים) (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1993
תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים) (תיקון), התשנ"ג-1993
תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף) (תיקון), התשנ"ג-1993
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק)(מס' 7), התשנ"ג-1993
צו מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] (הוספה לתוספת השניה), התשנ"ג- 1993
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות מסילות הברזל (תעריפי הובלה ותשלומים שונים) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות התעבורה (תיקון), התשנ"ח-1997
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531: הרצליה-רעננה- כפר סבא-הוד השרון-חורשים: קטע מערבי: הרצליה-רעננה-דרום השרון; קטע מזרחי: כפר סבא-הוד השרון-אלישמע-שדה חמד-חורשים); מחלף עדה; מחלף נוה עמל; מחלף מגדיאל; מחלף אלישמע; מחלף חורשים), התשנ"ח-1997
כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים) (תיקון), התשנ"ח-1997
הודעת הארכיונים (אגרות), התשנ"ח-1997
הודעת הנפט (אגרות), התשנ"ח-1997
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה - צורן), התשנ"ח-1997
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (לב השרון, תיקון), התשנ"ח-1997
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הפיליפינים), התשנ"ח-1997
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשנ"ח-1997
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ח-1997
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 3) (ביטול), התשנ"ח-1997
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 87: קטע גשר אריק), התשנ"ח-1997
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 45: בן שמן - עטרות, קטע עטרות; דרך אזור תעשיה עטרות - שדה תעופה עטרות), התשנ"ח-1997
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשנ"ח-1997
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשנ"ח-1997
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשנ"ח-1997
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשנ"ח-1997
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשנ"ח-1997
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשנ"ח-1997
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשנ"ח-1997
צו מס הכנסה (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים כהכנסה) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשנ"ח-1997
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשנ"ח-1997
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק) (תיקון), התשנ"ח-1997
הודעת שכר חברי הכנסת, התשנ"ח-1997
תיקון טעות
תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון), התשנ"ח-1997
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי) (מס' 2) (ביטול), התשנ"ח-1997
תקנות העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ח-1997
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1997
תיקון טעות
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ"ח-1997
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח-1997
תקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו) (תיקון), התשנ"ח-1997
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1997
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לספרי לימוד), התשנ"ח-1997
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ח-1997
צו ועדות חקירה (היתר עיון בדין וחשבון של ועדת חקירה), התשנ"ח-1997
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשנ"ח-1997
צו שיקים ללא כיסוי (תחילת סעיף 41(ב) לחוק),התשנ"ח-1997
צו מס הכנסה (סכום המחייב קטין בהגשת דו"ח) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) (תיקון), התשנ"ח-1997
כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ"ח-1997
צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השניה לפקודה), התשנ"ח-1997
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל אילות, תיקון), התשנ"ח-1997
הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשנ"ח-1997
הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשנ"ח-1997
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשנ"ח-1997
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשנ"ח-1997
תיקון טעות
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1998), התשנ"ח-1997
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 3), התשנ"ח-1998
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הנמלים (רשיונות כניסה לנמל) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות משכן הכנסת ורחבתו (היתרי כניסה) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו התכנון והבניה (לב השרון) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת בתי-הדין השרעיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תיקון טעות
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון), התשנ"ז-1997
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ"ח-1998
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת שטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), התשנ"ח-1998
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים), התשנ"ח-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית) (מס' 3), התשנ"ח-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית) (מס' 4), התשנ"ח-1998
הודעת הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
כללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות) (תיקון), התשנ"ח-1998
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ"ח-1998
תיקון טעות
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק), התשנ"ח-1998
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ"ח-1998
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998
תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (פטור על הכנסות חברת החשמל לישראל בע"מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (קצבאות ילדים) (הגשת תביעה ואופן תשלום הקצבה) (ביטול), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (גמלאות בביטוח זקנה ושאירים) (ביטול), התשנ"ח-1998
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נכנסים לישראל) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 5), התשנ"ח-1998
תקנות הפיקוח על פרי ההדר (היטלים), התשנ"ח-1998
תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת מס הבולים על מסמכים (תיאום סכומים) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשנ"ח-1998
צו הלוואות לדיור (תקופה נוספת), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998
צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון" למחוזות תל-אביב והמרכז), התשנ"ח-1998
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון"), התשנ"ח-1998
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים ואגרת בדיקה) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות הסניגוריה הציבורית (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ"ח-1998
הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ניהול חשבונות) (תיקון), התשנ"ח-1998
כללי מימון הבחירות ברשויות המקומיות (מינוי רואי חשבון ושכרם) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשנ"ח-1998
תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ"ח-1998
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 5), התשנ"ח-1998
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ח-1997
תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) (תיקון), התשנ"ח-1998
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) (תיקון), התשנ"ח-1998
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת ברזל בקטע פתח תקוה, דרום השרון, הוד השרון, כפר סבא), התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 31: קטע בית קמה - תל-שוקת) (שינוי תוואי בין ק"מ 30.600-29.900 ), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 6), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 7), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי פקדונות למיתקנים ולמכלי גז), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באר-טוביה, תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (א) (מגדל, תיקון), התשנ"ח-1998
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אשדוד), התשנ"ח-1998
הודעת התעבורה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת התעבורה (תוספת אגרה עבור רשות השידור), התשנ"ח-1998
הודעת הצלילה הספורטיבית (תעודות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תיקון טעות
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998
תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), התשנ"ח-1997
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ"ח-1998
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח-1998
תקנות הגנת הצומח (חיטוי זרעי תפוחי אדמה למניעת מחלת גרב) (ביטול), התשנ"ח-1998
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ספרי לימוד), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום הגליל, תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (ב) (מג'אר, תיקון), התשנ"ח-1998
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (סעיף בת"י 37), התשנ"ח-1998
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ת"י 1847 חלק 1 וחלק 2), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשנ"ח-1998
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 5), התשנ"ח-1998
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשנ"ח-1998
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), התשנ"ח-1997
תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח-1997
תקנות הבזק (הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויין), התשנ"ח-1998
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד הכשרה מקצועית), התשנ"ח-1997
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התשנ"ח-1997
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (מס' 2), התשנ"ח-1997
תקנות רואי חשבון (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירים מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (מס' 3), התשנ"ח-1997
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשנ"ח-1997
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות-פנים ומשרדים לתיור), התשנ"ח-1997
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשנ"ח-1997
הודעת הסיוע המשפטי, התשנ"ח-1997
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשנ"ח-1998
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים לייצוא) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות המודדים (מדידות ומיפוי) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
הודעת המתווכים במקרקעין, התשנ"ח-1997
הודעת המדגמים, התשנ"ח-1997
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 8), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והמסחר בו) (תיקון) התשנ"ח-1998
אכרזה על גן לאומי ושמורת טבע (הר הכרמל) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות הירושה, התשנ"ח-1998
הודעת סימני המסחר, התשנ"ח-1997
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון), התשנ"ח-1997
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים), התשנ"ח-1997
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ"ח-1998
תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות בית המשפט (אגרות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הנוטריונים (תיקון), התשנ"ח-1998
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, חיפה, תל-אביב והמרכז), התשנ"ח-1998
צו הירושה (העברת צוואות מופקדות מבתי המשפט להפקדה אצל הרשמים לעניני ירושה), התשנ"ח-1998
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת רישום שמות עסק, התשנ"ח-1997
הודעת שמאי מקרקעין, התשנ"ח-1997
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי מחלקת בטחון שדה של צבא הגנה לישראל), התשנ"ח-1998
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי המשטרה הצבאית), התשנ"ח-1998
צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), התשנ"ח-1998
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת המקרקעין (אגרות), התשנ"ח-1997
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (רומניה), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (פינלנד), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (תורכיה), התשנ"ח-1998
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון), התשנ"ח1998
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 6), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי צמנט), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (פיקוח על מחירי צמנט), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התשנ"ח-1998
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשנ"ח-1998
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון), התשנ"ח-1998
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ח-1998
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ח-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 3), התשנ"ח-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות הסדרים במשק המדינה (מכירת גז על ידי יצרני גז), התשנ"ח-1998
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998
תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות), התשנ"ח-1998
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 3), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק) (מס' 4), התשנ"ח-1998
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה) התשנ"ח-1998
תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ"ח-1998
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצר תעבורה משומש), התשנ"ח-1998
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות הפלסטינית) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הורדת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשנ"ח-1998
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשנ"ח-1997
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשנ"ח-1997
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשנ"ח-1997
הודעת סרטי הראינוע (אגרות), התשנ"ח-1997
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התשנ"ח-1997
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "כפיר חדש"), התשנ"ח-1997
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) (תיקון), התשנ"ח-1997
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשנ"ז-1997 (תיקון), התשנ"ח-1997
הודעת הדיינים (אגרות), התשנ"ח-1997
הודעת בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשנ"ח-1997
הודעת בתי-הדין השרעיים (אגרות), התשנ"ח-1997
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשנ"ח-1997
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשנ"ח-1997
תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות החברות (אגרות פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות פיצויים למניעת תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות פיצויים למניעת תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1997
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1997
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התשנ"ח-1997
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (מס' 4), התשנ"ח-1997
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשנ"ח-1997
הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון), התשנ"ח-1997
הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים (אגרה), התשנ"ח-1997
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשנ"ח-1997
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשנ"ח-1997
הודעת כלי היריה (אגרות רשיון), התשנ"ח-1997
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות), התשנ"ח-1997
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק), התשנ"ח-1997
תיקוני טעויות
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק - שירותים בארץ) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון), התשנ"ח1997
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997
תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון), התשנ"ח-1997
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי אגרות), התשנ"ח-1997
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ח-1997
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי) (ביטול), התשנ"ח-1997
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות חולים) (תיקון), התשנ"ז-1996 (תיקון), התשנ"ח-1997
צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (תיקון), התשנ"ח-1997
תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית), התשנ"ח-1997
הודעת הסניגוריה הציבורית (התאמת שכר טרחה לסניגורים הציבוריים), התשנ"ח-1997
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשנ"ח-1997
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשנ"ח-1997
הודעת מס ערך מוסף (קביעה בדבר תשלום במטבע חוץ לעניין מס ערך מוסף בשיעור אפס) (תיקון), התשנ"ח-1997
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1997
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1997
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשנ"ח-1997
תקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש מוסד ציבורי) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעורי התגמולים), התשנ"ח-1998
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורי התגמולים), התשנ"ח-1998
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
תקנות הנמלים (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אוניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
תקנות רישוי עסקים (תקופת תוקפם של רשיונות, חידושם ואגרות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הבזק (פרטי בקשה לרשיון) (תיקון), התשנ"ח-1998
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית שפרעם), התשנ"ח-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשנ"ח-1998
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הנמלים (רשיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשנ"ח-1998
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998
תקנות בריאות העם (הודעה על פטירה ורישומה) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים-ארציות), התשנ"ח-1998
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק לוד, תיקון), התשנ"ח-1998
צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון), התשנ"ח-1998
אכרזה על אתר לאומי הקסטל (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת הכניסה לישראל, התשנ"ח-1998
הודעת האזרחות, התשנ"ח-1998
הודעת הדרכונים, התשנ"ח-1998
הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשנ"ח-1998
תיקון טעות דפוס
תקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי), התשנ"ח-1998
תקנות אימוץ ילדים (כללי פרסום), התשנ"ח-1998
תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998
תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998
תקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (דרום קוריאה), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול), התשנ"ח-1998
כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בקעת בית שאן, תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח-1998
תקנות המכס (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ו-1996 (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לאספקה ושירותים במוסדות חינוך), התשנ"ח-1998
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית לוד), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל מודיעין, תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק לוד, תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשנ"ח-1998
הודעת מס הבולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשנ"ח-1998
הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים ואגרת בדיקה), התשנ"ח-1998
הודעת המערכת
תיקון טעות
תיקון טעויות דפוס
צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות), התשנ"ח1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונוהלי מעבר) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לבנק הדואר), התשנ"ח-1998
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשנ"ח-1998
קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), התשנ"ח-1998
הודעת הגנת חיית הבר (אגרת רשיון ציד), התשנ"ח-1998
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו התכנון והבניה (לודים), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
הודעת הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע הניתן לבעל רשיון בין-לאומי), התשנ"ח-1998
תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו היבוא והיצוא (עיסוק בסחר חוץ) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הטיס (תשלומים בעד שירותים במסוף מטענים) (ביטול), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן-גוריון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן-גוריון), התשנ"ח-1998
צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (ייצור ושיווק מעל המיכסה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
הודעת רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ"ח-1998
הודעת הצלילה הספורטיבית (תעודות), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה לענין הגדרת "משכורת") (תיקון), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4ו-5), התשנ"ח-1998
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ"ח-1998
תקנות משפחות חד-הוריות (התחשבות בהכנסת הורה יחיד בחישוב דמי אחזקת ילד במעון יום), התשנ"ח-1998
תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (פדיון המחאה בבנק), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לפדיון המחאה בבנק), התשנ"ח-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשנ"ח-1998
הודעת התעבורה (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת החשמל (רשיונות), התשנ"ח-1998
הודעת מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשנ"ח-1998
הודעת מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיאום סכומים), התשנ"ח-1998
הודעת משכורת נשיא המדינה (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת שכר חברי-הכנסת, התשנ"ח-1998
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לענין ניכוי במקור), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע"מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשנ"ח-1998
צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה במוסדות חינוך), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל), התשנ"ח-1998
כללי הבזק (שידורי בעל זכיון) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשנ"ח-1998
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תיקון טעות דפוס
תקנות בית משפט (אגרות) (תיקון), התשנח-1998
תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 (תיקוני חקיקה) (שיעור התוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא), התשנ"ח-1998
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות הנמלים (אגרות סבלות למטענים הנפרקים במשמרת ג') (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
תקנות הנמלים (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
הודעת מס שבח מקרקעין (סכומי מס רכישה), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על תכשירים רפואיים מיובאים), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים רפואיים מיובאים), התשנ"ח-1998
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון), התשנ"ח1998
תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע), התשנ"ח-1998
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשנ"ח-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ"ח-1998
תיקון טעות דפוס
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ בית קמה), התשנ"ח-1998
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ אילון), התשנ"ח-1998
הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) (שיעור אגרה), התשנ"ח-1998
תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות בחירות רבני עיר (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תיקון טעות דפוס
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ"ח-1998
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998
תקנות הכניסה לישראל (בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד באימוץ בין-ארצי), התשנ"ח-1998
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (פטור כללי ממס על מילווה במטבע חוץ שמקבלת המדינה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "מט"חית המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "תשורה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "תשורת המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקצבת נכות לפי פרק ט'), (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים) (ביטול), התשנ"ו-1996 (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות היערות (תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מעלה יוסף, תיקון), התשנ"ח-1998
צו התכנון והבניה (שורקות), התשנ"ח-1998
צו התכנון והבניה (זמורה), התשנ"ח-1998
צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר) (הוצאות הגנה), התשנ"ח-1998
הודעת מס רכוש (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשנ"ח-1998
הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשנ"ח-1998
תיקון טעות
תקנות פיצויים למניעת תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (ב) (בועיינה-נוג,יידאת, תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (א) (קרית מלאכי, תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באר-טוביה, תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, קביעת רמת פיקוח ומחיר מרבי), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, קביעת רמת פיקוח ומחיר מרבי) (ביטול), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), התשנ"ח-1998
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1998), התשנ"ח-1998
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 1998), התשנ"ח-1998
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשנ"ח-1998
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ח-1998
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשנ"א-1991 (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו-חמצני גבישי) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומים) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשנ"ח-1998
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת המדידות (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (שיעור העלאה מרבי של דמי שכירות לבתי עסק) (מס' 2), התשנ"ח-1998
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ח-1998
החלטת שכר חברי הכנסת (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות), התשנ"ח-1998
תקנות הספנות (ימאים) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (א) (דאלית אל-כרמל - תיקון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (א) (עיספייא, תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת אגרות בריאות, התשנ"ח-1998
תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הנמלים (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פרסום, שיווק וקידום מכירות), התשנ"ח-1998
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה), התשנ"ח-1998
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ו-1996 (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשנ"ח-1998
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי משקמים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998
תקנות ניירות ערך (הגבלות בענין ניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים בתכנית התשלומים והשירותים של קופה), התשנ"ח-1998
תקנות הספנות (ימאים) (הכשרת צוערים), התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 7: גדרה - יסודות; צומת (מחלף) גדרה; צומת אזור התעשיה גדרה צפון; צומת אזור התעשיה גדרה דרום), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הורדת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשנ"ח-1998
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים) (תיקון), התשנ"ח-1998
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (סעיפים בת"י 107),התשנ"ח-1998
הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשנ"ח-1998
הודעת הארכיונים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשנ"ח-1998
צו שירות בטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול), התשנ"ח-1998
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על העסקת עובדים זרים שלא כדין), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998
תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת הגנת חיית הבר (אגרת היתר סחר), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשנ"ח-1998
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תיקון טעות דפוס
תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), התשנ"ח-1998
צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות), התשנ"ח-1998
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (יוון), התשנ"ח-1998
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ח-1998
צו הרשות למלחמה בסמים (תיקון התוספת לחוק), התשנ"ח-1998
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק), התשנ"ח-1998
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לשירותים רפואיים) (תיקון), התשנ"ח-1998
אכרזת העיריות (קרית מלאכי), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (א) (קרית מלאכי, ביטול), התשנ"ח-1998
תיקון טעויות
תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ"ח-1998
תקנות הערבות, התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש מוסד ציבורי) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998
הודעת הגנת חיית הבר (אגרת רשיון ציד) (מס' 2), התשנ"ח-1998
היתר הפיקוח על המטבע, התשנ"ח-1998
תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1998
תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז') (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ו-1996 (תיקון), התשנ"ח-1998
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית לוד), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל מודיעין, תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראות שעה) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - הגנת חיית הבר) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 412: בית דגון - יהוד; קטע שבין אור יהודה לנוה אפרים; צומת אור יהודה; צומת נוה אפרים; צומת אזור תעשיה יהוד) (שינוי תוואי), התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 70: קטע אבלים - צומת יבור; צומת מצפה אביב; צומת אזור התעשיה גני תמרה; צומת תמרה), התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 444: קטע חדיד - בית נחמיה; צומת למחצבות; צומת בית נחמיה; צומת נבלט; דרך מס' 453: קטע צומת אל-על - בית נחמיה), התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 722: קטע התשבי-צומת השומרים; צומת כפר יהושע - קרית חרושת; צומת שדה יעקב; צומת בית שערים; צומת בית עלמין טבעון), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (ברנר, תיקון), התשנ"ח-1998
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ח-1998
צו ביטוח בריאות ממלכתי (עדכון עלות הסל לקופות), התשנ"ח-1998
תקנות הדיג (תיקון), התשנ"ח-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 4), התשנ"ח--1998
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 4), התשנ"ח-1998
הודעת הדיינים (אגרות) (מס'2), התשנ"ח-1998
תיקון טעות
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק בארץ), התשנ"ח-1998
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק - שירותים בארץ), התשנ"ח-1998
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק - שירותים בארץ), התשנ"ח-1998
תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספת ב' לחוק), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998
תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה), התשנ"ח-1998
תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ו-1996 (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשנ"ח-1998
צו הרוקחים (שינוי התוספות הראשונה והשניה לפקודה), התשנ"ח-1998
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשנ"ח - 1998
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת כלי היריה (אגרות רשיון) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תיקון טעות דפוס
תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספת ב' לחוק) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ"ח-1998
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי), התשנ"ח-1998
צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (ביטול הענקת סמכויות), התשנ"ח-1998
תקנות הרופאים (מתן מרשם) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח) (תיקון), התשנ"ח-1998
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת רישום שמות עסק (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת שמאי מקרקעין (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת המקרקעין (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשנ"ח-1998
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת המתווכים במקרקעין (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת המדגמים (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת סימני המסחר (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשנ"ח-1998
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק) (מס' 3), התשנ"ח-1998
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ) (תיקון), התשנ"ח-1998
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות העמותות (אגרות), התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת ברזל לוד - רחובות), התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 65: קטע עוקף עפולה מצפון; קטע דרך גישה עפולה - מחנה קבע; מחלף עפולה (מערב); מחלף דרך הגישה למחנה קבע; צומת דרך הגישה למחנה קבע; מחלף הרכבת; מחלף עפולה (צפון); מחלף עפולה (מזרח); צומת גבעת נעים; מחלף דברת (דרום); אזור התעשיה אלון תבור (הדרומית); צומת דברת - אורחן דברת; צומת אזור התעשיה אלון תבור); התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 60. קטע תל-עדשים- נצרת; קטע דרך הגישה לאיכסל; קטע דרך הגישה לנצרת; קטע דרך הגישה לבית העלמין מזרע; צומת הכניסה לנצרת; מחלף עם דרך הגישה לאיכסל; צומת נצרת-איכסל; צומת בית העלמין מזרע; מחלף (צומת) המוסכים נצרת); התשנ"ח-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף (צומת) התקווה), התשנ"ח-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל מודיעין, תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשנ"ח-1998
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
תיקון טעות
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה) מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), התשנ"ח-1998
צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל") (תיקון), התשנ"ט-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התשנ"ט-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 85; קטע בין ק"מ 31 לק"מ 32, צומת חנניה), התשנ"ט-1998
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשנ"ט-1998
הודעת המדידות (אגרות), התשנ"ט-1998
תקנות הטוענים הרבניים (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ט-1998
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ט-1998
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי הבחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר) (תיקון), התשנ"ט-1988
תקנות הנמלים (תיקון), התשנ"ט-1998.
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים), התשנ"ט-1998
תקנות משכן הכנסת ורחבתו (קביעת שטחים מותרים בכניסה) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) התשנ"ט-1998
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי) (מס' 2) (ביטול), התשנ"ט-1998
צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות), התשנ"ט1998
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לרכב" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות מיסוי תשלומים ביום בחירות (תיקון), התשנ"ט-1998
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מומחים בבתי מלון) (ביטול), התשנ"ט-1998
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשנ"ט-1998
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים ומשרדים לתיור), התשנ"ט-1998
הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשנ"ט-1998
הודעת הנפט (אגרות), התשנ"ט-1998
תיקון טעות
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות התעבורה (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (דיווח של קופות חולים על ניפוק תכשירים), התשנ"ט-1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה), התשנ"ט-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998
הודעת אגרות בריאות, התשנ"ט-1998
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשנ"ט-1998
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשנ"ט-1998
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשנ"ט-1998
הודעת שכר חברי הכנסת, התשנ"ט-1998
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשנ"ט-1998
תיקון טעות דפוס
תקנות שעת חירום (אמצעי זיהוי וסדרי הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ט-1998
צו מס הכנסה (סכום המחייב קטין בהגשת דו"ח) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות התכנון והבניה (שיעורי אגרות להגשת עררים לועדת ערר לפי סעיף 12א לחוק), התשנ"ט-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר הדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה) (תיקון), התשנ"ט-1998
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשנ"ט-1998
הודעת הכניסה לישראל, התשנ"ט-1998
הודעת האזרחות, התשנ"ט-1998
הודעת הדרכונים התשנ"ט-1998
תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשנ"ט-1998
תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות משרד הרישום (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות הצהרות מוות (סדרי הדין) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני משפחותיהם) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו קביעת הזמן, התשנ"ט-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף אשקלון, תיקון), התשנ"ט-1998
הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשנ"ט-1998
הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשנ"ט-1998
צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת) (תיקון), התשנ"ט-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ"ט-1998
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (סילוק שפכים מכלי שיט), התשנ"ט-1998
צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט-1998
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים בעד הודעות זימון), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (תשלומים בעד הודעות זימון), התשנ"ט-1999
תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' 2), התשנ"ט-1999
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ט-1999
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (הוראת שעה) (מס' 2), התשנ"ט-1999
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (גובה קנס), התשנ"ט-1999
צו סדר הדין הפלילי (קביעת תואריהם של פרקליטים מפרקליטות המדינה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשנ"ט-1999
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושוויה בקרן סגורה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו"ח מיידי, דו"ח חודשי, דו"ח על החזקת יחידות ודו"ח על הצבעה באסיפה כללית) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן), התשנ"ט-1999
תקנות התכנון והבניה (אצילת סמכויות במועצה מקומית לועדת משנה) (ביטול), התשנ"ט-1999
תקנות התכנון והבניה (אצילת סמכויות לועדת משנה מאת רשות מרחבית), התשנ"ט-1999
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 4), התשנ"ט-1999
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינויי סכומים) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תיקון טעות
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים של מצילי ים ברשויות מקומיות), התשנ"ט-1999
צו הרשות למלחמה בסמים (תיקון התוספת לחוק), התשנ"ט-1999
צו הרשות למלחמה בסמים (תיקון התוספת לחוק) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות הארכיונים (אגרות) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לענין תגמול) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר הדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי צמנט) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), התשנ"ט-1999
צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (גמול) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת סכום כספי למד"א), התשנ"ט-1999
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 5), התשנ"ט-1999
הודעת רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ"ט-1999
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מבואות החרמון, תיקון), התשנ"ט-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל העליון, תיקון), התשנ"ט-1998
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוזבקיסטן), התשנ"ט-1999
תקנות הדיינים (החזרת פיקדונות בבתי דין רבניים), התשנ"ט-1999
תקנות הטוענים הרבניים (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 4), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (יואב, תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף השרון, תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים) (ביטול), התשנ"ו-1996 (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשנ"ט-1999
אכרזה על גן לאומי מעין חרוד (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ פרסומות בשידורי רדיו), התשנ"ט-1999
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי טלוויזיה ורדיו) (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון), התשנ"ט-1999
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו), התשנ"ט-1999
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם) (תיקון), התשנ"ט-1998
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשנ"ט-1999
תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 333: איבים-ארז; צומת (מחלף) נירעם; צומת אור הנר; צומת שדרות (צפון)), התשנ"ט-1999
תקנות שירות ביטחון (מסירת פרטים על מחלות נפש), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות היטלי סחר (תשלום גמול נציגי ציבור בועדה המייעצת), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשנ"ט-1999
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ"ט-1999
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה) (תיקון), התשנ"ט-1998
תיקון טעות
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים ועובדים בהם) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השניה לחוק), התשנ"ט-1999
תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשנ"ט-1999
תקנות הדיג (תיקון) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1999
תקנות בית משפט (אגרות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "מטחית המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורת המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני משפחותיהם) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999
תקנות המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות)(תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשנ"ט-1998
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תיקון טעות דפוס
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 3), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רבב) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 4), התשנ"ט-1999
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת סכום כספי למד"א), התשנ"ט-1999
צו הפעלת רכב מנועי בבנזין (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירות שינוע) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע הניתן לבעל רשיון בין-לאומי) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים), התשנ"ט-1999
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת המדידות (אגרות), התשנ"ט-1999
תקנות הדיג (תיקון), התשנ"ט-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1998
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (ת"י 757 ואח'), התשנ"ט-1998
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ"ט-1998
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פרסום, שיווק וקידום מכירות) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל) (תיקון), התשנ"ט-1998
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ט-1998
הודעת הסיוע המשפטי, התשנ"ט-1998
הודעת הדיינים (אגרות),התשנ"ט-1998
תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשנ"ט-1998
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בועדת ערר) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשנ"ט-1998
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4ו-5), התשנ"ט-1998
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו ניירות ערך (הגבלות בענין ניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה) (אי תחולה על התקשרות בסוגי עסקאות שבין בנק שבהסדר לבין המדינה), התשנ"ט-1998
תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה וקביעת נוהלי קבורה), התשנ"ט-1998
תקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ו-1996 (ביטול), התשנ"ט-1998
תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מען) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ"ט-1998
תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות הנמלים (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התשנ"ט-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 4), התשנ"ט-1998
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים-ארציות), התשנ"ט-1998
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחיר הובלת דלק), התשנ"ט-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בקעת בית שאן, תיקון), התשנ"ט-1998
צו המועצות המקומיות (א) (בית שאן, תיקון), התשנ"ט-1998
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשנ"ט-1998
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשנ"ט-1998
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשנ"ט-1998
הודעת בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשנ"ט-1998
הודעת בתי-הדין השרעיים (אגרות), התשנ"ט-1998
תיקון טעות
תיקון טעות במספור עמודים
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה לענין ההגדרה "משכורת") (תיקון), התשנ"ט-1998
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ט-1998
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1998
כללי הקלות לחרש (המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין), התשנ"ט-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשנ"ט-1998
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשנ"ט-1998
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק), התשנ"ט-1998
הודעת המפלגות (אגרות), התשנ"ט-1998
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות), התשנ"ט1998
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ט-1998
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (קטע מחלף (צומת) נמל התעופה בן גוריון (הרחבה)), התשנ"ט-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (דרום השרון - תיקון), התשנ"ט-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק חפר, תיקון), התשנ"ט-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק יזרעאל, תיקון), התשנ"ט-1998
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נוף הגליל, תיקון), התשנ"ט-1998
אכרזה על עיריית עפולה (תיקון), התשנ"ט-1998
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשנ"ט-1998
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ט-1998
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ"ט-1998
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי אגרות), התשנ"ט-1998
הודעת המתווכים במקרקעין, התשנ"ט-1998
הודעת המדגמים, התשנ"ט-1998
הודעת סימני המסחר, התשנ"ט-1998
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשנ"ט-1998
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשנ"ט-1998
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשנ"ט - 1998
הודעת בית משפט (אגרות), התשנ"ט-1998
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשנ"ט-1998
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ט-1998
הודעת הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התשנ"ט-1998
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ"ט-1998
תיקון טעות
צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש נוף ים" למחוזות תל אביב והמרכז), התשנ"ט-1998
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות "מתחם תעש נוף ים"), התשנ"ט-1998
הודעת הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע הניתן לבעל רשיון בין-לאומי), התשנ"ט-1998
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון), התשנ"ט-1998
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים), התשנ"ט-1998
הודעת רישום שמות עסק, התשנ"ט-1998
הודעת שמאי מקרקעין, התשנ"ט-1998
הודעת המקרקעין (אגרות), התשנ"ט-1998
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשנ"ט-1998
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשנ"ט-1998
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשנ"ט-1998
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשנ"ט-1998
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשנ"ט-1998
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינויי סכומים), התשנ"ט-1998
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון), התשנ"ט-1998
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 2), התשנ"ט-1999
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (קביעת מחירים מרביים ליצרני חשמל פרטיים) (מס' 2) (ביטול), התשנ"ט-1999
כללי לשכת עורכי הדין (בחירת נציגי הלשכה בועדות בחירה ובועדות מינויים) (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשנ"ט-1999
הודעת המודדים (מקצוע המדידה), התשנ"ט-1999
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שטחי המועצה הפלסטינית - עזרה משפטית בענינים אזרחיים), התשנ"ט-1999
תקנות בתי המשפט (מינוי מפשר) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות בתי המשפט (פישור) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
תקנות ניירות ערך (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה) (תיקון) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשנ"ט-1999
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רשיון ותמלוגים), התשנ"ט-1999
תקנות הנמלים (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1999
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1999
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1999
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת הסניגוריה הציבורית (התאמת שכר טרחה לסניגורים הציבוריים), התשנ"ט-1999
הודעת עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ"ט-1999
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
צו הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (שינוי התוספת השניה לחוק), התשנ"ט-1999
צו הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (שינוי התוספות השניה והרביעית לחוק), התשנ"ט-1999
צו המכרות (מסים) (תיקון), התשנ"ט-1999
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית נס ציונה), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גזר, תיקון), התשנ"ט-1999
אכרזת העיריות (בית שאן), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (א) (בית שאן, ביטול), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק יזרעאל, תיקון מס' 2) התשנ"ט-1999
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת הנמלים (רשיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשנ"ט-1999
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1999), התשנ"ט-1999
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התשנ"ט-1999
הודעת התעבורה (תוספת אגרה עבור רשות השידור), התשנ"ט-1999
הודעת התעבורה (אגרות), התשנ"ט-1999
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון) (ביטול), התשנ"ט-1999
הודעת שכר שרים וסגני שרים (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש"), התשנ"ט-1999
תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (איטליה), התשנ"ט-1999
צו הביטוח הלאומי (שינוי לוח י"א), התשנ"ט-1999
תקנות המועצות הדתיות היהודיות (ניהול) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשנ"ט-1999
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול), התשנ"ט-1999
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1999
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
תקנות הנמלים (תיקון מס' 4), התשנ"ט-1999
תקנות הנמלים (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999
תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ט-1999
תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
צו התכנון והבניה (מעלה נפתלי), התשנ"ט-1999
צו התכנון והבניה (משגב), התשנ"ט-1999
צו התכנון והבניה (באר טוביה), התשנ"ט-1999
צו התכנון והבניה (שמעונים), התשנ"ט-1999
צו התכנון והבניה (קרית מלאכי), התשנ"ט-1999
צו התכנון והבניה (מעלה הגליל), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 3), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, קביעת רמת פיקוח והוצאת מצרכים מתחולת החוק), התשנ"ט-1999
הנחיות מימון מפלגות (ניהול חשבונות סיעה) (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
הודעת אגרות חקלאיות, התשנ"ט-1999
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשנ"ט-1999
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999
תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999
תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט-1999
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הספנות (ימאים) (מגורי צוות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי תל קדש), התשנ"ט-1999
כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון), התשנ"ט-1999
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת) (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינת מקצוע), התשנ"ט-1999
הודעת החשמל (רשיונות), התשנ"ט-1999
הודעת העמותות (אגרות), התשנ"ט-1999
הודעת משכורת נשיא המדינה (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מס' 2), התשנ"ט-1999
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הנמלים (הכרזת נמל מרינה אשדוד), התשנ"ט-1999
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשנ"ט-1999
הודעת שכר חברי הכנסת (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסוימים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסוימים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים (אגרה), התשנ"ט-1999
הודעת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ושמורות), התשנ"ט-1999
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשנ"ט-1999
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתיפקודי היציבה וההליכה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשנ"ט-1999
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע, הדרגה הקובעת והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשנ"ט-1999
צו הסדרים במשק המדינה (שיעורי תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא ולבית חולים ציבורי וכללי), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן-גוריון) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (הגשת תביעה) (ביטול), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה ואופן תשלומה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), התשנ"ט-1999
צו איגוד ערים (אזור באר שבע) (מים וביוב), התשנ"ט-1999
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1999), התשנ"ט-1999
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הוצאה לפועל של פסקי דין נגד המדינה (תיקון), התשנ"ט-1999
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשנ"ט-1999
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע - שירות הבטחון הכללי), התשנ"ט-1999
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן תושבי חוץ) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1999
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחייבויות של מבטח) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשנ"ט-1999
צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק), התשנ"ט-1999
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי צמנט) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, והוצאת מצרכים מתחולת החוק), התשנ"ט-1999
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא מוצרים המופקים מפירות, מירקות, מקטניות, מדגנים ומתבלינים) (ביטול), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לשירותים בנקאיים), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותים בנקאיים וקביעת רמת פיקוח), התשנ"ט-1999
צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו התכנון והבניה (מודיעין) (מרחב תכנון מיוחד) (הארכת תוקף), התשנ"ט-1999
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשנ"ט-1999
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשנ"ט-1999
הודעת מס בולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשנ"ט-1999
הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים ואגרת בדיקה), התשנ"ט-1999
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ"ט-1999
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 3), התשנ"ט-1999
צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף), התשנ"ט-1999
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון והוראת שעה), התשנ"ט-1999
הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) (שיעור אגרה), התשנ"ט-1999
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ט-1999
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1999
הודעת הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשנ"ט-1999
הודעת סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר) (הוצאות הגנה), התשנ"ט-1999
הודעת המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ט-1999
תיקון טעות
תיקון טעות דפוס
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות שעת חירום (הפקת מים, הספקתם וצריכתם), התשנ"ט-1999
צו איגודי ערים (אזור כרמיאל) (ביוב) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רככ והרכבתו), התשנ"ט-1999
הודעת המדידות (אגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשנ"ט-1999
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי בענין בטיחות בעבודה ובענין שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ט-1999
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירות שינוע), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע הניתן לבעל רשיון בין-לאומי) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת מיזוג, הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג חברות) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף אשקלון, תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים כנרת ובנהר הירדן) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון) (תיקון), התשנ"ט-1999
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 3), התשנ"ט-1999
הודעת ההגבלים העסקיים (שינוי סכום), התשנ"ט-1999
הוראות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים) (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשנ"ט1999
תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו השיפוט הצבאי (קביעת גוף ציבורי), התשנ"ט-1999
תקנות שירות בטחון (חובות אנשי מילואים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות המכס (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (אופן ענידתם ונוהל הענקתם) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הספורט (הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 6), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי פקדונות למיתקנים ולמכלי גז), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן-גוריון) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
רשיון יבוא כללי (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת מס הכנסה (תיאום סכומי האגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשנ"ט-1999
הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי - ארגוני) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשנ"ט-1999
הודעת הצלילה הספורטיבית (תעודות), התשנ"ט-1999
הודעת הארכיונים (אגרות), התשנ"ט-1999
תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התשנ"ט-1999
תקנות הרוקחים (חדרי תרופות) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי הטיסות הפנים-ארציות לקו תל-אביב-מנחת פיק), התשנ"ט-1999
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ניכוי לארגון יציג), התשנ"ט-1999
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 70, קטע פרדיס - שפיה, דרך שפיה - זכרון יעקב, מחלף פרדיס, צומת לכביש גישה לזכרון יעקב מערבי, מחלף שפיה - זכרון יעקב, צומת לכביש גישה לזכרון יעקב מזרח), התשנ"ט-1999
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף מורשה) (תיקון, הרחבה וביטול) (שלב ב'), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 4), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ניפוק גפ"ם), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"ם), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) (תנאי פעולת יצואנים מורשים) (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (ייצור ושיווק) (הרשאת יצואנים) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו החברות הממשלתיות (הוספת גופים שהוקמו בחיקוק לתוספת לחוק), התשנ"ט-1999
תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999
תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
צו כלי היריה (שיעור התשלום בעד בדיקת כלי יריה), התשנ"ט-1999
הודעת אגרות בריאות (מס' 2), התשנ"ט-1999
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ"ט-1999
קביעת הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 5), התשנ"ט-1999
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) (שיעור אגרה) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשנ"ט-1999
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשנ"ט-1999
תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון), התשנ"ט-1999
אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים), התשנ"ט-1999
החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו חופש המידע (מועד לתחילת תוקף על צבא הגנה לישראל), התשנ"ט-1999
צו חופש המידע (קביעת רשות ציבורית שלגביה נדחית תחילת החוק), התשנ"ט-1999
צו חופש המידע (קביעת רשות ציבורית שלגביה נדחית תחילת החוק), התשנ"ט-1999
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין בבתי דין רבניים), התשנ"ט-1999
תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים), התשנ"ט-1999
תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ט-1999
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 89: קטע מעיליא - מעלות; צומת אזור התעשיה מעיליא; צומת מעונה; צומת קורן; צומת תרשיחא; צומת מעלות (צפון)), התשנ"ט-1999
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 89. קטע צומת כברי- מעיליא; דרך מס' 70: קטע עמקא - כברי; צומת כברי; צומת לבית הספר האזורי תיכון גליל עליון), התשנ"ט-1999
הודעת הגנת חיית הבר (אגרת רשיון ציד), התשנ"ט-1999
תיקון טעות
תקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999
תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעורי התגמולים), התשנ"ט-1999
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורי התגמולים), התשנ"ט-1999
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר תחבורה), התשנ"ט-1999
צו חופש המידע (קביעת רשות ציבורית שלגביה נדחית תחילת החוק)(מס' 3), התשנ"ט-1999
צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999
צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999
צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם), התשנ"ט-1999
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1999
צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו איגוד ערים (שפלת יהודה) (ביוב), התשנ"ט-1999
צו איגודי ערים (אזור גליל מזרחי וגולן) (פסולת מוצקה), התשנ"ט-1999
תיקון טעויות דפוס
הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי) (ביטול), התשנ"ט-1999
צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999
תקנות הנכים (תוספת לתגמולים בשל גיל), התשנ"ט-1999
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט-1999
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 4), התשנ"ט-1999
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 5), התשנ"ט-1999
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 6), התשנ"ט-1999
הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות הרוקחים (תמיסת כלוריד האשלגן), התשנ"ט-1999
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשנ"ט-1999
אכרזה על עיריית קרית מוצקין (תיקון), התשנ"ט-1999
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשנ"ט-1999
הודעת הדיינים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת שמאי מקרקעין (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים ברשות פיתוח אמצעי לחימה (רפא"ל)), התשנ"ט-1999
תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות) (תיקון), התשנ"ט-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירות שינוע) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע הניתן לבעל רשיון בין-לאומי) (תיקון) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1999
תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט) (תיקון), התשנ"ט-1999
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה), התשנ"ט-1999
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשנ"ט-1999
תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט-1999
צו מרשם האוכלוסין(הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין), התשנ"ט-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (רמת נגב, תיקון), התשנ"ט-1999
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת המדגמים (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת סימני המסחר (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת בית משפט (אגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
הודעת בתי-הדין השרעיים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ט-1999
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התשנ"ט-1999
צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספת ב' לחוק), התשנ"ט-1999
תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ"ט-1999
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1999
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ יסעור), התשנ"ט-1999
צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים וקביעת רמת פיקוח), התשנ"ט-1999
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים) (מס' 2), התשנ"ט-1999
כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), התשנ"ט-1999
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ט-1999
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995
תקנות בית משפט (אגרות) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 762: קטע רמת טבעון - פינר; דרך הגישה לפינר; צומת רמת טבעון - פינר), התשנ"ו-1995
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 8833: קטע עוקף כפר ורדים; דרך גישה מכפר ורדים (צפון) לדרך עין יעקב - מעונה; דרך ינוח - תרשיחא; קטע כפר ורדים; צומת כפר ורדים מערב; צומת כפר ורדים מרכז; צומת כפר ורדים מזרח), התשנ"ו-1995
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) חדרה מזרח) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 40: קטע עוקף באר-שבע ממזרח; מחלף באר-שבע צפון; מחלף באר-שבע - תל-שוקת; מחלף באר-שבע - דימונה; מחלף באר-שבע דרום) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ו-1995
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בעד מועסקים במיפקד האוכלוסין והדיור), התשנ"ו-1995
תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) (תיקון), התשנ"ו-1995
הודעת אגרות בריאות, התשנ"ו-1995
הודעת מס הכנסה (תיאום סכומי האגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשנ"ו-1995
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשנ"ו-1995
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשנ"ו-1995
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשנ"ו-1995
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשנ"ו-1995
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשנ"ו-1995
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת מערת הנטיפים, הרחבה), התשנ"ו-1995
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1995
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות המכס (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אניה) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו ביטוח בריאות ממלכתי (מימון מועצת הבריאות), התשנ"ו-1995
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשנ"ו-1995
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 3: אשקלון - צומת ראם (מסמיה) - לטרון קטע צומת נחשון - מחלף בצומת חטיבה שבע; דרך הגישה לקבוץ נחשון (מזרח); מחלף נחשון (מערב); צומת הכניסה לקבוץ נחשון (מזרח); מערכת מחלפים בקוע - נחשון - נוה שלום, צומת נחל נחשון; מחלף בצומת חטיבה שבע), התשנ"ו-1995
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מערכת מחלפים: מחלף אזר; מחלף בר אילן מזרח; מחלף אונו; מחלף גת רמון; מחלף שעריה), התשנ"ו-1995
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) התשנ"ו--1995
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשנ"ו-1995
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשנ"ו-1995
הודעת מס רכוש (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשנ"ו1995
הודעת הארכיונים (אגרות), התשנ"ו-1995
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשנ"ו-1995
תיקון טעות
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הודעה על התחלת בניה), התשנ"ו-1995
צו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים), התשנ"ו-1995
תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות רופאי השיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לביצי מאכל), התשנ"ו-1995
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשנ"ו-1995
תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת), התשנ"ו-1995
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חולות המפרץ), התשנ"ו-1995
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק), התשנ"ו-1995
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס' 2), התש"ן-1990 (תיקון), התשנ"ו-1995
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1995
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשנ"ו-1995
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשנ"ו-1995
תיקון טעות
תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות הנמלים (תיקון), התשנ"ו-1996
צו בריאות העם (מחלות מידבקות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
צו רשות הדואר (החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי רשות הדואר), התשנ"ו-1996
תקנות רשות השידור (גמול) (תיקון), התשנ"ו-1996
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (אלעד), התשנ"ו-1996
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף השרון - תיקון), התשנ"ו-1996
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית הרצליה), התשנ"ו-1996
הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות עידוד החסכון (תבנית חסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996
הודעת הדיינים (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996
תיקון טעות דפוס
תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה הבין-לאומית בעד שירותי בזק בין-לאומיים), התשנ"ו-1996
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק - שירותים בין-לאומיים), התשנ"ו-1996
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק - שירותים בין-לאומיים), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק בארץ), התשנ"ו-1996
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק - שירותים בארץ), התשנ"ו-1 996
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק - שירותים בארץ), התשנ"ו-1996
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות המכס (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996
תקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים) (תיקון), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הסרת הפיקוח מעמלות דמי ניהול חשבון), התשנ"ו-1996
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 918: קטע קיבוץ שמיר - קיבוץ כפר סאלד; דרך מס' 9779: קטע החיבור לדרך הגישה לקרית שמונה; דרך הגישה לכפר סאלד), התשנ"ו-1996
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת רישום שמות עסק (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת שמאי מקרקעין (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת המקרקעין (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת המדגמים (מס' 2), התשנ"ו-1995
הודעת סימני המסחר (מס' 2), התשנ"ו-1996
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז), התשנ"ו-1996
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ"ו-1995
תקנות הבזק (שינוי התוספת לחוק), התשנ"ו-1995
תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה בזבל עופות), התשנ"ו-1995
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשנ"ו-1995
תקנות שירות בטחון (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות בתי המשפט (מינוי מפשר), התשנ"ו-1996
תקנות הסיוע המשפטי (תיקון), התשנ"ו-1996
צו בית המשפט לענייני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ"ו-1996
צו בית המשפט לענייני משפחה (בוררות בענייני משפחה), התשנ"ו-1996
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - הגנת חיית הבר) (תיקון), התשנ"ו-1996
צו חסינויות וזכויות (הנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון), התשנ"ו-1996
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ"ו-1996
צו הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הכרזה על הסכם נוסף), התשנ"ו-1996
צו הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (שינוי התוספת הרביעית), התשנ"ו-1996
כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה) (תיקון), התשנ"ו-1996
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק) (מס' 3), התשנ"ו-1996
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הכרה בקופת חולים), התשנ"ו-1995
תקנות המכס (תיקון מס' 4), התשנ"ו-1996
תקנות מחלות בעלי חיים (האבסת בעלי חיים), התשנ"ו-1996
צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מירבי לנסיעה מנמל התעופה בן גוריון לירושלים), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים ארציות), התשנ"ו-1996
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 781: קטע מצומת אבלים - אעבלין; צומת לבית העלמין קרית אתא; צומת אזור התעשיה אעבלין; צומת הגישה לאעבלין ממזרח), התשנ"ו-1996
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס, 6400: קטע נצרת עילית - מבוא העמקים; צומת דרך הגישה לשכונת הר יונה בנצרת עילית מצפון מזרח; צומת דרך הגישה למורדות הצפוניים של נצרת עילית; צומת נצרת עילית - שכונת הר יונה בנצרת עילית - עין מאהל), התשנ"ו-1996
הודעת המפלגות (אגרות) (תיקון), התשנ"ו-1996
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשנ"ו-1996
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשנ"ו-1996
הודעת בתי-הדין השרעיים (אגרות), התשנ"ו-1996
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996
תקנות רשות הדואר (תשלום הוצאות לחברי מועצה מקרב הציבור), התשנ"ו-1995
תקנות הבזק (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים) (תיקון), התשנ"ו-1996
כללי הבזק (שידורי בעל זכיון) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (ייצור ושיווק מעל המיכסה) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חורבת קרתא), התשנ"ו-1996
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התשנ"ו-1996
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1996
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו נכי רדיפות הנאצים (העלאת שיעור השכר הקובע), התשנ"ו-1996
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), התשנ"ו-1996
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 443: קטע בן שמן - רעות), התשנ"ו-1995
הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק) (מס' 2), התשנ"ו-1996
צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בית משפט במחוז הצפון), התשנ"ו-1996
צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות במחוז הצפון), התשנ"ו-1996
תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ"ו--1996
תקנות הספורט (סמים ותכשירים ממריצים), התשנ"ו-1996
הודעת הנפט (אגרות), התשנ"ו-1995
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשנ"ו-1995
תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ו-1996
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996
צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשנ"ו), התשנ"ו-1996
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומים), התשנ"ו-1996
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומים) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הנמלים (רשיונות כניסה לנמל) (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו) (תיקון), התשנ"ו-1996
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1 996
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1 996
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות השיפוט הצבאי (תנאים, נסיבות ואופן לשימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל) (תיקון), התשנ"ו-1 996
תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות) (תיקון), התשנ"ו-1 996
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשנ"ו-1996
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 99 קטע קרית שמונה - הגושרים - דפנה - דן; דרך הגישה לשדה התעופה "גיבור"; דרך הגישה לבית הלל; דרך הגישה למעין ברוך; צומת הגישה למינחת קרית שמונה; צומת הגישה לשדה התעופה "גיבור" צומת הגישה לבית הלל; צומת הגישה למעין ברוך; צומת הגישה לגן הצפון; צומת (מחלף) הגושרים; צומת הגישה לכפר סאלד; צומת הגישה לבית ספר אזורי "הר וגיא"; צומת הגישה לדפנה; צומת הגישה לשאר ישוב), התשנ"ו-1996
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) (מס, 2), התשנ"ו-1996
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשנ"ו-1996
הודעת מס הבולים על מסמכים (תיאום סכומים) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הוראות הבזק (קביעת מפרטים טכניים), התשנ"ו-1996
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 4), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (אצבע הגליל), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (בקעת בית הכרם), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (גבעות אלונים), התשנ"ו-1 996
צו התכנון והבניה (גליל מרכזי), התשנ"ו-1 996
צו התכנון והבניה (לב הגליל), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (שפלת הגליל), התשנ"ו-1996
כללי הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת בטלויזיה וברדיו) (תיקון), התשנ"ו-1996
כללי עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (תיקון), התשנ"ו-1996
תיקוני טעויות
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מנשה, תיקון), התשנ"ו-1996
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התשנ"ו-1996
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה-אליכין), התשנ"ו-1996
אכרזת חדרה (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשנ"ו-1996
צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), התשנ"ו-1996
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות) (תיקון), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו), התשנ"ו- 1996
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (הוראת שעה - תיקון), התשנ"ו-1996
הודעת התעבורה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת מס הכנסה (תיאום סכומי האגרה בעד אישור תכנית מיזוג) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים) (מס' 2), התשנ"ו-1996
תיקון טעות דפוס
תקנות הנמלים (הפחתת אגרות כלי שיט בנמל אילת) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ו-1996
צו התבנון והבניה (גליל מזרחי), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל), התשנ"ו-1996
הודעת יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית) (מס' 3), התשנ"ו-1996
הודעת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים לאומיים), התשנ"ו-1996
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בקריה למחקר גרעיני-נגב), התשנ"ו-1996
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הוצאה מתחולת החוק), התשנ"ו-1996
צו מילווה קצר מועד (הגדלת סכום המילווה), התשנ"ו-1996
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הולנד), התשנ"ו-1996
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים ומשרדים לתיור), התשנ"ו-1996
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשנ"ו-1996
צו המועצות המקומיות (ב) (טל - עירון, תיקון), התשנ"ו-1996
תיקון טעות
תיקון טעות דפוס
תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות כספיים), התשנ"ו-1996
תקנות המכס (תיקון מס' 5), התשנ"ו-1996
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5) התשנ"ו-1996
צו שירות ביטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול), התשנ"ו-1995
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים ועובדים בהם), התשנ"ו-1995
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (מבוא העמקים), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (אונו), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים), התשנ"ו-1996
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (תיקון), התשנ"ו-1996
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), התשנ"ו-1996
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), התשנ"ו-1996
תקנות הסכמים קיבוציים (רישום) (תיקון), התשנ"ו-1996
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחיר מרבי להשתלמות בנהיגה) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים לימי שישי), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי בעד שירותים בגן ילדים), התשנ"ו-1996
צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת בית משפט (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
צו מילווה קצר מועד (הגדלת סכום המילווה) (מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירות תדלוק למטוסים ושירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן-גוריון), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן-גוריון), התשנ"ו-1996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן-גוריון), התשנ"ו-1996
צו מילווה קצר מועד (הגדלת סכום המילווה) (מס' 3), התשנ"ו-1996
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996
תקנות המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון), התשנ"ו-1996
כללי הבזק (שידורי בעל זכיון) (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (בית שמש), התשנ"ו-1995
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע רכס ראש הנקרה, השלמה), התשנ"ו-1996
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה לבני המועצה האזורית עזתה), התשנ"ו-1996
אכרזת גנים לאומיים שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה לחללים הבדואים), התשנ"ו-1996
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומים) (מס' 3), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשנ"ו-1995
תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
תקנות החשמל (התקנת כבלים) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הדרום), התשנ"ו-1996
צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת המשכון (סדרי רישום ועיון) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 3), התשנ"ו-1996
הודעת סרטי ראינוע (אגרות) (מס' 2), התשנ"ו-1996
הודעת הארכיונים (אגרות) (מס' 3), התשנ"ו-1996
צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשנ"ה), התשנ"ו-1995
תיקון טעות דפוס
צו חסינויות וזכויות (משלחות המשקיפים הבין-לאומיים בתהליך הבחירות למועצה הפלסטינית), התשנ"ו-1995
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1996), התשנ"ו-1995
תקנות מדידת מים (מסירת פרטים והגשת תסקירים על תפוקת מים) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו בריאות העם (מחלות מידבקות), התשנ"ו-1995
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית קרית אונו), התשנ"ו-1995
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשנ"ו-1 995
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "להשכלה גבוהה לעובדי מדינה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לדיור" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לרכב" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "תשורה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1995
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 4), התשנ"ו-1995
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1995
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1995
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון), התשנ"ו-1995
תקנות הנמלים (בטיחות מכולות) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) (תיקון), התשנ"ו-1995
צו איגודי ערים (אזור שדרות שער הנגב) (ביוב), התשנ"ו-1995
צו המועצות המקומיות (א) (יהוד, ביטול), התשנ"ו-1995
אכרזת העיריות (יהוד), התשנ"ו-1995
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), התשנ"ו-1995
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשנ"ו-1995
הודעת העמותות (אגרות), התשנ"ו-1995
תקנות ניירות ערך (עריכת דו"חות כספיים שנתיים) (תיקון), התשנ"ו-1995
פקודת צבא-הגנה לישראל [אין תיקונים]
פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה, 1938 (פיטורין) [תיקון אחרון: 18/1/04]
פקודת המסחר עם האויב, 1939 [תיקון אחרון: 16/6/50]
צו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939 [תיקון אחרון: 27/10/50]
פקודת חוק המשכנתא (חברות מאושרות) [תיקון אחרון: 8/10/41]
תקנות בריאות העם (מלחמה במלריה), 1941 [תיקון אחרון: 25/11/65]
פקודת רישום שמות עסק [תיקון אחרון: 24/3/81]
תקנות בריאות העם (בשר המובא מחו"ל), 1938 [תיקון אחרון: 27/3/39]
פקודת הירושה [תיקון אחרון: 18/8/50]
פקודת הדיג, 1937 [תיקון אחרון: 17/3/88]
פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה [תיקון אחרון: 25/1/51]
פקודת מניעת פשעים (שבטים ופלגות), 1935 [אין תיקונים]
תקנות סימני המסחר, 1940 [תיקון אחרון: 26/11/03]
תקנות בריאות העם (רמת האיכות (סטנדרד) של צרכי אוכל 1935
פקודת הכלבת, 1934 [תיקון אחרון: 31/3/93]
צו הסימנים המסחריים (אמנת נכסי תעשיה), 1934 [תיקון אחרון: 4/8/60]
פקודת הפשעים, (מניעתם) [תיקון אחרון: 1/1/37]
תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941 [תיקון אחרון: 4/5/89]
פקודת רישום שמות עסק, 1935 [תיקון אחרון: 23/12/02]
תקנות בריאות העם (תיקון פנקסי לידות ומיתות), 1940 [אין תיקונים]
תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.[תיקון אחרון: 21/6/82]
פקודת המכרות [תיקון אחרון 13/8/00]
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (שיעור המס לגבי הכנסה של קרן נאמנות מניירות ערך [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), התשמ"א-1980 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (אישור פיצול שמועדו בתום שנת המס 1993), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (דו"חות ודו"חות נוספים על ידי חבר בני-אדם), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון 15/1/78]
תקנות מס הכנסה (דין בעל שליטה כדין יהלומן), התשמ"א-1980 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (דין הכנסה שמקורה בנייר ערך שנרכש בעסקת מכירה בחסר), [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי), התשמ"ג-1982 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר), התשמ"ד-1983 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (הנחה ממס לגבי הכנסה על פי הסכם בעניין שערי מטבע עתידיים [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון), התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון: 30/8/01]
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון 2/3/95]
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח), [תיקון אחרון 26/4/94]
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון ולעובדי המדינה באזור [תיקון אחרון 26/4/94]
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה), תשל"ו-1975 [תיקון אחרון 25/3/94]
תקנות מס הכנסה (התאמת מדד), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 30/4/79]
תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב מצפה רמון), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון 25/3/94]
תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 17/1/84]
תקנות מס הכנסה (יועצי מס), תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון 9/3/95]
תקנות מס הכנסה (יועצי מס) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 22/11/76]
תקנות מס הכנסה (כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ [תיקון אחרון 31/5/00]
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו [תיקון אחרון 15/4/82]
כללי מס הכנסה (השוואת הון על פי דו"ח שהגיש יהלומן), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית להשקעות), תשל"ו-1975 [תיקון אחרון 11/1/79]
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 5/8/04]
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות [תיקון אחרון 15/2/04]
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), התש"ן-1989 [תיקון אחרון 15/12/94]
תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון 17/1/91]
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 22/12/03]
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 5/6/02]
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון 17/1/95]
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 16/3/00]
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושבי חוץ), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 21/1/01]
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 12/2/91]
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), תשל"ה-1975 [תיקון אחרון 12/1/04]
תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון 25/2/82]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מדיבידנדה), תשי"ז-1956 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מהתמורה במכירת מניות), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), התשמ"ב-1981 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 8/12/88]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית והפרשי הצמדה), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 7/12/95]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), תשכ"ז- [תיקון אחרון 24/6/04]
תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 24/6/04]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה, ותגמול בעד שירות במילואים [תיקון אחרון 8/12/88]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 24/6/04]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה), תשל"ד-1973 [תיקון אחרון 24/6/04]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל [תיקון אחרון 24/6/04]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים), תשנ"ג-1993 [24/6/02]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 24/6/04]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג-1992 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי פחת לגבי בנינים, מכונות וציוד), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באזור פיתוח), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 27/8/87]
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-1990 [תיקון אחרון 15/2/04]
תקנות מס הכנסה, 1947 (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 5/6/77]
תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון: 22/6/1995]
תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון 6/8/03]
תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 [תיקון אחרון 12/2/99]
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 31/5/04]
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (פטור מיוחד ממס לתושב חוץ), תש"ם-1979 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לגבי תשלום לרכישת ספרות מקצועית), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד), תשכ"ו-1966 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה אחרת), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 31/7/75]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניות בבורסה [תיקון אחרון 15/11/84]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממימוש עסקה בשערים עתידיים או ממכירתה), [תיקון אחרון 26/7/93]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה של בעל שליטה), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 23/7/87]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל פקדון צמוד מדד), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 19/12/02]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון 8/5/00]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל פקדון מיוחד במטבע חוץ), התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון: 19/12/02]
תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשנ"ה-1994 [תיקון אחרון: 26/3/03]
תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תש"ם-1979 [תיקון אחרון: 4/1/01]
תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א) התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה), התשמ"א-1980 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת מהותן של הוראות מקלות ליהלומן), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות דו-חדשיות) (הוראה שעה) התש"ן-1989 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 17/8/04]
תקנות מס הכנסה (קביעת ניכוי ממס), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 24/5/70]
תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 28/5/87]
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 4/4/2000]
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לענין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 4/4/2000]
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעורי ריבית לענין סעיף 19), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון 25/1/04]
תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 26/6/03]
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986 [תיקון אחרון 2/5/04]
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על ריבית על פקדונות במטבע חוץ), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 19/12/02]
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על ריבית על פקדונות פת"מ), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על ריבית על פקדונות פת"מ), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 19/12/2002]
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון 14/1/90]
תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי מפעל מעורב ולגבי מלאי ממוצע), התשמ"ח-1987 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (תנאים להתרת הוצאות בגין תשלומי מעביד לקופת גמל), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 31/3/98]
צו מס הכנסה (דיבידנד מהכנסה מועדפת), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון: 19/12/02]
צו מס הכנסה (דין עוסק באבני חן כדין יהלומן), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסות-חוץ של תושב ישראל), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון 1/12/92]
צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון: 3/2/03]
צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (ניכוי במקור מדיבידנד מאת שואל), התשנ"ב-11992 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (ניכוי במקור מדמי השאלה), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (ניכוי במקור מהכנסה על פי הסכם בעניין שערי מטבע עתידיים), [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 12/1/04]
צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב ישראל בחברה [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור כללי ממס על מילווה במטבע חוץ שמקבלת המדינה), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון: 5/3/98]
צו מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס לריבית שמשלם תושב ישראל בשל הלוואה מתושב חוץ), התשמ"ח [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 17/4/80]
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון חפשי במטבע חוץ), תש"ל-1970 [תיקון אחרון 17/6/97]
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסויימות של קרן תושבי חוץ), התשמ"ט-1989 [18/3/99]
צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 23/9/87]
צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה למפיצי מפעל הפיס), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על סכום אינפלציוני ועל הפרשי שער בידי קרן נאמנות), [תיקון אחרון 12/7/92]
צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדון נת"ד), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדונות תושבי חוץ), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון 9/3/81]
צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון לגבי מכירת נייר ערך מסחרי), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית או על דמי ניכיון לבעלי נייר ערך מסחרי), התשנ"ב [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לבעל נייר ערך מסחרי), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית מאיגרות חוב), תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון: 19/12/02]
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון ממכירת איגרות חסכון), תשכ"ו-1966 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון ממכירת מניות), התשמ"ב-1981 [תיקון אחרון 31/12/02]
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון מתעודות פקדון), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ) [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל), [תיקון אחרון 7/7/86]
צו מס הכנסה (פטור) (ריבית ודמי שכירות בשל כלי טיס וכלי שיט), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 10/8/78]
צו מס הכנסה (פטור של רשויות מקומיות), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 7/5/64]
צו מס הכנסה (קביעת בעל עסק זעיר), התשמ"ג-1982 [תיקון אחרון 22/5/83]
צו מס הכנסה (קביעת דיבידנדה כהכנסה), תשי"ז-1956 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 2/11/95]
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל כהכנסה), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת עמלת ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון 9/8/77]
צו מס הכנסה (קביעת ריבית והפרשי הצמדה כהכנסה), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 12/7/92]
צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 28/10/97]
צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון 9/8/77]
צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), תשל"ב-1971 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת תמורה ממכירת נייר ערך זר כהכנסה וניכוי במקור מהתמורה), [תיקון אחרון: 31/12/02]
צו מס הכנסה (קביעת תקופה לגבי ניירות ערך מסחריים), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט [תיקון אחרון 23/9/87]
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה כהכנסה), תשל"ד-1973 [תיקון אחרון 26/6/79]
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל [תיקון אחרון 12/3/82]
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), [תיקון אחרון 3/2/04]
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 3/2/04]
צו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 15/10/98]
צו מס הכנסה (תשלום המס בזמן הגשת דין וחשבון), תשי"ג-1953 [אין תיקונים]
הכרזת מס הכנסה (תחולת חלק ה' לפקודה), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 20/4/04]
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות [תיקון אחרון: 11/5/03]
כללי מס הכנסה (הלוואות מיועדות בקיבוץ), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 21/10/79]
כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), תשל"ח-1977 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב חוץ בשל הוצאות להחזקה במוסד), התשמ"ב-1981 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (מניעת כפל מס עקב שלילת הטבות במיזוג), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה), תשל"ח-1977 [תיקון אחרון 18/11/99]
כללי מס הכנסה (ניכויים וזיכויים לאזרח ישראלי תושב האזור), תש"ם-1979 [תיקון אחרון 23/11/84]
כללי מס הכנסה (נכויים מסויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת), תשל"ח-1977 [תיקון אחרון 12/8/86]
כללי מס הכנסה (פטור מחובת ניהול חשבונות לבעל עסק זעיר במקרים מיוחדים), [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990 [תיקון אחרון 12/7/94]
כללי מס הכנסה (הוראות בדבר העברת כספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת), [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (קביעת ממוצע שנתי), התשנ"ג-1992 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד למועד המיזוג), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (תוספת פחת לבנינים מושכרים בשכירות מוגנת), תשל"ח-1977 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (תיאומים לענין מיזוג שבו שולמה תמורה במזומנים), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (תיאומים לענין סעיף 102 במיזוג או בפיצול), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
הוראות מס הכנסה (חלוקת פריטים שלא היו רשומים במועד הפיצול), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
הוראות מס הכנסה ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) [תיקון אחרון: 31/12/03]
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
קביעת גופים ציבוריים לענין דרישת ידיעות [אין תיקונים]
קביעת מס הכנסה (שיעור הקנס על פיגור בתשלום מקדמות), התשמ"ז-1986 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ"ו-1985 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הכנסה שסעיף 3 לחוק עידוד [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (כללים להגנה מפני שחיקה אינפלציונית [תיקון אחרון 15/8/88]
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים [תיקון אחרון 15/8/88]
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 17/2/03]
תקנות מס הכנסה (ניכוי לחברת גז), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב המיוחד בשל האינפלציה), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הון עצמי ונכסים מוגנים בקיבוץ), התשמ"ג [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (כללים להגנת הון שהושקע במלאי בעלי חיים [תיקון אחרון 17/5/84]
תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (נכסים מוגנים במושב ובכפר שיתופי), [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (קביעת שיעור לענין זקיפת ריבית רעיונית [אין תיקונים]
חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 6/3/92]
כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947 [תיקון אחרון: 10/4/86]
צו הסמים המסוכנים (מתילמורפיון ואתילמורפיון), 1936 [תיקון אחרון: 28/6/45]
תקנות הסמים המסוכנים (קודאין ודיונין), 1936 [אין תיקונים]
תקנות הארכיון, 1935 [תיקון אחרון: 29/1/59]
תקנות בתי המשפט השבטיים, 1937[תיקון אחרון: 4/11/54]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות פיקוח על המטבע), התש"ס-1999 [אין תיקונים]
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התש"ס-1999 [אין תיקונים]
תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999 [תיקון אחרון: 12/7/00]
תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), התש"ס-1999 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ דברת), התש"ס-1999 [אין תיקונים]
כללי הטוענים הרבניים (סדרי דין בבית הדין המשמעתי), התש"ס-1999 [אין תיקונים]
צו הגנת הפרטיות (הקמת יחידת פיקוח), התש"ס-1999 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התש"ס-1999 [אין תיקונים]
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 [תיקון אחרון: 18/5/00]
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 18/5/00]
תקנות החברות (מיזוג), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 3/4/03]
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 3/4/03]
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 7/4/03]
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמירת הניקיון), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
צו ההגבלים העסקיים (קביעת תחנת משטרה), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 28/7/04]
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 1/5/01]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 31/1/02]
תקנות הסדרים במשק המדינה (מכירת גז על ידי יצרני גז), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 16/1/2001]
תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 11/3/04]
תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 7/4/03]
תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התש"ס-2000 [תיקון אחרון 1/7/04]
תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר בעד שירותי בריאות), התש"ס-2000
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (כללים למכרז להפעלת מרפאה בישובים קטנים), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(מסמכים נוספים), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (דיווח למדור התשלומים), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 31/3/04]
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 7/4/03]
תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (שיתוף פעולה עם רשות חוץ), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים - ארציים נייחים), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 5/7/04]
תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ס-2000 [תיקון אחרון 19/12/02]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 [תיקון אחרון: 8/8/02]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (קביעת תקומת רישום למסחר בבורסה בחו"ל), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ), התשס"א-2000 [תיקון אחרון: 7/4/03]
תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו), התשס"א-2000 [תיקון אחרון: 7/4/03]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000 [תיקון אחרון: 19/9/02]
תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס"א-2000 [תיקון אחרון: 12/7/01]
צו שירות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו ניירות ערך (חברת רישומים), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 18/2/02]
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק), התשס"א-2001 [איןתיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (כמות הסם בעבירות סמים שבהן מועבר חומר החקירה לתובע מוסמך), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הפרטיות (אגרות), התשס"א-2000 [תיקון אחרון: 31/12/03]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התשס"א-2000 [תיקון אחרון: 31/12/03]
תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000 [תיקון אחרון 22/5/02]
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (אגרות), התשס"א-2000 [תיקון אחרון: 26/8/02]
צו סדר הדין הפלילי (קביעת תארים אחרים של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
תקנות החברות (אגרות), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 30/3/04]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (סלובקיה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (רוסיה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ספרד), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות שירות ביטחון (קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס"א-2001 [בוטל]
כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א- 2001 [18/8/03]
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הלעטת אווזים), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 30/4/04]
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חברת החדשות של הערוץ השלישי), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001 [תיקון אחרון: 10/6/04]
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו הגז (בטיחות ורישוי) (הפחתת הסיכון בגלילות) (הוראת שעה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס"א-2001 [תיקון אחרון 13/6/02]
צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א- 2001 [תיקון אחרון: 31/10/02]
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 23/2/04]
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א- 2001 [תיקון אחרון: 8/8/04]
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 18/10/01]
כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים כפריים ותנאיו), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 1/7/04]
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 1/7/04]
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 1/7/04]
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 1/7/04]
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 1/7/04]
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 1/7/04]
צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים), התשס"א- 2001 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות הטוענים הרבניים, התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 21/11/02]
צו ההסדרים במשק המדינה (שיעור תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא ולבית חולים ציבורי כללי), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש"ז) (בקשה לתגמול), התשס"א- 2001 [אין תיקונים]
תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים - שחרור מוקדם), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 24/8/03]
תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות שירות ביטחון (התנדבות לצורך קבלת טיפול רפואי), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (תמלוגים), התשס "א-2001 [אין תיקונים]
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (סוגי חברות דלק הפטורות מרישום), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
תקנות חתימה אלקטרונית (חתימ ה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב-2001 [תיקון אחרון: 14/10/02]
תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו הריבית (שינוי שיעורים), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון 15/4/04]
תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ב-2001 [תיקון אחרון: 31/12/02]
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (הוראות שעה להפעלת הערוץ השלישי), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות ואגרות), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 4/11/03]
תקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות סדר הדין הפלילי (גביית ח וב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק מותר במסחר), התשס"ב-2001 [תיקון אחרון: 11/5/03]
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס"ב-2001 [תיקון אחרון: 18/8/03]
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס"ב-2001 [תיקון אחרון: 29/5/02]
תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הצרכן (הכשרה מתאימה להסמכה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (תנאים שבהם העברת נכסים על ידי חברה קולטת או פיצולה לא ייחשבו כאי קיום תנאים), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (תנאים שבהם פיצול או מיזוג של חברה שאליה הועבר נכס לא ייחשבו כאי קיום תנאים), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניה מוקצית בחברה תושבת ישראל), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לניהול המאגר ולאבטחת המידע שבו), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 23/7/03]
כללי לשכת עורכי הדין (רישום חברי הלשכה במחוזות), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (הוראות מיוחדות בדבר סדרי הרישום למחוז הצפון ועררים עליו), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו התכנון והבניה (תל-אביב-יפו), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו התכנון והבניה (קצרין), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח ניהול רישומים של נותני שירותי מטבע) התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 29/5/02]
צו סדר הדין הפלילי (דחיית מועד תשלום קנסות לאנשי מילואים), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (הארכת תקופת תשלום), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 6/8/03
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 28/8/03]
צו איסור הלבנת הון (כניסה לתוקף של פרקים ג' עד ה' לחוק), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (השתתפות במכרז לזיכיון לשידורי רדיו בערבית), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות שמאי מקרקעין (ערר על בחינות), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 4/11/03]
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תדרים למיתקני גישה אלחוטית), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
צו ביטוח בריאות ממלכתי (מימון מועצת הבריאות), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 25/1/04]
צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002
צו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 17/6/04]
תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה בדבר הגבלת סכומי ההפקדות לקופת גמל לתגמולים), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (כללים בדבר הקטנת חוב מס) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 9/3/03]
תקנות שמאי מקרקעין (כשירות ממלאי תפקידים), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מיסוי מקרקעין ושבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס במכירת זכות באיגוד מקרקעין), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (הקלת מס במכירת איגרת חוב הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשס"ג-2003 [תיקון אחרון: 1/3/04]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשס"ג-2003 [תיקון אחרון: 1/6/04]
קביעת הנוטריונים (השתלמות), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' 2), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות גפ"מ), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת סכום תקבול שלא נרשם), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 17/2/03]
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (כללים למימון הגנות חוף בים המלח), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי או עיבוי הבניה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים - מתן התראות), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופית (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון 26/6/03]
צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת ריבית בהכנסה), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 10/6/04]
תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 10/6/04]
כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 31/7/03]
תקנות שמאי מקרקעין (ועדת התמחות), התשס"ג-2002 [בוטל]
תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בפסול דין), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 9/10/03]
צו מס הכנסה (קביעת תמורה, תשלום או רווח הון ממכירת נייר ערך או מעסקה עתידית כהכנסה), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 24/6/04]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 17/2/03]
צו מס הכנסה (קביעת דמי השאלה כהכנסה), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 31/12/03]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מדמי השאלה) התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 24/6/04]
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון 26/6/03]
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מילווה המדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 1/1/04]
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות כהכנסה), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
צו שירות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק), התשס"ג-2003 [תיקון אחרון: 24/8/03]
תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (תיאומים לענין סעיף 102 במיזוג או בפיצול), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מנוות לעובדים), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות שירות הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי התאמה ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי התאמה ביטחונית), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת תשלום מקדמות להכנסתה של קרן נאמנות), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור מס להכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת ושל קרן נאמנות מעורבת), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (בולגריה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובד סוציאלי), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות רואי חשבון (ניגוד ענינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003 [תיקון אחרון: 15/9/03]
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מאגר מידע), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים למסירת מידע), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו ההסדרים במשק המדינה (שיעורי תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא ולבית חולים ציבורי כללי), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (הודעה בכתב על נזק), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל ענין), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (קבלת מידע מאת רשות מס), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין מוכר שחלו עליו הוראות החוק), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (תדירות דיוני מוסד תכנון), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת תשלום שמשלמת חברת ביטוח בהכנסה) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (כללים בדבר תוספת לשיעורי מענק באזורי עדיפות), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (הוראת שעה לשנת המס 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003 [תיקון אחרון: 26/2/04]
תקנות הנכים תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר) (העברת סכומים מאבנר לקרנית), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (היוועצות בחבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית ביחס לתכנית), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצעת תקן), תש"ך-1959 [תיקון אחרון: 25/8/66]
צו שירות התעסוקה (הכרה בלשכת העבודה לימאים), תש"ך-1959 [אין תיקונים]
צו הביטוח הלאומי (קביעת פקודת הפיצויים לעובדים כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי-ביטוח), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (מכונאות רכב - מכוניות), תש"ך-1960 [תיקון אחרון: 1/8/68]
תקנות החניכות (טבחות), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
צו סימני המסחר (איסלנד), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי בני- משפחה), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959 [תיקון אחרון: 21/3/63]
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש"ך-1959 [תיקון אחרון: 30/4/92]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים במינוי קיים על ידי עובד שאיננו אזרח ישראל), תש"ך-1959 [אין תיקונים]
תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש"ך-1959 [תיקון אחרון: 14/7/04]
צו העיריות (העברות מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו), תש"ך-1959 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות) תש"ך-1959 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (מלצרות), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), תש"ך-1960 [תיקון אחרון: 26/2/04]
תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי-חולים), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (תקופת כהונה של עובדים זמניים), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
תקנות שירות התעסוקה (גימלאות לעובדי השירות), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 [תיקון אחרון: 18/5/04]
תקנות העיריות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
צו המועצות המקומיות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 כללים ונוהל לבדיקות רפואיות [תיקון אחרון: 19/5/88]
חוק עזר לאיגוד ערים אזור חיפה (ביוב) (היטל), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (גימלאות) (חישוב תקופת שירות שאינה רצופה), תשכ"א-1961 [תיקון אחרון: 26/5/88]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פחת), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
תקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הבטחון בכרמלית בחיפה), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
תקנות שירות התעסוקה (תעודות מקצוע), תשכ"א-1961 [תיקון אחרון: 14/5/75]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשכ"א-1961 [תיקון אחרון: 11/5/72]
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), תשכ"א-1960 [תיקון אחרון: 2/8/73]
תקנות החניכות (תפירת קונפקציה) (לבנים), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש), תשכ"א-1960 [תיקון אחרון: 2/1/75]
תקנות שירות התעסוקה (תחולת החוק על המדינה כמעביד) תשכ"א - 1960 [תיקון אחרון: 21/12/89]
צו בתי החרושת (תמצית הפקודה), תשכ"א-1961 [תיקון אחרון: 21/3/63]
תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות), תשכ"א-1961 [תיקון אחרון: 7/3/69]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 23/2/78]
תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות)(מס' 2), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 14/3/96]
צו ההגנה (כספים) (הגבלת עבירותם של ניירות ערך והמצאת דינים וחשבונות), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 25/4/68]
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים)(הצהרת אמונים)(עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (תקופת כהונה של עובדים זמניים) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 7/5/70]
כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 9/10/69]
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 9/10/69]
כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב- 1962 [תיקון אחרון: 2/10/69]
תקנות איגודי ערים (דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין(קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות),תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 21/2/02]
צו שירות התעסוקה (הקמת לשכה לעובדים אקדמאים ותחום שיפוטה), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי), תשכ"ב-1962[תיקון אחרון 30/7/00]
כללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 11/2/97]
כללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) תשכ"ב -1962[תיקון אחרון: 31/7/83]
תקנות הרשויות המקומיות (הסדרת שמירה)(סדרי הדין בפני ועדת ערר), התשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 1/9/94]
כללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בית דין מחוזיים), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 30/11/83]
תקנות החניכות (חשמלאות), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 29/11/62]
תקנות החניכות (קירור), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים), התשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 3/6/65]
תקנות החניכות (ריתוך), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשי"ד-1962 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (תפירת קונפקציה - בגדי נשים), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור הפחת על ציוד מסויים), תשכ"ב - 1962 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (אופסט), תשכ"ב - 1962 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (גמר מלאכת עץ), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (ספרות נשים), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (קרמיקה), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (שרברבות), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות הנוער (טיפול והשגחה), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 27/2/64]
תקנות החניכות (כריכת ספרים), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (תעשיית מוצרי נייר), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
צו המועצות המקומיות, (שירות העובדים), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון: 10/4/77]
תקנות החניכות (נגרות חרושתית), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961 [תיקון אחרון: 21/3/61]
תקנות מס שבח מקרקעין ( מקום להפקדת יפוי כוח), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון]
תקנות שירות המדינה (מינויים)(חוזה מיוחד)(עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים)(אגרת השתתפות במכרז למשרה בכנסת), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
חוק שירות המדינה (מינויים) (בחינה ומבחן למשרה הפטורה מחובת המכרז בכנסת), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות, מבחנים וסדריהם) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי הכנסת), תשי"ט-1963 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), (תקן של מבחן הרטרידג') התשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות ארגון לשכות סעד (תפקידי המנהל וועדת הסעד), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון: 22/4/04]
תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), תשכ"ד - 1963 [תיקון אחרון: 19/11/98]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בועדות משמעת), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון: 8/1/81]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (עבירות משמעת לענין סעיף 19 לחוק), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי-קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
הוראת הפיקוח על עסקי ביטוח (החלת הוראות), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 8/10/65]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות ועדת משמעת ובית הדין), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון: 14/12/67]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 19/3/85]
כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות, מבחנים וסדריהם) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות (עובדי לשכת נשיא המדינה,) תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
תקנות מס שבח מקרקעין (אישור על ריווח, ממכירת זכות במקרקעין, הנתון לשומת מס הכנסה), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון: 19/1/84]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מהגבלות בשירות המדינה של הורה ואלמנה של נספה), תשכ"ד - 1963 [תיקון אחרון: 8/5/69]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
תקנות לשכת עורכי הדין (קביעת המועד לעורך דין שחדל להיות תושב ישראל), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
תקנות פנקס האימוצים, תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 13/7/00]
תקנות ההגבלים העסקיים (הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בין-לאומית), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
אכרזת דרכי ענישה (תסקיר של קצין מבחן), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 9/11/67]
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 25/7/01]
תקנות חופשה שנתית, (שימוש בכספי קרן חופשה), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון, (שירות מילואים), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 20/1/94]
תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 14/5/00]
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 2/3/95]
תקנות החניכות (טכנאות שיניים), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון: 19/7/73]
צו ההגנה (כספים) (העברת זכות למטבע-חוץ), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע אמנה בין ממשלת ישראל ובין הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות שירות התעסוקה (פטור חברי קיבוץ מזיקה ללשכת עבודה), תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון: 22/2/83]
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש) תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות שמאי מקרקעין, תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון: 11/5/04]
תקנות החניכות (חשמלאות רכב), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (ייצור נעלים), תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון: 12/9/63]
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (הקדמת תחילת החוק), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), התשכ"ג-1963 [תיקון אחרון: 14/10/02]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (השקעת הקרנות וההון של קרן פנסיה), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
כללי הפיקוח על עסקי ביטוח (אי תחולת הוראת חוק), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון: 25/4/69]
תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק שירות בתי הסוהר כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (פחחות רכב), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות המעשיים), תשכ"ג-1962 [תיקון אחרון 3/8/03]
צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מעונות (דרכי פיקוח), תשכ"ח-1967 [אין תיקונים]
תקנות שירותי הסעד (פניה למתן סעד או טיפול סוציאלי), תשכ"ח-1967 [תיקון אחרון: 27/8/87]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות שופט בערעור לפי סעיף 43 לחוק), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים לתשלום גימלאות [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים להבאה בחשבון של עבודה בארגון ציבורי), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ומילוות לנכים), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות השיפוט הצבאי (מתן טביעת אצבעות), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון (הכשרה חקלאית), תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון: 18/9/69]
תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון יום), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה מוקדמת על הוצאה לקיצבה), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על הוצאה לקיצבה), תשכ"ח-1968.[אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הסדר גביה מרוכזת), תשכ"ח - 1968 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לבתי מלון), תשכ"ח - 1968 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (מועד להעברת זכויות המתייחסות לתקופת שירות קודם), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (מכונאות רכב - אופנועים וקטנועים), תשכ"ה-1968 [אין תיקונים]
תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבתי הדין הצבאיים), תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון: 17/4/83]
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון: 28/7/04]
צו לשכת עורכי הדין (עבירות לגביהן לא יחול סעיף 77 לחוק), תשכ"ח-1967 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה מוקדמת על יציאה לקיצבה), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (גננות נוי), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון: 16/1/81]
תקנות החניכות (מגדנאות), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
תקנות האזרחות, תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון: 19/12/02]
תקנות הגנת הדייר (סדרי דין בבקשה לאישור הסכם), תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון: 11/6/02]
תקנות בזיון בית המשפט (סדרי דין בשיקול נוסף), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65), תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון: 19/3/78]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים לצירוף תקופת שירות קודם), תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון: 26/3/70]
תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות ועררים לנספח), תשכ"ט 1969 [תיקון אחרון: 9/7/82]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
תקנות החיילים המשוחררים (פטור ממכרז פומבי בשירות המדינה לנכי מלחמה), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
צו בתי דין לעבודה (הקמת בתי דין אזוריים), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 26/6/03]
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), תשכ"ט - 1969 [תיקון אחרון 7/4/2003]
תקנות החניכות (זבנות), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
תקנות השיפוט הצבאי (אופו השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 9/7/96]
תקנות רשות השידור (שידור סרטים עלילתיים), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ מאגרה), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 2/5/93]
תקנות בית-הדין לעבודה (אגרות), התשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 8/1/03]
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת ערר לענין קרקע חקלאית), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר-הדין האזרחי), תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון 31/3/98]
צו שירות התעסוקה (הקמה ומיזוג של לשכות עבודה ותחום שיפוטן), תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון: 13/6/84]
תקנות סדרי הדין בעניני בוררות, תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון: 7/7/87]
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון: 11/7/02]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על החלטת ועדה רפואית), תשכ"ט-1968 [אין תיקונים]
תקנות מרשם האוכלוסין (פרטי רישום נוספים בהודעת לידה או פטירה), התשכ"ט-1968 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (חברי גופים נבחרים או ממונים), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 30/6/91]
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 5/4/79]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פטור ליצואנים בתעשיה), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 12/9/75]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 22/2/87]
תקנות דיני העונשין (דרכי ענישה) (גמילה מדחף לסמים מסוכנים) תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 19/8/71]
תקנות השידור (תכניות לבתי הספר), תשכ"ו-1965 [אין תיקונים]
צו מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סוגי רכב שהוא ציוד), תשכ"ו-1965 [תיקון אחרון: 13/3/70]
תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון: 22/11/01]
תקנות הפיקוח על מעונות, (אחזקת ילדים במעון רגיל), תשכ"ו-1965 [תיקון אחרון: 28/10/93]
תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי עובדי רשויות מקומיות), תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון: 21/12/89]
תקנות הפיקוח על מעונות (פטור מרשיון לניהול מעון), תשכ"ו-1966 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית), תשכ"ו- 1966 [אין תיקונים]
כללי רשות השידור (הוצאה לאור של חומר שידורים ודרכי הפצתו), תשכ"ו-1966 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים),תשכ"ו - 1965 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ"ו-1965 [תיקון אחרון: 14/5/00]
צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ו-1966 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו), תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון: 13/6/89]
תקנות איגודי ערים (הדרך והמועד להגשת נימוקי התנגדות לתיקון צו מקים), תשכ"ו-1966 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ"ו-1965 [תיקון אחרון: 6/8/87]
תקנות רשות השידור (תקציב), תשכ"ו-1965 [אין תיקונים]
תקנות סדרי דין (ערעור על הטלת אגרה או קנס לפי חוק רשות השידור), תשכ"ו-1965 [אין תיקונים]
תקנות שירותי הסעד (סדרי הנוהל בועדות ערר), תשכ"ו-1965 [אין תיקונים]
תקנות למניעת מפגעים (בטיחות מקררים) (מנגנון לפתיחת הדלת מבפנים), תשכ"ו-1965[אין תיקונים]
תקנות חקירת סיבות מוות (שכר בטלה), תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
תקנות סדר הדין הפלילי (כשירות שוטר תובע וסמכויות), תשכ"ו-1966.[תיקון אחרון: 5/5/77]
תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לעניין סעיפים 213ו-214 לחוק), תשכ"ו- 1966.[אין תיקונים]
תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון: 17/6/04]
תקנות השיפוט הצבאי (התאמת החוק עם האמנה בדבר הטיפול בשבויי מלחמה), תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון: 29/11/67]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), תשכ"ה - 1964 [תיקון אחרון: 9/2/98]
כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים למשרות פטורות מחובת מכרז) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 9/10/69]
תקנות מס הבולים על מסמכים תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 11/5/04]
תקנות הפיקוח על מעונות (הודעה על החזקת ילד), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הולנד), תשכ"ה 1965 [אחן תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות), תשכ"ה 1965 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 11/3/97]
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 5/12/95]
תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 27/7/78]
תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 6/2/03]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים להסכם מיוחד), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 11/4/68]
תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות להיכלל ברשימות משלימות), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת סוגים נוספים לפרישה), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 14/11/68]
תקנות החניכות (מקצועות שונים בענף הבניה), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
תקנות רשות השידור (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי ערעורים לענין נספחים), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 5/8/04]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה על זכות בחירה מחדש), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 19/6/03]
תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 27/2/87]
תקנות החניכות (פרוונות), תשכ"ה-1964 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (שכר בטלת עדים בבית הדין המשמעתי), תשכ"ה-1964 [תיקון אחרון: 14/8/01]
תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני), התשכ"ז-1966[אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה, (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966 [תיקון אחרון: 28/5/70]
תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 13/6/89]
תקנות החניכות (תפירת קונפקציה - מלבושי סריג), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 23/3/87]
תקנות הרשויות מקומיות (רישום שטרי חוב), תשכ"ז- 1967 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), התשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון: 13/6/02]
תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון: 15/4/84]
תקנות מרשם האוכלוסין (סדר רישומם של אזרחים ישראליים בחוץ-לארץ), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הצהרה על ציוד), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
תקנות בית המשפט (שעת חירום) (אגרות), תשכ"ז 1967-- [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שוויו של מלאי מסוגים מסויימים ושוויו של מלאי בידי בעלים מסויימים), תשכ"ז - 1967 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק), תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון: 30/7/81]
תקנות שירות בטחון, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון: 21/6/04]
תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ"ז-1966 [תיקון אחרון: 26/2/98]
תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: 12/4/00]
תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי דין), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: 11/6/02]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש"ל-1969 [אין תיקונים]
תקנות הסעד (טיפול במפגרים)(סדרי דין בועדות ערר), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטה של ועדה מיוחדת בפני שרים), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטה בדבר תכנית מפורטת של ועדה מיוחדת בפני המועצה הארצית), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (רשומות), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: 30/1/03]
תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: 28/2/00]
תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969 [אין תיקונים]
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי משרד מבקר המדינה) תש"ל-1969 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים) (עובדי משרד מבקר המדינה) תש"ל-1969 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: 9/3/04]
צו ההגבלים העסקיים (דרכי הספקה של בירה), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: 21/6/04]
תקנות הכשרות המשפטית והאפטרופסות (סדר הדין וביצוע), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: 15/7/92]
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969 [תיקון אחרון: 31/7/03]
צו התעבורה (הקצבת אגרות), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (הודעת מנהלים), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: ]
תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: 7/9/93]
תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות שנוסדה מחוץ לישראל, מבנהו וצורתו), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שוויו של מלאי במעבר), תש"ל-1969 [תיקון אחרון: 25/5/76]
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בפני ועדת הערר למימי חופין), התש"ל-1969 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו), תש"ל-1969 [תיקון אחרון 21/5/85]
תקנות סדרי דין (המצאת מסמכים בשטחים המוחזקים) [אין תיקונים]
תקנות בית דין לעבודה (המצאת מסמך בשטחים המוחזקים), תש"ל-1969 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש"ל-1969 [אין תיקונים]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית משפט המחוזי), תש"ל-1969 [תיקון אחרון: 8/6/79]
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל-1969 [תיקון אחרון 26/11/98]]
תקנות החברות (סדרי הרישום של המחאת זכות), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970 [תיקון אחרון 10/6/99]]
כללי לשכת עורכי הדין (העסקת טוען רבני), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (המועד להגשת ערעור), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
תקנות הנוער (טיפול והשגחה), (סדרי דין), תשל"א - 1970 [תיקון אחרון: 23/6/83]
תקנות הגנת הדייר (מומחים), תשל"א-1791 [אין תיקונים]
תקנות ההסגרה, (סדרי דין וכללי ראיות בעתירת), תשל"א-1970 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (סדרי דין), התשל"א-1971 [תיקון אחרון: 11/6/02]
תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשל"א-1971 [תיקון אחרון: 13/8/02]
תקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים) תשל"א-1971 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי הדין), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) תשל"א-1971 [תיקון אחרון: 13/9/01]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק מלחמה) (כלי שיט המובילים דלק), התשל"א - 1970 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מעונות (הודעה על מקרי מוות), תשל"א-1970 [אין תיקונים]
תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), תשל"א-1971 [תיקון אחרון: 4/12/90]
תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971 [תיקון אחרון: 31/12/92]
צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין למשמעת של עובדי רשות השידור), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות עובד רשות השידור בתקופת השעיה), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות בית הדין למשמעת של עובדי רשות השידור), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל"א-1971 [תיקון אחרון: 23/12/76]
תקנות לעידוד השקעות הון (מתן פטור מתשלום אגרת בניה לבנינים להשכרה), התשל"א-1971 [אין תיקונים]
תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
תקנות השיפוט הצבאי (טופס הזמנת עד), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971 [תיקון אחרון: 24/12/97]
תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), תשל"א-1971 [תיקון אחרון: 24/3/98]
כללי לשכת עורכי הדין (איסור עיסוק בתיווך), תשל"א-1971 [תיקון אחרון: 11/5/2003]
תקנות הביטוח הלאומי (קצבת זקנה יחסית), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל"ב-1971 [תיקון אחרון: 24/9/74]
הוראות ניירות ערך(פטור הסוכנות היהודית), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק מלחמה לנכסי חוץ ישראליים) (ספינות דיג בים סוף), תשל"ב - 1972 [אין תיקונים]
תקנות איגודי ערים (עריכת תקציבים וניהול חשבונות), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
חוק עזר לדוגמה למועצות [תיקון אחרון: 18/5/80]
תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 20/8/03]
חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 1/6/76]
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק מפגעים), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 18/5/80]
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 22/6/89]
תקנות מרשם האוכלוסין (הטפסים להודעות לידה ופטירה), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 1/6/76]
צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 14/9/72]
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 1/12/95]
תקנות חוקרים פרטיים (סדר הדין של ועדת המשמעת), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 7/6/83]
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 22/4/93]
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 11/5/76]
תקנות שירות בטחון (מיועדים לשירות בטחון ויוצאי צבא השוהים בחוץ-לארץ), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי דין בועדות שחרורים), התשל"ב - 1971 [תיקון אחרון: 15/11/84]
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (חזיתות בתים), תשל"ב - 1971 [תיקון אחרון: 18/5/80]
חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון:1/6/76]
תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), תשל"ב - 1972 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון (סוגי בדיקות מוקדמות), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 6/1/94]
תקנות לעידוד השקעות הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות- מספר בבנינים), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 18/5/80]
תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), תשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 5/11/79]
תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 18/11/03
תקנות שירותי הסעד (מינוי פקידי שיקום), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
דרישת בנק ישראל (דו"ח נזילות), התשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 21/3/94]
תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מען), תשל"ד-1947 [תיקון אחרון: 17/12/98]
חוק נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 30/4/79]
צו מס רכוש וקרן פיצויים (שינוי השווי של מטעים על קרקע באזור עירוני שלא יועדה לבניה), התשל"ד-1974 [אין תיקונים]
צו מס רכוש וקרן פיצויים (שינוי השווי של מטעים על קרקע באזור עירוני שלא יועדה לבניה), התשל"ד-1974 [אין תיקונים]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בועדת ערר), התשל"ד-1973 [תיקון אחרון: 17/12/98]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל"ד- 1974 [אין תיקונים]
צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 15/2/04]
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 14/8/01]
צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 18/3/84]
תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), תשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 1/4/04]
חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות), תשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 1/6/76[
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל"ד-1974 [תיקון אחרון: 18/5/80]
תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג-1972 [תיקון אחרון: 12/10/97]
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל"ג-1972 [תיקון אחרון: 30/12/84]
תקנות המקרקעין (פטור מיוחד מאגרה), תשל"ג-1972 [אין תיקונים]
תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), תשל"ג-1972 [תיקון אחרון: 19/12/02]
תקנות לטיפול בחולי נפש (סדר דין בפני הועדה לשחרור מדמי אשפוז), תשל"ג-1972 [אין תיקונים]
תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בערעור לענין שחרור מדמי אשפוז), תשל"ג-1927 [אין תיקונים]
תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ג-1972 [תיקון אחרון: 21/2/82]
תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
תקנות מרשם האוכלוסין (צורתם של פנקסי לידות ופטירות), תשל"ג-1972 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גמלאות) (קביעת שוטרים לענין סעיף 2 לחוק), תשל"ג-1972 [אין תיקונים]
תקנות חוקרים פרטיים (עיסוקים אסורים), תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 23/12/76]
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 28/2/02]
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון)(מס' 2), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 19/12/02]
תקנות רואי-חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 27/4/76]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 20/10/99]
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 5/2/81]
תקנות השופטים, תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 16/10/86]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג- 1973 [תיקון אחרון: 24/3/04]
צו הסדר זכויות במקרקעין (שטח ורוחב מינימליים), תשל"ג-1972 [אין תיקונים]
תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית תשל"ג-1973.[אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גמלאות) (קביעת עובדים לענין סעיף 2 לחוק), תשל"ג (22 ביולי 1973) [אין תיקונים]
תקנות השבת אבידה, תשל"ג-1973[תיקון אחרון: 25/2/88]
תקנות הבחירות לכנסת, תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 24/4/02]
תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 14/9/03]
תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
תקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי-דין), התשל"ג-1972 [תיקון אחרון: 15/4/82]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים), תשל"ג - 1972 [אין תיקונים]
תקנות מרשם האוכלוסין (צורתן של תעודות לידה ופטירה), תשל"ג-1972 [אין תיקונים]
תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל"ג-1972 [תיקון אחרון: 28/6/73]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972 [תיקון אחרון: 30/7/98]
חוק עזר לדוגמא לעיריות (שווקים), תשל"ג-1972 [תיקון אחרון: 1/6/76]
חוק עזר לדוגמה למועצות המקומיות (שווקים) (מס' 2), תשל"ג-1972.[תיקון אחרון: 18/5/80]
תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 22/12/03]
תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 14/2/89]
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות רשות השידור (גמול), התשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 6/2/03]
תקנות קרן המדע הדו-לאומית למחקר ופיתוח תעשיתיים (פטור ממסים), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 18/8/81]
תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון ומענק לתשלום מסים עקיפים), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), תשל"ח-1977 [תיקון אחרון: 30/7/98]
תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון 31/5/00]
תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 15/11/90]
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 22/6/93]
תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 10/5/87]
צו זכויות במקרקעין (אגרת רישום שכירות ומשכנתה), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 1/7/04]
תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 23/4/87]
תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), תשל"ח - 1978 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון, (פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבמצפון או שבהווי משפחתי דתי), התשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון (פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבהכרה דתית), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
צו העיריות (היטל עינוגים), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), תשל"ח-1977 [אין תיקונים]
תקנות שירות התעסוקה (חובת מעבידים למסור פרטים), תשל"ח-1977 [אין תיקונים]
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים נוטריוניים הניתנים בבית המשפט), תשל"ח-1977 [אין תיקונים]
תקנות לעידוד השקעות הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), התשל"ח-1977 [תיקון אחרון: 26/2/85]
צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של ממלכת הולנד כחוק תגמולים לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשל"ח- 1978.[אין תיקונים]
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 2/9/03]
הנחיות מימון מפלגות (ניהול עניניה הכספיים של סיעה), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 25/11/02]
תקנות קרן המדע הדו-לאומית (פטור ממסים), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 18/8/81]
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
צו הנוטריונים (תפקידים מאושרים), התשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 21/11/96]
תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (נוהל התקנת כללים), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות לשכת עורכי הדין (פיקוח על קרן גמלאות), התשל"ח-1978 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכים), תשל"ט-1978 [תיקון אחרון: 19/6/01]
צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית) תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
תקנות התעבורה (פטור רכב לשעת חירום מאגרות רשיון רכב), תשל"ט - 1979 [אין תיקונים]
צו מס רכוש וקרן פיצויים (שוויים של מטעים ושל קרקע המשמשת בחקלאות), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (בנק זרע), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון: 1/1/89]
תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון: 7/11/91]
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון: 30/7/98]
צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון: 5/7/2000]
תקנות רשות השידור (תנאי עבודה) (דרגות אישיות), תשל"ט1979 [אין תיקונים]
תקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), תשל"ט-1978 [תיקון אחרון 28/4/92]
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 [תיקון אחרון: 25/12/02]
צו מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכום), תשל"ט-1978 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (הפחתת נקודת קיצבה מקיצבת ילדים), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון: 4/3/82]
תקנות בריאות העם (צרכי מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן, הקפאתן והשימוש בהן), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), התשל"ט-1979 [תיקון אחרון: 7/7/99]
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון: 14/5/00]
תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון: 23/12/84]
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי הדין של בתי הדין), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
צו הרשויות המקומיות (משמעת) (תחום האזור של בית דין אזורי), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נוהל וסדרי דין בועדות ערר), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
תקנות החברות הממשלתיות, (כהונה כדירקטור ביותר משתי חברות), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (טיפול עוקב), תשל"ו- 1976 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (בקשה להכרה בשירות פעיל), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנות השיפוט הצבאי (קביעת תקנות לענין תחולת הדין המשמעתי), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 17/2/77]
תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 8/8/04]
צו מס ערך מוסף (קביעת שיעור ריבית), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 16/10/86]
תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של לידות ופטירות), תשל"ו-1975 [תיקון אחרון: 1/6/84]
צו הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 16/10/86]
תקנות אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח (חסינות וזכויות יתר), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
צו מס ערך מוסף (תחילתו של החוק), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 28/8/86]
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו1976 [תיקון אחרון: 1/3/01]
תקנות מס ערך מוסף (סדרי הדין בערעור על הטלת קנס מינהלי), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 13/3/80]
תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת נכס נכה), תשל"ו-1975 [תיקון אחרון: 24/9/03]
תקנות הסעד (טיפול במפגרים), תשל"ו-1975 [אין תיקונים]
תקנות איגוד ערים (דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד ערים), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנות שירות המדינה (גמלאות)(תשלומים לענין סעיף 4)11 ) לחוק), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התשל"ו-1968 [תיקון אחרון: 22/2/01]
תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
תקנות השיפוט הצבאי (הרשות להמצאת רשיון הנהיגה), תשל"ו-1975 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (הודעה על חשש לאלימות)תשל"ו- 1975 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו), תשל"ו-1975.[תיקון אחרון: 11/6/02]
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים), תשל"ו-1975 [אין תיקונים]
תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הגשת בקשות), תשל"ו-1975 [אין תיקונים]
תקנות החברות הממשלתיות (הצהרת רכוש של מנהל כללי), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשויות מקומיות לרשום שינוי מען בתעודת זהות), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 6/8/81]
תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 30/7/98]
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 24/4/02]
תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 17/9/89]
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 20/1/94]
תקנות האגודות השיתופיות (דו"ח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 24/12/00]
תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (תחילת החוק לגבי נכים קודמים), תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 [תיקון אחרון: 25/1/04]
תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון: 24/12/00]
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), תשל"ה-1974 [תיקון אחרון: 17/8/04]
תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (בסיס לקביעת שווי של זכות במקרקעין), תשל"ה-1974 [אין תיקונים]
תקנות מס שבח מקרקעין (מועד לתשלום תוספת מס) תשל"ה-1974 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (הגשת מידע מיוחד), התשל"ה 1974 [תיקון אחרון: 29/10/74]
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר, תשל"ה-1974 [תיקון אחרון: 15/4/04]
צו מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכום מקסימלי לשווי כל נכסיו של בעל), תשל"ה - 1975 [אין תיקונים]
תקנות הטיס (מנחתים), תשל"ה-1975
תקנות מס רכוש וקרן פיצוים (סדרי דין בערעור על צו המנהל לגבי מלאי וציוד), תשל"ה - 1975 [אין תיקונים]
תקנות מס שבח מקרקעין (פטור מיוחד מתוספת מס), תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות לביצוע אמנת שטרסבורג (עזרה הדדית בעינינים פליליים), תשל"ה-1975 [תיקון אחרון 5/5/77]
תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974 [תיקון אחרון: 1/3/04]
צו בנק ישראל (מוסדות כספיים), תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל"ה-1975 [תיקון אחרון: 4/12/75]
תקנות מרשם האוכלוסין (קבלת פרטי רישום של נרשם), תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל"ה- 1975 [תיקון אחרון: 24/12/96]
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה - 1975 [אין תיקונים]
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, התשל"ז-1967 [תיקון אחרון 18/3/99]
הוראת השיפוט הצבאי (איסור הוצאת העתק של פרוטוקול), תשל"ז-1977[אין תיקונים]
תקנות משכן הכנסת ורחבתו, (פעולות ועדת הבחירות המרכזית), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
צו שיפוט בתביעות קטנות (ארגונים מייצגים), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
צו המועצות המקומיות (המועצה האזורית הגליל העליון) (חלוקה לחבלים), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 17/5/90]
צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), התשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 6/6/80]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל"ז 1977 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), תשל"ז 1977 [אין תיקונים]
תקנות החברות הממשלתיות (ערעורים), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז - 1977 [תיקון אחרון: 11/6/96]
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 31/12/02]
תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לילדים), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לזקנים), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (קביעת סוגי שירותים ברישום דירות שבעדם ייקבע תעריף מקסימלי), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי בפעולות לרישום דירות מגורים) תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 2/3/78]
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 9/2/00]
כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעסקאות דירות), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
תקנות הנוטריונים, תשל"ז 1977 [תיקון אחרון: 31/12/03]
תקנות הנוטריונים (שמירת מסמכים וספרים של הנוטריון הציבורי), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 12/12/02]
צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 20/10/80]
תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז 1977 [אין תיקונים]
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 30/3/86]
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 20/11/77]
תקנות הסכמים קיבוציים, (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1957 [תיקון אחרון: 8/3/90]
תקנות הנוטריונים (דרכי בקורת), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
תקנות הנוטריונים (עתקים שייגנזו בארכיון המרכזי), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
תקנות הטיס (רעש כלי טיס), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 14/12/95]
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), תשל"ז-1976 [תיקון אחרון: 24/9/03]
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (נערות נשואות שבגדר ילד), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 9/3/81]
תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 6/8/87]
צו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון: 25/5/94]
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז - 1977 [תיקון אחרון: 25/4/99]
תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1976 [תיקון אחרון: 11/2/97]
תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשל"ז-1976 [תיקון אחרון: 7/9/89]
תקנות החניכות (בחינות), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)(תנאי החזקת קטינים במעון) תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 [תיקון אחרון: 29/1/98]
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
צו עבירת קנס (זיהום אויר), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 8/11/88]
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 19/3/01]
כללי רשות הנמלים (ניהול תעמולת בחירות), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), תש"ם-1979 [תיקון אחרון: 25/6/87]
צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 15/11/90]
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר), תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 15/2/90]
תקנות הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל (פטור ממסים), תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 18/8/81]
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (פגיעה בראש), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכום ניכוי מן השוני של בנין מגורים), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אוירית), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 7/7/03]
תקנות רשות שדות התעופה (קבלת החלטות המועצה במשאל), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה) .תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן) תש"ם-1980 [תיקון אחרון 22/4/84]
צו מס שבח מקרקעין (שינוי שיעור הריבית), תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 29/1/84]
תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות סדרי דין (עתירות אסירים), תש"ם - 1980 [תיקון אחרון: 1/7/97]
תקנות שירות התעסוקה (העתק של תעודת מקצוע), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק עזר לדוגמה לעיריות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהשקעת חוץ גדולה), תש"ם-1979 [תיקון אחרון: 16/1/81]
תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 [תיקון אחרון: 28/7/04]
תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979 [תיקון אחרון: 9/3/95]
תקנות התעבורה (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש"ם - 1980 [אין תיקונים]
הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 24/12/97]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 20/5/82]
תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים), תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 6/1/98]
תקנות בריאות העם (אשפוז בבית חולים), התשמ"א-1980 [תיקון אחרון: 9/6/81]
תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 16/7/81]
תקנות התכנון והבניה (בנינים ציבוריים), התשמ"א - 1981[תיקון אחרון: 1/9/88]
צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 19/5/88]
תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה) התשמ"א-1981[אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 30/6/97]
תקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 1/7/04]
תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 23/7/87]
צו סדר הדין הפלילי (קביעת תאריהם של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 17/12/00]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ"א- 1981 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי חולים), התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון: 8/12/88]
צו מס בולים (תשלום אגרות על פי תקנות העמותות (אגרות) בבולים), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 14/6/90]
תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי הדין בתקופת שביתה ההשבתה של עובדים), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 29/6/00]
תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 26/8/02]
תקנות הטיס (נציגי המנהל), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 5/5/94]
תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 1/7/92]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון - שינויים במדד), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) התשמ"א - 1980 [תיקון אחרון: 12/3/98]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הנוהל בועדות ערר לענין פיצויים בעד נזקי מלחמה ונזק עקיף), התשמ"א - 1980 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (הודעה על אי-התאוששות לאחר הרדמה), התשמ"א-1980 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני-אדם), התשמ"א-1980 [תיקון אחרון: 25/6/99]
כללי לשכת עורכי הדין (קביעת תקופה לענין סעיף 9ב לחוק), התשמ"א - 1980 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), התשמ"א-1980 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 30/7/98]
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 1/4/04]
תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 25/9/00]
תקנות בריאות העם (כריתת איבר וטיפול בהקרנות לאור ממצאי בדיקה פתולוגית בלבד), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ותשלום שכרם), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 2/2/04]
הוראות בנק ישראל (הגדלת הון הבנק), התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
החלטת מימון מפלגות (יחידות מימון ומועדי תשלום), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון: 30/7/91]
תקנות הרכישה לצרכי ציבור (הפקדת פיצויים אצל האפוטרופוס הכללי) התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ"א - 1981 [אין תיקונים]
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב -1981 [תיקון אחרון: 11/6/02]
תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון: 18/10/01]
תקנות מחיקת הרשעות (סדרי המחיקה במרשם הפלילי), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
תקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ"ב - 1982 [תיקון אחרון: 30/6/03]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון: 20/6/85]
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום), התשמ"ב - 1982 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון: 29/5/03]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ"ב-1981 [אין תיקונ ים]
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981 [אין תיקונים]
כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון: 15/12/85]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון: 12/1/04]
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981 [תיקון אחרון: 8/7/85]
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (חלוקת הוצאות בין הרשויות האזוריות), התשמ"ב-1981 [אין תיקונים]
צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ"ב-1981 [תיקון אחרון: 1/10/97]
חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ב-1981 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) התשמ"ב-1981 [תיקון אחרון: 12/1/04]
תקנות סדר הדין הפלילי (פגישת עצור עם עורך דין), התשמ"ב - 1981 [תיקון אחרון: 24/12/81]
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981 [תיקון אחרון: 19/9/02]
תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (דיווח על לידת תינוקות עם מומים), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
צו העיריות (היטל עינוגים) (פטור), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (שיחות טלפון), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון: 30/6/97]
תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים), התשמ"ב-1982 [בוטל]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ"ד-1983 [אין תיקונים]
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 1/4/98]
תקנות הבזק (הודעה למחזיק במקרקעין), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 25/12/02]
צו הבזק (תעתיק של מסר בזק כראיה), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 5/8/99]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 25/2/88]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 8/3/01]
תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 2/9/03]
תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 26/1/87]
כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 20/6/96]
תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 22/2/99]
תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח - קנסות והפרשי הצמדה), התשמ"ד - 1984 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 12/2/91]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 4/4/00]
תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 20/6/91]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 8/8/04]
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 30/9/01]
תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 30/1/03]
תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 5/3/98]
תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ"ד-1984[ תיקון אחרון: 31/7/88]
צו הריבית (קביעת הצמדה), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 10/5/01]
תקנות בתי המשפט (סדרי דין-לשחזור תיקים ומסמכים) התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (טופסי הסכמה), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד - 1984 [תיקון אחרון: 20/6/96]
תקנות סדר הדין בדיון נוסף, התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (מסירת הודעה לרשות), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 7/4/03]
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הרשעות ועונשים לפי פקודת המשטרה שאינם פרטי רישום), התשמ"ד-1983 [אין תיקונים]
תקנות הטיס (הובלת חמרים מסוכנים), התשמ"ד-1983 [תיקון אחרון: 23/2/87]
תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ"ד-1983 [תיקון אחרון: 30/12/84]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל- כלוריד), התשמ"ד-1983 [תיקון אחרון: 8/3/99]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 [תיקון אחרון: 8/3/99]
צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול), התשמ"ד-1983 [תיקון אחרון: 14/2/85]
צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד-1983 [תיקון אחרון: 8/3/99]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 12/7/00]
צו הבזק (פטור ממסים ואגרות), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (מתן שירותי בזק למדינה), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
צו הבזק (האזנת סתר - דין עובד), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
צו הבזק (נכסים ותביעות המועברים לחברה), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
כללי הבזק (כניסה למקרקעין לשם מתן שירותי בזק למקרקעין אחרים), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 24/5/84]
כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בשדות התעופה), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 15/12/85]
כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 6/12/01]
כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות ממסוף המעבר היבשתי ברפיח), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי דין בערעור), התשמ"ג-1982 [אין תיקונים]
צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 12/1/04]
כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 3/5/01]
תקנות השיפוט הצבאי (בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
תקנות החוזים האחידים, התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 22/2/01]
תקנות החוזים האחידים (סדרי דין בבית הדין וסדרי דין בערעור), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 19/8/01]
תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 17/6/04]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 7/12/89]
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), התשמ"ג-1982 [תיקון אחרון: 27/4/86]
תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי), התשמ"ג -1982 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 30/7/98]
צו שיפוט בתביעות קטנות (הסמכת בתי משפט) התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון 30/8/01]
תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 25/7/91]
תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
תקנות השיפוט הצבאי (ניכוי קנסות ופיצויים), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק - אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 30/7/00]
תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 29/8/91]
צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 15/4/04]
כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 19/8/01]
תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987 [תיקון אחרון: 10/5/01]
תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ח- 1987 [אין תיקונים]
תקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים), התשמ"ח-1987 [תיקון אחרון: 18/6/96]
תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 20/7/95]
תקנות הבזק (מכרזים), התשמ"ח-1987 [אין תיקונים]
כללי הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ושעות ההצבעה), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 25/12/02]
תקנות הבזק (זכיונות), התשמ"ח-1987 [תיקון אחרון: 21/6/04]
תקנות הבזק (שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי), התשמ"ח-1987 [אין תיקונים]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תקנים ומיפרטים של רשתות כבלים), התשמ"ח-1987 [תיקון אחרון: 7/12/03]
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים), התשמ"ח-1987 [תיקון אחרון: 22/4/04]
תקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987 [תיקון אחרון 8/1/03]
תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 [תיקון אחרון: 20/7/99]
תקנות התכנון והבניה (דיווח על בניה שלא כדין), התשמ"ח-1987[אין תיקונים]
תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות) התשמ"ח-1987 [אין תיקונים]
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 [תיקון אחרון: 17/12/98]
צו בריאות העם (בדיקות רפואיות ומתן הוראות לעניין תסמונת הכשל החיסוני הנרכש), התשמ"ח-1987 [אין תיקונים]
תקנות סדרי דין (עבודת שירות), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 15/2/96]
תקנות העונשין (נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשמ"ח-1987 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהלית (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 21/7/02]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הצגת חמץ), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 31/1/02]
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 15/6/98]
תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 6/1/00]
תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 25/4/99]
צו מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לקרקע שהוכרזה כגן לאומי), התשמ"ח - 1988 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 15/6/93]
כללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 8/8/89]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 13/9/01]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הוראות שירות התעסוקה), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 12/6/91]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 19/2/01]
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (סדרי דיון ועבודה של הקרן לקידום טכנולוגי), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (טפסי הודעה), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 21/11/91]
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון)(הוראות שעה), התשמ"ח-1988.[אין תיקונים]
כללי רשות שדות התעופה (הובלת משגורי יבוא ממסוף המטענים בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 26/10/95]
צו ניירות ערך (הגבלת מתן אשראי למקבל אשראי יחיד), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט-1988 [אין תיקונים]
תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 [אין תיקונים]
תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית), התשמ"ט-1988 [תיקון אחרון: 11/2/97]
תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 [אין תיקונים]
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ"ט-1988 [אין תיקונים]
תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), התשמ"ט-1988 [תיקון אחרון: 15/6/93]
תקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון: 11/1/96]
כללי הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס חלוקה צודקת של הנטל - ניכוי במקור), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (סימון בתשריטים), התשמ"ט 1989 [תיקון אחרון: 12/3/02]
צו הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (המועד הקובע לענין משק הגז), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
תקנות הבחירות לכנסת (סדרי דין בערעורים על תוצאות הבחירות), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון: 12/10/89]
צו הרשויות המקומיות (כהונת סגנים בעיר הבירה), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית משפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין), התשמ"ט-1988 [תיקון אחרון 11/3/89]
תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988 [תיקון אחרון: 28/6/90]
תקנות העבירות המינהליות (סדר דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19ו-20), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
תקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון: 8/1/03]
צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון: 28/3/89]
תקנות שירות בטחון (אמצעי זיהוי), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון 30/6/03]
תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת מיזוג, הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג חברות), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון 19/4/99]
צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
תקנות ההוצאה לפועל (סגירת תיקים - הוראת שעה), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון: 8/3/90]
תקנות האזנת סתר, התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 16/7/01]
צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית תמר), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 17/12/00]
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי-דין דתיים), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 17/12/00]
צו בית הדין לעבודה (מספר השופטים בבתי הדין האזוריים), התשמ"ו 1986 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 19/3/01]
צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 21/1/88]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 21/9/03]
תקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 [תיקוו אחרון: 30/7/00]
תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ"ו-1985 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני), התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון: 12/6/91]
כללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות), התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון: 1/5/88]
כללי רשות השידור (מימון חוץ למישדרי טלויזיה), התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון: 3/11/94]
קביעת מס שבח (שינוי השיעור לגבי התקופה העודפת), התשמ"ו-1985 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון: 13/12/86]
כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר במסופי המעבר היבשתיים), התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון: 29/1/95]
תקנות התכנון והבניה (כינוי תכניות), התשמ"ו-1985 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 10/4/94]
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 6/6/96]
צו סדר הדין הפלילי (עבירת קנס - הגנת חיית הבר), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 28/5/98]
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 2/5/04]
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 31/12/02]
הוראות בנק ישראל (הגדלת הקרן השמורה), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשמ"ו-1986 [בוטל]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח), התשמ"ו-1986 [בוטל]
תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 14/12/89]
תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
הוראת הבזק (פרסום כללים), התשמ"ו 1986 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 21/9/03]
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 8/5/97]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - הגבלת העישון במקומות ציבוריים), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 28/12/93]
תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 15/6/93]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 13/1/94]
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 19/9/96]
תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 12/1/99]
תקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון 21/3/96]
תקנות פשיטת רגל (אגרות), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
כללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 12/10/86]
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 22/6/98]
תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי סעיפים 224ו-231 לחוק), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
צו החברות (פירוק) (פקדון לכיסוי מסים והוצאות), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
תקנות סדרי דין בענין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה-1984 [תיקון אחרון: 20/12/85]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה-1984 [תיקון אחרון: 31/12/93]
תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים), התשמ"ה-1984 [תיקון אחרון 24/4/02]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 8/3/99]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 8/3/99]
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לענין האזנת סתר), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 28/4/92]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הנקיון), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 10/8/93]]
צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף ומעות), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
כללי מס שבח מקרקעין (חישוב סכום הפרשי ההצמדה והריבית המשוערים), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (אגרות שירותים), התשמ"ז-1986 [תיקון אחרון: 15/2/97]
תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעין), התשמ"ז-1986 [תיקון אחרון: 3/2/94]
תקנות התעבורה (פטור מחובת רישום ורישוי וחובת רשיון נהיגה לאופניים עם מיתקן עזר), התשמ"ז - 1986 [אין תיקונים]
צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 25/12/02]
תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 9/7/01]
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז - 1986 [תיקון אחרון: 26/3/90]
תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 30/3/99]
תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ"ז-1986 [אין תיקונים]
כללי הבזק (שירותי החברה), התשמ"ז-1986 [תיקון אחרון: 20/2/92]
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחייבויות של מבטח), התשמ"ז-1986 [נוסח אחרון לפני ביטול]
תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף), התשמ"ז-1986 [תיקון אחרון: 20/3/97]
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 11/9/02]
תקנות בריאות העם (מיתקן דישון במערכת מים), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 5/5/92]
תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 22/2/99]
הוראות בנק ישראל (הגדלת הקרן השמורה), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 5/7/00]
צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 21/7/02]
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוקים שאינם הולמים את מקצוע עריכת-הדין), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 11/5/03]
תקנות גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ"ז- 1987 [תיקון אחרון: 11/2/97]
תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
תקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 1/4/01]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ו-1987 [תיקון אחרון: 1/4/01]
תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון: 31/12/01]
תקנות שירות בטחון (פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבהכרה דתית), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הצרכן (פרטי חוזה הלוואה שאינה הלוואה בנקאית), התש"ן-1989 [אין תיקונים]
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), התש"ן-1989 [תיקון אחרון: 24/6/03]
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל-אביב)), התש"ן-1989 [תיקון אחרון: 24/6/03]
תקנות המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התש"ן-1989 [תיקון אחרון: 22/8/96]
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
כללי הבזק (ביעור חומר ארכיוני שבידי החברה), התש"ן-1989 [אין תיקונים]
הודעת הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) (קביעת היחס לפיו תקבע הקרן השמורה), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
תקנות העיריות (כללים להסדרת שיעור גמול לנציגי עיריה בגוף המנהל בתאגיד עירוני), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון (פטור לאם לילד ולאשה הרה), התש"ן-1989 [אין תיקונים]
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), התש"ן-1990 [תיקון אחרון: 25/3/02]
תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש"ן-1990 [תיקון אחרון: 1/7/92]
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן-1990[אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - איגוד ערים אזור רמת גן, בני ברק וגבעתיים) (בתי מטבחיים, שחיטה ופיקוח וטרינרי), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - איגוד ערים)(שירותי כבאות), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידור תשדירי שירות ושידורי חסות), התש"ן-1990 [תיקון אחרון: 6/12/90]
צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום לנוער לדון קטינים על פשעים) התש"ן-1990 [אין תיקונים]
תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה), התש"ן-1990 [תיקון אחרון: 9/11/95]
כללי הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיאום ההכנסה וחישוב ההטבות בשנת המס 1990), התש"ן-1990 [תיקון אחרון: 27/12/90]
תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש"ן-1990[תיקון אחרון: 15/7/90]]
תקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש"ן-1990 [תיקון אחרון: 11/3/04]
תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש"ן-1990 [תיקון אחרון: 6/5/93]
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האיטלקית), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
צו הביטוח הלאומי (קביעת חוקי תגמולים הפטורים מתשלום דמי ביטוח), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז - החלפת ספק גז), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון: 18/5/94]
תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ"א-1990 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (העתקים צילומיים צבעונים של תשריטים), התשנ"א-1990 [אין תיקונים]
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א-1990 [תיקון אחרון: 21/5/92]
תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ"א-1990 [תיקון אחרון: 4/7/91]
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 [תיקון אחרון: 30/6/03]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-1990 [תיקון אחרון: 8/3/99]
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 [תיקון אחרון: 8/3/99]
תקנות התעבורה (פטור מרישום ורישוי של גרורים למגורים מסוג מסויים), התשנ"א - 1990 [אין תיקונים]
תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון: 13/1/92]
תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון: 13/1/92]
תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ"א -1991 [תיקון אחרון: 27/3/2000]
תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה) התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
תקנות הסמים המסוכנים (בדיקה מדגמית של סמים), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הצרכן (פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף ומעות), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
כללי עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון: 11/7/96]
תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון: 17/4/01]
כללי לשכת עורכי הדין (מנין חוקי בהצבעות בישיבות המועצה הארצית והועד המרכזי), התשנ"א - 1991 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (בניה קלה - הוראת שעה), התשנ"א-1991[תיקון אחרון: 1/7/92]
תקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל-ארעי) (הוראת שעה), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (מדי משפט), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון: 16/5/95]
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 18/4/00]
תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 31/8/93]
תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 30/7/98]
תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 24/6/01]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 31/7/2003]
תקנות התכנון והבניה (דרך הגשת התנגדות להוראת שינוי לועדה למיתקנים בטחוניים), התשנ"ב-1992[אין תיקונים]
תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 25/12/02]
כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 19/8/93]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (החזר תשלומי מימון), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 29/3/01]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 9/12/02]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 1/10/03]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 25/4/99]
תקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (פרטי בקשה לרשיון), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 3/9/00]
כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 12/2/03]
תקנות ניירות ערך (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ"ב-1991 [אין תיקונים]
צו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (עבודות בניה), התשנ"ב-1991 [אין תיקונים]
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 [תיקון אחרון: 5/7/04]
תקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1991 [תיקון אחרון: 13/2/94]
צו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (קביעת סוגי עובדים והכנסתם באגודה שיתופית), התשנ"ב-1991 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1991 [אין תיקונים]
הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991 [אין תיקונים]
צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון (יציאת אנשי מילואים לחוץ לארץ), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 19/9/96]
תקנות התכנון והבניה (פרטים נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה להיתר), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 12/8/92]
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992
תקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 12/10/97]
תקנות התכנון והבניה (טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (בקשות להיתרי בניה שהכין מבקש תעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992[אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), התשנ"ב- [תיקון אחרון: 15/2/96]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 29/3/01]
קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 31/12/02]
תקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (הקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור) התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 11/12/94]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הונאה בכשרות), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (מוסדות רפואיים לטיפול במשתמשים בסמים), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרן: 21/1/01]
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 13/6/96]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 19/9/02]
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 5/7/00]
תקנות מס ערך מוסף (מכירת מטבעות, מדליות ומטילי זהב), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה), התשנ"ד-1993 [תיקון אחרון: 13/11/02]
תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז ליולדת ולילוד), התשנ"ד-1993 [תיקון אחרון: 20/7/95]
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד-1993 [תיקון אחרון: 14/9/98]
תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (גמול), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 18/2/02]
צו סדר הדין הפלילי (קביעת בית משפט לענין הגבלים עסקיים), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 8/8/02]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלויזיה), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 16/7/03]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת) התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 11/4/02]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 5/6/02]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 14/11/96]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
צו העונשין (שירות לתועלת הציבור), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 19/9/02]
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (הגבלות בענין ניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 [תיקון אחרון: 6/11/01]
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ"ג-1992 [תיקון אחרון: 4/12/94]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי משקמים), התשנ"ג-1992 [תיקון אחרון: 9/4/98]
הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ניהול חשבונות), התשנ"ג- 1993 [תיקון אחרון: 6/8/98]
קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
כללי מימון הבחירות ברשויות המקומיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ"ג- 1993 [תיקון אחרון: 6/8/98]
תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון 15/5/02]
תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ מסדה), התשנ"ג- 1993 [אין תיקונים]
תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), התשנ"ג- 1993 [אין תיקונים]
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג-1992 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה), התשנ"ג-1992 [תיקון אחרון: 10/8/93]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג-1992 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992 [תיקון אחרון: 17/9/98]
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשנ"ג-1992 [תיקון אחרון: 1/3/04]
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992 [תיקון אחרון: 1/3/04]
תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ"ג-1992 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), [תיקון אחרון 24/6/04]
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 23/12/03]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 8/3/99]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 24/4/02]
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 8/3/99]
תקנות ניירות ערך (עריכת דו"חות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993[תיקון אחרון: 21/6/04]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (שכר משקמים), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 12/1/95]
תקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 14/11/96]
תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 1/7/02]
תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם ליהודה, שומרון וחבל עזה), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 13/9/94]
כללי רשות השידור (סייגים להשתתפות במכרז להזמנת תשדירי פרסומת לשם שידורם ברדיו), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 7/9/03]
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 17/12/00]
תקנות העונשין (הצגת הודעה), התשנ"ג-1993
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג - 1993 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון (סוגים של יוצאי צבא שלא ישרתו במילואים בהג"א), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
כללי רשות השידור (תשדירי פרסומת והודעות ברדיו), התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג- 1993 [תיקון אחרון: 7/4/04]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג- 1993 [תיקון אחרון: 26/4/94]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הפיליפינים), התשנ"ח-1997 [אין תיקונים]
תקנות העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ח-1997 [תיקון אחרון: 1/1/99]
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ"ח-1997[תיקון אחרון: 9/3/03]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח-1997 [תיקון אחרון: 24/6/04]
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשנ"ח-1997[אין תיקונים]
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 29/1/04]
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 20/12/01]
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשנ"ח-1998[אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ"ח-1998[אין תיקונים]
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח) (מס' 2), התשנ"ח-1998[תיקון אחרון 19/4/99]
תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ח-1997[אין תיקונים]
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), התשנ"ח-1997 [תיקון אחרון: 24/9/03]
תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח-1997 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויין), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 25/7/01]
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), התשנ"ח-1997 [אין תיקונים]
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד הכשרה מקצועית), התשנ"ח-1997 [אין תיקונים]
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות הירושה, התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 6/8/03]
תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 23/7/03]
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, חיפה, תל-אביב והמרכז), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 21/5/01]
צו הירושה (העברת צוואות מופקדות מבתי המשפט להפקדה אצל הרשמים לעניני ירושה), התשנ"ח-1998[אין תיקונים]
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי מחלקת בטחון שדה של צבא הגנה לישראל), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי המשטרה הצבאית), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (רומניה), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (פינלנד), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (תורכיה), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 24/9/03]
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה) התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות אימוץ ילדים (כללי פרסום), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (דרום קוריאה), התשנ"ח-1998[אין תיקונים]
צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות), התשנ"ח1998[תיקון אחרון 22/1/98]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לבנק הדואר), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4ו-5), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות), התשנ"ח-1998[תיקון אחרון: 24/6/04]
צו מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לענין ניכוי במקור), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע"מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 30/7/98]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 30/3/99]]
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ בית קמה), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ אילון), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 8/8/04]
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 8/8/04]
תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 28/2/00]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פרסום, שיווק וקידום מכירות), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 21/12/99]
צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים ועדכונים בתכנית התשלומים והשירותים של קופה ופרסומם), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון" 2/6/04]
צו שירות בטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 28/11/01]
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 11/9/02]
תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות), התשנ"ח1998 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (יוון), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות הערבות, התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
היתר הפיקוח על המטבע, התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 16/1/02]
תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
תקנות העמותות (אגרות), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 26/3/03]
צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות), התשנ"ט1998 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (דיווח של קופות חולים על ניפוק תכשירים), התשנ"ט- 1998 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה), התשנ"ט-1998 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (שיעורי אגרות להגשת עררים לועדת ערר לפי סעיף 12א לחוק), התשנ"ט-1998 [אין תיקונים]
צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט-1998 [אין תיקונים]
תקנות הבזק (תשלומים בעד הודעות זימון), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (אצילת סמכויות לועדת משנה מאת רשות מרחבית), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת סכום כספי למד"א), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 10/6/04]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוזבקיסטן), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו), התשנ"ט-1999[תיקון אחרון: 5/8/04]
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 3/2/03]
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 3/5/20001]
תקנות שירות ביטחון (מסירת פרטים על מחלות נפש), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת סכום כספי למד"א), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ"ט-1998 [תיקון אחרון: 1/7/04]
תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשנ"ט-1998 [אין תיקונים]
צו ניירות ערך (הגבלות בענין ניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה) (אי תחולה על התקשרות בסוגי עסקאות שבין בנק שבהסדר לבין המדינה), התשנ"ט-1998 [אין תיקונים]
תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ט-1998 [אין תיקונים]
כללי הקלות לחרש (המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין), התשנ"ט-1998 [אין תיקונים]
צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות) (מס' 2), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 16/8/00]
תקנות הבזק (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רשיון ותמלוגים), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (איטליה), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 18/1/01]
תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 8/1/01]
תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 17/2/00]
תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 21/6/04]
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע - שירות הבטחון הכללי), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 6/8/03]
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 30/7/00]
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין בבתי דין רבניים), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (תוספת לתגמולים בשל גיל), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 1/7/04]
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ יסעור), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 6/3/02]
תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 [תיקון אחרון: 8/1/03]
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בעד מועסקים במיפקד האוכלוסין והדיור), התשנ"ו-1995 [אין תיקונים]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הודעה על התחלת בניה), התשנ"ו-1995 [אין תיקונים]
צו רשות הדואר (החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי רשות הדואר), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 1/7/03]
צו בית המשפט לענייני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
צו בית המשפט לענייני משפחה (בוררות בענייני משפחה), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 25/9/01]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הכרה בקופת חולים), התשנ"ו-1995 [אין תיקונים]
תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 3/2/03]
צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות במחוז הצפון), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בית משפט במחוז הצפון), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 21/1/97]
הוראות הבזק (קביעת מפרטים טכניים), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 25/2/99]
תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות כספיים), התשנ"ו-1996[אין תיקונים]
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 14/8/97]
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 16/4/97]
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), התשנ"ו-1995 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), התשנ"ו-1995 [תיקון אחרון: 30/1/97]
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ו-1995 [אין תיקונים]
תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995 [תיקון אחרון: 8/3/01]
תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), התשנ"ו-1995
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995 [תיקון אחרון: 24/8/03]
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות תל-אביב והמרכז - עניני אימוץ), התשנ"ו-1995 [אין תיקונים]
צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוזות תל-אביב והמרכז), התשנ"ו-1995 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פיקוח ובקרה פיננסיים על קופות החולים), התשנ"ו-1995 [אין תיקונים]
הודעת מס ערך מוסף (קביעה בדבר תשלום במטבע חוץ לענין מס ערך מוסף בשיעור אפס), התשנ"ו-1995 [תיקון אחרון: 31/12/97]
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 24/9/03]
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4ו-5), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק), התשנ"ו-1996[אין תיקונים]
תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (מניעת כפל מס עקב שלילת הטבות בפיצול), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה לענין הגדרת "משכורת"), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 8/3/01]
צו בתי משפט לעניינים מינהליים (תחילה ואזורי שיפוט), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (עתירות בבתי משפט לעניינים מינהליים) (אגרות), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (סייג לשלילת הטבות בשינוי מבנה), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 24/3/1996]]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה למועצת בריאות), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות רשות השידור (שימוש בתדרי רדיו), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 23/7/03]
כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים באוטובוסים זעירים מנמל התעופה בן-גוריון), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
צו הבזק (זכיונות) (גמול לחברי ועדת חריגים), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
צו מס ערך מוסף (דרישת דו"חות נוספים), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
צו רשות שדות התעופה (קביעת שיעור מרבי של גמול שישולם לנושא תפקיד), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בית הדין המשמעתי הארצי), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
צו שירות בטחון (פטור של שוהים בחו"ל ברשות, משירות בטחון), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (הסכום המרבי שמותר לנכות מתגמולי זכאי), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 28/4/04]
תקנות הנכים (מענק לנכים שדרגת נכותם 10 עד 19 אחוזים), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 9/5/96]
תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 29/10/98]
צו מס הכנסה ופטור ממס על הכנסה מריבית, התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי-חולים ובמוסדות מוכרים), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 31/12/2002]
תקנות התכנון והבניה (הצמדת מקומות חניה), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
כללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית פיצול), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (טופס לדין וחשבון), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (העבדת נער והצגת תמצית החוק), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
צו בתי המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוז הדרום), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 17/6/97]
צו בתי המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז הדרום), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 3/6/97]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת דמי ביטוח בידי משרד הבטחון כמשלם תגמול), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 6/8/98]
צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות), התשנ"ו1996 [אין תיקונים]
צו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 8/9/03]
צו בית המשפט לעניני משפחה (יחידת הסיוע - כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
הנחיות המפלגות (מורשה חתימה), התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ כפר בלום), התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 31/12/03]
תקנות שירות ביטחון (דרך פרסום כללי הקריאה לשירות מילואים), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני משפחותיהם), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 31/3/04]
צו הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין וסדרי עבודתה של המועצה) (גמול והוצאות), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 31/1/02]
צו מס ערך מוסף (קביעת מדינות גובלות), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 27/2/03]
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 13/12/01]
צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 7/7/99]
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ מפלסים) התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
כללי הקלות לחרש (רשות השידור), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
צו ניירות ערך (ביטול מחיר מרבי) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995[אין תיקונים]
קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 28/12/95]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 25/2/99]
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הליכים בפני קצין תגמולים), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות הסמים המסוכנים (תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלטו או להשמידו וסדרי דין בדבר בקשה לחילוט סם או להשמדתו), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 26/8/98]
תקנות התעבורה (הגשת בקשות לרשיונות להפעלת מוניות מהמכסה לשנים 1993 עד 1996), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 4/9/02]
תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 5/1/2000]
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 22/8/96]
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות תל-אביב והמרכז), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (מענק פיצויים), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
כללי לשכת עורכי הדין (קביעת תקציב ואגרות), התשנ"ה - 1994 [אין תקונים]
תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
הוראות מימון מפלגות (תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית), התשנ"ה-1994 [תיקון אחרון: 4/4/00]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994 [תיקון אחרון: 20/2/03]
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994 [תיקון אחרון: 20/2/03]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), התשנ"ה-1994 [תיקון אחרון: 20/9/98]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (סכום מוגן בקופת גמל לתגמולים), התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון), התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונהלי מעבר), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 22/1/98]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 17/12/98]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 31/12/96]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בריאות), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 5/6/02]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (חלוקת דמי ביטוח אמהות), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (חלוקת תקבולים), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 29/5/97]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הוצאות המוסד), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות למתגורר במעון), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995[תיקון אחרון: 1/7/04]
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 9/9/01]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אזורי זכיון לשידורי רדיו) התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 8/8/02]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 12/2/95]
צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 12/12/02]
תקנות הגנת הצרכן (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 11/6/02]
תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ"ז-1996 [תיקון אחרון 28/7/04]
תקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ), התשנ"ז-1996 [אין תיקונים]
תקנות התכנון והבניה (דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א(א)(9)), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 9\9\01]]
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוז הצפון), התשנ"ז-1997[אין תיקונים]
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי) (מס' 2), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשנ"ז-1996 [אין תיקונים]
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ז-1996 [אין תיקונים]
כללי רשות השידור (ממונה על קבילות הציבור), התשנ"ז-1996 [אין תיקונים]
תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם), התשנ"ז-1996 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשנ"ז-1996 [תיקון אחרון 31/12/98]
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי) ("בזק" ו"רפא"ל"), התשנ"ז-1996 [אין תיקונים]
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ז-1996 [אין תיקונים]
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בית המשפט במחוז חיפה), התשנ"ז-1996 [אין תיקונים]
צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז חיפה), התשנ"ז-1996 [אין תיקונים]
צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בית משפט השלום בתל-אביב-יפו), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
צו הסדרים במשק המדינה (תוספת לענין תקרת הצריכה השנתית הפרטנית במחיר מלא), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
צו הבזק (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 20/5/04]
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בית משפט במחוז ירושלים), התשנ"ז-1997[אין תיקונים]
צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז ירושלים), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון 14/5/98]
כללי רשות השידור (מתן אפשרות תגובה לנפגע), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
כללי הקלות לחרש (הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 1/10/03]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הודו), התשנ"ז-1997[אין תיקונים]
תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ"ז-1997[אין תקנות]
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין), התשנ"ז-1997[אין תיקונים]
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (הסדרים לקיום דיונים לפי סעיף 29 לחוק), התשנ"ז-1997[אין תיקונים]
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז-1997[תיקון אחרון 25/11/99]
תקנות בתי קברות צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות), התשנ"ז-1997[תיקון אחרון 27/1/2000]
תקנות בתי קברות צבאיים (סדרי הדין בפני ועדת ערר), התשנ"ז-1997[אין תיקונים]
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (תאילנד), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 10/6/04]
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 25/2/99]
כללי מס הכנסה (זכאות למשיכת סכומים להשתלמות מקרן השתלמות), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 17/4/01]
תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 16/6/99]
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 30/3/00]
כללי לשכת עורכי הדין (בחירת נציגי הלשכה בוועדות בחירה ובוועדות מינויים), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון 12/1/99]
תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), התש"ט-1949 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (דפוס), תשט"ו-1954 [תיקון אחרון: 29/6/67]
תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעורים על החלטות הרשות), תשט"ו-1955 [אין תיקונים]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט"ו-1954 [תיקון אחרון: 21/9/72]
תקנות העונשין (דרכי ענישה), תשט"ו-1954 [תיקון אחרון: 5/8/65]
תקנות סדרי הדין (עדות מומחים) [תיקון אחרון: 29/7/84]
תקנות העונשין (דרכי ענישה) (סדרי הדין בועדת שחרורים וסדרי הפניה אליה), תשט"ו-1951 [אין תיקונים]
תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), (הגדרת שאר לענין סעיף 7)3 ) לחוק), תשט"ו-1954 [אין תיקונים]
תקנות העונשין (דרכי ענישה) (טופס התחייבות), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון: 25/6/68]
תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו-1955 [תיקון אחרון: 31/7/58]
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון: 28/7/94]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון: 8/1/03]
צו החברות (הודעה לבעלי מניות מתנגדים), התשט"ו-1955 [אין תיקונים]
תקנות חסות הנוער (מעונות), תשט"ו - 1955 [אין תיקונים]
תקנות בנק ישראל (החלפה או הוצאה מן המחזור של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון: 22/6/95]
תקנות רואי חשבון, תשט"ז-1955 [תיקון אחרון: 9/12/02]
תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1955 [תיקון אחרון: 26/6/69]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תשט"ז 1956 [תיקון אחרון: 22/7/76]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשט"ז-1956 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון (חובות אנשי מילואים), תשט"ז-1956 [תיקון אחרון: 23/2/04]
תקנות החניכות (נגרות), תשט"ז-1956 [תיקון אחרון: 28/11/57]
תקנות השבות, תשט"ז-1956 [תיקון אחרון: 16/6/60]
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז -1956 [תיקון אחרון: 13/9/01]
תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956 [תיקון אחרון: 15/3/73]
כללי שירות המדינה (גימלאות) (מענק לשאירים), תשט"ז-1956
תקנות שירות בטחון, תש"י-1949 [תיקון אחרון: 11/1/96]
תקנות חופשה שנתית, (קרנות חופשה), תשי"א-1951 [תיקון אחרון: 3/10/67]
תקנות חופשה שנתית (תקנון לדוגמא לקרן חופשה), תשי"א-1951 [תיקון אחרון: 28/9/67]
תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי"א-1951 [אין תיקונים]
תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א-1951 [תיקון אחרון: 6/7/95]
תקנות שעות עבודה ברפתנות, תשי"א-1951 [תיקון אחרון: 6\7\95]
צו המועצות המקומיות (א) תשי"א 1950 [תיקון אחרון: 20/2/03]
תקנות נכסי גרמנים (תפקידי מועצת האפוטרופסות וסמכויותיה), תשי"א-1951 [תיקון אחרון: 29/3/51]
תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א-1951 [אין תיקונים]
תקנות שעות עבודה בשמירה, תשי"א-1951 [תיקון אחרון: 6/7/95]
תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2), תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
תקנות נכסי גרמנים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
תקנות בתי חרושת, (שימוש בחמרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952[תיקון אחרון: 21/3/63]
תקנות נכסי מדינה (מקרקעים), תשי"ב-1952 [תיקון אחרון: 15/1/59]
הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (ללוידס), תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
תקנות שירות בטחון, (תפקידי אישה בשירות סדיר), התשי"ב-1952 [תיקון אחרון: 10/6/52]
תקנות נכסי נפקדים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
צו מרשם התושבים (פטור נשים מושלמיות ודרוזיות ממסירת תצלומים), תשי"ד-1954 [אין תיקונים]
תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954 [תיקון אחרון: 24/10/02]
תקנות רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) (קביעת נכס אחר כפיצויים), תשי"ד-1954 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי"ד-1954 [תיקון אחרון: 12/4/00]
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954 [תיקון אחרון: 23/7/03]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954 [תיקון אחרון: 30/7/98]
צו הגנת הדייר (הקמת בתי דין לשכירות), תשי"ד-1954 [אין תיקונים]
תקנות הגנת הדייר (סדרי הדין בבתי הדין לשכירות), תשי"ד-1954 [תיקון אחרון: 5/2/70]
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למלוות לנכים), תשי"ד-1954 [תיקון אחרון: 28/7/94]
צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג 1953 [תיקון אחרון: 17/6/04]
תקנות הנכים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי"ג-1953 [תיקון אחרון: 12/2/70]
תקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי"ג-1953 [תיקון אחרון: 28/4/76]
תקנות הנכים (סמל הנכים), תשי"ג-1953 [תיקון אחרון: 6/2/69]
תקנות בתי משפט (ייצוג מטעם היועץ המשפטי), תשי"ג-1953 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי, (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי"ח-1957 [תיקון אחרון: 3/8/67]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (תקנות להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי"ח-1957 [תיקון אחרון: 27/4/72]
תקנות הארכיוניים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), תשי"ח-1957 [תיקון אחרון: 12/8/82]
תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (טפסי הודעות), תשי"ח-1957 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי"ח-1958 [תיקון אחרון: 30/12/99]
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 [תיקון אחרון: 14/7/04]
תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת), תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות), תשי"ח-1958 אין תיקונים]
תקנות בית המשפט לימאות (אגרות וסדרי הדין בערעורים), תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
תקנות בתי המשפט (עיכוב יציאה), תשי"ח-1957 [תיקון אחרון: 5/2/59]
צו החברות (הנהלת פנקסי סניף במדינת ניו-יורק), תשי"ח-1957 [אין תיקונים]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי"ח-1957 [תיקון אחרון: 26/2/76]
תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 [תיקון אחרון: 5/6/58]
תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי דין בבית משפט השלום), תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
תקנות העמדת עבריינים במבחן (תסקיר קצין מבחן), תשי"ח-1958 [תיקון אחרון: 18/11/71]
תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק) תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי"ח-1958 [תיקון אחרון: 13/4/67]
תקנות העמדת עבריינים במבחן (שירותי המבחן), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון: 10/3/66]
תקנות הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין) (תשלום תוספת האגרה לממונה על המחוז), תשי"ט 1959 [אין תיקונים]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
תקנות הבחירות לכנסת (סדרי ערעורים), תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת השירות) תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת לשכת עבודה), תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון: 30/7/00]
תקנות לעידוד השקעות הון (אזורי עדיפות), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון: 4/2/65]
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים במינוי קיים), תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי"ט-1958 [תיקון אחרון: 27/2/86]
תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (טפסי תעודות), תשי"ט-1958 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי, (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן), תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
תקנות החניכות (אגרת בחינה), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון: 24/3/60]
תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז-1957 [תיקון אחרון: 29/8/96]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי"ז-1957 [תיקון אחרון: 8/6/79]
תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), התשי"ז-1957 [אין תיקונים]
תקנות לטיפול בחולי נפש (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי"ז-1957 [אין תיקונים]
תקנות בריאות העם (אופן נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקה), תשי"ז-1957 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים) תשי"ז-1957 [תיקון אחרון: 30/3/80]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי"ז-1957 [אין תיקונים]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי"ז-1957 [תיקון אחרון: 2/8/81]
תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי"ז-1957 [אין תיקונים]
צו החברות (שיעור הריבית) תשי"ז-1957 [תיקון אחרון: 18/5/61]
תקנות בתי משפט (סדרי דין במשפט חוזר), התשי"ז-1957 [תיקון אחרון: 30/3/04]
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התיישנות זכויות), תשי"ז-1956 [אין תיקונים]
תקנות אמנת החברה הבינלאומית למימון (חסינות וזכויות-יתר),התשי"ז-1956 [אין תיקונים]
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי"ז-1956 [תיקון אחרון: 25/4/99]
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הגשת תביעות, הצהרות והודעות) (תיקון), תשי"ז-1956 [תיקון אחרון: 23/3/72]
תקנות החניכות (מסגרות מיכנית, מסגרות מבנים וחרטות), תשי"ז-1957 [תיקון אחרון: 8/8/57]
פקודת הפרשנות [תיקון אחרון 23/8/94]
פקודת השטרות [תיקון אחרון 8/2/80]
פקודת המכס [תיקון אחרון 18/1/04]
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [תיקון אחרון 26/3/91]
פקודת הכהילים המפוגלים [אין תיקונים]
פקודת החבקים [תיקון אחרון 22/11/79]
פקודת הבלו על גפרורים [תיקון אחרון 26/12/68]
פקודת הבלו על קלפים [תיקון אחרון 26/12/68]
פקודת הטבק [תיקון אחרון 3/11/85]
פקודת מס הכנסה [תיקון אחרון: 11/7/04]
פקודת מס הכנסה [נוסח הפקודה לפני הרפורמה]
פקודת התעבורה [תיקון אחרון: 10/8/04]
פקודת העיריות [תיקון אחרון 12/8/04]
פקודת המועצות המקומיות [תיקון אחרון: 10/8/04]
פקודת הנזיקין [נוסח חדש] [תיקון אחרון 25/6/00]
פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש] [אין תיקונים]
פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 5/8/97]
פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 12/8/04]
פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970 [תיקון אחרון 6/8/03]
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 [תיקון אחרון 29/9/89]
פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971 [תיקון אחרון 30/6/04]
פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 [תיקון אחרון 21/7/00]
פקודת הרשמים [נוסח חדש], תשל"א-1971 [תיקון אחרון 18/7/84]
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971 [תיקון אחרון 22/7/04]
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 [תיקון אחרון 31/3/04]
פקודת הגבלת שכר דירה [נוסח חדש], תשל"ב-1971 [תיקון אחרון 13/8/72]
פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 17/2/02]
פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 10/8/78]
פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 10/8/04]
פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 6/8/03]
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 18/11/03]
פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 [תיקון אחרון 22/11/98]
פקודת הדואר [נוסח חדש], תשל"ז-1976 [תיקון אחרון 28/1/86]
פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976 [תיקון אחרון 15/1/02]
פקודת החינוך [נוסח חדש], תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
פקודת הצופים [נוסח חדש], תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 28/5/00]
פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 26/3/92]
פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש] , תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 5/2/04]
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] , תש"ם-1980 [תיקון אחרון 18/1/04]
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 [תיקון אחרון 27/10/03]
פקודת הרוקחות [נוסח חדש], התשמ"א-1981
פקודת ההסגר [נוסח חדש], התשמ"א-1981 [אין תיקונים]
פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון 24/2/95]
פקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון 30/12/01]
פקודת בתי הדין האזרחיים והדתיים (שיפוט) [תיקון אחרון 14/3/47]
פקודת בתי המשפט [תיקון אחרון 14/8/67]
פקודת הדרכים (רחבן והתויתן) [תיקון אחרון 16/8/63]
פקודת הובלת טובין בים [תיקון אחרון 22/1/92]
פקודת האגודות השיתופיות [תיקון אחרון: 11/6/00]
פקודת חוק המשפחה המושלמי (שימושו) [אין תיקונים]
פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות [תיקון אחרון 26/6/75]
פקודת תעריף המכס והפיטורין [תיקון אחרון 24/8/86]
פקודת אניות סוחר (טלגרף אלחוטי) [אין תיקונים]
פקודת מניעת טרור, תש"ח - 1948 [תיקון אחרון 22/5/02]
פקודת המסים (גביה) [תיקון אחרון 10/8/04]
פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות)[תיקון אחרון: 21/1/65]
פקודת האריסים (הגנה) [תיקון אחרון 5/2/53]
פקודת העדה הדתית (המרה) [תיקון אחרון: 14/6/47]
פקודת הבולים, תש"ח-1948[תיקון אחרון: 15/2/49]
פקודת הפטנטים סימני האמצאה, זכות ההעתקה וסימני המסחר (שעת חירום), 1939
פקודת הפטנטים והמדגמים [תיקון אחרון: 13/6/02]
פקודת בזיון בית המשפט [תיקון אחרון 1/1/63]
פקודת הבנקאות [תיקון אחרון: 11/8/04]
דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922 [תיקון אחרון: 7/8/95]
דבר המלך במועצה על פלשתינה (א"י), (מתן תוקף חוקי לפקודות) 1932 [אין תיקונים]
דבר המלך במועצה לפלשתינה (א"י) (הגנה), 1937 [אין תיקונים]
פקודת בריאות העם [תיקון אחרון 18/1/04]
פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948 [תיקון אחרון: 21/12/00]
פקודת זכות יוצרים [תיקון אחרון 3/11/02]
פקודת המדידות [תיקון אחרון: 19/6/53]
פקודת סימני סחורות [תיקון אחרון: 30/12/99]
פקודת העתונות [תיקון אחרון: 27/12/00]
פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צבור)[תיקון אחרון: 1/1/46]
חוק זכות יוצרים, 1911 [תיקון אחרון 30/12/99]]
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 24/8/04]
תקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד-1984 [טפסים בלבד]
חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי), התש"ס-1999 [אין תיקונים]
חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999 [אין תיקונים]
חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999 [אין תיקונים]
חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-2000 [תיקון אחרון 15/11/00]
חוק איסור שימוש בקמיעות בבחירות (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 1/8/02]
חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000 [אין תיקונים]
חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 29/12/02]
חוק נתיבים מהירים לרכב ציבורי (נתיבי אגרה) (הוראת שעה), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000 [אין תיקונים]
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון), התש"ס-2000 [תיקון אחרון 28/1/04]
חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 29/12/02]
חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך), התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 17/6/04]
חוק הרשויות המקומיות (יועצת לעניני מעמד האישה), התש"ס-2000 [אין תיקונים]
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 [תיקון אחרון: 18/1/04]
חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה, התשס"א-2000 [תיקון אחרון 1/6/03]
חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א- 2000 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000 [אין תיקונים]
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 [אין תיקונים]
חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 [תיקון אחרון: 23/12/01]
חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000 [אין תיקונים]
חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (הוראת שעה לענין בחירות מיוחדות לראש הממשלה), התשס"א-2000 [אין תיקונים]
חוק שריון שלילת זכות השיבה, התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק שירות ביטחון (מיועד לשירות ביטחון שתורתו אומנותו) (הוראת שעה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 17/2/02]
חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 12/2/02]
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות - הוראת שעה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק-יסוד: הממשלה [אין תיקונים]
חוק הממשלה, התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 12/5/04]
חוק דחיית שירות ביטחון לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (הוראת שעה), התשס"א- 2001 [אין תיקונים]
חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 [תיקון אחרון 7/7/03]
חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 [תיקון אחרון 22/5/02]
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הסדרים במשק המדינה (הנחות ממס הכנסה) (הוראת שעה), התשס"א-2001 [תיקון אחרון 1/6/03]
חוק תקציב המדינה לשנת הכספים 2001, התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 31/3/04]
חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 [תיקון אחרון 11/8/04]
חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד) (הוראת שעה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 30/7/02]
חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א-2001 [אין תיקונים]
חוק שירות לאומי בהתנדבות (תכנית ניסיונית לבנים) (הוראת שעה), התשס"א-2001 [תיקון אחרון: 10/8/04]
חוק לתיקון דיני בחירות לכנסת (התאמה לחוק-יסוד: הממשלה), התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 [אין תיקונים]
חוק שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין - הוראת שעה), התשס"ב-2001 [תיקון אחרון: 30/12/03]
חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 6/8/03]
חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 5/8/03]
חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק הארנונה הכללית לשנת 2002 (הוראת שעה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק התקציב לשנת הכספים 2002, התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק המסים (פטור ממס על הכנסה של חברת החשמל, של רשות שדות התעופה ושל רשות הנמלים והרכבות, המיועדת להפקדה בקומת גמל מרכזית לקצבה) (הוראת שעה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצוב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 29/12/02]
חוק-יסוד: משק המדינה (הצעות חוק והסתייגויות שבביצוען כרוכה עלות תקציבית) (הוראת שעה), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד לגמלאי שירותי הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 55 והוראת שעה), התשס"ב-2002 [תיקון אחרון: 15/9/03]
חוק תגמולים לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות (מענק הסתגלות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 [תיקון אחרון 1/6/03]
חוק שחרור מינהלי של אסירים (הוראת שעה), התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002 [אין תיקונים]
חוק יסוד: משק המדינה (הצעות חוק והסתייגויות שבביצוען כרוכה עלות תקציבית)(הוראת שעה), התשס"ב-2002 [נוסח לא רשמי]
חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
חוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 22/2/04]
חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002 [אין תיקונים]
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 [תיקון אחרון: 30/3/04]
חוק התקציב לשנת הכספים 2003, התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות ברשויות מקומיות מסוימות) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 [תיקון אחרון 9/6/04]
חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 [תיקון אחרון: 31/12/03]
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003 [אין תיקונים]
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [תיקון אחרון 28/7/28]
חוק הבחירות לעירית ירושלים (הוראות שונות), תש"ך- 1960 [אין תיקונים]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), תש"ך-1960 [תיקון אחרון 5/4/60]
חוק אכסון במלון, תש"ך-1960 [אין תיקונים]
חוק שירות בתי-הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
חוק מילווה פיתוח, תש"ך- 1960 [תיקון אחרון 24/6/79]
חוק מילווה קצר מועד, תש"ך-1960 [תיקון אחרון 18/12/75]
חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 [תיקון אחרון 11/3/04]
חוק-יסוד : מקרקעי ישראל [תיקון אחרון 29/7/60]
חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960 [תיקון אחרון 29/7/60]
חוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך-1960 [תיקון אחרון: 25/11/02]
חוק הרשויות המקומיות (תוספת למס הכנסה) (הוראות שונות), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
חוק מקדמה למסי רכוש ולארנונה לפיצוי נזקי מלחמה, תש"ך-1960 [אין תיקונים]
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960 [תיקון אחרון 22/7/04]
חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת "מתרוכה"), תש"ך-1960 [תיקון אחרון 27/7/69]
חוק המילוות (מוסדות כספיים) (הוראות שונות), תש"ך-1960 [אין תיקונים]
חוק אימוץ ילדים, תש"ך-1960 [תיקון אחרון 28/5/81]
חוק מקדמת בטחון, תשכ"א-1960 [אין תיקונים]
חוק אמנת האיגוד הבין-לאומי לפיתוח, תשכ"א-1960 [אין תיקונים]
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960 [תיקון אחרון 10/1/2000]
חוק בתי המשפט (עבירות שענשן מוות), תשכ"א-1960 [תיקון אחרון 15/7/65]
חוק מועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה), תשכ"א - 1961 [אין תיקונים]
חוק להחלפת שטרי בנק, תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
חוק פנקס הבוחרים לכנסת (הוראות שעה), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ"א-1961 [תיקון אחרון 27/7/88]
חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 [תיקון אחרון 10/4/97]

חוק מס הבולים על מסמכים התשכ"א-1961 [תיקון אחרון 19/1/04]
חוק מס הבולים על מסמכים התשכ"א-1961 [תיקון אחרון 19/1/04]
חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
חוק המקדמה (השתתפות במוסדות בין-לאומיים), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
חוק הדיינים (הוראות שעה), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
חוק התפזרות הכנסת הרביעית, תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961 [תיקון אחרון 23/8/94]
חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הקאדים, תשכ"א-1961 [תיקון אחרון 21/3/04]
חוק זכיון ים המלח, תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
חוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961 [תיקון אחרון 22/7/04]
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961 [תיקון אחרון 7/1/02]
חוק מפעלי ים המלח (ריבית על מניות), תשכ"א-1961 [אין תיקונים]
חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 [תיקון אחרון: 21/3/04]
חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 [תיקון אחרון 29/3/01]
חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ"א-1961 [תיקון אחרון 18/1/73]
חוק בתים משותפים, תשכ"א-1961 [נוסח משולב] [תיקון אחרון 27/7/69]
חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, תשכ"ה-1964 [תיקון אחרון 11/2/93]
חוק לביטול עונשין קיבוציים, תשכ"ה-1964 [אין תיקונים]
חוק סוכני המכס, תשכ"ה-1964 [תיקון אחרון: 15/1/02]
חוק להגנת רכוש מופקד, תשכ"ה-1964 [תיקון אחרון 11/1/65]
חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הירושה, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 11/3/04]
חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 5/1/04]
חוק בתי-דין דתיים (מניעת הפרעה), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 1/2/79]
חוק רשויות נחלים ומעיינות, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרו: 25/11/02]
חוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 1/3/82]
חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 23/11/00]
חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
חוק לקיום תוקף תקנות ההגנה (כספים), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
חוק השליחות, תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 3/4/85]
חוק בנינים גבוהים (חובה להתקין מעלית), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 12/2/81]
חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 17/11/02]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 6/8/03]
חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 17/3/96]
חוק המילווה (ביטוח חיים), תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 7/8/67]
חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 22/12/81]
חוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, תשכ"ה-1965 [אין תיקונים]
חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 1/8/65]
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 15/8/04]
חוק מילווה קליטה, תשכ"ב-1961 [תיקון אחרון 24/3/66]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (כספים), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
חוק מילווה קליטה (הארכה), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 24/3/66]
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
חוק שמאי מקרקעין, תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
חוק הארכת מועדים (תשלומים באמצעות הדואר), תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות זנות), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 4/8/77]
חוק התובלה האווירית, תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 7/8/80]
חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 1/6/03]
חוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב-1962 [אין תיקונים]
חוק חסכון חובה, תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 2/4/63]
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 30/6/04]
חוק הגנת הדייר (שכירות בדמי מפתח), תשכ"ב-1962 [תיקון אחרון 13/8/72]
חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח - הוצאה שלישית), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון 16/2/79]
חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון 7/8/95]
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ"ד-1963 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת חשמל), תשכ"ד-1963 [אין תיקונים]
חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 8/8/75]
חוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 15/2/99]
חוק החוזים האחידים, תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 7/12/82]
חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 1/2/79]
חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 18/1/73]
חוק מס הכנסה (ניכוי הפרשי הצמדה), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 7/8/64]
חוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 1/4/70]
חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), תשכ"ד-1964 [אין תיקונים]
חוק יסוד: נשיא המדינה [תיקון אחרון: 5/8/03]
חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 6/8/03]
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 21/3/96]
חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964 [תקון אחרון 3/8/95]
חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 11/7/04]
חוק ההיטל על דירות גדולות, תשכ"ד-1964 [תיקון אחרון 4/4/68]
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג-1962 [תיקון אחרון 21/3/02]
חוק המילווה (חברות ביטוח), תשכ"ג-1962 [תיקון אחרון 29/5/90]
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962 [תיקון אחרון 21/3/04]
חוק להארכת תוקף של תקנות לשעת-חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), תשכ"ג-1962 [אין תיקונים]
חוק המכס (הוראת שעה ואישור פעולות), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון 11/6/96]
חוק המהנדסים והאדריכלים (הוראת מעבר), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
חוק מילווה קליטה וחסכון חובה, תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון 24/3/66]
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1968.[תיקון אחרון 11/3/04]
חוק המקדמה (פרעון חובות במטבע-חוץ), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
חוק מועצת הרבנות הראשית (בחירות) (הוראת שעה), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
חוק הערבויות לסחר חוץ (מתן תוקף), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
חוק הגנת הדייר (בנינים חדשים), תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון 15/4/65]
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון 15/4/92]
חוק חסכון חובה (הוראה מיוחדת), תשכ"ג-1963 [אין תיקונים]
חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון: 17/8/04]
חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 [תיקון אחרון 25/4/99]
חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ח-1967 [תיקון אחרון: 13/11/00]
חוק מינוי מזכיר הכנסת, תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק ההיטל על דירות גדולות (ביטול), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (תיקון מס' 2), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק זכיון צינור הנפט, תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק המילווה לבטחון המדינה, תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק המכר, תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון 6/8/71]
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון 7/1/97]
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון 24/8/86]
חוק החזרת תשלומים (התקנת טלפון וטלקס), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שני להשקעת פיתוח), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק זכיון ים המלח (תיקון), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק המקדמה, תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון 10/7/74]
חוק משכן הכנסת ורחבתו, תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון 17/6/04]
חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון 10/8/04]
חוק הגנת הדייר (הוראות שונות), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק-יסוד: הממשלה [תיקון אחרון 31/1/96]
חוק הממשלה (הוראות מעבר), תשכ"ח-1968 [אין תיקונים]
חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968[תיקון אחרון 10/8/04]
חוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ"ח-1968 [תיקון אחרון 27/7/69]
חוק לביטול פקודת האיגודים המקצועיים, תשכ"ט - 1968 [אין תיקונים]
חוק להארכת תוקף של תתנות-שעת-חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), תשכ"ט-1968 [אין תיקונים]
חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ"ט-1968 [אין תיקונים]
חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968 [תיקון אחרון 28/1/85]
חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת תש"ל (מימון, הגבלת הוצאות ובקורת), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 22/7/69]
חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 21/3/02]
חוק המילווה לבטחון המדינה, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 9/12/76]
חוק מועצת הרבנות הראשית (בחירות) (הוראות שעה), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 16/3/72]
חוק המקדמה, תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
חוק המקדמה (מס' 2), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
חוק פנקס הבוחרים (הוראת שעה), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
חוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 17/5/01]
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 12/8/04]
חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 25/6/00]
חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון: 4/8/02]
חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 14/12/00]
חוק יד יצחק בן-צבי, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 26/6/80]
חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (הוראת שעה), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
חוק הבחירות (אישור תקפם של חוקים), תשכ"ט-1969 [אין תיקונים]
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 30/12/77]
חוק סמכויות חיפוש בשעת-חירום (הוראת שעה), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 12/5/96]
חוק אזורי נמל חפשיים, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 9/4/76]
חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 7/11/94]
חוק השיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 7/8/95]
חוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 20/7/72]
חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 10/7/02]
חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון 7/1/99]
חוק ביטול התיישנות בפשעים נגד האנושות, תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון 1/3/82]
חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק להשקעת פיתוח), תשכ"ו-1966 [אין תיקונים]
חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה) תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון 1/4/70]
חוק המקדמה, תשכ"ו-1966 [אין תיקונים]
חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון 5/8/71]
חוק פנקס הבוחרים (הוראות שונות), תשכ"ו-1966 [אין תיקונים]
חוק הגנת הדייר (שכירות בדמי מפתח והוראות נוספות), תשכ"ו-1966 [תיקון אחרון 13/8/72]
חוק המילווה (פרסים), תשכ"ז-1966 [אין תיקונים]
חוק הערבות, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 14/11/97]
חוק המשכון, תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
חוק השומרים, תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה העצמאות - הוצאה רביעית), תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 16/2/79]
חוק מילווה בטחון, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 28/9/67]
חוק היטל בטחון, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 31/3/72]
חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
חוק החנינה, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 20/7/67]
חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק מס הכנסה (הצהרות מתקנות), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
חוק המקדמה, תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון: 28/12/97]
חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון: 7/11/02]
חוק סדרי השלטון והמשפט (הוראות שעה), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (הוראות מיוחדות), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 31/3/81]
חוק תחנת הכוח תל-אביב, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 9/6/94]
חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 15/2/95]
חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 13/6/02]
חוק המקדמה (מס' 2), תשכ"ז-1967 [אין תיקונים]
חוק הבחירות לכנסת (הוראות שעה), תש"ל-1969 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות שעה), תש"ל-1969 [אין תיקונים]
חוק הבלו על סוכר (ביטול), תש"ל-1969 [אין תיקונים]
חוק העיטורים בצבא-הגנה לישראל, תש"ל-1970 [תיקון אחרון 27/12/79]
חוק המקדמה, תש"ל-1970 [אין תיקונים]
חוק מילווה בטחון, תש"ל-1970 [תיקון אחרון 18/1/79]
חוק מילווה חסכון, תש"ל-1970 [תיקון אחרון 23/8/74]
חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 [תיקון אחרון:18/1/04]
חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) [נוסח משולב], תש"ל-1970 [תיקון אחרון 4/8/77]
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 [תיקון אחרון 17/5/04]
חוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב], תש"ל-1970 [תיקון אחרון 31/3/83]
חוק התוספת לזכיון החשמל (תיקון הזכיון), תש"ל-1970 [אין תיקונים]
חוק איגרות מדינת ישראל (מילוה הפיתוח - הוצאה חמישית), תשל"א-1970 [אין תיקונים]
חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שלישי להשקעת פיתוח), תשל"א-1970 [אין תיקונים]
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 [אין תיקונים]
חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
חוק החזרת תשלומים (אגרות טלוויזיה), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
חוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל"א-1971 [תיקון אחרון 23/1/92]
חוק מקצועות רפואיים (אגרות), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
חוק המקדמה, תשל"א-1971 [אין תיקונים]
חוק מועצת הרבנות הראשית (הוראות שעה), תשל"א-1971 [תיקון אחרון 16/3/72]
חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראות מעבר), תשל"א-1971 [תיקון אחרון 20/7/89]
חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 [תיקון אחרון: 18/1/04]
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 [תיקון אחרון 10/4/97
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (כספים), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
חוק לימוד חובה (הוראת שעה), תשל"א-1971 [אין תיקונים]
חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 [אין תיקונים]
חוק המיטלטלין, תשל"א-1971 [תיקון אחרון 2/3/95]
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה1974 [תיקון אחרון 13/8/00]
חוק למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות, תשל"ה-1974 [אין תיקונים]
חוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974 [אין תיקונים]
חוק אכסון עולים בדירות שכורות, תשל"ה-1974 [אין תיקונים]
חוק הארכת מועדים, תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
חוק המילווה (תוספת יוקר), תשל"ה-1975 [תיקון אחרון 16/12/76]
חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה), תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונות רכוש), תשל"ה-1975 [תיקון אחרון 9/4/87]
חוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל"ה-1975 [תיקון אחרון 20/7/75]
חוק מילווה מלחמה על שבח מקרקעין, תשל"ה-1975 [תיקון אחרון 20/7/75]
חוק מס מעסיקים, תשל"ה-1975 [תיקון אחרון 30/9/90]
חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 [תיקון אחרון: 11/7/04]
חוק ביטול מילווה מלחמה, תשל"ה - 1975 [אין תיקונים]
חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
חוק יסוד: משק המדינה [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק משק המדינה (הוראות מעבר), תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 [תיקון אחרון: 18/1/04]
חוק קרן וולף, תשל"ה-1975 [אין תיקונים]
חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה - 1975 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק המילוות המשותפים לרשויות המקומיות (ביטול), תשל"ב-1971 [אין תיקונים]
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 19/3/98]
חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית, תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 17/8/72]
חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 1/6/03]
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 29/1/02]
חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 15/3/04]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ב-1972 [אין תיקונים]
חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972 [תיקון אחרון 15/2/99]
חוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל"ד-1973 [תיקון אחרון 23/8/74]
חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראת שעה), תשל"ד-1973 [אין תיקונים]
חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח והשיקום), תשל"ד-1973 [אין תיקונים]
חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), תשל"ד-1973 [תיקון אחרון 26/7/90]
חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראות שעה) (מס' 2), תשל"ד-1973 [אין תיקונים]
חוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה), תשל"ד-1973 [תיקון אחרון 10/7/74]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום שונות, תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים - הוראות נוספות), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (ייצור חשמל, הולכתו וצריכתו), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא×הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (תשלום מקדמה למשרתים במילואים), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק מילווה בטחון (מפעלים מאושרים), תשל"ד-1974 [תיקון אחרון 9/1/80]
חוק המשטרה (הוראת שעה), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה (כספים), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק מס הכנסה (פטור ממס על דמי שכירות של דירות מגורים) (הוראת שעה), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק בתי קברות צבאיים (הוראת שעה), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק מילווה מלחמה על שבח מקרקעין, תשל"ד-1974 [תיקון אחרון 15/4/88]
חוק מס מימון רכש (הוראת שעה) תשל"ד-1974 [תיקון אחרון 5/6/75]
חוק רואי חשבון (הוראת שעה), תשל"ד-1974 [אין תיקונים]
חוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ג-1972 [תיקון אחרון 29/3/01]
חוק התיאום המודולרי, תשל"ג-1972 [תיקון אחרון 20/7/90]
חוק מס הכנסה והיטל בטחון (המס על הכנסה מעבודה בקטיף פרי הדר), תשל"ג-1972 [אין תיקונים]
חוק דיני עונשין (עבירות חוץ) [נוסח משולב], תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 4/7/77]
חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (הוראות שעה), תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
חוק מימון מפלגות, תשל"ג 1973 [תיקון אחרון 24/6/04]
חוק מס הכנסה (פטור ממס על דמי שכירות של דירות מגורים) (הוראת שעה), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 20/7/73]
חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק רביעי להשקעת פיתוח), תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה), תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
חוק המקדמה (קרן המדע הדו-לאומית), תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
חוק מס מקביל, תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 7/1/97]
חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 15/6/81]
חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 18/3/76]
חוק נכסי נפקדים (פיצויים), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 17/11/85]
חוק השבת אבידה, תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
חוק רשות נאות מרפא, תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 10/7/02]
חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) [נוסח משולב], תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 22/7/04]
חוק לביטול פקודת הפיקוח על הבדואים, תשל"ג-1973 [אין תיקונים]
חוק חגורות בטיחות ברכב, תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 3/3/93]
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 7/8/95]
חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 23/2/96]
חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 3/6/76]
חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה), תשל"ח-1977 [תיקון אחרון 6/7/78]
חוק המילוות (הוראות שונות), תשל"ח-1977 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, תשל"ח-1977 [תיקון אחרון 11/8/78]
חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשל"ח-1977 [תיקון אחרון: 6/8/03]
חוק הצהרות מוות, תשל"ח-1978 [תיקון אחרון 30/6/98]
חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 [תיקון אחרון 31/3/83]
חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
חוק העתיקות, תשל"ח-1978 [תיקון אחרון 29/12/02]
חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (ביטול), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
חוק ביטול בול בטחון על צריכת חשמל, תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978 [תיקון אחרון 19/3/01]
חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון: 21/11/02]
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה), תשל"ח-1978 [תיקון אחרון 19/7/79]
חוק המכר (עשיית חוזים למכר טובין בין-לאומי), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר) (הארכת תוקף), תשל"ח-1978 [אין תיקונים]
חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (הוראת שעה), תשל"ט-1978 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 2), תשל"ט-1978 [תיקון אחרון 10/11/78]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 4), תשל"ט-1978 [אין תיקונים]
חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח - הוצאה ששית), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 13/6/80]
חוק מילווה המדינה, תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 18/6/95]
חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראות שעה), תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 28/3/80]
חוק הנאמנות, תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 12/8/80]
חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979 [תיקון אחרון 12/4/95]
חוק רשות השידור (הוראת שעה), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
חוק פטור ממסים (הסכם להקמת שדות תעופה בנגב), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל"ט-1979 [אין תיקונים]
חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה (כספים), תשל"ו-1975 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), תשל"ו-1975 [תיקון אחרון 13/8/86]
חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 [תיקון אחרון 22/7/04]
חוק מס יבוא שירותים, תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 8/12/77]
חוק המקדמה, תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
חוק-יסוד : הצבא [תיקון אחרון 15/7/76]
חוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח, תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
חוק מילווה בטחון (מפעלים מאושרים) (תיקון מס' 2), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא×הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 17/7/02]
חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 25/3/77]
חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות (תשריר), תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל"ו-1976 [אין תיקונים]
חוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 14/2/02]
חוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 18/7/84]
חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק שמירת הנקיון, תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 7/6/84]
חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 16/2/79]
חוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), תשל"ו-1976 [בוטל]
חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק מילוות חסכון, תשל"ו-1976 [תיקון אחרון 29/9/77]
חוק דוד בן-גוריון, תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
חוק הבטחת תגמולי ביטוח לצד שלישי, תשל"ז-1976 [תיקון אחרון 12/2/81]
חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק חמישי להשקעת פיתוח), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה (כספים), תשל"ז-1976 [אין תיקונים]
חוק מירשם מילגות, תשל"ז-1976 [תיקון אחרון: 15/3/01]
חוק התפזרות הכנסת השמינית, תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
חוק מניעת היצף, תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 2/1/91]
חוק רשות לאומית לאנרגיה, תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 31/12/89]
חוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
חוק הבחירות לכנסת התשיעית (הוראת שעה), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 9/6/78]
חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 21/12/00]
חוק עזרה משפטית למדינות חוץ [נוסח משולב], תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 7/2/99]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 8/3/96]
חוק המקדמה, תשל"ז-1977 [אין תיקונים]
חוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 28/5/00]
חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 13/6/02]
חוק המסחר ברכב משומש, תשל"ז-1977 [תיקון אחרון 23/4/81]
חוק העונשין, תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 12/8/04]
חוק ועדות הכנסת (ועדת העבודה והרווחה), תשל"ז - 1977 [אין תיקונים]
חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר) (תיקון והארכת תוקף), תשל"ז - 1977 [אין תיקונים]
חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979 [תיקון אחרון 30/10/01]
חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש"ם-1979 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 [תיקון אחרון 10/1/2000]
חוק קיזוז מסים, תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (שירותי עבודה חיוניים של רנטגנאים), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 17/2/04]
חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם-1980 [תיקון אחרון 30/11/94]
חוק מטבע השקל, תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 [תיקון אחרון 31/7/80]
חוק מעמד ארגונים בין-לאומיים, תש"ם-1980 [תיקון אחרון 21/7/83]
חוק רכישת מקרקעין בנגב (חוזה השלום עם מצרים), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל [תיקון אחרון: 7/12/00]
חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 [תיקון אחרון: 25/11/97]
חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק העמותות, תש"ם-1980 [תיקון אחרון 11/6/00]
חוק המועצות החקלאיות (עונשין), תש"ם-1980 [אין תיקונים]
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 [תיקון אחרון: 9/6/04]
חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980 [תיקון אחרון 9/4/87]
חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 [תיקון אחרון 4/8/02]
חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון 10/1/90]
חוק עידוד החסכון הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות (הוראת שעה), התשמ"א- 1981 [אין תיקונים]
חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 29/3/01]
חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 12/3/81]
חוק עיגול סכומים, התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 1/1/85]
חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התשמ"א - 1981 [תיקון אחרון 12/2/81]
חוק התפזרות הכנסת התשיעית, התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 19/2/81]
חוק הבחירות לכנסת העשירית (הוראת שעה), התשמ"א- 1981 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשמ"א- 1981 [אין תיקונים]
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 13/8/00]
חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק עבירות קנס (נושאי משרה שיפוטית), התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 12/3/81]
חוק מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הוראת שעה), התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 28/4/94]
חוק מס עזבון (ביטול), התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 30/12/87]
חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א- 1981 [אין תיקונים]
חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 28/5/81]
חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה), התשמ"א- 1981 [אין תיקונים]
חוק המועצות החקלאיות (ועדות קנסות), התשמ"א- 1981 [אין תיקונים]
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 [תיקון אחרון 4/4/04]
חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 11/8/04]
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 [תיקון אחרון 30/6/04]
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 4/4/04]
חוק הזדמנות שווה בתעסוקה, התשמ"א-1981 [תיקון אחרון 3/3/88]
חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 18/8/82]
חוק אימוץ ילדים, התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 22/7/04]
חוק הפרשנות, התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 23/8/94]
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981 [תיקון אחרון 1/8/04]
חוק מימון מפלגות (הוראת שעה), התשמ"א- 1981 [אין תיקונים]
חוק היטל על שרותים מיובאים (הוראת שעה), התשמ"ה-1984 [אין תיקונים]
חוק משק המדינה (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
חוק לייצוב המשק, התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון: 17/6/04]
פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה - 1985 [תיקון אחרון 1/4/01]
חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח - הוצאה שביעית), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
חוק להארכת תקפן של תקנות שעת-חירום (החזקתם של עצורים מלבנון במעצר בישראל), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
חוק היטל על רכוש (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון 7/1/93]
חוק אגרת לימוד במוסדות להשכלה גבוהה (הוראת שעה). התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון 1/10/85]
חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון 18/12/02]
חוק כינוס הכנסת (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
חוק מניות בנקאיות בהסדר (הפחתת עמלות), התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון 1/6/03]
חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 [תיקון אחרון 9/4/86]
חוק מטבע השקל החדש, התשמ"ה-1985 [אין תיקונים]
חוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981 [אין תיקונים]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשמ"ב-1981 [אין תיקונים]
חוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה מס' 2), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 18/2/82]
חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 11/8/04]
חוק פיצוי מפוני סיני, התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
חוק מחיקת הרשעות, התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
חוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 31/3/93]
חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (הוראות שעה), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 4/8/82]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 4/8/82]
חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הבזק (העברת עובדים ל"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982 [תיקון אחרון 28/6/84]
חוק הביטוח הלאומי (ניכוי מיוחד בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ב-1982 [אין תיקונים]
חוק לקיום תוקף של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשמ"ד-1983 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשמ"ד-1983 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 2), התשמ"ד-1983 [אין תיקונים]
חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (הוראת שעה), התשמ"ד-1983 [אין תיקונים]
חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), התשמ"ד-1983 [תיקון אחרון 17/4/88]
חוק הביטוח הלאומי (הכנסה מחקלאות) (הוראות שעה), התשמ"ד-1983 [אין תיקונים]
חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 30/3/84]
חוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 9/4/86]
חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 15/1/98]
חוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 18/12/02]
חוק יסוד: השפיטה [תיקון אחרון 5/8/02]
חוק השפיטה (הוראות מעבר), התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
חוק לביטול דינים שנושנו, התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 24/11/02]
חוק התפזרות הכנסת העשירית, התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
חוק הבחירות לכנסת האחת עשרה (הוראות שעה), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 28/6/84]
חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 15/8/04]
חוק לביטול המג'לה, התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
חוק זכויות מבצעים, ומשדרים התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 6/8/03]
חוק מילווה ביטחון (הארכה מרצון), התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 13/4/89]
חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984 [אין תיקונים]
חוק להגנה על הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ"ד - 1984 [אין תיקונים]
חוק חיילים משוחררים, התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון 28/4/94]
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 10/8/04]
חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 [תיקון אחרון 9/6/04]
חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ"ג-1982 [אין תיקונים]
חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד), התשמ"ג-1982 [תיקון אחרון 6/3/92]
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982 [אין תיקונים]
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 12/8/04]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון 3/3/83]
חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון 2/3/92]
חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 25/11/02]
חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
חוק לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון 30/11/83]
חוק היטל על קניית מטבע חוץ, התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה מס' 2), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון 26/3/91]
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה), התשמ"ג-1983 [אין תיקונים]
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983 [תיקון אחרון: 31/10/02]
חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), התשמ"ח-1987 [תיקון אחרון 21/3/96]
חוק הגליל, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 20/11/02]
חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 14/3/96]
חוק יסוד: מבקר המדינה [תיקון אחרון: 1/4/98]
חוק מבקר המדינה (הוראות מעבר), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 4/7/04]
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
חוק חיילים משוחררים (מענק הסתגלות), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 28/4/94]
חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 12/11/03]
חוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 21/11/02]
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 25/11/02]
חוק הספורט, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון: 27/11/03]
חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 27/1/95]
חוק הבחירות לכנסת השתים-עשרה (הוראות שעה), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 22/2/89]
חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 26/11/00]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה), התשמ"ח-1988 [תיקון אחרון 13/4/89]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה) (מס' 2), התשמ"ח-1988 [אין תיקונים]
חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראת שעה), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון 28/3/91]
חוק הרשויות המקומיות (פסלות לכהונה), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
חוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון 15/2/99]
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון 5/2/04]
חוק להשעיית תוקפה של פקודת ההצגות הציבוריות (ביקורת), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
חוק שדה התעופה אילת (הוראות מיוחדות), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון 5/4/98]
חוק הגמלאות (השלמה לתוספת היוקר), התשמ"ט-1989 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (כהונת סגנים בעיר הבירה), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון: 5/8/03]
חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 [תיקון אחרון: 15/1/2002]
חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון 8/1/96]
חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון 9/3/93]
חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 [תיקון אחרון: 30/3/04]
חוק מס מקביל (הוראת שעה), התשמ"ו-1985 [אין תיקונים]
חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשמ"ו-1985 [אין תיקונים]
חוק עיגול סכומים, התשמ"ו-1985 [אין תיקונים]
חוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון: 18/1/04]
חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 9/2/04]
חוק זכיון ים המלח (תיקון מס' 2), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
חוק הנגב, התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 27/12/91]
חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 6/8/98]
חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו-1986 [אין תיקונים]
חוק עידוד התעשיה (מסים) (הוראת שעה), התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 13/8/86]
חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 13/8/86]
חוק אמנת החברה הבין-אמריקנית להשקעות, התשמ"ו-1986 [תיקון אחרון 12/9/86]
חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), התשמ"ז-1986 [אין תיקונים]
חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשמ"ז-1986 [תיקון אחרון 5/1/87]
חוק איגרות מדינת ישראל (הקלות במס לתושב ישראל), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז-1987 [החוק בוטל]
חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא-הגנה לישראל, התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון 4/2/93]
חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון 24/7/2002]
חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון 17/4/88]
חוק יציבות המשק (הוראות שונות), התשמ"ז-1987 [תיקון אחרון 7/1/93]
חוק רשות השידור (הוראת שעה), התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
חוק היטל על אשראי במטבע חוץ, התשמ"ז-1987 [אין תיקונים]
חוק ניירות ערך (הוראת שעה), התש"ן-1989 [תיקון אחרון 6/3/92]
חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989 [אין תיקונים]
חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989 [אין תיקונים]
חוק פיצויי פיטורים (הוראת שעה), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 [תיקון אחרון: 10/8/04]
חוק רישוי בניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 [תיקון אחרון 26/3/91]
חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
חוק יום חינוך ארוך, התש"ן-1990 [תיקון אחרון 31/7/97]
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש"ן-1990 [תיקון אחרון: 11/7/04]
חוק גביית חובות (ביצוע צווי מאסר) (הוראת שעה), התש"ן-1990 [תיקון אחרון 15/8/94]
חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
חוק העונשין (הוראות מיוחדות לענין צווי החזקה), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
חוק שחרור מינהלי (הוראת שעה), התש"ן-1990 [תיקון אחרון 24/9/92]
חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 [תיקון אחרון 24/8/95]
חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), התש"ן-1990 [אין תיקונים]
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ"א-1990 [תיקון אחרון 7/1/97]
חוק ניירות ערך (תיקון מס' 11), התשנ"א-1990 [תיקון אחרון 27/5/99]
חוק שנת הכספים, התשנ"א-1990 [אין תיקונים]
חוק היטלי סחר, התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 30/12/98]
חוק מגן דוד אדום (הוראת שעה), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 15/3/04]
חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 7/4/2000]
חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 29/12/02]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 27/1/95]
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון:18/1/04]
חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון: 22/2/94]
חוק מס הכנסה (דחיית תשלומים) (הוראת שעה), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 17/6/04]
חוק הלוואות לדיור, התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 9/7/92]
חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 7/8/95]
חוק לעידוד המגזר היצרני (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 17/7/91]
חוק ניירות ערך (דחיית הוראות), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 31/10/02]
חוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ"א-1991 [תיקון אחרון 13/8/93]
חוק בעלי תפקידים שיפוטיים (תקופת כהונה), התשנ"א-1991 [אין תיקונים]
חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994 [אין תיקונים]
חוק סל הקליטה, התשנ"ה-1994 [תיקון אחרון 15/2/99]
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994 [תיקון אחרון: 28/12/95]
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994 [תיקון אחרון: 29/12/02]
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הגבלת פעילות), התשנ"ה-1994 [תיקון אחרון: 19/5/02]
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 8/1/96]
חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
חוק איסור הלנה (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 17/6/04]
חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 15/1/98]
חוק זכיון ים המלח (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 3), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 9/6/04]
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 19/8/03]
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 1/8/04]
חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ה-1995 [ תיקונים אחרון: 17/1/96]]
חוק שירות ביטחון (הוראת שעה), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 30/3/04]
חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון 5/8/98]
חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 14/11/01]
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 15/1/02]
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 14/6/01]
חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 [תיקון אחרון: 17/2/02]
חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה) (הוראות שעה), התשנ"ב-1991 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991 [תיקון אחרון 31/10/91]
חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991 [תיקון אחרון 28/5/93]
חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 6), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 15/1/98]
חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 30/6/95]
חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה, התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
חוק הבחירות לכנסת השלוש-עשרה (הוראות שעה), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 9/4/92]
חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ), התשנ"ב-1992 [10/7/97]
חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 12/5/96]]
חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 6/3/92]
חוק ניירות ערך (דחיית הוראות), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 6/8/03]
חוק-יסוד: חופש העיסוק [תיקון אחרון 10/3/94]
חוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 19/7/95]
חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 5/2/04]
חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 30/6/98]
חוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 28/7/00]
חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 12/2/02]
חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 4/4/01]
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו [תיקון אחרון 10/3/94]
חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
חוק החברות הממשלתיות (חברה להשקעות בהון סיכון), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 15/8/04]
חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 26/1/04]
חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 15/1/98]
חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון: 29/12/02]
חוק-יסוד: הממשלה [תיקון אחרון: 19/12/2000]
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 5/4/98]
חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 [תיקון אחרון 10/8/04]
חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשנ"ב-1992 [אין תיקונים]
תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993 [תיקון אחרון 21/11/93]
חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993 [תיקון אחרון 30/3/04]
חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), התשנ"ד-1993 [תיקון אחרון: 30/6/04]
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 [תיקון אחרון 8/3/96]
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 12/5/94]
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 14/12/00]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה) (קיצור מועדים), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 27/1/94]
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 1/8/02]
חוק יסוד: חופש העיסוק [תיקון אחרון: 19/3/98]
חוק איסור הלנה (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
חוק קרנות פנסיה (קרנות חדשות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 7/11/94]
חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 4/1/95]
חוק יבוא בשר קפוא, התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 4/1/95]
חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 19/11/02]
חוק זכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 15/2/95]
חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 16/6/02]
חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 8/3/04]
חוק תחנת הכוח תל-אביב (ביטול), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 20/5/04]
חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 29/12/02]
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 31/3/04]]
חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת כהונה), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון: 29/7/98]
חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון:1/8/04]
חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994 [אין תיקונים]
חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 [תיקון אחרון 18/12/02]
חוק רשות השידור (אישור תקפן של אגרות רדיו וטלויזיה), התשנ"ג-1992 [אין תיקונים]
חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ"ג-1992 [תיקון אחרון 15/1/98]
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק מס הכנסה (הוראת שעה), התשנ"ג-1992 [אין תיקונים]
חוק החמרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 18/1/04]
חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
חוק מימון מפלגות (הוראת שעה), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון 9/12/93]
חוק המפלגות (רישום מפלגות קיימות) (הוראת שעה), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון 31/3/93]
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993 [אין תיקונים]
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג- 1993 [תיקון אחרון: 12/11/03]
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג- 1993 [תיקון אחרון 24/7/02]
חוק קופת-חולים (איסורי הגבלות ואפליה), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון 15/11/93]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות שעה), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון 22/7/93]
חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג- 1993 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון: 9/10/03]
חוק הגליל (הוראת שעה), התשנ"ג- 1993 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (השבתת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התשנ"ג- 1993 [תיקון אחרון 28/10/93]
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993 [תיקון אחרון 6/8/00]
חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (הוראת שעה), התשנ"ג- 1993 [אין תיקונים]
חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), התשנ"ח-1997 [תיקון אחרון 13/6/02]
חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997 [תיקון אחרון 5/8/98]
חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 10/1/2000]
חוק דחיית מועד הגשת דין וחשבון (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998[אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (בחירות מיוחדות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998[תיקון אחרון 26/11/00]
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998[אין תיקונים]
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 31/3/04]
חוק הרשות לקידום מעמד האשה, התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל - יום שבתון) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
חוק יום ירושלים, התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 5/2/04]
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 18/1/04]
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 5/8/02]
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור, התשנ"ח-1998[אין תיקונים]
חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות) התשנ"ח-1998[אין תיקונים]
חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
חוק האזרחות (הוראת שעה), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 10/1/99]
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998 (תיקון אחרון: 4/4/01)
חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 28/7/04]
חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998[תיקון אחרון 7/1/99]
חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח-1998[אין תיקונים]
חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון 7/4/03]
חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 [תיקון אחרון: 17/6/03]
חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה), התשנ"ט-1999[תיקון אחרון: 30/3/04]
חוק הקולנוע, התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 28/7/00]
חוק התפזרות הכנסת הארבע-עשרה, התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
חוק הבחירות לכנסת החמש-עשרה ולראש הממשלה (הוראת שעה), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון 29/4/99]
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות והוראת שעה), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 4/4/2001]
חוק ההמרה לאירו, התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 [אין תיקונים]
חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 13/8/00]
הודעה בדבר פרסום חוק התקציב לשנת הכספים 1999 [אין תיקונים]
חוק החברות, התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 25/12/03]
חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 [תיקון אחרון 11/7/04]
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ו-1995 [תיקון אחרון: 31/1/96]
חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 9/12/99]
חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 30/6/04]
חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו- 1996[תיקון אחרון: 9/6/04]
חוק התפזרות הכנסת השלוש עשרה, התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק הבחירות לכנסת הארבע-עשרה ולראש הממשלה (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 30/6/04]
חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 17/5/01]
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996 [ אין תיקונים]
חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש, התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 17/2/02]
חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 6/8/03]
חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק עידוד התעסוקה של ימאים ישראלים, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 7/1/97]
חוק תובענות ייצוגיות (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק לעידוד ההפקה של יצירה ישראלית מקורית בשידורי הטלויזיה (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 21/12/00]
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 16/12/03]
חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996[תיקון אחרון 29/7/98]
חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996[תיקון אחרון: 21/12/99
חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ז-1996[אין תיקונים
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996[תיקון אחרון 21/1/98]
חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 5/2/04]
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 30/1/02]
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
חוק שירות המדינה (גימלאות) (הגדלת קיצבה לגימלאי משרד התקשורת), התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון 6/8/03]
הודעה בדבר פרסום חוק התקציב לשנת הכספים 1997 [אין תיקונים]
חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ז1997 [אין תיקונים]
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 17/2/02]
חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ"ז-1997 [אין תיקונים]
חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 4/4/01]
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997[תיקון אחרון 18/1/2004]
חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ"ז-1997 [תיקון אחרון: 4/4/01]
חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997[אין תיקונים]
חוק המעבר, תש"ט-1949 [תיקון אחרון 4/4/90]
חוק האשראי האמריקאי, תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק התקציב (אפריל 1949), תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום, תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק יום העצמאות, תש"ט-1949 [תיקון אחרון 11/3/04]
חוק עובדי ממשלת ארץ-ישראל, תש"ט-1949 [תיקון אחרון 13/4/49]
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 [תיקון אחרון 11/7/04]
חוק מס הכנסה ומס רווחי חברות (הוראות שעה), תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק התקציב (אפריל-יוני 1949), תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק מבקר המדינה, תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק הדגל והסמל, תש"ט-1949 [תיקון אחרון: 24/7/97]
חוק שכר חברי הכנסת, תש"ט-1949 [תיקון אחרון 1/8/01]
פקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חרום (יציאה לחוץ לארץ), תש"ט-1948 [תיקון אחרון: 21/3/02]
חוק שטרי מקרקעים, תש"ט - 1949 [אין תיקונים]
חוק שטרי בנק, תש"ט - 1949 [אין תיקונים]
חוק המילוות על יבול ההדרים (ערבות), תש"ט - 1949 [אין תיקונים]
חוק הגנת החייל (דירה), תש"ט-1949 [תיקון אחרון 30/3/84]
חוק המעבר (הוראת שעה) (מס' 2), תש"ט - 1949 [תיקון אחרון 2/9/49]
חוק התקציב (הוראות מעבר), תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק התקציב (הוראות מעבר) (מס. 2), תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק המילוות לפרדסנים, תש"ט - 1949 [אין תיקונים]
חוק כלי היריה, תש"ט-1949 [תיקון אחרון 17/6/04]
חוק העלאת עצמותיו של הרצל, תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש"ט-1949 [תיקון אחרון 15/7/71]
חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות), תש"ט -1949 [תיקון אחרון 9/4/59]
חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949 [תיקון אחרון 28/6/84]
חוק לביטול פקודת הנהלת הנכסים הרוסים, תש"ט -1949 [תיקון אחרון 2/9/49]
חוק מס שבח מקרקעים, תש"ט-1949 [תיקון אחרון 1/9/63]
חוק מס עזבון, תש"ט -1949 [תיקון אחרון 3/4/81]
חוק מס קליטה, תש"ט - 1949 [אין תיקונים]
חוק התקציב לשנת 1949/50, תש"ט-1949 [אין תיקונים]
חוק שירות בטחון, תש"ט -1949 [תיקון אחרון 23/1/59]
חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט - 1949 [אין תיקונים]
חוק לימוד חובה, תש"ט - 1949 [תיקון אחרון 11/3/04]
חוק פגרת הכנסת, תש"ט -1949 [אין תיקונים]
חוק הגנת דייר המשנה של בית עסק, תשט"ו-1954 [תיקון אחרון 8/7/55]
חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו- 1955 [תיקון אחרון 5/4/98]
חוק הארכיונים, תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 31/3/81]
חוק הבחירות לכנסת, תשט"ו - 1955 [תיקון אחרון 3/3/55]
חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 15/1/02]
חוק הבחירות לכנסת, תשט"ו-1955 [נוסח משולב] [תיקון אחרון 17/4/59]
חוק הגנת הדייר (בנינים חדשים), תשט"ו- 1955 [תיקון אחרון 8/7/55]
חוק איגודי ערים, תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה), תשט"ו- 1955 [אין תיקונים]
חוק הדיינים, תשט"ו- 1955 [תיקון אחרון 21/3/04]
חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו- 1955 [תיקון אחרון 3/4/81]
חוק מדידת מים, תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 31/7/01]
חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 25/1/62]
חוק תשלומי הפרשים על מטבע חוץ, תשט"ו- 1955 [אין תיקונים]
חוק האגרות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשט"ו- 1955 [תיקון אחרון 2/4/61]
חוק המילווה העממי, תשט"ו - 1955 [אין תיקונים]
חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), תשט"ו- 1955 [אין תיקונים]
חוק להחלפת שטרי בנק ומילווה חובה (הוראות שעה), תשט"ו- 1955 [אין תיקונים]
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 12/8/04]
חוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה) (מס' 2), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 16/6/55]
חוק תשלום פיצויים מאיטליה, תשט"ו- 1955 [תיקון אחרון 30/3/84]
חוק אגרות חוב של חברת החשמל לא"י בע"מ (ערבות ופטור ממס), תשט"ו- 1955 [תיקון אחרון 30/6/55]
חוק מועצת הרבנות הראשית (הוראות שונות), תשט"ו- 1955 [אין תיקונים]
חוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 8/1/91]
חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 5/8/71]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראות שעה) (מס' 9), תשט"ו-1955 [אין תיקונים]
חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 17/4/70]
חוק להסדר תפיסת מקרקעים (הוראת שעה), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 9/8/57]
חוק הגנת הדייר, תשט"ו- 1955 [תיקון אחרון 13/8/72]
חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 [תיקון אחרון: 1/8/04]
חוק בנק ישראל (הוראת שעה), תשט"ו-1955 [תיקון אחרון 3/8/56]
חוק המילווה (מוסדות כספיים), תשט"ז-1955 [תיקון אחרון 1/12/55]
חוק המילווה (מוסדות כספיים) (מס' 2), תשט"ז-1955 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 10), תשט"ז - 1955 [אין תיקונים]
חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), תשט"ז-1955 [אין תיקונים]
חוק קרן היסוד, תשט"ז-1956 [אין תיקונים]
חוק האגרות (נוטריון ציבורי), תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 11/6/76]
חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956. [תיקון אחרון 15/3/01]
חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר) (ביטול), תשט"ז-1956 [אין תיקונים]
חוק עידוד החסכון הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956. [תיקון אחרון 18/12/02]
חוק יהב המגן, תשט"ז- 1956 [תיקון אחרון 14/8/59]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 11), תשט"ז-1956 [אין תיקונים]
חוק לקיום תחילת תקפו של חוק עזר לפתח תקוה (מס עסקים עירוני), תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 21/6/56]
חוק העיריות (אישור פעולות), תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 21/6/56]
חוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 4/8/82]
חוק העזרה המשפטית למדינות זרות, תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 27/2/77]
חוק השמות, תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 7/2/99]
חוק הזרעים, תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 21/1/65]
חוק אמנת החברה הבינלאומית למימון, תשט"ז-1956 [אין תיקונים]
חוק המילוות המשותפים לרשויות המקומיות, תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 9/12/71]
חוק המילווה (מוסדות כספיים) (מס' 3), תשט"ז-1956 [תיקון אחרון 3/8/56]
חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום, תש"י -1949 [תיקון אחרון 16/4/54]
חוק חותם המדינה, תש"י -1949 [אין תיקונים]
חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תש"י-1949 [אין תיקונים]
חוק למניעת שריפות בשדות, תש"י-1949 [תיקון אחרון 27/7/88]
חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר), תש"י - 1950 [תיקון אחרון 22/3/56]
חוק רשימות השומה העירוניות (הוראות זמניות), תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950 [תיקון אחרון: 7/8/67
חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד, תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק לביטול מס חירום על בנזין ונפט, תש"י - 1950 [אין תיקונים]
חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1950/51, תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק התקציב (אפריל-יוני 1950), תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק לעידוד השקעות הון, תש"י-1950 [תיקון אחרון 21/9/59]
חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק מילווה לעירית תל-אביב (ערבות), תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק מילווה למועצה לשיווק פרי-הדר (ערבות), תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950 [תיקון אחרון 19/5/66]
חוק לקיום צווים לפי תקנות-שעת-חירום בדבר תפיסת מקרקעים (שיכון מוסדות המדינה בירושלים), תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק מילווה ל"צים", חברת השיט הישראלית בע"מ (ערבות), תש"י -1950 [אין תיקונים]
חוק המועצה המשפטית (הוראת שעה), תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות), תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק לאישור מינויי שופטים של בית המשפט העליון, תש"י - 1950 [אין תיקונים]
חוק המעבר (הוראת שעה), תש"י -1950 [אין תיקונים]
חוק השבות, תש"י - 1950 [תיקון אחרון 19/3/70]
חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 [תיקון אחרון 17/5/04]
חוק רישום פטירות חיילים שנספו במלחמת השחרור, תש"י - 1950 [תיקון אחרון 21/7/50]
חוק העיריות (הוראות שונות), תש"י - 1950 [תיקון אחרון 21/7/50]
חוק מגן דוד אדום, תש"י - 1950 [תיקון אחרון 29/12/2002]
חוק התקציב לשנת 1950/51, תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק מילוות לפרדסנים (אשראי אמריקאי), תש"י -1950 [אין תיקונים]
חוק בתי קברות צבאיים, תש"י -1950 [תיקון אחרון 10/5/96]
חוק ביטול עונש מלקות, תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק נכסי גרמנים, תש"י -1950 [תיקון אחרון 5/9/50]
חוק רשות פיתוח (העברת נכסים), תש"י - 1950 [תיקון אחרון 29/7/60]
חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י - 1950 [תיקון אחרון 16/8/63]
חוק גיל הנישואין, תש"י-1950 [תיקון אחרון 3/8/98]
חוק המילווה העממי, תש"י - 1950 [אין תיקונים]
חוק המילווה (מוסדות כספיים), תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק ערבויות מטעם המדינה, תש"י-1950 [תיקון אחרון 3/4/53]
חוק העיריות (הוראות שונות) (מס' 2), תש"י -1950 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים), תש"י-1950 [תיקון אחרון 9/4/59]
חוק המועצות המקומיות (הוראות שונות), תש"י -1950 [תיקון אחרון 18/8/50]
חוק להגנת הצומח (נזקי עזים), תש"י-1950 [אין תיקונים]
חוק הגנת הדייר (שכירות משנה, אירוח וחילופים) , תשי"א-1950 [תיקון אחרון 30/3/84]
חוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה, והרבנים הראשיים לישראל, תשי"א-1951 [תיקון אחרון 20/2/64]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה), תשי"א - 1950 [אין תיקונים]
חוק מס נסיעות חוץ, תשי"א - 1950 [תיקון אחרון 8/12/77]
חוק אשראי חוץ, תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק המילוות לפרדסנים (פיתוח), תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק למניעת הפקעת שערים וספסרות (שיפוט), תשי"א-1951 [תיקון אחרון 10/2/78]
חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה, תשי"א-1951 [תיקון אחרון 6/4/61]
חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951 [תיקון אחרון 10/8/95]
חוק אגרות-חוב למוכ"ז של ממשלת ארץ-ישראל, תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק איסור אפיית לילה, תשי"א - 1951 [תיקון אחרון 5/6/80]
חוק אגרות מדינת ישראל (מלווה העצמאות), תשי"א- 1951 [אין תיקונים]
חוק טבי-דולר, תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 [תיקון אחרון 31/12/97]
חוק התקציב (מס' 2), לשנת 1950/51, תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק המעבר לכנסת השניה, תשי"א - 1951 [אין תיקונים]
חוק שטרי-חסכון צמודי-דולר, תשי"א - 1951 [אין תיקונים]
חוק הבחירות לכנסת השניה, תשי"א - 1951 [אין תיקונים]
חוק לקביעת יום הבחירות לכנסת השניה, תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק התקציב (אפריל-ספטמבר 1951), תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 [תיקון אחרון 21/1/02]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 2), תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק בנק הדואר, תשי"א - 1951 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א - 1951 [תיקון אחרון: 23/4/81]
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א-1951 [תיקון אחרון 17/6/04]
חוק שטרי בנק, תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 [תיקון אחרון 7/1/2002]
חוק המילווה (מוסדות כספיים) תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 3), תשי"א-1951 [אין תיקונים]
חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951 [תיקון אחרון 9/4/00]
חוק כהונת נשיא המדינה, תשי"ב - 1951 [תיקון אחרון 25/6/64]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה), תשי"ב-1951 [תיקון אחרון 17/7/52]
חוק התקציב לשנת 1951/52, תשי"ב-1951 [אין תיקונים]
חוק תקציב הפיתוח לשנת 1951/52, תשי"ב-1951 [אין תיקונים]
חוק המועצות המקומיות (מתן תוקף למס גולגולת מודרג), תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
חוק ערבות למשכנתאות, תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
חוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ב-1952 [החוק הוחלף]
חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד), תשי"ב - 1952 [תיקון אחרון 5/8/71]
חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
חוק הצהרות מוות, תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 12/1/78]
חוק חסינות בניני הכנסת, תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 9/8/68]
חוק לתיקון דיני העונשין (תקיפת שוטרים), תשי"ב-1952
חוק האזרחות, תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 11/8/04]
חוק התקציב לשנת 1952/53, תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
חוק בית המשפט לימאות, תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
חוק בתי הדין הרבניים (אישור מינויים), תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 19/6/53]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 2), תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (אכסון במלון), תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
חוק הדרכונים, תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 30/1/02]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה), תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 17/7/52]
חוק להחלפת שטרי בנק ומילווה חובה, תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 14/8/59]
חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה) (מס' 2), תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 20/8/52]
חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי"ב -1952 [תיקון אחרון 14/4/54]
חוק להארכת תוקף תקנות-שעת-חירום (שעות עבודה במפעלים מוגבלים בשימוש בזרם חשמלי), תשי"ב - 1952 [אין תיקונים]
חוק הנפט, תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 3/1/02]
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב -1952 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק הרשויות המקומיות (תוספת למס הכנסה), תשי"ב-1952 [תיקון אחרון 4/4/57]
חוק מס קניה (טובין ושירותים) תשי"ב -1952 [תיקון אחרון 27/6/02]
חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 [תיקון אחרון: 20/6/04]
חוק תקציב הפיתוח לשנת 1952/53, תשי"ב-1952 [אין תיקונים]
חוק לימוד חובה (הוראות שעה), תשי"ד- 1953 [תיקון אחרון 1/9/54]
חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד -1953 [תיקון אחרון 1/8/65]
חוק קרן קיימת לישראל, תשי"ד-1953 [אין תיקונים]
חוק לתיקון דיני החברות (הוראות שונות), תשי"ד-1953 [אין תיקונים]
חוק אגרות הרשם הכללי (הוראות שונות), תשי"ד-1953 [אין תיקונים]
חוק בתי הדין השרעיים (אישור מינויים), תשי"ד-1953 [תיקון אחרון 31/5/61]
חוק שטרי בנק, תשי"ד-1953 [תיקון אחרון 6/1/54]
חוק אגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח), תשי"ד-1954 [אין תיקונים]
חוק חמרי נפץ, תשי"ד- 1954 [תיקון אחרון 12/3/81]
חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 [תיקון אחרון 8/1/03]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 7), תשי"ד-1954 [אין תיקונים]
חוק הגנת הדייר, תשי"ד-1954 [תיקון אחרון 13/8/72]
חוק בחירות לגופים ציבוריים, תשי"ד- 1954 [תיקון אחרון 7/4/81]
חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח, תשי"ד-1954 [תיקון אחרון 24/11/78]
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד - 1954 [תיקון אחרון: 1/6/03]
חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי"ד-1954 [תיקון אחרון 10/1/99]
חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 [תיקון אחרון 17/5/04]
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד - 1954 [תיקון אחרון 12/8/60]
חוק ההסגרה, תשי"ד-1954 [תיקון אחרון: 24/5/01]
חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד -1954 [תיקון אחרון 3/7/85]
חוק החשמל, תשי"ד -1954 [תיקון אחרון 21/3/96]
חוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 [תיקון אחרון 11/8/04]
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954 [תיקון אחרון 15/1/98]
חוק מילווה עממי מיוחד, תשי"ד-1954 [תיקון אחרון 31/5/56]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 8), תשי"ד-1954 [אין תיקונים]
חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי"ד -1954 [תיקון אחרון 20/7/70]
חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, תשי"ג - 1952 [תיקון אחרון 1/1/76]
חוק בתים משותפים, תשי"ג - 1952 [תיקון אחרון 4/1/61]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 3), תשי"ג-1952 [אין תיקונים]
חוק שטרי בנק, תשי"ג -1952 [אין תיקונים]
חוק התקנים, תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 1/6/03]
חוק החלפת רשיונות במקצועות רפואיים (הוראת שעה), תשי"ג-1953 [אין תיקונים]
חוק השטחים התת-ימיים, תשי"ג - 1953 [אין תיקונים]
חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג - 1953 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 28/12/95]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 4), תשי"ג-1953 [אין תיקונים]
חוק מילווה חובה, תשי"ג- 1953 [תיקון אחרון 15/8/58]
חוק ניירות ערך אנגליים, תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 3/4/53]
חוק הנשיא חיים ווייצמן (גימלה ועזבון), תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 5/6/53]
חוק מקדמה למס הכנסה, תשי"ג - 1953 [אין תיקונים]
חוק החניכות, תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 5/6/80]
חוק עבודת הנוער, תשי"ג - 1952 [תיקון אחרון 27/12/00]
חוק להחלפת שטרי בנק ומילווה חובה (הוראת שעה), תשי"ג-1953 [אין תיקונים]
חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953 [אין תיקונים]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 5), תשי"ג-1953 [אין תיקונים]
חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 [תיקון אחרון: 16/12/03]
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 10/6/04]
חוק הגנת הדייר (בנינים חדשים), תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 20/8/68]
חוק השופטים, תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 28/6/84]
חוק הבלו על צמיגים, תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 26/12/68]
חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג - 1953 [תיקון אחרון 28/3/91]
חוק שירות לאומי, תשי"ג -1953 [תיקון אחרון 27/7/79]
חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 9/2/04]
חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי"ג-1953 [תיקון אחרון 13/7/78]
חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957 [תיקון אחרון 2/4/64]
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי"ח- 1957 [תיקון אחרון: 12/8/04]
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957 [תיקון אחרון 14/3/02]
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), תשי"ח-1957 [תיקון אחרון 28/2/58]
חוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 15/7/65]
חוק אכיפת פסקי-חוץ, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 14/2/90]
חוק-יסוד: הכנסת [תיקון אחרון 21/3/04]
חוק תקופת כהונתה של הכנסת השלישית וכהונת חבריה, תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב] [תיקון אחרון: 5/8/03]
חוק אכסון במלון (הוראת שעה), תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
חוק נכסי נפקדים (פינוי), תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 28/3/58]
חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 7/8/95]
חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 2/1/92]
חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 30/6/04]
חוק אכסון תיירים (פטור ממס הכנסה) (הוראת שעה), תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
חוק גימלאות לחברי הכנסת, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 4/4/69]
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 18/12/98]
חוק גני רמת הנדיב, תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 13/8/00]
חוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים), תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 14/8/59]
חוק דמי-מפתח, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 13/8/72]
חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי"ח-1958 [אין תיקונים]
חוק הרשויות המקומיות (סמלים), תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 19/12/74]
חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 [תיקון אחרון 16/2/98]
חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח - הוצאה שניה), תשי"ט-1958 [אין תיקונים]
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958 [תיקון אחרון 9/6/95]
חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם, תשי"ט-1958 [אין תיקונים]
חוק המילווה (מוסדות כספיים), תשי"ט-1958 [אין תיקונים]
חוק פנקס הבוחרים לכנסת, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 14/4/69]
חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון: 29/12/02]
חוק איגרות מדינת ישראל (הוראות מיוחדות), תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 7/8/95]
חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 21/12/90]
חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 15/1/02]
חוק מילווה קליטה, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 16/10/61]
חוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 30/7/59]
חוק פנקס הבוחרים לכנסת (הוראות שעה), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 6/5/59]
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 19/3/97]
חוק הבחירות לכנסת, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 14/4/69]
חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון: 7/11/02]
חוק מילווה קליטה (הוראות שעה), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 16/10/61]
חוק לתיקון דיני העונשין (ריבוי נישואין), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 4/8/77]
חוק הבחירות למועצות המקומיות (הוראות שעה), תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (הוראות שונות), תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
חוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 26/7/88]
חוק המים, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון: 11/8/04]
חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 1/3/2001]
חוק החכרת מקרקעין (הוראות שעה), תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
חוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 18/1/04]
חוק רשות חקלאית בפתח-תקוה, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 18/4/62]
חוק לתיקון דיני העונשין (העלמת עבירות), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 4/8/77]
חוק נכי רדיפות הנאצים (הארכת מועד), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 17/2/60]
חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 9/2/77]
חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 10/3/78]
חוק הערבויות לסחר-חוץ, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 9/8/68]
חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט-1959 [בוטל]
חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 [תיקון אחרון 5/1/04]
חוק זכיון צינורות הנפט, תשי"ט-1959 [אין תיקונים]
חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] [תיקון אחרון: 15/3/04]
חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב] [תיקון אחרון: 28/1/86]
חוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] [תיקון אחרון 12/5/77]
חוק מימי חופין, תשי"ז- 1956 [תיקון אחרון 14/2/90]
חוק מילווה בטחון, תשי"ז - 1956 [אין תיקונים]
חוק בול בטחון, תשי"ז -1956 [תיקון אחרון 29/3/70]
חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי"ז-1956 [תיקון אחרון 2/8/62]
חוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי"ז-1956 [תיקון אחרון 27/3/69]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 12), תשי"ז-1956 [אין תיקונים]
חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), תשי"ז - 1956 [תיקון אחרון 10/1/57]
חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (סיכומי טענות), תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 15/7/65]
חוק הארכת מועדים, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 9/1/75]
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 21/2/57]
חוק הריבית, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 21/3/02]
חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 13/2/90]
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 21/10/02]
חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 16/8/63]
חוק מקדמת בטחון, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 4/4/57]
חוק יהב המגן, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 19/4/57]
חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה (הוראת שעה), תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 19/4/57]
חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 17/2/04]
חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 13), תשי"ז-1957 [אין תיקונים]
חוק הבלו על סוכר, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 24/12/69]
חוק מילווה עממי מיוחד (ביטול איגרות חוב מסויימות), תשי"ז-1957 [אין תיקונים]
חוק המילווה לשיכון עולים, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 23/2/59]
חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי"ז-1957 [אין תיקונים]
חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 4/8/94]
חוק בתי המשפט, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 18/7/84]
חוק גימלאות לשרים, תשי"ז-1957 [תיקון אחרון 4/4/69]
פקודת צבא-הגנה לישראל
פקודת המסחר עם האויב, 1939
צו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939
תקנות בריאות העם (מלחמה במלריה), 1941
תקנות בריאות העם (בשר המובא מחו"ל), 1938
פקודת הירושה
פקודת מניעת פשעים (שבטים ופלגות), 1935
תקנות בריאות העם (רמת האיכות (סטנדרד) של צרכי אוכל 1935
פקודת הפשעים, (מניעתם)
תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941
תקנות בריאות העם (תיקון פנקסי לידות ומיתות), 1940
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות פיקוח על המטבע), התש"ס-1999
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התש"ס-1999
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות הפיקוח על המטבע), התש"ס-1999
תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה), התש"ס-1999
צו התכנון והבניה (נס ציונה), התש"ס-1999
צו התכנון והבניה (לודים), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (הוראת שעה), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול) (תיקון), התש"ס-1999
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 2) (תיקון), התש"ס-1999
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התש"ס-1999
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ולתיירות פנים ומשרדים לתיור), התש"ס-1999
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון), התש"ס-1999
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 1999), התש"ס-1999
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התש"ס-1999
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (תיקון), התש"ס-1999
צו הראיות (קביעת גוף ציבורי), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי צמנט) (תיקון), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שיעור ההעלאה של מחיר הובלת דלק), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התש"ס-1999
צו המועצות המקומיות (ב) (טורעאן-תיקון), התש"ס-1999
צו המים (קביעת המפלס המותר), התש"ס-1999
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התש"ס-1999
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התש"ס-1999
הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התש"ס-1999
תיקון טעות
צו חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (כנס האו"ם וה-ECE בנושא בעיות מתודולוגיות בסטטיסטיקה של איכות הסביבה, אוקטובר 1999), התש"ס-1999
הודעת אגרות בריאות, התש"ס-1999
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התש"ס-1999
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות הפלסטינית) (הוראת שעה), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון), התש"ס-1999
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה ממלכתי - חללי קהיליית המודיעין), התש"ס-1999
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה ממלכתי - מצודת יואב), התש"ס-1999
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה ממלכתי - חטיבת הנגב), התש"ס-1999
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה ממלכתי - עולי הגרדום), התש"ס-1999
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התש"ס-1999
הודעת חופש המידע (אגרות), התש"ס-1999
תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק) (תיקון), התש"ס-1999
צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות), התש"ס-1999
תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון), התש"ס-1999
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות כביסה) (ביטול), התש"ס-1999
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התש"ס-1999
תקנות העברת אסירים לארצותיהם (תיקון), התש"ס-1999
תקנות הסדרים במשק המדינה (מכירת גז על ידי יצרני גז), התש"ס-1999
תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), התש"ס-1999
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון), התש"ס-1999
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, שגבשלום), התש"ס-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון), התש"ס-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק הירדן, תיקון), התש"ס-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בקעת בית שאן, תיקון), התש"ס-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התש"ס-1999
צו התכנון והבניה (גבעות אלונים), התש"ס-1999
צו התכנון והבניה (יזרעאלים), התש"ס-1999
צו התכנון והבניה (שרונים), התש"ס-1999
הודעת הנפט (אגרות), התש"ס-1999
תיקון טעות
צו שירות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק), התש"ס-1999
צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספות א' וב' לחוק), התש"ס-1999
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התש"ס-1999
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשנ"ט-1999 (תיקון), התש"ס-1999
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ דברת), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 2), התש"ס-1999
כללי הטוענים הרבניים (סדרי דין בבית הדין המשמעתי), התש"ס-1999
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (שינוי התוספת השניה לחוק), התש"ס-1999
כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה) (תיקון), התש"ס-1999
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2000), התש"ס-1999
תיקוני טעויות
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור), התש"ס-1999
תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ס-1999
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 31; קטע צומת להבים - צומת הנשיא; דרך הגישה לרהט; מחלף להבים; צומת רהט; מחלף הנשיא), התש"ס-1999
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 762; דרך הגישה לנופית; צומת דרך הגישה לערב אל חילף מערב; צומת דרך הגישה לערב אל חילף מזרח), התש"ס-1999
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת דרכים מס' 767/768" אלומות-פוריה), התש"ס-1999
הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התש"ס-1999
הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התש"ס-1999
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים) (תיקון), התש"ס-1999
אכרזת המסים (גביה) (גביית סכומי יתר ששולמו כתמיכה בגין קיצוץ במכסת המים), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2) התשנ"ח-1998 (תיקון), התש"ס-1999
צו המים (קביעת המפלס המותר) (מס' 2), התש"ס-1999
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התש"ס-1999
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התש"ס-1999
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התש"ס-1999
כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק) (תיקון), התש"ס-1999
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התש"ס-1999
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התש"ס-1999
הודעת הדיינים (אגרות) התש"ס-1999
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינויי סכומים), התש"ס-1999
הודעת המתווכים במקרקעין, התש"ס-1999
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התש"ס-1999
צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), התש"ס-1999
צו הגנת הפרטיות (הקמת יחידת פיקוח), התש"ס-1999
תקנות המכס (תיקון), התש"ס-1999
צו מס הכנסה (סכום המחייב קטין בהגשת דו"ח) (תיקון), התש"ס-1999
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התש"ס-1999
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון), התש"ס-1999
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות הדיג (תיקון), התש"ס-1999
צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השניה לפקודה), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התש"ס-1999
הודעת הסיוע המשפטי, התש"ס-1999
הודעת רואי חשבון (אגרות), התש"ס-1999
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון), התש"ס-1999
הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התש"ס-1999
הודעת רישום שמות עסק, התש"ס-1999
הודעת שמאי מקרקעין, התש"ס-1999
הודעת המקרקעין (אגרות), התש"ס-1999
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התש"ס-1999
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התש"ס-1999
הודעת המדגמים, התש"ס-1999
תקנות פנקס האימוצים (תיקון), התש"ס-1999
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000), התש"ס-1999
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התש"ס-1999
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פרסום, שיווק וקידום מכירות) (תיקון), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון) התש"ס-1999
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תל-אביב) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון), התש"ס-1999
צו התכנון והבניה (רמת נגב), התש"ס-1999
צו התכנון והבניה (תמר-ערבה תיכונה), התש"ס-1999
הודעת סימני המסחר, התש"ס-1999
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התש"ס-1999
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התש"ס-1999
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק), התש"ס-1999
הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים (אגרה), התש"ס-1999
תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999
תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים- ארציות), התש"ס-1999
הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התש"ס-1999
תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות האגודות השיתופיות (חברות) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התש"ס-1999
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התש"ס-1999
הודעת הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התש"ס-1999
הודעת הסניגוריה הציבורית (התאמת שכר טרחה לסניגורים הציבוריים), התש"ס-1999
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התש"ס-1999
הודעת בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התש"ס-1999
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התש"ס-1999
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון), התש"ס1999
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), התש"ס-1999
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי מס רכישה), התש"ס-1999
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין), התש"ס-1999
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום), התש"ס-1999
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התש"ס-1999
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התש"ס-1999
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי אגרות), התש"ס-1999
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התש"ס-1999
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התש"ס-1999
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התש"ס-1999
הודעת בית משפט (אגרות), התש"ס-1999
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות), התש"ס-1999
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (גובה קנס), התש"ס-1999
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 2), התש"ס-1999
צו הגנה על מעגלים משולבים (הסכם טריפס), התש"ס-1999
צו זכויות מבצעים ומשדרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999
צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי פקדונות למיתקנים ולמכלי גז), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התש"ס-1999
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התש"ס-1999
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התש"ס-1999
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), התש"ס-1999
צו העבירות המינהליות (עדכון קנס מינהלי - בטיחות השיט), התש"ס-2000
תקנות מס קניה (טובין) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב) (תיקון), התש"ס-2000
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התש"ס-2000
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התש"ס-2000
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התש"ס-2000
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התש"ס-2000
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התש"ס-2000
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התש"ס-2000
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התש"ס-2000
הודעת הנמלים (רשיונות כניסה לנמל) (אגרות), התש"ס-2000
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התש"ס-2000
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס-2000
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש"ס-2000
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התש"ס-2000
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה) (תיקון), התש"ס-2000
הודעת מס בולים על מסמכים (תיאום סכומים), התש"ס-2000
הודעת המכרות (תשלומים), התש"ס-2000
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התש"ס-2000
הודעת החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) (עדכון אגרה), התש"ס-2000
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות בתי קברות צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000
תקנות החברות (מיזוג), התש"ס-2000
תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000
תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון), התש"ס-2000
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התש"ס-2000
הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התש"ס-2000
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התש"ס-2000
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התש"ס-2000
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התש"ס-2000
תקנות התעבורה (תיקון), התש"ס-2000
תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי) (תיקון), התש"ס - 2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 4: כביש פתח תקוה- חדרה, קטע חוצה חדרה, צומת רחובות הרברט סמואל-שמעוני, צומת רח' הנשיא), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מערכת מחלפים וצמתים, שורש- שואבה, מחלף קרית יערים-אבו גוש, צומת פארק רבין), התש"ס - 2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו) (מס' 2) (תיקון), התש"ס-2000
הודעת החשמל (רשיונות), התש"ס-2000
הודעת העמותות (אגרות), התש"ס-2000
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התש"ס-2000
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התש"ס-2000
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התש"ס-2000
הודעת מס בולים (סבום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התש"ס-2000
הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התש"ס-2000
תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון), התש"ס-2000
תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת) (תיקון), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התש"ס-2000
אכרזת התקנים (תקן רשמי), התש"ס-2000
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התש"ס-2000
הודעת החברות (שינויים בשכר וכנסי נכסים ומפרקים), התש"ס-2000
הודעת התעבורה (אגרות), התש"ס-2000
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה), התש"ס-2000
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת מס שבח (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת משכורת נשיא המדינה, התש"ס-2000
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התש"ס-2000
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התש"ס-2000
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות בטיחות השיט), התש"ס-2000
תקנות משרד הרישום (תיקון), התש"ס-2000
תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לגפ"ם בשער בז"ן), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התש"ס-2000
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התש"ס-2000
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר) (הוצאות הגנה), התש"ס-2000
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות לחיפושי נפט) (תיקון), התש"ס-2000
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, עומר), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון מס' 2), התש"ס-2000
אכרזת באר שבע (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התש"ס-2000
כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התש"ס-2000
הודעת שכר חברי הכנסת, התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "להשכלה גבוהה לעובדי מדינה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדיור" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לרכב" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "מט"חית המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורת המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (עפולה), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (לוד), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (לודים) (מס' 2), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (חדרה), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (גליל מזרחי), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (רכס הכרמל), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (בית שאן), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (בקעת בית שאן), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (עמק הירדן), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (שקמים), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (אשקלון), התש"ס-2000
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמירת הניקיון), התש"ס-2000
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000
צו קביעת הזמן, התש"ס-2000
צו ההסדרים במשק המדינה (שיעורי תוספת בשנת 2000 לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא ולבית חולים ציבורי כללי), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הנמלים (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת) (תיקון), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירות שינוע) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע הניתן לבעל רשיון בין-לאומי) (תיקון), התשנ"ט-1999 (תיקון), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים ארציות של ארקיע וישראייר), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שיעור העלאת מחיר הובלת דלק), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 4), התש"ס-2000
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכלי לחץ) (ביטול), התש"ס-2000
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות), (הוראת שעה), התש"ס-2000
צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף), התש"ס-2000
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התש"ס-2000
הודעת מס הכנסה (תיאום סכומי האגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התש"ס-2000
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (מס' 2), התש"ס-2000
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998 (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 5), התש"ס-2000
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (תיקון), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (שפיר, תיקון), התש"ס-2000
צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000
הודעת החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) (עדכון אגרה), התש"ס-2000
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון מס' 3), התש"ס-2000
תקנות הבזק (תשלומים בעד שיחות שינוע הניתן לבעל רשיון בין-לאומי) (תיקון), התשנ"ט-1999 (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירות שינוע) (תיקון) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לענין סעיף 3(י)) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית) (תיקון), התש"ס-2000
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4ו-5), התש"ס-2000
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ביטוח למקרה מוות), התש"ס-2000
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות המים (שימוש המים באזור קיצוב) (תיקון), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (א) (כפר תבור, תיקון), התש"ס-2000
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית נצרת עילית), התש"ס-2000
אכרזת העיריות (אור יהודה) (תיקון), התש"ס-2000
אכרזת העיריות (קרית אונו) (תיקון), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון), התש"ס-2000
הוראות מימון מפלגות (תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית) (תיקון), התש"ס-2000
תיקון טעויות
תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 3), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון), התש"ס-2000
צו ההגבלים העסקיים (קביעת תחנת משטרה), התש"ס-2000
הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התש"ס-2000
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התש"ס-2000
תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) (תיקון), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התש"ס-2000
תקנות הבזק (תשלומים בעד קישור-גומלין), התש"ס-2000
תקנות הבזק (שינוי התוספת לחוק), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירות שינוע) (ביטול), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק"), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק), התש"ס-2000
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (מודיעין) (מרחב תכנון מיוחד) (הארכת תוקף), התש"ס-2000
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התש"ס-2000
צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות לקופת גמל לתגמולים ולקרן השתלמות), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדיור" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לרכב" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "להשכלה גבוהה לעובדי מדינה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורת המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "מט"חית המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל") (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שחר") (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש") (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "כפיר חדש") (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות) (תיקון), התש"ס-2000
צו עידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור להנפקה והצעה לציבור) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הנכים (ועדות רפואיות)(תיקון), התש"ס-2000
תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה)(תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1998 (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה לענין הגדרת "משכורת") (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גמלה) (תיקון - הוראת שעה), התש"ס -2000
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (ב) (שבלי-אום אל ג'נם תיקון), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נוף הגליל, תיקון), התש"ס-2000
צו זכות מטפחים של זני צמחים (הגדלת מספר חברי המועצה), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התש"ס-2000
רשיון ייבוא כללי (תיקון), התש"ס-2000
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ), התש"ס-2000
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התש"ס-2000
הודעת המדידות (אגרות), התש"ס-2000
תיקון טעות
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000
תקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות המכס (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שחר") (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות להגנת חיית הבר (הוראות שעה), התש"ס-2000
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון), התש"ס2000
תקנות הסדרים במשק המדינה (מכירת גז על ידי יצרני גז), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילות נתב"ג), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוה) (דרך מס' 7621: קטע דרך הגישה לראס עלי; דרך הגישה לאיבטין; דרך גישה לבית עלמין תל-רגב ממזרח; דרך גישה לבית עלמין תל-רגב מצפון; צומת איבטין; צומת הגישה לתל-רגב ממזרח; צומת הגישה לתל-רגב מצפון), התש"ס-2000
צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון), התש"ס-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ס-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התש"ס-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ס-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התש"ס-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התש"ס-2000
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התש"ס-2000
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש"ס-2000
צו המכס (קביעת מחסן מכס) (הוראת שעה), התש"ס-2000
צו הפיקוח על יהלומים, ייבואם וייצואם (תיקון), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה על מצרכי חלב מסוימים), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו), התש"ס-2000
תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15אעד 15ג לחוק), התש"ס-2000
תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעות חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתם החייבת) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחייבויות של מבטח) (תיקון), חתש"ס-2000
צו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התש"ס-2000
צו פיצוי נפגעי אסון טבע (סוגי נכסים שהחוק לא יחול עליהם), התש"ס-2000
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינויי סכומים) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התש"ס-2000
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 70: קטע כברי-שלומי; דרך מס' 899: קטע צומת חניתה-שלומי, צומת חניתה-חניתה; צומת שלומי; צומת מצובה - תיקון ושינוי תוואי), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 55: קטע כפר סבא - צומת כפר סבא מזרח; צומת אזור התעשיה כפר סבא מזרח; צומת כפר סבא; צומת נווה ימין; צומת עוקף נווה ימין), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (אשדוד), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (מרום הגליל), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (קריות), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (באר טוביה), התש"ס-2000
תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין), התש"ס-2000
תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות התעבורה (שינוי התוספת הראשונה והתוספת הרביעית לפקודה), התש"ס-2000
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות) (תיקון), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי עמק צורים), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת קש), התש"ס-2000
אכרזה על שמורת טבע (הר מירון) (תיקון), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת סאסא), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת דוב"ב), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל תות), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע עין בדולח), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת משכנה), התש"ס-2000
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 4), התש"ס-2000
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 5), התש"ס-2000
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 6), התש"ס-2000
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התש"ס-2000
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (גמול) (תיקון), התש"ס-2000
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון) (תיקון), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 89: נהריה-סאסא- מירון-קטע צומת מירון (שינוי תוואי); דרך מס' 866: עכו-צפת-ראש פינה- כביש טבריה-מטולה; צומת מירון), התש"ס-2000
תיקון טעויות
תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הדיג (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השניה לפקודה) (מס' 2), התש"ס-2000
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא פרי האבוקדו) (ביטול), התש"ס-2000
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התש"ס-2000
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התש"ס-2000
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התש"ס-2000
הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות) (מס' 2), התש"ס-2000
צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הניוקסל) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התש"ס-2000
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה) (תיקון), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (בקעת בית הכרם), התש"ס-2000
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התש"ס-2000
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התש"ס-2000
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
צו המים (קביעת המפלס המותר) (תיקון מס' 3), התש"ס-2000
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי בלי שיט קטנים) (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הנמלים (רשיונות כניסה לנמל) (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 3), התש"ס-2000
תיקון טעויות
תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (שינוי התוספת השניה) (מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן רו-חמצני גבישי) (תיקון), התש"ס-2000
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר תחבורה) (תיקון), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט) (תיקון), התש"ס-2000
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 2000), התש"ס-2000
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) (מס' 2), התש"ס-2000
תקנות פנקס האימוצים (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התש"ס-2000
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הרוקחים (חדרי תרופות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד), התש"ס-2000
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים) (תיקון), התש"ס-2000
צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות) (מס' 2), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע רכס לבנים), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אחו גונן), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכות שומרה), התש"ס-2000
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכות צוריאל), התש"ס-2000
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי), התש"ס-2000
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר בעד שירותי בריאות), התש"ס-2000
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (כללים למכרז להפעלת מרפאה בישובים קטנים), התש"ס-2000
צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (תיקון), התש"ס-2000
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השניה לחוק), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל העליון, תיקון), התש"ס-2000
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מבואות החרמון, תיקון), התש"ס-2000
אכרזה על עיריית קרית שמונה (תיקון), התש"ס-2000
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית) (מס' 2), התש"ס-2000
צו חופש המידע (קביעת רשות ציבורית שלגביה נדחית תחילת החוק) (מס' 3) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עיריית תל-אביב-יפו) (הוראת שעה), התש"ס-2000
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי)(תיקון), התש"ס-2000
תקנות כרטיסי חיוב (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(מסמכים נוספים), התש"ס-2000
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (דיווח למדור התשלומים), התש"ס-2000
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ס-2000
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש"ס-2000
צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות המים (היטלי הפקה), התש"ס-2000
תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים) (תיקון), התש"ס-2000
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (דיווח על תחנת דלק), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק - אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות) (תיקון), התש"ס-2000
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התש"ס-2000
החלטת שכר חברי הכנסת (תיקון), התש"ס-2000
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (הוראת שעה) (מס' 2) (ביטול), התש"ס-2000
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התש"ס-2000
תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)(מס' 6), התש"ס-2000
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס אזרחי על הפרת הוראות פקודת מחלות בעלי חיים), התש"ס-2000
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) (תיקון), התש"ס-2000
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התש"ס-2000
הודעת התעבורה (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, חיפה, תל אביב והמרכז) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות בחירות רבני עיר (תיקון), התש"ס-2000
תקנות ניירות ערך (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה)(תיקון), התש"ס-2000
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל לוד-רחובות) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000
תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התש"ס-2000
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס בשל עבירת ברירת משפט על הפרת חיקוקים הנוגעים לגנים לאומיים, שמורות טבע והגנת חיית הבר), התש"ס-2000
תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום) (תיקון), התש"ס-2000
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התש"ס-2000
צו עזרה משפטית בין מדינות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התש"ס-2000
תקנות ניירות ערך (שיתוף פעולה עם רשות חוץ), התש"ס-2000
תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים) (הוראת שעה), התש"ס-2000
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התש"ס-2000
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) (תיקון), התש"ס-2000
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התש"ס-2000
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התש"ס
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התש"ס-2000
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון), התש"ס-2000
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הבזק (פרטי בקשה לרשיון) (תיקון), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 444: קטע בית נחמיה- ראש העין; צומת עם דרך הגישה לטירת יהודה; צומת עם דרך הגישה לשוהם; צומת עם דרך הגישה למחצבות), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התש"ס-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים), התש"ס-2000
כללי המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (הטלת היטלים על תוצרת הלול), התש"ס-2000
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 3), התש"ס-2000
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התש"ס-2000
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (הוראת שעה), התש"ס-2000
תקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת), התש"ס-2000
הודעת הסיוע המשפטי (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) (עדכון אגרה) (מס' 2), התש"ס-2000
תיקון טעות דפוס
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התש"ס-2000
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000
תקנות הבזק (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים- ארציים נייחים), התש"ס-2000
תקנות הבזק (תשלומים בעד קישור-גומלין) (תיקון), התש"ס-2000
הודעת הארכיונים (אגרות), התש"ס-2000
הודעת המדידות (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
הודעת האגודות השיתופיות (אגרות), התש"ס-2000
תקנות שירות ביטחון (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התש"ס-2000
צו הרשות למלחמה בסמים (החלפת בעל תפקיד בתוספת לחוק), התש"ס-2000
צו בתי המשפט (שינוי התוספת השלישית לחוק), התש"ס-2000
תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ס-2000
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות אי תשלום שכר מינימום), התש"ס-2000
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות עבודת נוער), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 431: קטע ראשון לציון מערב-מצליח (סמוך למחלף הנשרים עם דרך מס' 6); מסלול צפוני; קטע ראשון לציון מערב-מצליח (סמוך למחלף הנשרים עם דרך מס' 6); מסלול דרומי; מערכת מחלפים: מחלף התחברות דרך מס' 431 עם מחלף ראשון לציון מערב-אשדוד; עם מחלף רח' מוטה גור-ראשון לציון-מעוין שורק; עם מחלף תל אביב-אשדוד; עם מחלף תל אביב-פלמחים; עם מחלף תל אביב- יבנה; מחלף נס ציונה מערב-ראשון לציון; מחלף נס ציונה מזרח-באר יעקב; מחלף רמלה-דרום; מסילת ברזל: קטע ראשון לציון מערב-מצליח; צומת (שלוחה) מסילת הברזל ממחלף נס ציונה-באר יעקב-מסילת הברזל לוד- ראשון לציון), התש"ס-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 71: בית שאן-עפולה קטע קיבוץ מרחביה (שינוי תוואי); צומת מרחביה), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (קרית שמונה), התש"ס-2000
צו התכנון והבניה (הגליל העליון), התש"ס-2000
כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-2000
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 3), התש"ס-2000
הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון), התשנ"ט-1999 (תיקון), התש"ס-2000
הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון), התש"ס-2000
תיקון טעויות
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי), התש"ס-2000
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות), התש"ס-2000
תקנות המועצות הדתיות היהודיות (ניהול) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות תקציבי שירותי הדת היהודיים (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש"ס-2000
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התש"ס-2000
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התש"ס-2000
הודעת חופש המידע (אגרות) (מס' 2), התש"ס-2000
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשס"א2000
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשס"א-2000
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל אביב)) (תיקון), התשס"א-2000
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשס"א-2000
הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים ואגרת בדיקה), התשס"א-2000
הודעת המיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשס"א-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשס"א-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשס"א-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשס"א-2000
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשס"א-2000
הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשס"א-2000
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשס"א-2000
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000
רישיון ייבוא כללי (תיקון), התשס"א-2000
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל), התשס"א-2000
תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון - הוראת שעה), התשס"א-2000
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות) (תיקון), התשס"א-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשס"א-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), (מס' 2), התשס"א-2000
תיקון טעות דפוס
תקנות הירושה (תיקון), התשס"א-2000
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות ניירות ערך (קביעת תקומת רישום למסחר בבורסה בחו"ל), התשס"א-2000
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ), התשס"א-2000
תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו), התשס"א-2000
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית) (תיקון), התשס"א-2000
צו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית צמודה), התשס"א-2000
תקנות המים (תשלום מיוחד) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשס"א-2000
תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשס"א-2000
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א-2000
תקנות שירותי הסעד (כשירים לעבודה סוציאלית) (ביטול), התשס"א-2000
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000
תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס"א-2000
הודעת אגרות בריאות, התשס"א-2000
צו שירות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק), התשס"א-2000
צו הארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שינוי התוספת לחוק), התשס"א-2000
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א-2000
תקנות הרשות לשיקום האסיר (דרכי תיאום בין רשויות), התשס"א-2001
אכרזת חדרה (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשס"א-2001
כללי לשכת עורכי הדין (שכר בטלה לעדים בבית הדין המשמעתי) (ביטול), התשס"א-2001
הודעת התעבורה (אגרות), התשס"א-2001
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות שירות ביטחון (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס"א-2001
צו ניירות ערך (חברת רישומים), התשס"א-2001
תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) (תיקון), התשס"א-2000
צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001
תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה) (תיקון), התשס"א2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון, תיקון), התשס"א-2001
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה ממלכתי להנצחת החללים הבדואים - צומת המוביל), התשס"א-2001
כללי הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) (ספר הנחוץ לעבודתה של הכנסת), התשס"א-2001
החלטת שכר חברי הכנסת (שכר וגמלאות למי שחברותו בכנסת הושעתה), התשס"א-2001
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
צו בתי המשפט (בתי משפט לענינים מקומיים - הקמה והסמכה) (תיקון), התשס"א-2001
צו שיפוט בתביעות קטנות (הסמכת בתי משפט) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון), התשס"א-2001
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית טבריה), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 4), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 5), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 6), התשס"א-2001
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) (עדכון אגרה), התשס"א-2001
תיקון טעות
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עבירות מינהליות), התשס"א-2001
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
הודעה שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשס"א-2001
הודעת המתווכים במקרקעין, התשס"א-2001
הודעת שמאי מקרקעין, התשס"א-2001
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשס"א-2001
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשס"א-2001
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשס"א-2001
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשס"א-2001
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רישיון), התשס"א-2001
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת סימני המסחר, התשס"א-2001
תיקון טעות
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עצירת נהיגה ברכב בחוף הים), התשס"א-2001
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשס"א-2001
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - פיקוח על עסקי ביטוח), התשס"א-2001
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התשס"א-2001
צו סדר הדין הפלילי (כמות הסם בעבירות סמים שבהן מועבר חומר החקירה לתובע מוסמך), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לרכב" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "להשכלה גבוהה לעובדי מדינה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדיור" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות עידור החיסכון (תכנית חיסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
צו עידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור להנפקה והצעה לציבור) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "כפיר חדש") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שחר") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגמלת סיעוד) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"א-2001
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשס"א-2001
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורסל) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית "טוטו תיקו") (תיקון), התשס"א-2000
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשס"א-2000
תקנות החברות (פירוק) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשס"א-2000
תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות) (תיקון), התשס"א-2000
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק)(תיקון), התשס"א-2000
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"א-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שיעור להעלאת מחיר הובלת דלק), התשס"א-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף נתב"ג: מסוף 2000), התשס"א-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מערכת מחלפים אבן העזר-קסם: קטע החיבור בין מחלף אבן העזר למחלף קסם), התשס"א-2000
צו התכנון והבניה (גליל תחתון), התשס"א-2000
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשס"א-2000
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) (תיקון), התשס"א-2000
צו סמכויות שעת חירום (מעצרים) (הגבלת זכות הייצוג) (ביטול), התשס"א-2000
תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס"א-2000
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"א-2000
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשס"א-2000
צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק מעל המכסה) (הוראת שעה), התשס"א-2000
תקנות הגנת הפרטיות (אגרות), התשס"א-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש") (תיקון), התשס"א-2000
תקנות הבזק (אגרה בעד רישיון למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התשס"א-2000
תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א-2000
הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התשס"א-2000
הודעת הפטנטים (הארכת תקומת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התשס"א-2000
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"א-2000
תיקון טעויות דפוס
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (אגרות), התשס"א-2000
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים) (תיקון), התשס"א-2000
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשס"א-2000
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (הגדלת סכום המענק ליתום שהגיע למצוות) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשס"א-2000
צו סדר הדין הפלילי (קביעת תארים אחרים של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשס"א-2000
תקנות הנמלים (תיקון), התשס"א-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 886: קטע עוקף קיבוץ משגב עם; צומת משגב עם (דרום); צומת משגב עם (צפון) (שינוי תוואי), התשס"א-2000
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"א-2000
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשס"א-2000
תקנות הסניגוריה הציבורות (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשס"א-2000
תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשס"א-2000
צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות לקופת גמל לתגמולים ולקרן השתלמות) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי במזגנים), התשס"א-2000
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי), התשס"א-2000
תקנות המים (היטלי הפקה) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים ודוחות) (תיקון), התשס"א-2000
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט) (הוראת שעה), התשס"א-2000
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן) (תיקון), התשס"א-2000
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 899: קטע עוקף מלכיה; דרך מס' 8977: דרך הגישה המזרחית למלכיה; צומת מלכיה (מדרום); צומת מלכיה (ממערב); צומת רמות נמתלי; צומת מלכיה (ממזרח); צומת מלכיה (מצפון); (שינוי תוואי), התשס"א-2000
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשס"א-2000
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשס"א-2000
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשס"א-2000
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק), התשס"א-2000
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2000
צו עידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור להנפקה והצעה לציבור) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א
תקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שחר") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2000
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "כפיר חדש") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "מט"חית המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2) (ביטול), התשס"א-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורת המשך" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2) (ביטול), התשס"א-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לרכב" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "להשכלה גבוהה לעובדי מדינה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדיור" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות התעבורה (תיקון), התשס"א-2000
תקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון), התשס"א-2000
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א-2000
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשס"א-2000
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (יואב, תיקון), התשס"א-2000
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באר-טוביה, תיקון), התשס"א-2000
צו המועצות המקומיות (א) (שבי ציון, ביטול) התשס"א-2000
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התשס"א-2000
הנחיות מימון מפלגות (ניהול חשבונות סיעה) (תיקון), התשס"א-2000
תקנות שירות ביטחון (קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות), התשס"א-2001
תקנות החברות (אגרות), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (הוספת חוק לענין קביעת אחוז נכות), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות) (תיקון), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (סלובקיה), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (רוסיה), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ספרד), התשס"א-2001
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"א-2001
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (גמול)(תיקון), התשס"א-2001
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשס"א-2001
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשס"א-2001
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס"א-2001
תקנות שירות ביטחון (תפקידי אישה בשירות סדיר) (ביטול), התשס"א-2001
תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשנ"א-1991 (תיקון), התשס"א-2001
תקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשס"א-2001
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשס"א-2001
צו מיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), התשס"א-2001
צו הרשות למלחמה בסמים (החלפת בעל תפקיד בתוספת לחוק), התשס"א-2001
תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א-2001
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט), התשס"א-2001
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשס"א-2001
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"א-2001
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשס"א-2001
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א-2001
אכרזת המסים (גביה) (אגרות רשות שדות התעופה), התשס"א-2001
תקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 886: קטע מנרה - מרגליות; צומת הכניסה למנרה; צומת הכניסה למרגליות) (שינוי ותיקון תוואי), התשס"א-2001
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשס"א-2001
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הספנות (ימאים) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הסדרים במשק המדינה (מכירת גז על ידי יצרני גז) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות חינוך ממלכתי (העברה) (תיקון), התשס"א-2001
אכרזת חיפה (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשס"א-2001
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשס"א-2001
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ) (תיקון), התשס"א-2001
כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001
תקנות יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (הוראות בדבר העברת כספי מסים נוספים), התשס"א- 2001
תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (העברת סוגי טובין מסוימים), התשס"א-2001
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות האנטומיה והפתולוגיה (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במוסד משולב) (תיקון), התשס"א-2001
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א- 2001
תקנות הגנת הצרכן (הכשרה מתאימה להסמכה) (הוראת שעה), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי הטיסות הפנים-ארציות), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ) (תיקון), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, קביעת רמת פיקוח והוצאת מצרכים מתחולת החוק), התשס"א-2001
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשס"א-2001
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשס"א-2001
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשס"א-2001
תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2001
צו בית המשפט לעניני משמחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות בתי הסוהר (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) (הוראת שעה), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (תיקון), התשס"א-2001
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשס"א-2001
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (א) (נתיבות, ביטול), התשס"א-2001
אכרזת העיריות (נתיבות), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (ב) (קלנסווה, ביטול), התשס"א-2001
אכרזת העיריות (קלנסווה), התשס"א-2001
הודעת שכר חברי הכנסת, התשס"א-2001
תקנות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון), התשס"א-2001
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים ועסקאות מהותיות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ושיעור מרבי להתחייבויות), התשס"א-2001
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א-2001
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס"א-2001
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס"א-2001
צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות), התשס"א-2001
תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2001), התשס"א-2001
הודעת מס הכנסה (תיאום סכומי האגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשס"א-2001
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"א-2001
צו הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הכרזה על הסכם נוסף), התשס"א-2001
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים לייצוא) (תיקון), התשס"א-2001
צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (ביטול הענקת סמכויות), התשס"א-2001
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הלעטת אווזים), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על תכשירים), התשס"א-2001
צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תיקון), התשס"א-2001
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"א-2001
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות החשמל (מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"א-2001
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חברת החדשות של הערוץ השלישי), התשס"א-2001
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התשס"א-2001
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים) (ביטול), התשס"א-2001
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מערכת מחלפים וצמתים שורש שואבה; מחלף קרית יערים - אבו גוש), התשס"א-2001
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשס"א-2001
הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשס"א-2001
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"א-2001
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"א-2001
הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשס"א-2001
תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשס"א-2001
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 4), התשס"א-2001
תקנות הירושה (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות החוזים האחידים (תיקון), התשס"א-2001
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון), התשס"א-2001
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, חיפה, תל אביב והמרכז) (תיקון), התשס"א-2001
צו לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שינוי התוספת לחוק), התשס"א-2001
תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב) (הוראת שעה), התשס"א-2001
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה) (תיקון - הוראת שעה), התשס"א-2001
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"א-2001
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה), התשס"א-2001
צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשס"א-2001
צו איגודי ערים (דרום השרון המזרחי) (ביוב), התשס"א-2001
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מניעת היצף (סדרי הדין בערעור) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2001
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות בתי דין דתיים (דמי בטלה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות חופש המידע (אגרות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4ו-5), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (סכום הכנסה מחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשס"א-2001
צו הגז (בטיחות ורישוי) (הפחתת הסיכון בגלילות) (הוראת שעה), התשס"א-2001
תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), התשס"א-2001
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית תל-אביב-יפו) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשס"א-2001
תיקון טעות דפוס
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס"א-2001
צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה לענין הגדרת "משכורת") (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"א-2001
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע ביטוח ודמי ביטוח באשראי) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר/ תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות העובדים הסוציאליים (תפקידים ומשרות אשר רק עובד סוציאלי רשאי לעסוק בהם), התשס"א-2001
תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) (תיקון), התשס"א-2001
צו המים (קביעת המפלס המותר) (תיקון), התשס"א-2001
תיקון טעות
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק), התשס"א-2001
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשס"א-2001
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשס"א-2001
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות המיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א- 2001
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשס"א-2001
צו בריאות העם (שינוי תוספת ד' לפקודה), התשס"א-2001
כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001
צו איגודי ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה) (תיקון), התשס"א-2001
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אילת), התשס"א-2001
תיקון טעות דפוס
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001
תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), התשס"א-2001
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים כפריים ותנאיו), התשס"א-2001
תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות) (תיקון), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק יזרעאל, תיקון), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נוף הגליל, ביטול), התשס"א-2001
אכרזת מגדל העמק (תיקון), התשס"א-2001
אכרזה על עיריית עפולה (תיקון), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בוסתאן אל-מרג'), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אל-בטוף), התשס"א-2001
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, (גן לאומי בית שאן לפי תכנית ג/6995), התשס"א-2001
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, (שמורת טבע ברכת אלקוש), התשס"א-2001
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, (שמורת טבע הר דוב"ב), התשס"א-2001
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע טוף כרם מהר"ל), התשס"א-2001
כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"א-2001
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"א-2001
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"א-2001
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית), התשס"א-2001
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס"א-2001
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), התשס"א-2001
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים כפריים ותנאיו), התשס"א-2001
תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות) (תיקון), התשס"א-2001
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אזורי זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון), התשס"א-2001
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (א) (קצרין, תיקון), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גולן, תיקון), התשס"א-2001
תיקוני טעויות דפוס
תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הנמלים (תשלומים בעד שירותי סווארות), התשס"א-2001
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"א-2001
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון), התשס"א-2001
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (הליכים למתן זיכיון לשידורי טלוויזיה) (תיקון), התשס"א-2001
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (החזר תשלומי מימון) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), התשס"א-2001
צו העבירות המינהליות (עדכון קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשס"א- 2001
תקנות החברות (פירוק) (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א- 2001
צו הפיקדון על מכלי משקה (דחיית מועד תחילתו של החוק), התשס"א- 2001
צו מחלות בעלי חיים (החלפת התוספת השניה לפקודה), התשס"א- 2001
תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות שירותי תיירות (סוכנויות) (תיקון), התשס"א-2001
צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (ב) (שלומי, תיקון), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התשס"א-2001
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשס"א-2001
כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשס"א-2001
תיקון טעות דפוס
צו עידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור להנפקה והצעה לציבור) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
תקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "כפיר חדש") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שחר") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל") (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "מט"חית" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "תשורה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לרכב" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "להשכלה גבוהה לעובדי מדינה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדיור" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
תקנות עידוד החיסכון (תכנית חיסכון "לדירה" ופטור ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים) (תיקון מס' 2), התשס"א - 2001
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון), התש"ס-2000 (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א- 2001
צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים (שינוי התוספת לחוק), התשס"א-2001
תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים), התשס"א- 2001
צו העונשין (הוספת עבירות בתוספת הראשונה לחוק), התשס"א-2001
צו התכנון והבניה (מודיעין) (מרחב תכנון מיוחד) (הארכת תוקף), התשס"א-2001
כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים) (תיקון), התשס"א- 2001
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון) (תיקון), התשס"א-2001
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו) (תיקון), התשס"א- 2001
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ פרסומות בשידורי רדיו) (תיקון), התשס"א-2001
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (ערבויות בעל זיכיון) (תיקון), התשס"א- 2001
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ), התשס"א-2001
תיקון טעויות
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשס"א-2001
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשס"א-2001
תקנות המשטרה (הגדרת עבירות על המשמעת) (ביטול), התשס"א- 2001
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשס"א-2001
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשס"א-2001
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשס"א-2001
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה)(תיקון), התשס"א-2001
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א-2001
צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א-2001
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע סנסן), התשס"א-2001
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשס"א-2001
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
צו בתי המשפט (הגדלת סכום התביעות האזרחיות בבית משפט השלום), התשס"א-2001
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, חיפה, תל אביב והמרכז) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון), התשס"א2001
תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות השימוש בהיפנוזה (לימודי היפנוט מוכרים והוראתם, ופרטי הבחינה וסדריה) (תיקון), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לשירותי אחזקה למונים במוניות), התשס"א-2001
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (מס' 2), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
תקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הפסיכולוגים (פסיכולוגיה רפואית), התשס"א- 2001
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון), התשס"א- 2001
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"א- 2001
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשס"א- 2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מתיל ברומיד) (הוראת שעה), התשס"א- 2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי למתיל ברומיד) (הוראת שעה), התשס"א- 2001
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התשס"א-2001
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים) (מס' 2), התשס"א- 2001
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים) (מס' 3), התשס"א- 2001
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים) (מס' 4), התשס"א-2001
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על כבשני סיד) (ביטול), התשס"א- 2001
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 5), התשס"א-2001
תקנות הטוענים הרבניים, התשס"א-2001
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 2001), התשס"א-2001
צו ההסדרים במשק המדינה (שיעור תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא ולבית חולים ציבורי כללי), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (תיקון), התשס"א-2001
צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה), התשס"א-2001
צו התכנון והבניה (לב השרון), התשס"א-2001
צו התכנון והבניה (שרונים), התשס"א-2001
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשס"א-2001
הודעת בית משפט (אגרות), התשס"א-2001
תיקון טעות
תקנות הסיוע המשפטי (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש"ז) (בקשה לתגמול), התשס"א- 2001
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התשס"א- 2001
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים) (תיקון), התשס"א- 2001
תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) (הוראת שעה), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול), התשס"א-2001
תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשס"א-2001
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון) התשס"א-2001
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשס"א-2001
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 2), התשס"א-2001
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 3), התשס"א- 2001
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 4), התשס"א-2001
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשס"א-2001
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 4), התשס"א- 2001
תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א- 2001
תקנות הירושה (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה) (תיקון), התשנ"ט-1998 (תיקון), התשס"א- 2001
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון) התשס"א- 2001
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות בתי הסוהר (קביעת גורמים מייעצים להחזקת אסיר בהפרדה), התשס"א-2001
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"א-2001
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל שורק צפוני) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים - שחרור מוקדם), התשס"א-2001
תקנות המכס (תיקון), התשס"א-2001
תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א-2001
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשס"א-2001
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות טיפול בחולי נפש (תיקון), התשס"א-2001
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) (תיקון), התשס"א-2001
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (תיקון), התשס"א-2001
הודעת הסיוע המשפטי, התשס"א-2001
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התשס"א-2001
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"א- 2001
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשס"א-2001
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשס"א-2001
תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט) (תיקון), התשס"א-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן) (תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (יואב, תיקון מס' 2), התשס"א- 2001
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית קרית גת), התשס"א-2001
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשס"א-2001
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (מס' 2), התשס"א-2001
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס"א-2001
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי אגרות), התשס"א-2001
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון), התשס"א-2001
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001
תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), התשס"א-2001
תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשס"א-2001
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשס"א-2001
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א-2001
תקנות שירותי תיירות (סוכנויות) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות סימני המסחר (תיקון), התשס"א-2001
צו המועצות המקומיות (א) (אור עקיבא, ביטול), התשס"א-2001
אכרזת העיריות (אור עקיבא), התשס"א-2001
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשס"א-2001
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשס"א-2001
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות), התשס"א-2001
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשס"א-2001
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשס"א-2001
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשס"א-2001
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשס"א-2001
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשס"א-2001
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשס"א-2001
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשס"א-2001
הודעת הנפט (אגרות), התשס"א-2001
הודעת המערכת ותיקון טעות דפוס
תקנות האזנת סתר (תיקון), התשס"א-2001
צו התכנון והבניה (מודיעין), התשס"א-2001
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א-2001
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001
תקנות שירות ביטחון (התנדבות לצורך קבלת טיפול רפואי), התשס"א-2001
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשס"א-2001
תקנות הבזק (תמלוגים), התשס"א-2001
תקנות הבזק (הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תיקון), התשס"א-2001
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשס"א-2001
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עיריית תל-אביב-יפו) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (סוגי חברות דלק הפטורות מרישום), התשס"א-2001
תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשס"א-2001
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשס"א-2001
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) פילון; צומת ראש פינה), התשס"א-2001
צו המים (קביעת המפלס המותר) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 5), התשס"א-2001
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשס"א-2001
הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשס"א-2001
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 6), התשס"א-2001
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 7), התשס"א-2001
תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס"א-2001
תקנות המים (השימוש במים באזורי קיצוב) (תיקון מס' 4), התשס"א-2001
תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), התשס"א-2001
תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001
תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון), התשס"א-2001
תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"ב-2001
תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס"ב-2001
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי מחלקת ביטחון שדה של צבא הגנה לישראל) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי המשטרה הצבאית) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות) (תיקון), התשס"ב-2001
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי), התשס"ב-2001
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ב-2001
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשס"ב-2001
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשס"ב-2001
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (תיקון), התשס"ב-2001
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשס"ב-2001
תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות התעבורה (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ב-2001
צו מיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים), התשס"ב-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התשס"ב-2001
הודעת המדידות (אגרות), התשס"ב-2001
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15אעד 15ג) (תיקון), התשס"ב-2001
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים) (תיקון), התשס"ב-2001
צו הבזק (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור השנתי) (תיקון), התשס"ב-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שאינם תכשירי מרשם), התשס"ב-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת מיקוח על תכשירים) (הוראת שעה), התשס"ב-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו) (תיקון), התשס"ב-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשס"ב-2001
הודעת הארכיונים (אגרות), התשס"ב-2001
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס"ב-2001
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשס"ב-2001
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום), התשס"ב-2001
תקנות בתי המשפט (פישור) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות בתי המשפט (מינוי מפשר) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות הביטוח הלאומי (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה או לחברי ועדה), התשס"ב-2001
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב-2001
תקנות הרוקחים (תכשירים) (תיקון), התשס"ב-2001
צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית) (גזר, ותיקון), התשס"ב-2001
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב-2001
הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכומים), התשס"ב-2001
הודעת הנפט (אגרות), התשס"ב-2001
הודעת חופש המידע (אגרות), התשס"ב-2001
תקנות שירות ביטחון (תקופות שירות מילואים בתפקידים ובמקצועות מיוחדים), התשס"ב-2001
צו שירות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק), התשס"ב-2001
צו שירות ביטחון (תפקידים שלא יחול לגביהם סעיף 29ב(א) לחוק), התשס"ב-2001
תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשס"ב-2001
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים לייצוא) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות עוברים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב-2001
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה), התשס"ב-2001
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות החשמל (התקנת מוליכים) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עיריית תל-אביב-יפו) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים) (תיקון - הוראת שעה), התשס"ב-2001
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשס"ב-2001
תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשס"ב-2001
תקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) (תיקון), התשס"ב-2001
צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), התשס"ב-2001
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ב-2001
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשס"ב-2001
תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), התשס"ב-2002
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רישיון) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת רישום שמות העסק (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת שמאי מקרקעין (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת המקרקעין (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס' 2), התשס"ב2002
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת החברות (עדכון עיצום כספי), התשס"ב-2002
הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ב-2002
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשס"ב2001
צו המועצות המקומיות (ב) (מודיעין, ביטול), התשס"ב-2001
אכרזת העיריות (מודיעין), התשס"ב-2001
צו המועצות המקומיות (א) (באר יעקב, תיקון), התשס"ב-2001
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית רמלה), התשס"ב-2001
תקנות המכס (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), התשס"ב-2002
תקנות משק החשמל (דרכי פרסום אמות מידה), התשס"ב-2002
תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) (תיקון), התשס"ב-2002
צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס"ב-2002
צו החברות הממשלתיות (הוספת גופים שהוקמו בחיקוק לתוספת לחוק), התשס"ב-2002
צו הריבית (שינוי שיעורים), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" - סל חבילות לשיחות), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלומי לחברת "בזק" - סל קו לצעירים), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו) (מס' 2), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר פוליאתילן) (תיקון), בתשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף אשקלון, תיקון), התשס"ב-2002
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשס"ב-2002
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (סעיפים בתקן ישראלי) (מס' 2),התשס"ב-2002
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחימוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב-2002
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז חיפה) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הדרום) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (גליל תחתון), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (נצרת עלית), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ההדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי כורזין), התשס"ב-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (אזורי זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשס"ב-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו) (תיקון), התשס"ב-2002
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ב-2002
הודעת המדגמים (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת סימני המסחר (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשס"ב-2002
תקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים), התשס"ב-2002
תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות), התשס"ב-2002
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"ב-2002
תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשס"ב-2002
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת התעבורה (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ב-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים) (תיקון), התשס"ב-2001
צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות), התשס"ב-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים ארציות) (הוראת שעה), התשס"ב-2001
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בקריה למחקר גרעיני - נגב), התשס"ב-2002
צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח י'), התשס"ב-2002
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (הוראות שעה להפעלת הערוץ השלישי), התשס"ב-2002
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי פרי הדר) (תיקון), התשס"ב-2002
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי תירס) (תיקון), התשס"ב-2002
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי עגבניות) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 5), התשס"ב-2002
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון) (תיקון), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הים הדרומי באילת), התשס"ב-2002
רישיון יבוא כללי (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשס"ב-2002
תקנות בית משפט (אגרות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (אגרות) (תיקון), התשס"ב-2002
צו בתי המשפט (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשס"ב-2002
תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מס רכוש וקרן מיצויים (ערעורים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית משפט מחוזי) (תיקון), התשס"ב-2002
צו שירות ביטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (סעיפים בתקן ישראלי 221),התשס"ב-2001
אכרזת התקנים (תקן רשמי), התשס"ב-2001
אכרזת העיריות (עיריית אופקים) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות האגודות השיתופיות ואגרות), התשס"ב-2002
תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום הגליל, תיקון), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (א) (ראמה, תיקון), התשס"ב-2002
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 2002) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרחבים, תיקון), התשס"ב-2001
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (רמת נגב, תיקון), התשס"ב-2001
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשס"ב-2001
תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות), התשס"ב-2002
תקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בעניני פטנטים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס"ב-2002
תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה) (תיקון), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (תיקון מס' 3), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק יזרעאל, תיקון), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (ב) (זרזיר), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (יזרעאלים) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 4), התשס"ב-2002
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 5), התשס"ב-2002
צו שירות ביטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון), התשס"ב- 2001
צו סדר הדין הפלילי (הארכת תקופת תשלום), התשס"ב- 2001
תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס"ב-2001
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק מותר במסחר), התשס"ב- 2001
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשס"ב- 2001
תיקון טעויות דפוס
צו בתי משפט לענינים מינהליים (שינוי התוספות לחוק), התשס"ב-2001
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות), התשס"ב-2001
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס' 2), התשס"ב-2001
תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2001
צו קליטת חיילים משוחררים (קביעת מטרות נוספות בתוספת לחוק), התשס"ב-2001
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשס"ב-2001
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון) (תיקון), התשס"ב-2001
צו בתי המשפט (בתי משפט לענינים מקומיים - הקמה והסמכה) (תיקון), התשס"ב-2001
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשס"ב-2001
כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התשס"ב-2001
הודעת בית משפט (אגרות), התשס"ב-2001
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ב-2001
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשס"ב-2001
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשס"ב-2001
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשס"ב-2001
הודעת הסיוע המשפטי, התשס"ב-2001
החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה), התשס"ב-2001
החלטת שכר חברי הכנסת (תיקון), התשס"ב-2001
החלטת שכר חברי הכנסת (הוראת שעה), התשס"ב-2001
תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"א-2001
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2001
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים) (תיקון), התשס"ב-2001
הודעת העמותות (אגרות), התשס"ב-2001
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) (מס' 2), התשס"ב-2001
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 2), התשס"ב-2001
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 2), התשס"ב-2001
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 2), התשס"ב-2001
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון), התשס"ב-2001
צו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית אחר), התשס"ב-2001
תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשס"ב-2001
צו התכנון והבניה (משגב), התשס"ב-2001
צו התכנון והבניה (גבעות אלונים), התשס"ב-2001
צו התכנון והבניה (מעלה הגליל), התשס"ב-2001
צו התכנון והבניה (חבל אשר), התשס"ב-2001
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התשס"ב-2001
אכרזה על עיריית קרית ביאליק (תיקון), התשס"ב-2001
הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התשס"ב-2001
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק) (תיקון), התשס"ב-2001
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ב-2001
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשס"ב-2001
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשס"ב-2001
הודעת הכניסה לישראל, התשס"ב-2001
הודעת האזרחות, התשס"ב-2001
הודעת הדרכונים, התשס"ב-2001
הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשס"ב-2001
החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה), התשס"ב-2001
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה), התשס"ב-2001
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק), התשס"ב-2001
צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשס"ב-2001
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס"ב-2001
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס"ב-2001
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס"ב-2001
תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה) (תיקון), התשס"ב-2001
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"ב-2001
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשס"ב-2001
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפו תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשס"ב-2001
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשס"ב-2001
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רישיון), התשס"ב-2001
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשס"ב-2001
הודעת רישום שמות עסק, התשס"ב-2001
הודעת שמאי מקרקעין, התשס"ב-2001
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשס"ב-2001
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשס"ב-2001
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשס"ב-2001
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ב-2001
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות), (עדכון סכומי אגרות), התשס"ב-2001
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשס"ב-2001
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2001
תקנות ביטוח בריאות ממשלתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות הבזק (תשלומים בעד קישור-גומלין) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) (תיקון), התשס"ב-2001
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (גובה קנס) (תיקון), התשס"ב-2001
הודעת מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ב-2001
הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים (אגרה), התשס"ב-2001
תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשס"ב-2002
תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), התשס"ב-2002
כללי הבזק (שידורי בעל זיכיון) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התשס"ב-2002
הודעת החברות (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשס"ב-2002
הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התשס"ב-2002
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התשס"ב-2002
הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת המדגמים, התשס"ב-2002
הודעת סימני המסחר, התשס"ב-2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עיריית תל-אביב-יפו) (ביטול), התשס"ב-2002
אכרזת המסים (גביה)(ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת המקרקעין (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות), התשס"ב-2002
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון), התשס"ב-2002
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשס"ב-2002
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות), התשס"ב-2002
תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (גליל תחתון), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (גליל מזרחי), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התשס"ב-2002
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (סעיפים בתקנים ישראליים), התשס"ב-2002
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ב-2002
הודעת החשמל (רישיונות), התשס"ב-2002
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשס"ב-2002
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשס"ב-2002
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4ו-5), התשס"ב-2002
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים בהכנסה) (תיקון), התשס"ב-2002
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הגנת הצרכן (הכשרה מתאימה להסמכה), התשס"ב-2002
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (ב) (כפר מנדא, תיקון), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשס"ב-2002
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות) (תיקון), התשס"ב-2002
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגפ"מ), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה), התשס"ב-2002
צו העבירות המינהליות (שינוי שיעורי קנסות) (איסור הצגת חמץ), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998 (תיקון), התשס"ב-2002
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ב-2002
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון), התשס"ב-2002
צו הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה) (גמול והוצאות לנציגי הציבור) (תיקון), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח על תכשירים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות) (תיקון), התשס"ב-2002
כללי רשות הנמלים והרכבות (כניסת אניות המוליכות נוסעים לנמלי חיפה ואשדוד), התשס"ב-2002
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2002), התשס"ב-2002
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 2002), התשס"ב-2002
תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשס"ב-2002
הודעת שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התשס"ב-2002
תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב-2002
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשס"ב-2002
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשס"ב-2002
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשס"ב-2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אישור לעובד על תקופת עבודתו), התשס"ב-2002
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבזק (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבזק (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות המים (היטלי הפקה) (תיקון), התשס"ב-2002
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון - הוראת שעה), התשס"ב-2002
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשס"ב-2002
צו ניירות ערך (חברת רישומים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (גמול) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות הנמלים (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשס"ב-2002
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ב-2002
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכום), התשס"ב-2002
הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התשס"ב-2002
הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשס"ב-2002
הודעת התעבורה (אגרות), התשס"ב-2002
הודעת מס הכנסה (תיאום סכומי האגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשס"ב-2002
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ב-2002
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002
כללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ), התשס"ב-2002
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ב-2002
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ב-2002
הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השניה), התשס"ב-2002
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון), התשס"ב-2002
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ב-2002
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ב-2002
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון), התשס"ב-2002
כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי כורסי), התשס"ב-2002
כללי מס הכנסה (תנאים שבהם העברת נכסים על ידי חברה קולטת או פיצולה לא ייחשבו כאי קיום תנאים), התשס"ב-2002
כללי מס הכנסה (תנאים שבהם פיצול או מיזוג של חברה שאליה הועבר נכס לא ייחשבו כאי קיום תנאים), התשס"ב-2002
כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניה מוקצית בחברה תושבת ישראל), התשס"ב-2002
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לניהול המאגר ולאבטחת המידע שבו), התשס"ב-2002
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק"), התשס"ב-2002
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון), התשס"ב-2002
כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים) (תיקון), התשס"ב-2002
כללי לשכת עורכי הדין (רישום חברי הלשכה במחוזות), התשס"ב-2002
כללי לשכת עורכי הדין (הוראות מיוחדות בדבר סדרי הרישום למחוז הצפון ועררים עליו), התשס"ב-2002
תקנות הספנות (ימאים), התשס"ב-2002
תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) התשס"ב-2002
תקנות בנין ערים (מחוז ירושלים) (הכנת תשריטים) (ביטול), התשס"ב-2002
תקנות בנין ערים (מחוז תל אביב) (הכנת תשריטים) (ביטול), התשס"ב-2002
תקנות בנין ערים (מחוז חיפה) (הכנת תשריטים) (ביטול), התשס"ב-2002
תקנות בנין ערים (מחוז הצפון) (הכנת תשריטים) (ביטול), התשס"ב-2002
תקנות בנין ערים (מחוז המרכז) (הכנת תשריטים) (ביטול), התשס"ב-2002
תקנות בנין ערים (מחוז הדרום) (הכנת תשריטים) (ביטול), התשס"ב-2002
תקנות התכנון והבניה (סימון בתשריטים) (ביטול), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (תל-אביב-יפו), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (קצרין), התשס"ב-2002
הודעת מס בולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשס"ב-2002
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות מסילות הברזל (תעריפי הובלה ותשלומים שונים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי נחל רובין),- התשס"ב-2002
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת המדידות (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ב- 2002
תקנות הבלו על דלק (תיקון), התשס"ב-2002
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים) (מס' 2) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשס"ב- 2002
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ב-2002
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הרחבת מסילת הברזל רחובות- אשדוד), התשס"ב-2002
צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק מעל המכסה) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
הודעת התובלה האווירית (כניסה לתוקף של פרוטוקול לתיקון אמנת ורשה), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי מזולאום מזור), התשס"ב-2002
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשס"ב-2002
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב-2002
הודעת החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) (עדכון אגרה), התשס"ב-2002
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון), התשס"ב-2002
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשס"ב-2002
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשס"ב-2002
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשס"ב-2002
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשס"ב-2002
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשס"ב-2002
תקנות כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תנאי כליאה), התשס"ב-2002
צו איסור הלבנות הון (חובות זיהוי דיווח ניהול רישומים של חלפני כספים) התשס"ב-2002
צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשס"ב-2002
תקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה) התשס"ב-2002
תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון מס' 3) התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשס"ב-2002
תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 2), התשס"ב-2002
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה) (תיקון), התשס"ב-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת) (תיקון), התשס"ב-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ב-2002
תקנות המים (השימוש במים באזורי קיצוב) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבורה בחומרים מסרטנים מסוימים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות) (תיקון), התשס"ב- 2002
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים) התשס"ב-2002
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון מס' 2), התשס"ב- 2002
צו התכנון והבניה (זבולון), התשס"ב- 2002
צו התכנון והבניה (עפולה), התשס"ב- 2002
צו התכנון והבניה (יזרעאלים), התשס"ב- 2002
צו התבנון והבניה (באר טוביה), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (קרית גת), התשס"ב- 2002
צו התכנון והבניה (שקמים), התשס"ב- 2002
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות "מתחם תעש נוף ים") (ביטול), התשס"ב- 2002
צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש נוף ים" למחוזות תל אביב והמרכז) (ביטול), התשס"ב- 2002
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי) (תיקון), התשס"ב-2002
אכרזת המסים (גביה) (אגרות למי מקודת המשקלות והמידות), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (יזרעאלים) (מס' 2), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי עתיקות עין גדי), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי הירקון, לפי תכנית פת/2000), התשס"ב-2002
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), התשס"ב-2002
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות שירות ביטחון (קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות) (תיקון), התשס"ב-2002
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 3), התשס"ב-2002
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 4), התשס"ב-2002
הודעת מיסוי- מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 3), התשס"ב-2002
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 3), התשס"ב-2002
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 3), התשס"ב-2002
צו סדר הדין הפלילי (דחיית מועד תשלום קנסות לאנשי מילואים), התשס"ב-2002
צו סדר הדין הפלילי (הארכת תקופת תשלום), התשס"ב-2002
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (חובת החזקת מלאי ומלאי ביטחוני) (תיקון), התשס"ב-2002
צו הרשות למלחמה בסמים (החלפת בעל תפקיד בתוספת לחוק), התשס"ב-2002
תקנות המשטרה (משמר אזרחי) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס' 3), התשס"ב-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר פוליאתילן), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות בתי המשפט (גישור) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
תקנות ההתגוננות האזרחית (חומרים מסוכנים) (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשס"ב-2002
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לשירותי אחזקה למונים במוניות), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התשס"ב-2002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי אנדרטת חטיבת הנגב), התשס"ב-2002
הודעת הסמים מסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשס"ב-2002
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשס"ב-2002
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק), התשס"ב-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשס"ב-2002
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשס"ב-2002
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון), התשס"ב-2002
צו חתימה אלקטרונית (קביעת תוספות לחוק), התשס"ב-2002
צו איסור הלבנת הון (כניסה לתוקף של פרקים ג' עד ה' לחוק), התשס"ב-2002
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (א) (באר יעקב, תיקון) התשס"ב-2002
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית רמלה) (תיקון), התשס"ב-2002
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
צו התכנון והבניה (מגדל העמק), התשס"ב-2002
תקנות סימני המסחר (תיקון), התשס"ב-2002
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה) (תיקון), התשס"ב-2002
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשס"ב-2002
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס"ב-2002
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה) (תיקון), התשס"ב-2002